Szolnok Megyei Néplap, 1961. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-29 / 25. szám

6 SZOLNOK MEG TO NÉPLAP 1951. január 29. Szívügyünk a Szolnoki Dózsa Sok szó esik sportberkekben a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapa­tának tavalyi teljesítményéről, az edzőválságról, etb. Nemrég jelent meg lapunk sportrovatá­ban is egy cikk Halász Gyula sporttárs tollából, melyben töb­bek között a Szolnoki Dózsa el­múlt évi munkáját is bírálta. Éppen ezért, most a bajnoki idényre való felkészüléa idősza­kában látogattunk el a dézsá­tokhoz, bogy a legilletékeseb­bektől tájékozódjunk a csapat helyzetéről, terveiről. Vágó Ervin elvtársat, a szak­osztály vezetőjét kértük meg, hogy tájékoztassa lapunkat és ezen keresztül a vízilabdasport híveit is. Mint Vágó elvtárs el­mondotta, megoldódott a csapat edző-kérdése. — Február 1-én ugyanis Czapkó Miklós, a Cse­pel Autó volt edzője, nemzetközi játékvezető és volt L osztályú vízilabdázó veszi át a csapat szakvezetését, Arról is beszámolhatunk, hogy már Jóval az edző-kérdés megol­dása előtt, illetve már az elmúlt évi bajnokság befejezésétől kezdve a csapat rendszeresen készül az idényre, szinte min­dennapos vízi- és heti kétszeri tornatermi edzésekkel. A sza­badban a vízied zéseken kívül erőnléti gyakorlatokat is végez­nek és labdajátékokat is folytat­nak. A Játékoskeret a tavalyi. Jelenleg mindenki egészséges és a csapatnál Jó a hangulat. Ha délutánonként ellátogatnak á sportkedvelők a korszerűen új­jáépített MÁV uszodába, — ahol neon-vllágltás mellett még söté­tedés után is vízilabdázók népe­sítik be a nagymedencét — sze­mélyesen meggyőződhetnek a készülődésről. Halász Gyula sporttárs már fentebb említett cikkében bírál­ta a vízilabdázók tavalyi telje­sítményét. A cikkben felvetett problémákkal kapcsolatban Vá­gó elvtárs a következőket kö­zölte: — Véleményem szerint nem mindenben van igaza Halász sporttársnak. Szerintem az or­szágos bajnokság 3. helyezettjé­nek lenni nem lebecsülendő do­log. Talán ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy a me­gye és Szolnok város vízilabda­sportjának hívei kissé túl igé­nyesek lettek. Ügy gondolják, hogy a Dózsának minden évben simán le van futva a bajnoksá­ga. Nem számolnak az ellenfe­lek erőviszonyával és helyzeté­vel. Figyelmen Iclvül hagyják, hogy Utiá-ban a válogatottak nem készülhettek a csapattal, mert az olimpia évében edzőtá­borban voltak és csak a bajnoki mérkőzéseken álltak az együttes rendelkezésére, többnyire akkor is fáradtan. De szólni kell az edzőpartnerek hiányáról is, — ugyanakkor a fővárosi együtte­sek egymásban nagyszerű edző- társat találnak. — Befolyásolta még s nem utolsósorban az 1960. évi teljesítményeket az edző és a játékosok közötti egészségte­len viszony Is. Az igaz, hogy a játékosok egyéni és összeség- benl képességei alapján joggal várja a közönség a Dézsa baj­nokságát, azonban az ellenfelek hasonló képességeit sem szabad