Szolnok Megyei Néplap, 1959. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKI (smim Imim} A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA X. évfolyam, 830. szám. Ara 50 fillér 1959. október L csütörtök. „Ah ugró sárkány” 1 násodik ötéves len iräoyelveiröl Nehéz atyának lenni \\ Családi kőiben HOGYAN TOVÁBB ? Tanácskoztak az új tsz*ek elnökei Tegnap délelőtt 9 órakor a megyei tanács nagytermében tanácskozásra gyűltek össze megyénk új termelőszövetke­zeteinek élnökei. A Föld­művelésügyi Minisztérium, az MSZMP megyei Bizottsága és a megyei tanács Végrenaj- tó Bizottsága által rendezett megbeszélésre megyénk or­szággyűlési képviselőit is meghívták. Napirenden az új termelő- szövetkezetek eddigi tevé­kenységének értékelése; aso- ronkövetkező feladatok meg­tárgyalása szerepelt? A beszámolót K; Nagy Sán­dor elvtárs, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szövetkezetpolitikai Főosz­tály vezetője tartotta. Az előadást vita követte, majd a meghívottak közös ebéden vettek részt, utána pedig megtekintették a Szol­nok megyei tsz-ek életéről és a szovjet mezőgazdasági kül­döttség amerikai tapasztala­tairól készült filmeket; K. Nagy Sándor elvtárs előadásának részletes ismer­tetésére következő lapszá­munkban visszatérünk? A párt ás a kormány ajándéka Kínának A Kínai Népköztársaság fennállásának 10. évforduló­ja alkalmából a párt és a kormány korszerűen beren­dezett rön t genau tóbuszt aján­dékozott Kínának. Az autó­buszról és a kocsi berendezé­séről bőrkötéses díszes albu­mot is összeállítottak. Ajz ajándék röntgen-autó­busz kedden elkészült a Me­dicor Röntgen Művekben. Ol­dalán felirat1 hirdeti: A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Ma­gyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány ajándéka. ?f Nehézipari Minisztérium iparágai öt hónap alatt 303,2 millió Ft-tal teljesítették túl a tervet . A Nehézipari Minisztérium Kollégiuma szerdán ülést tartott, amely megállapította, hogy a kongresszusi verseny­ben már eddig is kitűnő ered­ményeket értek el. A bányá­szat, a villamosenergiaipar és a vegyipar túlteljesítette tervét. A tárca dolgozói azt ígérték, hogy az év végéig 400 millió forinttal teljesítik túl a2 évi tervet. A kong­resszusi verseny lényegében április elején kezdődött és a Nehézipari Minisztérium már­is jelentheti, hogy öt hónap alatt — április elsejétől au­gusztus végéig — 303.2 millió forintos túlteljesítést ért el. Minden remény megvan te­hát arra, hogy a 400 millió forintos felajánlást az év vé­ig étg lényegesen túlteljesíti, az igértnél is több terméket, árut ad népgazdaságnak. A bányszat évi felajánlása 71 millió forint, ebből augusz­tus végén 54,2 millió forin­tot teljesítettek. ?A villamosenergiaipar nagy érdeme, hogy a munkaver- senyben fokozódó vilíamos- energia-hiány miatt semmi­féle korlátozás nem volt az Iparban. Az iparág évi terve eredetileg 85 község, 270 ter­melőszövetkezet és 15 egyéb mezőgazdasági egység .villa­mosítását írta elő; A mező- gazdaság további megsegíté­se érdekében az iparág a kongresszusi versenyben vál­lalta, hogy további 30 köz­séget és 34 termelőszövetke­zetet villamosít. Az év elejé­től augusztus 31-ig villamo­sított 47 községet, 273 terme­lőszövetkezetet és 7 egyéb mezőgazdasági egységet. Az év végéig a vülamos- ipar felajánlását teljesíti Az első félévben elkészült a Pénteken napfogyatkozás Magyarországon is megfigyelhető lesz a ritka természeti tünemény Október 2-án, pénteken, — napfogyatkozás lesz. A ritka természeti tünemény hazánk­ban is megfigyelhető. Sötét szemüvegen lehet majd látni. A napfogyatkozás 12 éra 40 perckor kezdődik és 14 óra 20.3 percig tart. A legerősebb 13 őrá 31 perckor lesz, ekkor a Hold a Napnak mintegy 23 százalékát fedi el. A hazai kutatók azt terve­zik, hogy a fogyatkozás tar­tama