Szolnok Megyei Néplap, 1956. július (8. évfolyam, 155-180. szám)

1956-07-01 / 155. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! vni. évfolyam, 155, szám, 1956. július L vasárnap. MEGYEI HARMINCADIK HOLD SZOLJI OK A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Á NEMZETKÖZI SZÖVETKEZETI NAPON E napákban ünnepül a világ szövetkezeti mozgalma a Nem- zetközi Szövetkezeti Napot. Együtt dobban a szíve minden becsületes szövetkezeti tagnak, s ez azt a szilárd elhatározást és akaratot fejezi ki, hogy a Szovjetunió által minden nép számára javasolt békés egymás mellett élés mielőbb valósuljon meg. Megyénk szövetkezeti tagjai is együtt ünnepelnek a világ min­den együtt haladó szövetkezeti mozgalmával. A kapitalista elnyo­mástól, kizsákmányolástól menekülve a dolgozók a múltban ezt nem tehették meg. Hiába próbálkoztak a szövetkezetek alaikításával, ezek mindig odavezettek, hogy a kapitalisták kizsákmányoló eszközeivé váltak; A Hangya szövetkezetek vezetői a falvakban a főjegyzők, főszolgabírók, nagybirtokosok, országos vezetői pedig a Károlyi gró­fokhoz hasonlóak voltak. Ügy nézett M akkor a „demokrácia”, hogy pL a tejszövetkezetekben a szavazati jogot a tehén képviselte, mert mindenkinek annyi szavazati joga volt, ahány tehene. Ma a szövetkezeti mozgalom a dolgozók széleskörű társulása, melyet demókrati'kusan választott vezetőség irányít. Pártunk útmu­tatásait követve — a hiányosságok ellenére is — jó irányban fej­lődik, a tagok érdekeinek megfelelően dolgozik.­Megyénk szövetkezeti mozgalmának — beleértve a termelőszö­vetkezeteket és KTSZ-ekét is — közel 150 000 tagja van. Olyan erő ez, amely hatalmas dolgokra képes. Olyan erő, amelyet semmiféle kapitalista szervezet nem képes elérni. A kisipari termelőszövetkezetek száma pl. 1950-ben 22, tag­" jainak száma pedig 480 volt Ez napjainkban 102 szövet­kezetre és 6000 tagra emelkedett. Míg 1950-ben a lakosság részére mindössze negyven millió forint értékű árut termeltek, ez a szám 1956-ban közel kétszázmillió forintot ér él. Hálószobabútorból 532 garnitúrát, 12 500 férfiöltönyt, 7000 munkaruhát, 14 000 gyermekruhát, 134 000 pár cipőt készítenek a szövetkezetek tagjai Évenként közel 3 millió forintos beruházással fejlesztik a kisipari szövetkezetek tort, lelőeszközeit. A földművesszövetkezetek is komoly fejlődést értek éL Főfel­adatukat, a lakosság áruval való ellátását általában jól oldották meg. Zökkenők tapasztalhatók még a felvásárlás területén. Ezek fel­számolására .mindent el. kell követniük a szövetkezetek vezetőinek és dolgozóinak. Az áruellátás zavartalan lebonyolításét több mint, 740 kiskereskedelmi, s 220 vendéglátóipari egység végzi. Ez évben a tervezet szerint több mint 1 milliárd forint forgalmat bonyolítanak majd le. A Nemzetközi Szövetkezeti Napra több KTSZ murikafelaján- lásokkal készült. Ígéretet tettek, hogy az első negyedéves terv lema­radását!, pótolják, s teljesítik a féléves tervüket is. Szép eredmények születtek t ezen a téren. S zólni kell még a szövetkezeti demokráciáról. Még mindig meigtörténik, hogy több helyen, mint pl. a törökszentmiklósi járásban, Jászjákóhalmán, Kuncsorbán, Kisújszálláson, Jászárokszál- láson, stb. egyes szervek és hivatalok vezetői megsértik a szovet- ' kezeti demokráciát, utasításokat adnak azok tagjainak és vezetőinék. Ezek a személyék figyelmen kívül hagyják Lenin elvtársinak a szö­vetkezetekről szóló tanítását, s ez nagyon káros és komoly veszé­lyéket rejt magában; A kistermelőket egyedül a szövetkezés útján lehet bevornú a szocializmus