figyelmen kívül hagyni. Arról Is beszámolhatunk, hogy az Idén Jelentősen megjavultak a felkészülési lehetőségek. Eb­ben nagy része van a felújított MÁV uszodának és a MÁV sportkör vezetősége által nyúj­tott lehetőségeknek. Az edző- partnerek tekintetében la van Javulás. Lényegesen megerősö­dött a Szolnoki Honvéd NB li­es együttese, mely bizonyára jó edzőpartner lesz. Ezenkívül fő­városi csapatokkal is edz majd • csapat Budapesten. Vasárnapi SPORTMŰSOR LABDARÚGÁS ÖKÖLVÍVÁS Törökszentmiklósira a Vasas Művelődési Otthonban rendezi meg a Megyei Ökölvívó Szövet­ség Szolnok megye 1961. évi fel­nőtt egyéni ökölvívó bajnoksá­gát. Az egész napon át tartó baj­nokságon a Szolnoki MÁV, az MTE, a Törökszentmlklóal Va­sas, a Mezőtúri MAFC és a Jászjákóhalmi Spartacus ver­senyzői lépnek kötelek közé. BIRKÓZÁS Karcagon kerül sor ma dél­előtt 19 órai kezdettel a Kálvin úti Iskola tornatermében Szol­nak megye 1961. évi serdülő és Ifjúsági szabadfogású birkózó bajnokságára. A Szolnoki MÁV, a Túrkevei MEDOSZ, a Jászbe­rényi Lehel, a Jászapáti KSK, valamint a Karcagi MEDOSZ birkózöi lépnek szőnyegre, ASZTALITENISZ Szolnokon az Újvárosi Iskola tornatermében rendezi meg a Megyei Asztalitenisz Szövetség, Szolnok megye Ifjúsági fiú és leány asztalitenisz bajnokságát. A versenyt« M órai kezdettel kerül sor. TEREM KÉZILABDA Törökszentmiklóson a gimná­zium tornatermében reggel 8 órakor kezdődik a terem kézi­labda bajnokság. E napon 29 mérkőzésre kerül sor. Oj szint Jelent az elmúlt évekkel szem­ben a kunszentmártoni, a jász­berényi, a kunhegyest, s fegy­vernek!, a ceglédi és az abonyl kézilabdázók részvételei. SAKK A megyei sakk csapatbajnok­ság keretében ma az alábbi mér­kőzéseket Játsszák le: „A” cso­port: Spartacus—Jászkisér, Jász­apáti—Jászberény. „B” csoport: Szó. MTE n.—Martfű, Mezőtúr— K unseen tmárton, „C" csoport: 1 örökszsntmlklós — Karcag, Tö- rökszentmiklős, délelőtt S óra, Járási tanács alagsori nagyter­mében. 1 örökszentmikiósoa este • órá­tól a Vasas kultúrház klubter­mében a városi egyéni sakk csa­patbajnokság mérkőzéseire ke­rül sor. A lottó sorsolások februári menetrendje A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közzétette a lot­tó sorsolások következő havi ütemtervét, amely szerint februárban négy lottó sorso­lást tartanak, egyet a fővá­rosban, hármat pedig vidé­ken. A hónap első húzását, az 5- Játékhét nyerőszámainak és a januári tárgyjutalmak- ngk a sorsolását február 3- án a fővárosban, a csepeli Munkásotthonban rendezik. Február 10-én Aszódon, 17- én Tiszakécskén 24-én pedig Enyingen sorsolják a lottó nyerőszámait {MTI}, te vá­már Labdarúgó csapataink a szí felkészülés során ma edzőmérkőzéseket Játszanak. A Jászberényi Vasas NB n-es csapata á Budapesti Helyllpar NB m-as együttesével Játszik Jászberényben 14.30-kor, a Szol­noki MÁV NB n-es labdarúgói Cegléden Játsszák első előkészü­leti mérkőzésüket az ugyancsak N3 n-es ceglédi testvércsapat­tal. A