alatt megfigyelik a rá­dióhullámok terjedését, a földmágnesség esetleges vál­tozásait és az égbolt elsöréte- déséaek mértékét. (MTIfc sajószöged—szolnoki 220 kv- ra szigetelt távvezeték, meg­kezdték vác—zuglói, ugyan­csak 220 kv-os távvezeték építési munkáit és jóütemiben halad a 220 kv-os alállomás alapozása. A villamosenergia­iparban igen Jelentős ered­mény a hálózati veszteségek csökkentése. ■A vegyipar ágazat műszaki fejlesztési eredményeit je­lentősen segítette az iparágon belül fellendült újítási moz­galom. A Szervesvegyipari Főosztályhoz tartozó üzemek- mekben a bevezetett .549 újí­tás utókalkulált gazdasági eredménye 76.4 millió forint. Az előzetes adatok szerint az egyéb vegyipari ágazatoknál is hasonló ere?imények vár­hatók. (MTI). Együtt érünk el a kommunista társadalom építésének befejezéséhez Hruscsov elvtárs üdvözlő beszéde a pekingi repülőtéren Peking (MTIJ, A TASZSZ feütö»­tudósítója jelenti: A kínai főváros szerdán örömteljes és meleg fogadtatásban részesítette Hruscso- vot, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökét, az SZKP Központi. Bizottságának első titkárát, a kínai ünnepségen részt­vevő szovjet párt- és kormányküldöttség vezetőjét Hruscsowal együtt érkezett a küldöttség két további tagja, Gromiko külügyminiszter és A. Tupdjev akadé- mókus. A repülőtéren Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak elnöke, Liu Sao-csi, a Kínai Népköz- társaság elnöke, Szung Csing-ling és Tung Pi-vu, alelnökötk, Csu Te, a Kínai Orszá­gos Népi Gyűlés állandó bizottságának elnöke, Csou En-laj, az Államtanács el­nöke, továbbá a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagjai, a kínai Kedves Mao Ce-tung Elv­társi Kedves Liu Sao-csi, Csu Te és Csou En-laj elvtársak! Kedves Elvtársak, Baráta­im! Nagyon örülök, hogy meg­Nagyüzemi gazdálkodáshoz kezdenek a jászberényi járás új szövetkezetei AZ ÜGYNEVEZETT „nyár végéin kezdő” termelőszövet­kezetek voltaképpen már a tavasz elején hozzáfogtak a nagyüzemi gazdálkodás elő­készítéséhez, hiszen március és április folyamán nem ke­vesebb, mint 124 istálló, kut- rica, sertésfiaztató, juhho- dály sfb építését kezdték meg, s ezekből szeptemberre 67 teljesen el is készült. Ahol pedig elkészült az épület, nem sokat tétováztak az emberek, hanem a jószá­got egy-kettőre bevezették az istállóba, hogy nagyüzemi módon gondozzák őket, s en­nek alapján több jövedelem­re is tegyenek szert. Az a régi parasztmondés, amely szerint a gazdálkodó ember legnagyobb kincse a tehén, a mai nagyüzemi gaz­dálkodásban sem veszített igazságából, amit ékesen bi­zonyít az a körülmény, is, hogy mind az új, mind a ré­gi tsz-ek a szarvasmarhafé- léket igyekeztek leggyorsab­ban a közös istállóba vezetni. SZEPTEMBER utolsó he­téig a járás új tsz-eiiben fel­leltározott 1833 szarvasmar­hából (ebből 877 tehén!) 810- et vittek be a közös istálló­ba, ami 44,7 százalékot tesz ki. Az említett 877 tehén kö­zül 402 fogyasztja már a ta­karmányt a közös istállóban, ez pedig 45,89 százalékot tesz ki. A lovaknak ugyan csupán 15,1 százalékuk van a nagy­istállókba bekötve, de rájuk a betakarításban éppen most van a legnagyobb szükség és ugyanez a helyzet az ökrök­nél is. Mondanunk sem kell talán, hogy az eredmények állan­dóan javulnak, mert a han­gulat a járás valamennyi községében igen bizakodó, s óráról-órára növekszik azok­nak a száma, akik ;<5szágaik- kal útra kelnek a közös nagyistállók felé. Ha az egyes községekre is vetünk egy-egy pillantást, e téren is Jászárok ^állást kell megdicsérnünk, ahol már, augusztus 20-án, Alkotmány ünnepén megkezdődött a jó­szágvezetés és szeptember 25-e körül minden szarvas- marha bekerült a nagyistól- lókba, az új tsz-ekben éppen úgy, mint a patinás régi Tán­csics Tsz-ben. Igen jól áll a szomszédos Jászágó is, ahol például a