Szolnok Megyei Néplap, 1954. október (6. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-01 / 232. szám

Szoínokmegtfá NÉPLAP A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VI. évfolyam, 232, szám * Ara 50 fiíiér iüóí október i, péntek r A haza jardra, a masad hasznára jegyezz békekölcsönt! ★ Á Népfront Biiottsóg választó népgyűlések sorrendje Az elmük héten megyénk több községében megválasztották a helyi Népfront Bizottsó,gokat, melyek megkezdték működésüket. Azóta mind több és több helyről érkezik hír arról, hogy a közeli napokban népgyűléseken fogják a dolgozók megválasztani a köz­ségi Népfront Bizottságokat. A megye területén a következő helyeken és időben lesznek Népfront Bizottság választó népgyűlések: A kunhegy esi járásban: Kunhegyesen október 3-án 9 órakor, előadó Nánási László, országgyűlési' képvisel''). Tiszabura; októ­ber S-á" 9 órakor, Kenderes: október 3-án, 8 órakor. Kacagon október 3-án, 10 őrskor, előadó Tóth Kálmán. Kisújszálláson október 3-án. Felszólal a gyűlésein Szabó Pál Kossuth-díjas író. A tiszafüredi járásban: Tiszaderzsen október 2-én, előadó Nemes István, Tiszaigaron október 3-án, előadó Nemes Lajos, Tiszaőrs: október 1-én, előadó T urnán Béla, Nagyivánon október 3-án, előadó Sasvári József. A jászapáti járásban: Jászándráson október 3-án, Jászdózsán október 3-án, 9 órakor. A szolnoki járásban: Szászberekén október 2-án 20 órakor előadó Molnár István, Szájaiban október 3-án 15 órakor előadó Fehér István, Besenyszögön okt. 3-án 14 órakor, előadó Bálint Béla, Martfűn okt. 3-án 10 órakor, előadó Nagy András, Tisza- f öld váron okt. 3-án 10 órakor, előadó B. Molnár Sándor, Rá- kóeziújfalun okt. 3-án 15 órakor, előadó Meitert András A törökmik]ősi járásban: örményesen október 3-án előadó Talpas István, Tiszabőn okt. 3-án, előadó K. Rézsó Mihály Fegyverneken ckt. 3-án, előadó Dome Péter, Kuncsorbán okt’ 3-án, előadó Szénáéi Imre, Kengyelen okt. 3-án, előadó Szabó Já­nos, Tiszapüspökin okt. 3-án, előadó Molnár József. A kunmártoni járásban: Kunmártonban okt. 3-án 9 órakor, Mesterszálláson okt. 3-án, 9 óra kor, Cserkeszöllőn okt. 3-án 9 órakor, Tiszasason okt. 3-án 9 óraikor, Csépán okt. 3-án 9 óra­kor, Tiszainokán okt. 3-án 9 órakor, Tiszakürtön dkt. 3-án 9 óra­kor, Tiszaugon okt. 3-án 9 órakor. Az ünnepélyes népgyűléseket az előkészítő bizottságok nagy szorgalommal szervezik minden helyen, melybe bevonják a tö­megszervezetek helyi szerveit is. Gyöngy Albert nagyiváni középparaszt a közös gazdálkodást választotta Gyöngy Albert középparasztot sokan ismerik Nagyivánon. Világ­életében mindig törekvő, szorgal­mas ember volt és tudta mi a kö­telessége. V hold főidő:.' gazdálko­dott; évek hosszú során át nagy tapasztalatra, gyakorlatra tett szert. Mégis úgy határozott, hogy felhagy az egyéni gazdálkodással. Számve­tést csinált és a számadás a szö­vetkezet javára billent. A tsz tag­jai sokkal jobban boldogulnak, mint ő, különösen azóta, hogy az állam segítségével a rossz, szikes földön öntözéses gazdálkodást lé-, tasitettek. Néhány nappal ezelőtt felvételét kérte a nagyiváni Rákosi Csillaga tsz-be. A szövetkezet tag­jai nagy örömmel fogadták Gyöngy Alhertet. Vele szorgalmas, törekvő középparaszttal gazdagodott a Rá­kosi Csillaga tsz. A szolnoki termelőszövetkezetek közül a Szabadság tsz az első a beadásban Szolnok város határában már alig lehet talponálló kukoricát látni. Az őszi kapásnövények beta­karítása hamarosan befejeződik. — Termelőszövetkezetek és az egyéni gazdák többsége igyekszik eleget is tenni kötelezettségének. A töréstől számított 8 napon belül szállítja a kukoricát a begyűjtő helyre. A ter­melőszövetkezetek közül jelenleg a Szabadság tsz tagjai az elsők, nyo­mon követik őket at Üj Elet