Jászberényi Lehel NB Itt­as csapata Jászjákóhalmával ját­szik vasárnap Jászberényben 14 órai kezdettel e Vasas edzőpá­lyáján. Ezenkívül még máé helyeken is lesznek előkészületi mérkő­zések. Ezután az utánpótlás nevelé­séről beszélgettünk. Köztudomá­sú, hogy e téren a múltban Je­lentős hiányosságok voltak a szakosztályban. — Mint Vágó elvtárs elmondotta, az idén mind úszó-, mind vízilabda-vonalon nagyobb gondot fordítanak majd a fiatalokkal vaió foglalkozásra, az utánpótlás nevelésére. E sze­rint máris történtek kohkrét in­tézkedések. Ezzel most nem aka­runk részeltesebben foglalkozni, hanem majd az idény torán adunk számot róla. Vágó elvtárs azzal a gondola­tokkal fejezte be nyilatkozatát, hogy a vezetőség és a Játékosok Is arra törekednek, hogy a ked­vezőbb lehetőségek kihasználá­sával az Idén olyan helyezést érjenek el, hogy méltók legye­nek a vízilabdasport híveinek bizalmára. — Ezzel szemben a szut kólóktól azt kérik, hogy ne csak akkor támogassák csapatu­kat, ha minden jól megy. Ne a csapat lelkesítse a közönséget, hanem fordítva. Minden Időben szeretnék maguk mögött érezni a város és a megye sporttársa­dalmának támogatását, mert ez az eredmények elérésének egyik döntő feltétele, — Vlacze — Híradás Jászberény bői Mint a Néplap már korábbi számában hírül adta a Vasas NB ni-as labdarúgói — játékosállo­mányában megerősödve — múlt év december közepén megkezd­ték a felkészülést. Azóta másfél hónap telt már el. Közben véget ért az alapozás. Most s csapat kialakítása ke­lőit sorra. Ezt nagyban a soron- követltező előkészületi mérkő- sések segítik elő. Szerdán már Martfűn játszott a Vasas, az ot­tani MSE NB m-as együttese el­len. A Játékosok biztatóan mo­zogtak. főleg a fiatalok bemu­tatkozása sikerült JöL A havas, csúszós pályán nagy fölényben Játszott a Vasas és 5:0-ás győzelmet ért el. Néhány játékos máris kitűnő formában van. Ma, hazai pályán Játszik a Va­sas a Bp. Helyiipar NB m-as csapatával fél s órai kezdettel. Ezzel a Január havi előkészületi program lezárul, február 1-én (szerdán) a Martfül MSE látogat el Jászberénybe, ahol délután fél 3 órakor lesz a mérkőzés. A szurkolótábor már nagyon vár­ja a hazai előkészületi mérkő­zéseket, mert kíváncsiak a csa­patra. A játékosgárda, a veze­tőkkel együtt nagy lelkesedéssel készül a nem kis feladatra, hogy biztosítsák á bentmaradást az NB H-ben. Mi, jászberényiek bí­zunk abban, hogy az 1961/62-es bajnokság rajtjánál a Vasas is­mét aa NB H-ben szerepel majd. — Gervai — Szolnok menyei filmszínházak műsora Január 30-tól február 1-ig: Abádszalók 1»—« A megbilincseltek — H Besenyszög 30—1: KocsuOej — Kn. Cibakháza SO—U A nagy családok — 14 Fegyvernek SO—l: Találkozás az ördöggel — Kn. Jászalsószemtgyörgy SÍ—1: Orkán — Kn. Jászapáti 30—1: Tacskó (Schampolö) — 10 Jászárokszállás 30—1: Ballada a katonáról — 10 Jászberény „Lehel•• SO—1: Normandla-Nyeman — Kn. Jászberény „Déryné” »0—1: Fájdalom nélkül — 10 Jászdózsa Sl—l: Rangon