Szolnok Megyei Néplap, 1959. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKt ■*A<***tit**i >>***«> ti *l*«áAAAAAA4Aáiii*Uá*mm» űmm mgm)jM/ ^_ _ S cTfenlap A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A'MEGYEI TANÁCS LAPJA Merész tervek 0 Itáliai útinapló 0 {Jáizkiui JCakai X. évfolyam, 27. szám. Ara 60 fillér 1959. február 1. vasárnap. rm Tanácskozik az SZKP XXI. kongresszusa ■ g hstát* ■ jM m vr sr T T. _ _. _... m ^ i n «a. a 7. m rtT.f Ari A a Am ért a « » .. nnfítrí rr n "í Ilii A vaa VA a! f IA P Az SZKP XXL kongresszusának, pénteki ülésén to. vább folgt a vita Hruscsov elvtárs beszámolójáról. Az aláb­biakban részléteket közlünk a felszólalásokból, Nagy átalakulások korszaka előtt a világ D. Avítt, az Indonéz Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának főtitkára üdvö­zölte a XXI. kongresszust a kommunista párt és az indo­néz dolgozók nevében és sike­reket kívánt munkájához. A szovjet nép a kommunis­ta párt vezetésével nagy si­kereket ért el az ipar, a me­zőgazdaság, a kultúra, a tu­domány fejlesztésében, a dol­gozók jólétének és életszín­vonalának emelésében, vala­mint a nemzetközi porondon. Ezek a sikerek — mondotta Aidit —, növelik a Szovjet­unió és valamennyi ország munkásosztályának tekinté­lyét. önök feladatul tűzték ki — mondotta —, hogy az egy fő­re jutó termelésben utolérjék és túlszárnyalják a fejlett ka­pitalista országokat. Figye­lembe véve a szovjet nép ta­pasztalatait, amelyeket a szovjet állam fejlesztése és erősítése közben szerzett, el­mondhatjuk, hogy nagy sike­rek várnak önökre. Sikerük záloga odaadásuk a marxiz­mus)—leninizmus iránt, az a támogatás, amelyben a szov­jet nép részesíti a hétéves ter­vet és a világ dolgozóinak szolidaritása, Aidit hangoztatta, hogy hét esztendő, s még inkább 15 év múlva a világon nagy és gyö­keres átalakulások mennek végbe. Hangsúlyozta, hogy Indonéziában egyre jobban tömörülnek a demokratikus és hazafias erők, mind ha­tározottabban kitűzik a célt: megszabadítani hazájukat az imperialisták gazdasági befo­lyásától. Aidit ezzel fejezte be beszédét: „Előre a kommuniz­musért!” Gyors iparfejlesztés a nemzetiségi köztársaságokban során gyakorta elhangzott az a kívánság, hogy az iskolák­ban az anyanyelvet és az orosz nyelvet egyaránt taní­tani kell. Muhitgyinov meg­jegyezte, hogy nagyon ko­moly figyelmet kell fordítani e kívánságokra. Ezután beszélt a hétéves terv nemzetközi jelentőségé­ről, elsősorban az ázsiai és afrikai népek szempontjából, amely népek már felszaba­dultak, vagy felszabadulnak a külön függés alól és az ön­álló állami fejlődés útjára lépnek. Az utóbbi években az im­perializmus uralma alól fel­szabadult országok lakossá­gának létszáma egymilliárd négyszázmillió — mondta. — 5 A gyarmatokon jelenleg 160 5 a Jászberényi Aprítógép­millió ember él. A gyarma- ; gyár exporttermelése sokat tok hatalmas tömbjét alkotja J jelent a népgazdaság számá- Afrika, ahol 130 millió ember J ra, növeli a magyar ipar jó sínylődik a tőke jármában. ! hírnevét. Az idén 30 száza- A gyarmattartó országok — S lókkal több aprítógépet állí- folytatta Muhitgyinov — az j tarnak elő, mint tavaly — kö- Egyesült Államok támogatá-■ vétkezésképpen több jut ex- sával próbálják megtartani J portra is. gyarmataik és birodalmaik; Már az új év kezdetén sok maradványait. J külföldi megrendelésnek ele­Az amerikai imperializmus" Set tesznek. Jugoszláviának a világ zsarujára és a sza- * például 10 darab kéttengelyű bad népek elfojtója. 