építésébe. Ehhez szívós meggyőző munkára, a lenini tanítás maradéktalan megtartására van szükség. Mind a kisipari, mind a fogyasztási szövetkezetekre komoly feladatok: várnak napjainkban. A kisipari szövetkezeteknek, jobbam, mint eddig tették, ki kell elégítendök a lakosság igényeit. Biztosí­tani kell a javítási munkák elvégzését minden szakmában. Nem sza­bad élfeledkezniök a hálózatfejlesztésről, főleg olyan helyeken, ahol a lakosság ezt hiányolja. A földművesszövetkezetek előtt most a nyári aratási és begyűj­tési munkák idején az áruellátás zavartalan biztosítása a fő_ cél. Ne csak a szövetkezeti üzletekben, hanem a határban, a mozgó- és idényboltokon keresztül is juttassák el a dolgozó parasztokhoz, ter­melőszövetkezeti tagakhoz a szükséges áruféleségeket. Megyénkben minden lehetőség megvan erre. Minthogy 90 mozgóbolt és 40 idény­bolt szervezését végezték el. A szövetkezetek sokat tettek a lakosság és tagjaik munká­jának megkönnyítése, jólétének növelése érdekében. A kö­vetkező időkben a XX. kongresszus szellemében még inkább azon munkálkodjanak, hogy szilárdítsák a tagok és a vezetők között a kapcsolatot, bevonják a társadalmi ellenőrzésbe a lakosság legszéle­sebb rétegeit, elmélyítsék a szövetkezett nemzetköziség gondolatát Olyanokká neveljék a tagokat, akik felsorakoznak a békéért, a békés egymás mellett é’és biztosításáért, a dolgozók életszínvonalának eme­léséért folytatott harcban pártunk és kormányunk mögé. A magyar szövetkezeti mozgalom még nem tagja a nemzet­közi szövetkezeti szervezetnek. Egyes nyugati szövetkezeti vezetők erősen ellenzik felvételünket; Minden vádat lehoznak ellenünk azért, hogy megakadályozzák kérésünk teljesítését.- Mi nem szűnünk meg harcolni felvételünkért, s visszautasítunk minden vádat. A mi szövetkezett mozgalmunk az önkéntesség alapján jött létre. A legszélesebb demokrácia érvényesül az irányítás­ba«; Biztosítva van a tagság anyagi érdekeltsége is, hiszen a teljes jövedelem felett a tagság rendelkezik. A kisipari szövetkezetek közei 2 millió, a földművesszövetkezetek pedig 4 millió forintot osz­tottak ki a közgyűlések határozata alapján részesedés és visszatérí­tés címén. Épp ezért a magyar szövetkezeti mozgalom megérett már régen arra, hogy elfoglalja helyét a világ szövetkezőinek nagy tá­borában, a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségében; ______________ He lfen balett-est a szolnoki szabadtéri szinoadon A Jász-Kun Kakas látogatása l örökszentmiklóson (5. old.) A megyében a Jászság területén érett be legkorábban az őszi árpa és a Jászberényi Gépállomás kezdte meg elsőnek az aratást. A pusztamonostori December 21. Termelőszövetkezetben Bódis Sán­dor kombáinvezető két és fél nap alatt végzett a 36 holdnyi őszi árpa aratásával. A December 21. Tsz- nek 17 mázsás átlagtermése lett ezen a táblán. Jászfény szarun a Le­nin Termelőszövetkezetben ugyan­ízléses és hangulatos plakát hirdeti a szolnoki utcákon a hétfő esti balett-estet a Sza­badtéri Színpadon. A műsor három egyfelvonásos balettból áll; Elsősorban ki kell emelni a magyar balett egyik legszebb alkotását, az öt képből álló „Csongor és Tündé”-t. Mellette megismerkedik a szolnok. kö­zönség Rimszkij—Korszakov egyik legszebb balettjével, a , ,Seherezáde”-val; Ha nem lenne Szolnokon Szabadtéri színpad, akkor en­nek a három egyfelvonásos bar lettnek a bemutatására nem kerülhetett volna sor. Ugyanis az Operaház mind a három műnek lehozza a telj« díszle­teit, amely csak a szabadtéri színpadon fér el. A Szabadtéri Színpad hat előadására szóló bérlet