alul — 14 Jászfényszaru SO—1: Bölcsödal — Kn. Jászjákéhalma 30—1: Fapados szerelem — 14 Jászkisár SO—l: A rászedett udvarlók — Kn. Jászladány 30—1: Az Elf fel-torony árnyékában — 14 Kenderes 30—í: Az arcnélküli város — 14 Kengyel »0—1: Hegyen-völgyön (Cimborák HJ Kisújszállás 30—31: Saleml boszorkányok — lg 20—31: Kisfiúk (ifjúsági) 1—4: Az elcserélt fénykép — Ka. Kunhegyes S0-1: Mozart — 10 Kunmadaras 30—1: Ingovány — 14 Kunszentmárton 30—1: Elloptak egy villamost — Ka Mezőtúr „Dózsa” 30—1: Déryné — Ka. Mezőtúr „Szabadság 30—1: Az első csapat — 10 Mezőtúr -Béke" 30—1: A csodálatos malom — Kn. Öcsöd 30—1: A fűre lépni szabad — Kn. Rákóczii alva 30-1: Mindhalálig — Kn. Szolnok „Vörös 30—1: Az utolsó és az első nap — Ka. Szolnok „Tisza” 30—1: Thomas Müntzer — 10 Tlszaföldvár 30—1: Légy jó mindhalálig — Kn. Tiszafüred 30—1: Ellopták a hangomat — 10 Tiszakürt „ 31—1: Ilyen nagy szerelem — 14 rörökszentmikló8 30—l: Oz, a csodák csodája — Km Turkey» 30—1: Dr Faustot elvitte az ördög — 10 Cjszása 30—1: Cabiria éjszakái — 10 Karcag 30—1: Ármány és szerelem — 10 10=»10 éven alul nem ajánlott) 18—'Csak 10 éven fal üli etettek! M—14 éven alul nem ajánlott! Ka.—Korhatár nélküli KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 1 Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett test­vérünk — Kovács Imre — el­hunyta alkalmából mély fáj­dalmunkat részvétükkel eny­hítették. A gyászoló testvérek Szolnok Fiatalok! Jelentkezzetek építőipari tanulónak kőműves,ács, festő, tetőfedő és parket­tázó szakmákra. Jelentkezési korhatár 14 évestől 17 éves korig. Kö­vetelmény a VIII. általános Iskola eredményes elvég­zése. Tanulmányi idő két év. A tanulók védő- és munkaruhát, bakancsot, valamint a tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjat kapnak. A tanul­mányi év kezdete 1961. évi április hó 1. Jelentkezni lehet 1961. évi március 5-ig levél­ben vagy személyesen a Mü.M. 605. sz. Ipari­tanuló Intézet, Építőipari Tagozatánál Szol­nok, Koltói út 8. sz. Szerződjön tojásértékesítésre és növelje tyúkállományát! Érdemes, mert a magas felvásárlási áron kívül takarmány juttatásban is részesül (^APRÓHIRDETÉS E~ÍT) automata biliárdasztalok bérelhetők (havi 300.— Ft) — Belkereskedelmi Kölcsönző V. Budapest, IX, Közraktár utca 30. Telefon: 338-499. A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI Házi­ipari Szövetkezet gobelin tanfo­lyamot indít. A tanfolyam díj­talan. Sikeres elvégzése után munkát biztosítunk. Jelentkezni lehet a szövetkezet Irodájában, Malinovszkl utca 1 alatt. Cserkeszöllől bor saját termé­sű nagyobb tételben is vásárol­ható, CserkeszőUő, Primőrtelep. HOSSZABB üzemikonyhai gya­korlattal konyhamészáros mun­kahelyet változtatna. Cím a Ki­adóban. A NAOYREVI Haladás Tsz-nek nád van eladú. Érdeklődni lehet a helyszínen. FELVESZÜNK vizsgázott fűtőket ferde vlzcsőves BV. rendszerű kazánokhoz. Fizetés: alapbér + 30 %-os egészségügyi pótlék. Szállást nem