5 teknős keverőt (agyagnedve­. Isítésre szolgáló téglagyári Az Egyesült Államok políti-; gép) gyártanak. — Óránként Icájának lényege az a törek-15—g ezer téglának megfelelő vés, hogy új fonnákban való-| agyagot lehet nedvesíteni sítsa neg uralmát és ezzel <t ezekben. Ez a szállítmány egy örökössé tegye az új rabszol-« gaságot. részét képezi a jugoszlévok- nak szállított negyven tégla* gyári gépnek. A Szovjetuniónak konzerv­gyári berendezéseket, vasszer­kezeti állványokat, paradi­csom zúzógépeket szállítanak; Lengyel rendelésre az ércek finom aprítására szolgáló kú­pos granulátorokat, s ezenkí­vül úgynevezett 8-as törőkét gyártanak. Készítményeikkel eddig elégedettek a külföldi szakemberek, s, hírük remél­hetőleg akkor sem csorbul, mikor teljes gyárberendezé­sek tömegét szállítják majd exportra. A pozitív semlegesség politikája A kongresszus rövid szünet után Ivan Szpiridonov (lenin­grádi pártszervezet) elnökle­tével folytatta munkáját. Az elnök Nuritgyin Muhitgyi. novnak, az SZKP Központi Bizottsága elnökségi tagjának adott szót. A Szovjetuniónak nem szó. kása elnyomókra és elnyo- mottakra, elmaradottakra és élenjárókra, történelmiekre és nem történelmiekre osztani a nemzeteket — mondotta. — A Szovjetunió több mint száz nemzete és nemzetiségi cso­portja egyenlő jogokat élvez; vállvetve dolgozik egyetlen soknemzetiségű család tagja­ként, Muhitgyinov ezután ele­mezte a párt nemzetiségi po­litikáját, s méltatta e politi­ka belföldi és nemzetközi je­lentőségét; Pártunk és az orosz nép — jegyezte meg Muhitgyinov — segített az ország minden nemzetiségének önálló álla­misága kialakításában, hozzá­járult, hogy a távoleső ha­tármenti köztársaságok gaz­daságilag és kulturálisan egyaránt igen fejlett terüle­tekké váljanak. 1917 előtt a távoli észak, valamint több határmenti köztársaság nép­csoportjainak zöme írástu­datlan volt. A szovjet hata­lom éveiben több mint 40 népcsoport dolgozta ki sajá' írását és fejlesztette anya- nyelvét. Különösen gyorsan fejlődik nemzeti kultúrájuk. Sokat fejlődött a nemzetisaj­tó. Viszaállították a balka­rok, a kalmikok, a csecsenye- cek és az ingusok nemzet: ál­lamiságát; A párt és a szovjet állam nemzetiségi politikájának egyik sajátossága, hogy a nemzetiségi köztársaságokban mindenekelőtt azokat a gazdasági ága­kat fejleszti, amelyek­hez a legkedvezőbb feltéte­lek vannak. A héféves terv gyors iparfej­lesztést irányoz elő a Szov­jetunió keleti köztársaságai­ban: Kazahsztánban, Üzbe­kisztánban és másutt. A hét­éves terv teljesítésének ered­ményeképpen e köztársasá­gok gazdásági életében nem­csak menyiségi, hanem mi­nőségi változások is bekövet­keznek. Muhitgyinov példaként hi- atkozott Uzbekisztánra, ahol a hétéves tervidőszakban gyorsan fejlődik majd a gáz­ipar. A buharai, a karadagi és más földgázlelő helyek ki­aknázásával a gázkitermelés az 1958-as 172 millió köbmé­terről 1965-ig 18 300 000 000 köbméterre, vagyis 106-szo- rosára növekszik. A hétéves tervben nagy je­lentőségű a nemzeti köztár­saságok iparának és mező- gazdaságának szakosítása. A középázsiai köztársaságok­ban, Azerbajdzsánban és Ör­ményországban komplex módszerrel gépesítik á gya­pottermesztéssel