Szolnok Megyei Néplap, 1960. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

YJTLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEJO-üienlau A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA J 0T XI. évfolyam, 153. szám. Ara 50 fillér I860, július 1. péntek--------------------------------------------------------------------------------------------------­--­BÉ CS VENDÉGE Bevált az új traktor Szolnokon Hruscsov fogadása a schwechat-i repülőtéren BECS (ADN) Hruscsov miniszterelnök az osztrák ^ormány meghívására csütörtökön délelőtt Bécsbe érke­zett. Az ünnepi díszt öltött schwechat-i repülőtéren Hrus­csov és kíséretének fogadására megjelent Schaerf köztár- sasági elnök, Raab kancellár, Pittermann a’kancellár, Kreisky külügyminiszter és az osztrák kormány több tag­ja. jelen voltak a fogadáson a diplomáciai testület kép­viselői és számos közéleti személyiség. Amikor az IL—18-as gép pontosan 10 óra 30 perckor leszállt a repülőtér kifutópályáján, harsonák jelezték Hruscsov megérkezését. A repülőgép ajtajában megjele­nő Hruscsovot a kivezényelt üteg 21 díszsortüze köszön­tötte. A két nemzet himnuszának hangja mellett Hruscsov és kísérete elvonult a díszszázad sorfala előtt. Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Schaerf köztársasági elnök üdvözöltem Az U-28-as típusú első-hátsó kerék meghajtású traktor a Szolnoki Állami Gazda­ság kukorica táblájában dolgozik. Perjést József traktoros a Csepel-Diesel rendszerű univerzális traktor vezetője. „utaznak” a magyar hűtőelemek Szovjet homoksivatagba Angol tájakra Sztalinvárosba Üdvözlő beszédében han­goztatta, hogy a világbéke megőrzésének, valamint Ausztria szabadsága és önál­lósága biztosításának egyik legfontosabb feltétele az osztrák államszerződés meg­kötése volt. Az osztrák köztársasági el­nök meleg szavakkal emléke­zett meg nemrégen Moszkvá­ban tett látogatásáról és rá­matatott e látogatás alkal­mából Hruscsov miniszter- elnök Ausztria őszinte barát­jának bizonyult. Hruscsov- nak az osztrák nép iránt ta­núsított magatartása — hang­súlyozta Scharf — döntően hozzájárult ahhoz, hogy Auszria megszabadult az ide­gen megszállástól. Schaerf végül meggyőződé­sét fejezte ki, hogy Hruscsov ausztriai látogatása előmoz­dítja a két ország jó kapcso­latainak elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében köszönetét mondott a szívé­lyes fogadtatásért és meggyő­ződését fejezte ki, hogy ausztriai látogatása, találko­zása az osztrák emberekkel, előmozdítja a kölcsönös jobb megértést. A Szovjetunió és Ausztria BÉCS (MTI). Hruscsov a Schwarzenbergplatzon és a tér, valamint a Kärtnerring sarkán emelkedő Imperial szálló előtt találkozott elő­ször a bécsiekkel, akik már órákkal megérkezése előtt gyülekeztek a vörös sarló- kalapácsos szovjet lobogóval és a piros-fehér-piros oszt­rák állami zászlóval díszített útvonalakon. Többezren zsú­folódtak össze a kordon mö­gött, hogy üdvözöljék a szál­lására érkező szovjet minisz­terelnököt. Vörös és piros-fe­hér-piros papírzászlócskákat szorongattak kezükben a vá­rakozók, s amikor végighul­lámzott a tömben a hír: jön Hruscsov magasan a fejek fölé emelkedtek a széles taranszparensek, amelyeken ilyen feliratok voltak olvas­hatók: „Béke és barátság! üdvözöljük Nyikitát!” Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor 11 óra 25 perckor bekanyarodott a Kärtnerringre a fehérsisa­kos és fehérkesztyüs motoros rendőrök osztaga. „Éljen Hruscsov!” kiáltották a bé­csiek, amikor a motorosok után feltűnt a szovjet mi­niszterelnök autója. Meleg barátsággal, vendég­szeretettel fogadta Bécs a szoviet vendéget. baráti kapcsolatainak fejlő­dése — mondotta Hruscsov — nagyszerű példája a bé­kés együttélésnek. A Szov­jetunió továbbra is támogat­ja Ausztria semlegességét, amely nem jelentéktelen a béke megőrzése szempontjá­ból Meggyőződésünk, hogy a békés együttélés elvei dia­dalmaskodnak, — hangsú­lyozta a szovjet miniszterel­nök. Hruscsov ezután arról be­szélt, hogy meggyőződése szerint egyeznek a két or­szág célkitűzései — a béke megőrzése és a békés együtt­élés kérdésében, s ez — mondotta — jó alapul szol­gál a nemzetközi feszültség enyhítését célzó szoros együttműködésnek. A szovjet miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az osztrák államférfiakkal, a közélet és az üzleti körök képviselőivel küszöbönálló tárgyalásai a két ország ba­ráti kapcsolatainak jelentős elmélyítéséhez és a világ békéjének megszilárdításá­hoz vezetnek. A hivatalos üdvözlés után Hruscsov és Schaerf gépkocsi­ba szállt és elindult Bécs fe­lé. (MTI). A lelkes hangulatban nyo­mát sem lehetett felfedezni annak a „hűvös tartózkodás­nak” amelyre az amerikai zsoldban álló osztrák ügynö­kök durva uszítása, a klérus BÉCS (TASZSZ) Hruscsov, a szovjet minisztertanács el­nöke csütörtökön megérkezé­se után hivatalos látogatást tett Schaerf osztrák köztár­sasági elnöknél. Jelen voltak a szovjet kormányfő kísére­tében lévő személyiségek, valamint Avilov bécsi szov­jet és Heimerle, moszkvai osztrák nagykövet is. Hruscsov ajándékot adott Schaerf elnöknek: annak a szovjet felségjelnek egy má­sát, amelyet tavaly szeptem­berben szovjet rakéta jutta­tott el a holdra. Hruscsov és Schaerf szívé­lyes és baráti beszélgetést folytatott egymással. Schaerf elnöknél tett láto­gatása után Hruscsov hivata­los látogatást tett Eaab oszt­szemforgató intelme akarta rábírni az osztrák lakossá­got. Az éljenzés még erősebb lett. Hruscsov Schaerf oszt­rák köztársasági elnök kísére­tében kiszállt a szálloda elé kanyarodó autóbóL A következő autóból Nyi- na Hruscsova lépett ki, őt dr. Kyrlené, Schaerf köztársasá­gi elnök leánya kisérte a Schwechati-repülptérről a szállodáig. Koszigin, a Szov­jet Minisztertanács első el­nökhelyettese Raab kancel­lár kíséretében érkezett. Fur- cevát Pittermann kisérte. A következő autóban uta­zott Gromiko szovjet külügy­miniszter Kreisky osztrák külügyminiszter és Walter Wodak nagykövet, az oszt­rák külügyminisztérium ke­leti főosztályának vezetője. A hatodik autóból a szov­jet kormányfő leánya, Jelena Hruscsova lépett ki. ö Hei­merle moszkvai osztrák nagykövet és Eiselsberg, a moszkvai szovjet nagykövet­ség tanácsosa feleségének társaságában érkezett A vendégek a téren össze­gyűlt bécsiek éljenzése köz­ben rövid időre megálltak a szálloda kapujában és barát­ságosan integettek az őket üdvözlő bécsi lakosságnak. A téren közben szünet nélkül harsogott az éljenzés. „Béke!”, „Barátság!” „Nyiki- ta” — hangzottak a kiáltások. Az üdvözlés még inkább erő­södött, amikor Hruscsov