Kossuth Tsz-ben annak ide­jén 32 tehenet leltároztak fel, szeptemberben viszont 36 jó­szágot vittek a közösbe, mert közben 31 szaporulat is tör­tént. Hasonló a helyzet a jász­telki Viharsaroknál, ahol 23 tehén került a leltárba, azon­ban a szaporodás révén 26 jószág került a nagyistóllóba. A kiválóan dolgozó régi Tolbuohin Tsz-ben is közös­be került már mind a 20 fel­leltározott tehén. Meglepően jól dolgoznak a j ászfénysz árui ak! Azt is el kell ugyan mon­danunk, hogy a maradiak eszét nemrégiben igencsak helyrebillentette a jászberé­nyi gépállomás 33 pompás gépének felvonulása. NAGY ANDRÁS járási ta­nácstag például a felvonulás után örömmel szaladt oda Árvái István járási párttitkár elvtárshoz és lelkendezve mondotta: — Ezek a gépek annyit se­gítenek nekünk, mint a má­jusi eső. Most már nem kell annyit hozzánk járnotok, — megbirkózunk feladatainkkal saját erőnkből is. S ami igaz, az igaz, a jász- lényszaruiak becsülettel áll­ják a sarat, amit az is mu­tat, hogy a Haladás Tsz 35 szarvasmarhából 25-öt, — a2 Aranykalász 23-ból 20-at be­vitt már a közös istállóba. A jászberényi járás új ter­melőszövetkezetei tehát bát­ran indultak el a nagyüzemi úton. Jól sikerült gazdasági éret zárnak az idén Kétpón — Befejezés előtt a betakarítás — A kétpói Szabadság Tsz kö­zel ötezer holdas területén szépen haladnak a betakarí­tási munkákkal. Négyszázöt­ven holdnyi kukoricavetésük 70 százalékát már letörték, s az eddigi eredmények azt mutatják: jócskán túlteljesí­tik a termelési tervet, hiszen az előirányzott 23 mázsa ?ie- lyett 30—32 mázsát is adott egy hold. Cukorrépájuknak is kiszedték már a nagyob­bik részét mindössze 55— 60 hold van hátra. Ebből is jó termés várható. Az eddigi terület minden holdját 200 mázsával lehet számolni. Szé­pen fizetett a kender is. Száz­harminchat holdról 3.700 má­zsa helyett ötezer mázsát ta­karítottak be. 510 hold őszi vetés Az idei jó eredmények rúée iobb munkára köteleznek. — Nos, a kétpóiaknak nem kell magyarázni, hogy a jövő évi jó aratás alapja az idejében végzett vetés. Négyszáz hold ősziárpát és 110 hold őszi takarmánykeveréket már a földben ért az eső, sőt az ár­pa ki is kelt. Több mint 400 hold búzavetéshez pedig már előkészítették a talrjt, kiszállították a vetőmagot és hétfőn már a vetést is meg­kezdték. A betakarítással és a ve­téssel egyidejűleg folyik az őszi trágyázás is. Jól bevált a jugoszláv istái lótrágyaszó- rógép, segítségével már 200 holdat megterítettek. A Szabadság Tsz gazdái idei igyekezetük alapján bíz­vást remélhetik: jövőre sem Tárják rosszabb termés eredményekkel az évet? ■SS- pia a* hívást kaptam, vegyek részt a Kínai Népköztársaság kiki­áltása 10. évfordulójának ün­nepségén. A Kínai Kommunista Párt, Mao Ce-tung elvtárs vezette Központi Bizottságának irá­nyításával hatalmas sikere­ket ért el, amikor lelkesítette és szervezte népének harcát a forradalom győzelméért és gazdaságának fellendítéséért, az új szocialista alapon való felépítéséért. Mi örülünk az Önök sikereinek és azt kí­vánjuk, hogy tovább halad­janak a szocialista építés be­fejezése, a kommunizmus építése felé Pártjaink együtt haladtak a legnehezebb pillanatokban. Együtt megyünk a nagy cél fe­lé és együtt érünk el a kommu­nista társadalom építésének befejezéséhez. Ennek a cél­nak a megvalósítása sikerrel fogja koronázni a népeknek a társadalom forradalmi. át­alakításáért kifejtett közös erőfeszítéseit. Közvetlen azután érkeztem Önökhöz, nogy az Egyesült Államokban tett utazásomról hazatértem Moszkvába és szó szerint egyik repülőgépről a másikra ültem. Az Egyesült Államokban találkoztam és beszélgetéseket folytattam ve­zető államférfiakkal, első­sorban Dwight Eisenhower elnökkel. Találkozásaink és beszélge­téseink során a legőszintébb eszmecserét folytattunk az összes megoldandó