összefüggő valamennyi munkát. Eddig az állam a nyersgyapotot vá­sárolta fel a kollektív gaz­daságoktól. Most, amikor a kolhozok sok ágú gazdasá­gokká váltak, lehetőség nyílt rá, hogy saját hatáskörük­ben szervezzék meg a gyapot szárítását és tisztítását. Az államnak így át kell majd térnie a nyersgyapot felvá­sárlásáról a rost-gyapot és a gyapotmag felvásárlására. Muhitgyinov megemlítette, hogy Hruscsov beszámolója tovább fejlesztette a párt nemzetiségi politikájának tu­dományos-elméleti tételeit. Muhitgyinov külön kiemelte a szocialista nemzetek szel­lemi közösségét a Szovjet­unióban. A legfontosabb — mondotta — a pártnak, az in­ternacionalizmust megteste­sítő eleven példának a ve-, zető és irányító szerepe. Országunk — folytatta Mu­hitgyinov — sok nemzeti­ségű, következésképpen sok nyelvű. Minden nemzet jo­gosan törekszik saját anya­nyelvének fejlesztésére. De mindegyik nemzet nagy sze­retettel használja az orosz nyelvet. Ezért a szovjet köz­oktatási rendszer átépítéséről szóló törvény országos vitája Muhitgyinov rámutatott, hogy a nyugati hatalmak az utóbbi időben úgynevezett töm,bök segítségével, új for­mában próbálják a keleti or­szágokra erőszakolni a gyar­mati rendszert. Megállapítot­ta, hogy a keleti népek mind­inkább felismerik az ilyen tömböket összekovácsoló kor­mányok politikájának végze­tességét. Muhitgyinov hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben sok ázsiai és afrikai országban erősödik a törekvés a pozitív semlegességre, s az imperia­lista tömböktől való megsza­badulásra. Kormányunk üd­vözli azon államok álláspont­ját, amelyek a „Pancsia-sila’1 ismert elveire alapozzák kül­politikájukat. i Muhitgyinov. a továbbiak­ban hangsúlyozta, a jugo­szláv revizionisták azzal segí­tik elő a keleti országokban az imperializmus törekvéseit, hogy bizalmatlanságot igye­keznek kelteni a Szovjetunió és a szocialista tábor orszá­gainak politikájával szemben. A jugoszláv revizionisták az imperializmus csatlósainak szerepét játsszák a Keleten. Egyes keleti országokban — folytatta Muhitgyinov —, a hatóságok a „kommunista ve­szély’’ ellenes harc zászlaja alatt a demokratikus erők te­vékenységének megakadályo­zásával kísérleteznek. Az ilyen eljárás az imperializ­mus malmára hajtja a vizet. A kommunisták az emberi­ség boldogságának legállha- tatcsabb harcosai a keleti or­szágokban épp úgy, mint bár­hol a világon. Muhitgyinov kifejezte re­ményét, hogy ezeknek az or­szágoknak a vezetői bölcs megoldást találnak, amely megoldás összhangban van népeik haladásával és felvi­rágzásával. A Szovjetunió és a keleti S országok politikai, gazdasági ■ és kulturális kapcsolatainak; az utóbbi félévtizedes fejlő-; déséről szólva Muhitgyinov* hangsúlyozta, hogy a Szop-* jetunió mindig a Kelet húsé-; ges barátja volt és az is ma-S rád. A szovjet népek őszin-; tén igyekeznek segítséget ad-5 ni ezen országok ipari fejlő- u déséhez, s nem csekély mér-; tékben hozzájárulhatnak a; mezőgazdaság és a közegész-5 ségügy fejlesztéséhez, vala- Z mint szakemberek képzésé-S hez. » A gyarmMi rendszer végső ■ összeomlása elkerülhetetlen £ — mutatott rá Muhitgyinov S —, de ébernek kell lenni.