fele­ségével együtt kilépett a szál­loda elősemeleti erkélyére és barátságosan mosolyogva — perceken át integetett, meg­köszönte az éljenző és zász­lókat lengető bécsiek baráti üdvözlését. Másodszor csütörtökön a déli órákban találkozott Hruscsov a bécsiekkel. Több mint ezer ember gyűlt össze a Dallhausplatzon, amelynek egyik oldalán az elnöki palo­ta, szemben vele kancellári hivatal emelkedik. Hruscsov, miután meglátogatta Schaerf köztársasági elnököt, a nap­fényben fürdő téren át gya­log tette meg az utat a kan­cellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pittermann al- kancellárt látogatta meg. A bécsiek itt is melegen, barát­ságosan köszöntötték a ven­déget, az éljenzés betöltötte a teret és sokan integettek Hruscsovnak. rák kancellárnál. A kölcsö­nös üdvözlés után a két ál­lamférfi közvetlen baráti beszélgetést folytatott. Hruscsov Raab kancellár­nak is egy olyan felségjel- vényt ajándékozott, mint Schaerf elnöknek. A szovjet kormányfő meg­látogatta Pittermann osztrák alkancellárt is. A két állam­férfi között beszélgetés ala­kult ki, amelyben a szovjet kormányfőt kisérő személyi­ségek is részt vettek. Hruscsov a harmadik mes­terséges hold kicsinyített modelljét ajándékozta Pit­termann alkancellárnak. Pittermann pedig pompásan megmunkált bányászkala­páccsal ajándékozta meg Hruscsovot, Bizonyára sok olvasónk emlékszik még a legutóbbi bürsszeli világkiállítás egyik „sztárjára”, a Heller—Forgó- féle hűtőelemre. A méltán világhírű találmány diadal- útja azóta is folytatódik. Brüsszel után a diadalát legfontosabb állomása a Jászberényi Fémnyomó és Lemezárugyár lett. Itt kezd­tek hozzá az érdekes és szép munkához, a hűtőelemek gyártásához. Nagy mennyisé­get elkészítettek az elmúlt időszakban a világhírű ma­gyar találmányból. S a harmadik állomás? — Moszkva! — válaszolta Szőnyi József, a gyár szállí­tási osztályának vezetője. A magyar ipar legjelentősebb gyártmányai között szerepel a Heller—Forgó-féle hűtő­elem is a szovjet fővárosban. Ám, a harmadik állomás­ról térjünk vissza a Fém­nyomó iparvágányaihoz, ahol Szőnyi Józseffel beszélge­tünk. S hogy érdemes volt a visszatérés — az elénk tá­ruló látvány bizonyította. A darupálya mellett ugyan­is „SZh” és „Sy” típusú va­súti kocsik állottak útra készen. A kocsik körül szál­lítómunkások szorgoskod­tak. Körül a darupályán, s a vágányok mellett a szállí­tásra váró hűtőelemek Mire e sorok megjelennek, a hűtőelemek már útban vannak, vagy talán meg is érkeztek Angliába, a Szov­jetunióba. A Szovjetunió 122 darabot rendelt, míg Anglia körülbelül 360 darabot. Az előbb említettük a va­súti kocsik típusát is, ame­lyeken a hűtőelemek útra­keltek. — Nem is lehetne más tí­pusú kocsit felhasználni, mert a biztonságos szállítást csak ezekkel tudjuk megol­dani — adta a felvilágosítást Szőnyi József. És szükséges is az óvatos­ság. Az autó hűtőjéhez ha­sonló lamellákra ügyelni kell, s a lamellák közötti tá­volságot tartó gyűrű segítsé­gével biztosítják. Gondos­kodnak a csúszásmentes cso­magolásról, ami bizony nem is olyan egyszerű dolog. A csomagolódeszkákat például import anyagból házilag ál­lították eiö. A csomagolási munkát két műszakban Pod- ránczky Ferenc és Csibra János vezetésével végzik, akik társaikkal megvasalják, megerősítik