kérdések­ről, hogy megteremtsük az együttműködés és békés együttélés légkörét és bizto­síthassuk az egész vi lá g bé­kéjét. Amerikai utazásom, az Egyesült Államok vezetőivel folytatott beszélgetéseim hasznosak voltak. Ezeknek a beszélgetéseknek kétségkívül hozzá kell járulniok az or­szágaink közti viszony javu­lásához és a nemzetközi fe: szültség enyhüléséhez. Min­dent meg kell tennünk, hogy valóban megtisztítsuk a nem­zetközi légkört és megteremt silk a népek barátságának fettételeit. Minden igyekeze­tünkkel rajta kell lennünk, hogy olyan helyzetet teremt­sünk meg, amely biztosítja az egész világ békéjét. Az Egyesült Nemzetek íözgyűlésén javaslatot ter­jesztettünk elő az általános és teljes leszerelésről és ha­tékony ellenőrzés megterem­téséről. Ezek a javaslatok gyökeresen megváltoztathat­lak a népek egymáshoz való viszonyát, ha kedvező vissz­hangra, megértésre és tárna-, kormány tagjai, a demokratikus pártok és a társadalmi szervezetek vezetőd, a népi felszabadító hadsereg magasrangú tisztjei, a Kínában élő nemzetiségek képviselői fogadták a szovjet vendégeket. Jelen vol­tak a szovjet párt- és kormányküldöttség már korábban Pekingibe érkezett tagjai, a szocialista országok párt- és kormány- küldöttségének vezetői, köztük Dobd István, a magyar küldöttség vezetője, a testvéri kommunista- és munkáspártok küldött­ségei, az ázsiai és afrikai országok kor­mányküldöttségei, a pekingi szovjet nagy- követség és más diplomáciai képviseletek tagjai A repülőgépből kiszállva Hruscsov Mao Ce-tunggal, Liu Sao-csi-vel és Csou En-laj jal ellépett a díszszázad előtt Ez­után Hruscsov Mao Ce-tunggal együtt fel­ment a repülőtéren épített emelvényre és beszédet mondott, gatásra találnak az összes ál­lamok részéről. A Szovjet­unió, mint javaslataimból is kitűnik, kész a leszerelés problémájának legszélesebb­körű megoldására, hogy való­ban létrehozza valamennyi nép biztonságának feltételeit. Ezeknek a javaslatoknak a megvalósítása után sem a kis népeknek, sem a nagy né­peiknek nem kell támadástól tartamok, mert. egy állam sem fog rendelkezni a táma­dáshoz szükséges eszközök­kel. Ezeknek a javaslatoknak a megvalósítása nagy ered­mény lenne a népek számára, valamint a béke biztosítása és a baráti viszonyok légkö­rének megteremtése szem­pontjából. — A szovjet kormány több­ször is kijelentette és én ma­gam az ENSZ közgyűlésén mondott beszédemben újból megerősítettem, hogy az Egyesült Nemzetek Szerveze­te nem lehet válóban a nem­zetközi együttműködés egye­temes szerve, e nemzetközi kérdések teljesen hatékony eszköze, ha hiányzik tagjai közül egy olyan nagy hata­lom, mint a Kínai Népköztár­saság. A közgyűlésen kijelentet­tem, már régen eljött az ide­je. hogy eltávolítsák az Egye­sült Nemzetek Szervezetéből a reakciós Kína hulláját, Csang Kaj-sek klikkjének képviselőjét. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében a nagy szocialista Kínának el kel foglalnia a maga törvé­nyes helyét, Bárhogy ellenez­zék is ezt a reakciós erők, ez meg fog történni. Az igazság­nak diadalmaskodnia kell. Kedves Barátaim! A Kínai Népköztársaság fővárosába, Pekingbe érkezve hadd tol­mácsoljam az SZKP Közpon­ti Bizottsága, a szovjet kor­mány, az egész szovjet nép és a magam szívélyes testvéri üdvözletét a testvéri Kína: Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Népi Kína kormányának, az egész nagy kínai népnek. Éljen a Kínai Népközlársa- ság, amely a marviznius-le- ninizmus zászlaja alatt bizto­san halad a szocializmus győ­zelme felé! Éljen a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság nagy- népeinek örök és megbont­hatatlan barátsága! Éljen a hatalmas szocialista tábor, a világ békéének ledönthctet- len bástyája! Hruscsov beszédét többször i? viborne iaps szakította fél- bé. tMm

Next

/
Oldalképek
Tartalom