« mert a kapitalista országok« egyetlen alkalmat sem mu- jj lasztanak el, hogy ismét; visszaállíthassák uralmukat; ezekben az országokban; ; A Szovjetunió népei felvi-; rágzást és boldogságot kíván-! nak a Kelet népeinek az új; élet kialakításában és fejlesz-« t ősében — fejezte be feiszó-J látását Muhitgyinov, J ■ Vlagyimir Gorbunov szere-; lőlakatos, a következő fel-; szólaló, aki a világ első atom-; jégtörő hajójának, a „Lenin”« jégtörőnek az építésén dől-« gozik a leningrádi hajógyár-« tók sikereiről számolt be a; kongresszus küldötteinek.; Két, egyenként 16 060 tonna; vízkiszoritású tartályhajó el-; készítése után nemrég víz-! bocsátották a tartályhajó-; flotta 40 000 tonna vízkiszorí-« tású vezérhajóját, amely 0« szovjet—kínai barátság tisz-Z teleiére a „Peking” neveti kapta. Gorbunov hangisúlyoz-; ta, hogy a „Lenin” atomjég-* törő építése a szovjet műsza-; U haladás kifejezője. Bizto-I sitotta a ’-engresszust, hogy; a leningrádi hajóépítők min-« dent megtesznek, hogy az« atomjégtörő hajó a kitűzött; időpontban elinduljon első; sarkvidéki útjára. Kovács József művezető a lengyel exportra menő kúpos gramulátcron dolgozó Kiss Pál fúrós mimikáját ellenőrzi. öt darab 8-as törő készült el legutóbb. Egy hatalmas len­gyel ércelőkészítőműhöz szállítják. Eddig már fcb. 40 gé­pet szállított oda az Aprítógépgyár. A Magyar-Szovjet Baráti Társaság távirata a Szovjetunió Kommunista Farija XXI. kongresszusának A Magyar—Szovjet Baráti JTársaság Szolnak megyei el- ! noksége a megye dolgozói ne- J vében harcos kommunista ! üdvözletét küldi a Szovjetunió S Kommunista Pártja XXI. H ; kongresszusának, az egész ■ szovjet népnek, élén Hrus- 5 csov elvtárssal, a Szovjetunió m S Kommunista Pártja Központi S Bizottságának első titkárá­m Zval. m j Tudjuk azt, hogy a szocia- mlizmus felépítésében megyénk ■ minden dolgozóját lelkesíti J Hruscsov elvtárs beszéde a ■ hatalmas távlatokat nyitó ■ ■ hétéves népgazdasági tervről Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára felszólalásában üdvözölte a XXI. kongresszust. Küldöttségünk nagy meg­tiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet a kommunizmus építőinek e történelmi kong­resszusán — mondotta. Kong­resszusuk munkáját nemcsak a szovjetország népei figye­lik nagy örömmel, ebben az érzésben osztozik a világ va­lamennyi «dolgozója is. A Szovjetunió gigászi munkával készült fel az új ugrásra a kommunizmus építésének tu­— és az a megállapítása, hogy a szocializmus országai, a szocialista társadalomban rejlő lehetőségek kihasználá­sával többé kevésbé egyídő- ben mennek át a kommunista társadalomba, a világ leg- haladottabb társadalmi rend­szerébe. Drága Elvtársak! Tiszta szívből sok sikert, jó egészsé­get kívánunk a kongresszus valamennyi résztvevőjének, az egész szovjet népnek, MAGYAR—SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG SZOLNOK MEGYEI ELNÖKSÉGE A Szovjetunió gigászi munkával készült fel a kommunizmus építésére dományosan meghatározott■ útján. ; Cedenbal hangsúlyozta,. hegy Hruscsov beszámolója* jelentősen gyarapítja a marx- i izmus—leninizmus kincsestá-5 ^át. A kongresszuson megvi-5 tatásra kerülő ellenőrzőszá-■ mok a marxizmus—leniniz-J mus tanítását testesítik meg, sj bizonyítják a szocializmus■ vitathatatlan fölényét a toa-5 pitalizmus felett. Beszéde végén Cedenbal" éltette a béke, a haladás és* a demokrácia táborát vezető* nagy Szovjetuniót, a kommu-J nista- és munkásipártok egy-J ségét, a világ békéjét* *

Next

/
Oldalképek
Tartalom