tsz tagjai. Az egyéni gardák közül di­cséret illeti Bede István 12 holdas, Lévai János 8 holdas dolgozó pa­rasztot. Mindketten eleget tettek a kukorica, napraforgó, az állat- és állati termékek beadási kötelezett­ségének. Csapó András 15 holdas gazda szintén beszállította már az államnak járó kukoricát, napra­forgót, burgonyát, és beadta a" hí­zott sertést is. Az élenjárók pél­dája serkentse a szolnoki dolgozó parasztokat. Kötelezettségeik telje­sítésével segítsék elő az élein iszer- ellátás megjavítását. Érdemes kiváló állatokat tenyészteni A budapesti Mezőgazdasági Ki­állításon nagy öröm ért bennün­ket. Elértük, hogy szorgalmas és kitartó munkánk után az ötös fogatok versenyében első díjasok lettünk. Mi egyénileg dolgozó, kistér nyésztő parasztok az eke szarva mellett kigondolt terveket vál-i tottuk valóra, s azzal nyertük a szép díjat. Büszkék vagyunk si­kereinkre, melyet kormányunk támogatásával valósíthattunk meg, A kiállításon a tiszazugi tájfajta tenyészetet és szerszámo­kat mutattuk be. Eredményein­ket a látogatók és a szakvezetők is elismerték, Köszönjük a szerkesztőségnek is, hogy a szeptember 19-i Nép­lapban írt rólunk. Nagyobb len­dülettel, jobb kedvvel dolgozunk, ha látjuk a gondoskodást. Ma már nem kényszer hatása alatt végezzük a munkánkat. Vi­rágzó hazánkban boldog az élet. Elismerik a dolgozó parasztok eredményeit, s jutalmat is ka­punk, ígérjük: továbbra is a nagyobb eredmények eléréséért munkál­kodunk. Ezek megvalósításához felettes szerveinktől kérjük a se­gítséget jó apaállatok biztosítá­sával. Oberna József, Csépa, ___________Ötösfogat hajtója. 260.000 forint jövedelmet hoz a karcagi Lenini Igazság tsz-nek a haltenyésztés A karcagi Lenini Igazság tsz tagjai már évek óta foglalkoznak rizstelepi haltenyésztéssel. Tavasz- szal 60.000 nemesponty ivadékot te­lepítettek a rizsföldekre. A mosza- tos vízben jól fejlődtek a halak, már elérték a 60—70 dekás sűlyt. A tsz tagjai úgy számítják, hogy több mint két vagon halat értéke­sítenek, Ennek értéke 260.000 fo­rinttal gyarapítja jövedelmüket. A következő esztendőben továbbfej­lesztik az öntözéses gazdálkodást. Két hét múlva elkészül a 40 holdas halastó is. Itt teleltetik majd át a több mint 35 mázsa hal ivadékot. Az óriási tóban jut majd hely a többi karcagi termelőszövetkezet, közöttük az Április 4. tsz apró ha­lainak is. JÓ MIIHK&VBL liiSZttmSilK NOVEMBER 7. ÜNNEPÉT ÉS II IflHiCSVÜHSZíiSOKAT 2 százalékkal növeli termelékenységét a Tiszamenti Vegyiművek A szolnoki vasúti csomópont dol­gozóinak csatlakozása után me­gyénk üzemeiben megtárgyalják a MÄVAG felhívását s felkutatják azokat a lehetőségeket, melyekkel legjobban kivehetik részüket No­vember 7. ünnep* *s a tanácsvá- lasztások tiszteli „re induló ver­senyből. A Tiszamenti Vegyiművekben osztatlan lelkesedéssel fogadták a MÄVAG felhívását .is komoly elő­készületek után a következő válla­lást tették: j-r-j 1954. II. félévében 101 szá­LU zalékra teljesítjük termelési tervünket. Ezzel valóraváltjuk az éliizem cím elnyerésének egyik kö­vetelményét. nr; Az első félévben mutatkozó L£! 27.500 forintos relatív bér­alaptúllépésünket év végéig pótol­juk. rö] Az egy Ipari munkásra jutó !—! termelési érték tervét az első félévben csak 95.7 százalékra teljesítettük. Vállaljuk, hogy az itt mutatkozó 4.3 százalékos lemara­dásból a második félévben 3 szá­zalékot pótolunk. Hogy ezt elérhes­sük, a második félévben 101.7 szá­szaiéba teljesítjük termelékenységi tervünket. j-r-j Anyagtakarékossági lntéz­I ^ I kedések bevezetésével a ne­gyedik negyedévben a szokásos 56.1 százalékos anyaghányaddal szemben 54.3 százalékos anyaghá­nyadot tervezünk. így — a tervek szerint is feszített anyagfelhaszná­lást — még további 0.7 százalék­kal csökkentjük. 