a hűtőelem „csomagokat”. A Szovjet­unióba induló első szállít­mány kettős tételekben, négy Ládában volt látható, össze­sen nyolc darab. Vigyázva emelték daruval a vagonok­ba, nehogy megsérüljenek az alkatrészek, majd drótkötél­lel, vasalással rögzítették a ládákat a vagon oldalához, aljához. Mint megtudtuk, 8 ezer kilométeres út előtt állnak a Szovjetunióba induló hű- tőelemszállítmányok, ame­lyeken a tartó vasszerkeze­tet kivéve, minden — tehát a csőfal, a tárlapok, gyűrűk, lamellák is — alumíniumból készültek. Ennek ellenére egy hűtőelem súlya eléri a 8 mázsát és — kimondani is sok — egymillió gyűrűt tar­talmaz. Természetesen a magyar megrendelésekről sem feled­keznek meg a Fémnyomó­ban. 172 hűtőelemet készíte­nek a magyar iparnak s ma indul útnak az első szállít­A Szolnok megyei kiszis- ták derekasan helytálnak a gabona betakarításában. Két­százhetven falusi KISZ szer­vezet 12 ezer fiatalja vesz részt az aratásban. A gépál­lomási ifjak azért versenyez­nek, ki lesz á legjobb kom- bájnos, ki vág le legtöbbet aratógéppel. A falusi- és a termelőszövetkezeti KISZ szervezetek tagjai azon kívül hogy hétköznap állandóan aratnak, a vasárnapot is erre szentelik. A kunhegyesi já­rásban majd félezer kiszista 155 aratópárban tevékenyke­dik. A törökszentmiklósi járás kiszistái gyorsbetakarítási vasárnapot szerveztek. Vasár­nap a kengyeli Dózsa Ter­melőszövetkezetben száz mány a2 épülő sztálinvárosi erőmű melletti hőkicserélő berendezéshez. ötvenhét— hatvan méteres torony épül itt, amelyet körülburkolnak a 170 darab hűtőelemmel. A hűtőelemek jelentőségét elég, ha azzal példázzuk, hogy vízben szegény, vagy vízzel egyáltalán nem ren­delkező vidékeken is lehető­vé teszik hőerőművek építé­sét. Érthető hát, hogy az ér­deklődés és az igény állan­dóan növekszik. Most még a kazahsztáni homoksivatagba, angliai tájakra viszik a ma­gyar hűtőelemeket, de nem­sokára újabb piacok is vár­hatók. De a hűtőelemek felszere­lése is szakszerű, bonyolult munkát jelent, így hát meg sem lepődtünk, amikor meg­tudtuk, hogy Czakó Károly és Pálinkás István szerelés- vezető szintén készülnek a Szovjetunióba, esetleg Ang­liába, hogy irányítsák a hű­tőelemek szerelési munká­ját. Tehát nemcsak a hűtőele­mek, hanem azok készítői is elviszik a nagyvilágba a magyar ipar e híres és hasz­nos alkotásának hírnevét. — búbot — kiszista gyarapítja a gabona­kereszteket. A tiszaburai fia­talok társadalmi munkában aratnak. A kenderesi Vörös Csepel ifjai 360 társadalmi munkaórát teljesítenek ara­tásban. A kunhegyesi területi KISZ szervezetből huszon­ötén fognak kaszát vasárnap, s a következő vasárnapon is­mét másik huszonöt fős cso­port A falusi fiatalok lelkesedé­se átragadt az üzemi KISZ szervezetekre is. A Vízgépé­szeti Vállalat negyven fiatal­ja szabadsága terhére 120 munkanapot tölt az aratás­ban, s az érte járó pénzt a KISZ szervezet pénztárába fizeti. „É!/en Nyikita!“ „Éljen a béke!66 Becsben nagy lelkesedéssel köszöntötték a szovjet miniszterelnököt Hruscsov látogatásai az osztrák vezető államférfiaknál Szolnok megyei fiatalok a gyors betakarításért GYORSLISTA i N, W.k IV. Békekölcsön sorsolásáról A szakszervezetek megye/ küldött­értekezletének felhívása Termelőszövetkezeti élet i

Next

/
Oldalképek
Tartalom