biztosítunk. Jelent­kezni lehet Szolnok, A 11atifehér­je Vállalat, Tószegi út. A TÚRKEVEI Vegyesipari KTSZ 4 személy férfifodrász felvételét biztosítja. Lehetőleg kisiparos, de feltétlen szakmunkás bizo­nyítvánnyal rendelkezőt veszünk fal. ctONYős KITÉTELEK MELLEI! KÖTHET SZERZŐDÉST A FfilONŰVESSZÖVETKEZETEKKEl GÉPÉSZETI Özem, gyakorlott gyors-gépírónőt felvételre keres. Ajánlatokat „Gépészeti üzem” jeligére kérjük a Kladőbá. TEHENESZ brlgádvezető» hosszú gyakorlattal gépesített tehené­szetbe. Jó fizetéssel — azonnal (elveszünk. Lakás biztosítva. Je­lentkezni a Hékl Állami Gazda­ság központjában. Martfűn. SZOLNOK és Vidéke Körzeti Füldművesszövetkezet Igazgató­sága mozgóárusokat vesz fel. Jelentkezni lehet a földműves- szövetkezet központi Irodájá­ban. Szolnok, Beloiannisz u. 34. sz. alatt. MOZAIKLAPOK szép mintákkal megrendelhetők. Molnár Sándor, Tlszaföldvár. ELADÓ CserkeszőUő gyógyfür­dőhöz 3 km-re CserkeszőUő köz­ségben 210 négyszögöl területen fekvő egyszoba konyhás ház, mellékhelyiségekkel 30 00# Ft-ért. Érdeklődés: Csatos Imre, Tisza- kürt, Ságvárl Endre út L 125-ös CSEPEL motorkerékpár sürgősen eladó. Szolnok, Tél ut­ca 3. lS«0­BÄSA­ínonkaCSAHA mukHt . KEDVEZMÉNYEK- készpénz elOlég. naposbaromfijuitatás HASASABB ÁR, TOJÁS ÉS HI/OH LIBÁRA TÖRTÉNŐ SZERTÖOÉSKŰTÖ CSITÜI TAKAR HANT-JUTTATÁS ÁLLAMI ÁROK T ermelőszö vetkezetek, egyéni termelők FIGYELEM! AZ IDÉN IS LEHET napraforgóra ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉST KÖTNI! — A SZIGLIGETI Színház mai műsora (29-én) délután 3 és este 1 érakor „BEKO­POG A SZERELEM”, Jászbe­rényben a „TEREMTÉS KO­RONÁJA”. APRÓHIRDETÉS APROHIRDETESEK dija U Hőig hétköznap 1# forint, ünnepnap 20 forint. Minden tovább] azé hétköznap 1 Ft, vasárnap S Ft fürdetéseket Szolnokon felvesz a Szolnok megyei Néplap Lap­kiadó Vállalat, (Szolnok, Iroda­ház, AH M A napraforgó mázsánként! a következő: Krasznodári Iregi és Lovászpatonal Egyéb hazai fajták Ezenkívül a termelők az alábbi részesülnek: és fajtánként! ára 400 — Ft 340.— Tt 320.— Ft ked vezmény ekben a lekötött napraforgó minden mázsája után 10.— forint szer- léses felárat kapnak, kedvezményes áron nemesített kölcsönvető- mag juttatásban részesülnek, a termelőszövetkeze tét legalább 100 a át­adás esetén 20— forint mázsánként! nagy­üzemi felár illeti meg. a termelőszövetkezetek a leszállított naprai^r* gó után mázsánként 20 kg napraforgódarát igényelhetnek, a termelőszövetkezetek rövldlejáratu bankhi­telt vehetnek igénybe, a2 egyéni termelők minden szerződéssel le­kötött mázsa nanraforgó után 80.— forint kamatmentes előleget kapnak. Ax ér' szerződét már mci-t megköthető. Tájékoztatást adnak a: ^ * Megyei Termény forgalmi Vállalat ás Kirendeltségei Kössön toliértékesítési szerződést! Magasabb szerződési ár! ELŐLEG! Libadarabonként háromszori tépésre 25.— Ft Kacsadarabonként kétszeri tépésre 7.—> Ft. Szerződjön a földmuvesszövetkezetnél!

Next

/
Oldalképek
Tartalom