240.000 forintos anyagmegtakarítást érünk el ez­által. ]-=1 A negyedik negyedévben ÜLJ 100.000 KWó áramot takarí­tunk meg. F.zzel — mintegy 30.000 forinttal csökkentjük a felhasznált energia értékét. Emellett nagy se­gítséget adunk az országos energia­ellátási problémák megoldásához, j-jrj A forgóeszközök forgási se- J—Li bességének meggyorsítása és megtakarítása érdekében 200.000 forinttal csökkentjük forgóeszkö­zeinket. r=-j Az üzem folyamatos terme- LiJ lésének biztosítása mellett vállaljuk, hogy a TMK jó megszer­vezésével 1954. I. félévéhez viszo­nyítva a felhasznált túlórák szá­mát 30 százalékkal csökkentjük, j-r-j Exportfeladatalnkat minősé­I—-! gileg is kifogástalanul telije sítjük. A kiszállításra szánt kén­savat december 20-;g teljes egészé­ben legyártjuk. rr-t A fenti versenypontok ma- — radéktalan teljesítésével — a negyedik negyedév végére elér­jük azt, hogy az egy tonnára eső termelési költséget egy százalékkal csökkentjük. Mi, — a Tiszamenti Vegyiművek dolgozói megígérjük, hegy pártunk irányítása mellett fegyelmezett, ön­tudatos munkával teljesítjük fel­ajánlásunkat. Felhívjuk a szolnoki üzemeket arra, hogy a MÄVAG dolgozóinak példája nyomán mér­legeljék munkájuk megjavításának lehetőségeit s a negyedik negyedév feladatainak teljesítése érdekébén tűzzenek maguk elé újabb célokat. Gór Nagy Sándor, igazgató, Papp József, párttitkár, Dr. Ötvös Dániel, főmérnök, Márta Lajos, ÜB. elnök, Csordás János, DISZ titkár. Kiss Pál tszcs néven új termelőszövetkezet alakult Tiszafüreden Pár nappal ezelőtt ismét új termelőcsoporttal erősödött me­gyénk szövetkezeti mozgalma. Tiszafüreden húsz egyénileg dolgozó paraszt lépett a közös gazdálkodás útjára. Kalmár Zsigmond 9 holdas és ifj. Boruzs Imre ötholdas egyéni gazdák vezetésével 103 hold földön megalakult az I. típusú Kiss Pál termelőcsoport. Az új szövetkezet tagjai közösen állították össze a vetésforgót és nagy erővel végzik az őszi mezőgazdasági munkát. Megyénk több községében, városában egy hét alatt 103 új tag­gal gyarapodtak szövetkezeteink és 973 dolgozó paraszt vonta vissza kilépési nyilatkozatát. A tc^kr jMó&lí Dózsa isz tagjai kiküszöbölik a multéyi hibákat és jövőre több gabonát termelnek Megyénkben többfelé, különösen szövetkezeti városainkban nagyabb ütemben megkezdődött a vetés. — Erre a munkára készültek fel az elmúlt hetek során a törökmiklósi Dózsa termelőszövetkezet tagjai is. Szabó Imre tsz elnök, Halmai Jenő agronórrus és a szövetkezet brigád­vezetői, a tagsággal közös egyetér­tésben készítették el az őszi mun­kák tervét. A jő tervezésre szük­ség volt, mert az idei termésered­mények az ^lőző év számos hibá­járól tanúskodtak. Az elmúlt gazdasági évben búzá­ból csak 6 és fél mázsás átlagter­mést értek el a Dózsa tsz-ben, pedig jó földön gazdálkodnak. Miért ter­mett ilyen kevés, — kérdezhetné bárki jogosan. Azért, mert a rrult év őszén a vetőágyat rosszul ké­szítették el. A talajnak nem volt ideje megülepedni, beérni. A mag nem porhanyós magágyba került és még decemberben is Vetettek. Ezeket a hibákat akarják most elkerülni, hiszen ez - az esztendő nagyon fontos számukra a szövet­kezet további megerősödése szem­pontjából. Szabó Imre, “ a termelőszövet­kezet elnöke a következőképpen számolt be eddigi munkájukról. — „A gaibonabetakarítá.s utolsó sza­kaszában első teendőnk volt, hogy munkáknál pedig a kikelt gyom­növények többsége elpusztult. Az elmúlt évben nem sikerült elérnünk, hogy ülepedett, jó vető­ágyba kerüljön a mag. Az idén azonban ezt biztosítottuk .Már az őszi árpa vetés előtt és a búza ve­tés alá is két héttel korábban elő­készítettük a talajt. E munkák közé tartozott, hogy holdanként 150 kiló szuperfoszíátot és 50 kiló pétisót munkáltunk bele a talajba. Ezért mondom, hogy belemunkál­tuk, mert tudott dolog, hogy a szuperfoszíátot legalább olyan mélységre kell tenni, mint a vetést. A szuperfoszfát ugyanis ott köt meg, ahova juttatták és a gyökerek a vetési mélységben közvetlenül kapják majd a tápanyagot. A vetés előtt elvégeztük a próba- csíráztatást, tisztítást és a csává­zási A 45 hold őszi árpát még szeptember első hetében elvetet­tük. Abban az időben különösen ügyelni kellett arra, hogy teljesen száraz vetőmag kerüljön a földbe. Ezért a nedves csávázás után gon­dosan megszárítottük a magot. A vetőgépek előtt még egy sorjával megtárcsáztuk a földet, hogy minél porhanyósabb talajt kapjunk. A vetőmagot 5—6 cm. mélyre tettük. A mélyebb vetéssel az volt a cé­lunk, hogy a kisebb eső hatására ne induljon nyomban csírázásnak a mag, míg az alsóbb réteg is eléggé nem nedves a növény to­vábbi fejlődéséhez. A vetőgép után pedig újból megtárcsáztuk a talajt. Ez egyúttal magtakarásul is szol­gált. Lelkiismeretes munkát kíván a vetés, különösen ha keresztsorosan végezzük. A 250 hold búzából pe­dig terv szerint 100 holdat kereszt­sorosan vetünk. Ami idáig a föld­ben van, azt keresztsorosan vetet­tük. A 45 hold árpa is így került a földibe még szeptember 7-én. Szövetkezetünk tagjai a tanács- választások tiszteletére elhatároz­ták, hogy október 18-ára befejezik a vetést. így segítjük elő a december 19-i párt- és kormányhatározat meg­valósulását, a gabona terméshoza­mának növelését —■ fejezte be Szabó elvtáns. A törökmiklósi Dózsa termelő- szövetkezet tagjainak munkáján, a nagyobb termés elérése érdekében kifejtett igyekezetén érdemes gon­dolkozni, és érdemes példájukat követni. A minisztertanács határozata az 1954—55. évi fűtési idényről az agronómussaf és brigád­vezetőkkel kiválasztottuk a táblákat, ahová most búza, vagy egyéb őszi kalászos kerül. Komoly feladat ez, hiszen nem mindegy, milyen elő- vetemény után kerül kenyérgabo­na-vetőm ®g a földbe. A lehetősé« szerint igyekeztünk olyan táblát kiválasztani, ahol az előző növény pillangós virágú, tehát hereféle, vagy borsó volt. A tábla kiválasz­tása után a talajművelés követke­zett. Tekintettel arra, hogy a ka­lászos vetés egy részét kénytelenek voltunk kalászos után besorolni, különös gondot fordítottunk a tar­lóhántásra. A tartóhántás nagy előnyt jelentett, mert a talaj meg­őrizte a nedvességet és a betakarí­tás idején elhullott gyommagvak kikeltek. Ez igen fontos a gyom­talanítás szempontjából. Az idén sok hajunk volt a gyomokkal.' — A tarlóhántás után következő ta1?; A minisztertanács határozatot hozott az 1954/55. évi fűtési idény­ről. A határozat értelmében a fű­tési idény október 35-én kezdődik. Központi, vagy kályhafűtéssel ren­delkező állami szerveknél, vállala­toknál és a központi fűtéses lakó­házakban október 15 után akkor lehet megkezdeni a fűtést, ha az Országos Meteorológiai Intézet elő­rejelzése szerint a várható napi középhőmérséklet plusz 10 Celsius foknál alacsonyabb lesz. Kórházak, rendelőintézetek, óvo­dák, csecsemőotthonok, vagy ezek­kel egyenlő elbírálás alá tartozó egészségügyi intézményele, iskolák, egyetemeik, napközi otthonok^ va­lamint az Állami Balett-Intézet, az Áll. Operaház és az Áll. Operaház Erkel Színháza helyiségében okt. 15-én a fűtést a külső hőmérsék­lettől függetlenül meg lehet kez­deni, ha a helyiségek belső hőmér­séklete 18 Celsius fok alá süllyed. November 1. után a külső hő­mérséklettől függetlenül a fűtés kö­telező, A központilag fűtött helyiségek­ben a belső hőmérséklet a külső hőmérséklettől függően 8—14 órán át plusz 18 Celsius fokon tartandó. Ennél magasabb hőmérsékletre csak az egészségügyi intézmények és a napközi otthonok helyiségeit lehet befűteni, (MTI), *

Next

/
Oldalképek
Tartalom