hirdeté­sével kapcsolatban olyan té­ves hírek terjedtek el, hogy ezt a hat előadást csak bérlettel lehet megnézni; Ez nem felel meg a valóságnak, ugyanis minden egyes előadásra külön is válthatók jegyek; Balpataki Károly, a Szolnoki Gépállomás traktorosa napok óta arat a szolnoki Szabadság Tsz-ben. Balpataki Károly ezideig 30 hold őszi árpát vágott le. Csépelik az őszi árpát Tiszabőn Húszmázsás termés Rákóczid jfalun A megye legtöbb termelőszövet­kezetében jó árpatermésre számíta­nak az idén. Mindazokon a helye­ken, ahol viszonylag korán kezdték meg az aratást, máris lemérhető!; az eredmények. A tiszabői Petőfi Termelőszövet­kezetben, ahol a harmincöt holdnyi ősziárpából húsz holdat, már learat­tak és el is csépeltek, tizenöt mé­termázsa az átlagtermés. Rákőczi- ujfalun, az Uj Élet Termelőszövet­kezetben a Tószegi Gépállomás kombájnja aratja az őszi árpát. Az egyik két holdas táblán már levág­ták a gabonát és a hét hold megtisz­tított termése összesen 137 méter­mázsát nyomott. Tehát az aratás el­ső eredménye csaknem húsz méter­mázsa holdanként. Két tsx’ben béfejexte már ax őszi árpa aratását a Jászberényi Gépállomás csak végeztek már az őszi árpa ara­tásával 32 holdon. Tűrhető árpater­mésre számítanak a jászjákóhalmi Béke Tsz-ben is, itt a 80 holdból 20 holdon már befejezték az őszi árpa aratását és 16 mázsa lett a holdan­ként termés. A Jászberényi Gépállomás kom- bájnosai és aratógépkezelői eddig összesen 120 holdon aratták le az őszi árpát. Próbacséplés ax újsxászi Szabadság Tsz-ben öt napja aratnak az ujszászi Sza­badság Tsz-ben. A kaszások és a gépállomási traktorosok az ősziár­pa jelentős.részét már levágták. A becslések szerint jó termést adott az árpa, s hogy erről pontosan is meg­győződjenek. tegnap délután meg­kezdték a próbacséplést. A tsz tagjai figyelik a kenyérga­bona érését, s úgy számítják, hogy a jövő hét végén a búza aratásához is hozzáfoghatnak; IS—16 mázsás termést átlőtt a Jászból dogházi Új Élet Tsz őszi árpája E hét elején a jászboldogházi ha­tárban is hozzáfogtak a gabona be­takarításhoz. Az Uj Élet Tsz-ben már learatták az ősziárpát. Még nem csépelték el, de a keresztek számá­ból ítélve 15—16 mázsás termést adott az árpa; Az SZMí zászlóval jutalmazza a Járműjavító 100 óves fennállá­sának emlékére indult verseny győztes üzeméi Lapunk pénteki számában közöl­tük a 100 éves jubileumát ünneplő Szolnoki Járműjavító versenyfelhívá­sát, amelynek célja a III. negyedéves terv határidő előtti teljesítése, a ter­melés minőségének javítása, a gaz­daságosság, a termelékenység növe­lése. A Szakszervezetek Megyei Tanácsá­nak Elnöksége üdvözli a Szolnoki Járműjavító kezdeményezését és őszintén kívánja, hogy a nemes ver­seny elérje célját, elősegítse üzemein­ket az első negyedéves adósság mi­előbbi letörlcsztésébcn, új ötéves ter­vünk első évi feladatainak sikeres teljesítésében. Javasolta, hogy a me­gye ipari munkássága fogadja jelen­tőségéhez mérten a versenyfelhívást s üzemeink csatlakozzanak a kezde­ményezéshez. A verseny győztesének a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsa jutalomzász­lót adományoz. Egésznaüos műsor Szolnokon a szövetkezeti napon A kisipari szövetkezetek és a földművesszövetkezetek gazdag, vál­tozatos műsorral, sok rendezvény­nyel ünnepük meg a szövetkezeti napot. Ez alkalommal is a szolnoki Vidámkert lesz a rendezvények színhelye. 10 órakor Szebenyi Jó­zsef elvtárs, a KISZÖV elnöke tart­ja meg ünnepi beszédét. Fél 11 óra­kor kezdődik a vidám kultúrműsor. Népi táncosok, énekkarok, szavala­tok, színdarab szórakoztatja az ér­deklődőket. Közben a szomszédos sporttelepen megkezdődnek a válto­zatos küzdelmet Ígérő sportver­senyek. ♦ A nap műsorából kiemelkedik a divatbemutató, amely délután 4 óra­kor és este 7 órakor kezdődik. A szolnokiak ez alkalommal megte­kinthetik a Lipcsei Nemzetközi Vá­sáron és az NDK-ban nagy sikerre! szerepelt modelleket. A MÉSZÖV az ünnepség ideje alatt kisgépkiállítást rendez. Kitű­nő borokról, cukrászsüteményekről, ételről, italról gondoskodnak s a Szolnoki Földmüvesszövetkezet népi zenekara megfelelően biztosítja a hangulatot is. AZ ÜZEMEK ÉLETÉBŐL Figyelemreméltó kezdeményezés Az ÉM. 29. Építőipari Tröszt műszaki -vezetói, hogy segítsél; az építésvezetőségek műszaki dolgo­zóinál; szakmai továbbképzését, műszaki híradót szerkesztettek, amely minden hónapba« megjele­nik. Ebben olyan cikkeket közölnek külföldi szakfolyóiratokból, ame­lyeket a vidéki építésvezetőségek nem tudnak és nincs is idejük, hogy megszerezzenek. Az érdekes szakmai leírásokat — lefordítják. Ezt a munkáit a tröszt központjában fogják elvégezni. A műszaki híradóban a lefordított cikkek kivonatát közük csak. Rö­viden ismertetik, miről is van szó. Aki aztán érdeklődik ezek után, annak nyomban megküldik a tel­jesen lefordított írást. Komoly kezdeményezés ez és nagy segítség a vidéki építkezések vezetőinek, így a martfűi építők­nek is, mert ezzel szakmai tudá­sukat fokozhatják. Műszaki klub a Bútorgyárban Műszaki klubot létesítettek a Szolnoki Bútorgyárban. A. kör he­lyiségét nemrégiben nyitották meg. Megtakarított fából fényezett búto­rokai; készítettek s ezekkel tették széppé a kis szobát. A Mub minden dolgozó előtt nyitva áll Műszaki kiskönyvtárait is létesítenek, folyóiratokat járat­nák, amelyékből a látogatók fej­leszthetik szakmai képzettségüket. Időnként vitát is rendeznek és szakmai kérdéseket beszélnek meg. A műszaki kör felszerelését a jö­vőben is állandóan gyarapítják. Újfajta máglyázás Szovjet mágiyázási módszert ve­zettek be a közelmúltban a FÜRFA szolnoki telepén. Ezzel nyári idő­ben három hónap helyett 10 nap alatt ki tudják szárítani a fákat szállítási szárazságára. Mikor a fűrészüzemektől beérke­zik a szállítmány a telepre, 60— 70 százalékban vizet tartalmaznak. Mivél a fenyő importáru, és a fel­dolgozó iparnak szüksége van rá, nincs sok idő a szárításra, ilyenkor nedves állapotban keleti elszállí­tani, ami növelte a költséget, Egy vagon árunak 40—50 százaléka lényegében víz volt; A feldolgozó üzemben a fát mesterségesen szá­rították, de a gőzadakban eltávozó víz válóban rombolta a fa szerke­zetét. A szovjet tapasztalatok alapján magyar mérnök tudományosan megvizsgálta és a magyar viszo­nyokra kidolgozta a gyom szárí­tást elősegítő máglyázási mód­szert. Ezzel rengeteg időt és költ­séget takarítanak meg. Ma nyitják meg a Turk evére telepedett öt fiatal képzőművész kiállítását öt fiaid képzőművész, Meggijes László, Szúr esik Ferenc és Mészá­ros József festőművészek, Nagy István és Simon Ferenc szobrász- művészek elhatározták, hogy Tur- kevén, hazánk első termelőszövet­kezeti városában telepednek meg. A turkevei pártbizottság és a vá­rosi tanács nagy örömmel fogadta a fiatal képzőművészek elhatározá­sát, lakást és műtermet biztosított részükre. Vasárnap délután 4 óraikor a helyi múzeumban sor kerül az öt művész első turkevei kiállítására. A kiállítást Dtynianovszky Endre Kossuth-díjas festőművész, a Kép­zőművészeti Főiskola tanára nyitja meg, Á kiállítás iránt a városban nagy érdeklődés mutatkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom