Szolnok Megyei Néplap, 1954. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-13 / 37. szám

« S701 v« *K «ui vfr»! /\(j '0^4 február i3. Antarktisz, a hatod k világrész I. RADllLEbCU, egyetem, előadó cikke nyomán AZ ANTARKTISZ, a távoli vi­lágrész létezésének gondolata mái az ókorban felvetődött. A görög filozófusok, akik először hangoztat ták, hogy a föld gömbalakú, azt is hirdették, hogy a déli féltekén léteznie kell egy hatalmas világ­résznek, amely egyensúlyban tartja az északi féltekén akkortájt ismert világrészeket, mert — amint a görög filozófusok vélték. — ilyen világrész hiányában a föld golvó nehezebb részével lefelé for­dulna. A XV. század végefelé. a spa­nyol-holland háború idején né­hány holland vitorlás túljutva a Magellian-szoroson, hatalmas vi­harba került.. Az egyik hajót az orkán dél felé sodorta. A hajósok déli irányban szárazföldet pillantot­tak meg hóborította hegyhátakkal, s ezt a földet semilyen térképen sem találták. Az eset már-már feledésbe me­rül, amikor nem sokkal később francia és spanyol hajósok szá­mos szigetet fedeztek fel és ezzel megerősödött az a vélemény, hogy ezeken a szigeteken túl egy új vi­lágrész terül el. Az angol kormány sürgős expe­díciót indított James Cook vezeté­sével, hogy pontosan megállapítsa a déli világrész földrajzi fekvését és kitűzze rajta az angol lobogót. Cook és társai háromszor is átkel­tek a Déli Sarkkörön, de a hatal­mas jéghegyek miatt nem tudtak céljukig eljutni. Cook végül kije­lentette, hogy vagy egyáltalán nem is létezik a hatodik világrész, vagy pedig ha van is, megközelíthetetlen a kedvezőtlen természeti viszonyok miatt. Ezt a véleményt megdönthe- tetlenként fogadták el és ezzel a hatodik világrész gondolata ismét feledésbe merült. CSAKNEM FÉL ÉVSZAZAD­DAL később orosz hajósok cáfolták meg Cook kijelentését, akik hosz- szabb időt töltöttek a déli sarkvi­déken és felfedezték a rejtelmes Antarktisz partjait. Az első expedí­ció két hajóból állt, Bellingggausen és Lazarjov, neves orosz kutatók vezetésével indult felfedező útjára. A hajók 1819 július 4-én indultak eü Kronstadt kikötőjéből és számos nehézség leküzdése után 1820 ja­nuár 10-én elérték a 69. szélességi fokot, s megpillantották az eddig ismeretlen világrészt. Több szigetet fedeztek fel, köz­tük a déli Shetland-szigetcsoport tagjait. Az orosz tengerészek kül­detése 751 napig tartott, s ebből 100 napot a jég birodalmában töl­töttek, 122 napig pedig a 60. széles­ségi fok alatt hajóztak. A XIX. század vége felé még nem ismerték a déli világrész pon­tos határait. Tudtak beltengereiről, hegyvonulatairól, tűzhányóiról, és arról, hogy mintegy 46 méter szé­lességű, 600 kilométer hosszú jég­fal veszi körül. 'A XX. SZAZAD ELEJÉN több expedíció kereste fel a déli világ­részt. , Az Antarktisz fizikai, földrajzi szempontból két világra osztható. Maga a szárazföld 11.3 millió négyzetkilométer területű és kö­rülötte 3 millió négyzetkilométer­nyi területet jéghegyek borítanak. A világrész körül szórványosán szi­geteket találunk. Magát a szárazföldet, a partvi­dék néhány részét kivéve, összefüg­gő jégtakaró borítja. Keieti részén 20G0 méterig emelkedő hegyek hú­zódnak. Kelet-nyugati irányba 3— 4000 méter magas hegylánc, a Maud királynő hegylánc húzódik A partok közelében fekvő szigete­ken három tűzhányó van. amelyek közül a négyezer méter magas Erebcsz még működik. AZ ANTARKTISZ éghajlata igen kemény, 60—70 fokot, is mér­tek fagypont alatt. Tél és nyár kö­zött tulajdonképpen semmi különb­ség nincs. A Délisark felől minden irányba óránként 100 kilométer sebességű szelek fújnak. A szélvi­har sebessége olykor az óránkénti 300 kilométert is eléri. Az eső is­meretlen. a csapadék ho alakjában hull le. Dermedt jégkörében érde­kes természeti jelenségek tapasztal­hatóak: Déli sarkfény, délibábszerű tünemények, a látási viszonyok gyakori és hirteien változása. A nan pedig szinte sohasem 'átható. Ilyen körülmények közepette — egyetlen falu kivételével, ahol bál­navadászok telepedtek meg, telje­sen lakatlan ez a fö’drész. A mostoha éghajlati viszonyok mellett cserjék és virágos növé­nyek nem igen teremnek. Néhány moha-, zuzmó- és moszatfajta for­dul elő nagyobb mennyiségben. Ugyancsak szegény a szárazföldi állatvilága is. Néhány szárnyatlan rovart, egy léey -és egy lepkefaj­tát találunk itt mindössze. Annál gazdagabb a környező tenger állat­világa. Fókák és bálnák képvise ik az emlősöket, hatalmas albatroszok és pingvinek a madarakat. A FÖLDRÉSZT borító jégtakaró messzire kinyúlik az óceán vizére és hatalmas jégpadokat képez. Ezekből időnként nagy tömbök vál­nak le, amelyek aztán úszó jéghe gyekként vándorolnak a tengere­ken. Az Antarktisz körül elterülő vi­zekben él a kék bálna, amely 30 méteres hosszúságával földünk leg nagyobb emlősállata. A bálnavadá­szok ezért szívesen keresik fel ezt a vidéket. A két világháború kö­zötti években egy-egy évad alatt olykor 40.000 bálna lett a bálnava­dászok zsákmánya. A föld mélye igen gazdag termé­szeti kincsekben. Bőséges szén, vas- és rézérc-lelőhelyek vannak itt. Egyes jelenségek kőolaj jelenlétére is utalnak. A gazdag szénlelőhelyek azt bizonyítják, hogy a geológiai múltban ezt a szárazföldet igen dús tropikus növényzet borította. AZ UTÓBBI ÉVEKBEN több imperialista hatalom a legkülön­bözőbb ürügyekkel igyekszik meg­kaparintani a hatodik világrészt amelynek hadifontosságú nyers- anyágkincsei vonzzák az imperia­lista kalandorokat. A világ béke­szerető dolgozói nem engedik meg, hogy ezt a világrészt agresszív tá­maszpontként használják fel. Az Antarktisz mélyének kincseit fel kell tárni és értékesíteni az egész emberiség javára, s nem katonai támaszpontokat, hanem meteoroló giai kutatóállomásokat kell létesí­teni, ott, amelyek az egyetemes tudomány érdekeit szolgálják. HTPFK A nap kel: 6 óra perckor nyugszik: óra 4 perckor. A hold kel? 12 óra 24 perckor nyugszik: óra 13 perckor. Idő apÄ»?elfntrii =-0 VARRATÓ IDŐJÁRÁS szombat estis: erősen felhős Idő több he­lyen havazás, havascső eső Helyenként párás, sáe vagy köd Mérsé kelt kcleti.délkelcti szél Az éjszakai hő­mérséklet alig változik napközben gyenge olva­dás Várható hőinérsík. leti értékek szombaton reggel: mínusz négy mínusz hét délben nnlia plnsz három fok között A fűtés alapjául szol gáló várható középhő. mérséklet szombaton mínusz egy mínusz négy lók között lesz. (MTI) A próhirdetések BÉRELSZÁMOLÓ, bármely más Irodai munkát is végző, kifogástalan. 6aját írógéppel rendelkező, alkalmazást ke­res Szolnokon vagy vidéken. Cím: Huszár Gergely Nagykörű. A 62/1 ÉPÍTŐIPARI Vállalat fölvesz 18 évtől férfi és női segédmunkásokat kőműveseket Munkásszálló biztosítva Napi háromszori étkezés 7 40 Kint dől. gőzök télire meleg ruhát-, sáros vizos helvon dolgozók gumicsizmát és kesz­tyűt kapnak KúkóczifnJva Sznndaszöl- iős községekből a dolgozókat lakhelytől munkahelyig és vissza naponta díjta­lanul hazaszállítjuk .Jolcntkezés: Szol­nok. Ságvári Endoe-út ( 5. Munkaügyi osztály MATRACOKAT |ó állapotban ve- szünlk. Gyógyszertár Vállalat Szolnok, Mary-park 8. ___________________________ FI ZIKAI dolgozókat keresünk és egy körzeti felügyelőt Jelentkezni lehet Műtrágya Vállalatnál Szolnok. Vörös Hadsereg-út 32 AZONNALI belépéssel raktárnoki ál­lást keresek Szolnokon. Cím a kiadó­ban_____________________________________ 32 BASSZUSOS tangóharmonika alig használt állapotban eladó Szolnok, Kiirös-n. 29_____________________________ SZ OLNOK, Sarló-utca 31 szám alatt eladó egy toljesen űj laposfenekü kis­kocsi. a négy kereken kívül minden szerkezete erősebb fajta szogletvasból van____________________________ SZ OLNOKMEGYEI Szeszfőzde Válla­lat Tiszaföldvár Ószőlő keres vezetői állásra kontírozó könyvelőt azonnali belépésre ______________________ A SZOLNOKI pályaudvari Utasellátó éjjel-nappal citromos- vagy rumos- teával várja a dolgozókat ____ HA SZNÁLT fahordókat veszünk ecet tárolására 50 litertől 200 literig Mező- tur Földművesszövetkezet HASZNÁLT petró-eumos-bordókat - megvételre keresünk lehet félvégü te Mezőtúri Földmüvessziövetkezet SZOLNOKI Belsped helybeli lábosokat felvesz hajlónak, szállítómunkásoknak lóápolónak és telepőrnek. Jelentkezni ehet a Belsped személyzeti osztályán Szolnok Bploipnnisz-u 13 sz alatt AZ 56-OS Autóközlekedési Vállaiai (SlAVAl'T) felvételre keres motorsze­relőket. azonnali belépésre Jeloutkozni lehet az SG-os Autóközlekedési Vá lalal személyzeti osztályán munkanapokon 7 órától 15 30-ig Szolnok Mártírok-útja 6 szám SZOLNOKON értelmiségi családhoz elhelyezkedne a délelőtti órákra ház­tartásban segédkezne, vagy gyermek felügyeletét elvállalja középkorú ta- níóuő. Kellemes otthont keres. Kato­nám) Tiszaföldvár Kinizsi-u. 4. szám Állami Szigligeti Színház műsora 1954. II 34. d n. fél 4 órakor Csíz- marék—Vincze: „Boci-boci tarka“. B. Sz. — 1964. II. 14_éu este 8 órakor Katona József: „Bánk bán/« B Sz. — 1954. II. 15 Nincs előadás. — 1954. II. 16- án. este fél 8 órakor Katona József: .Bánk bán“ Jászai bér. — 1954. il. 17- én. este fői 8 órakor Katona József: Bánk bán.“ Szigligeti bérlet. — 1954. II. 18-án d. u 3 ó Iszajev—Ga_ lies: .Nem magánügy*«. Saliai bér. — 1954. II. 19-én este fél 8 órakor Csíz- marék—Vm-ezie: „Boci-boci tarka*4. Egyetemi bér — 1954 II. 19-én. este fél 8 orrakor Katona József: „Bánk bán“. Shakespeare bérlet. HIRDESSEN a Szó Inottmegyei NÉPLAP-ban fthndmkn Ptdekpl Különösen napjainkban sok kelle­metlenséget okozott a vonatok késésé, rendszertelen közlekedése. Az utasok nem egyszer rossz véleménnyé; vo t.;:k a mozdonyvozetőkről is. pedig azok gén derekasan dolgoznak a fűtőkkel együtt. Egy 750 lóerős gyorsvonat! mozdony kilométerenként 10 kilogramm szenet fogyaszt Budapesttől Szo'Dokig tehát 1000 kilogramm — vagyis egy tonna — szenet kell belapátolni a mozdony fü- tőterébe Emellett figye'ni kell a pá­lyát. a sebességmérőt és a feszmérőt. szükség szerint fékezni kell. — s kü­lönösen télen — nemegyszer üzembe kell helyezniük a homokszórót hogy a sinre szórt homokkal biztosítsák a gép megfelelő vonóerejét. A sok és fele­lősségteljes munka mei ett komoly fi­zikai megpróbáltatást jelent a moz­donyvezetőnek és fűtőnek, hogy egyik oldalukat a kazán foirrósága süti. a másik oldalról a hideg fagy. sztja ar­cukat kezüket. Gondojunk erre is, ha késilk a vonat g tán több lesz türel­münk is. Kijön fiiéi si mii ot kapnak március 1-től a családjuktól távol dolgozó építőipari munkavál­lalók. A pótlék akkor, ha a munka­helyen az üzemi étkezés biztosítva van. napi 6 forint, ha üzemi étkez­tetés nincs, napi 10 forint A pót­lékot havonként egyszer, a végel­számolás alkalmával kell kifizetni. — A SZOLNOK ÉS VIDÉKE Kiskereskedelmi V. iászberényi és törökmiklósi vasüzleteiben meg­kezdték a dolgozóparasztság meg­segítését szolgáló mezőgazdasági kis­gépek — eke. borona stb. — áru­sítását. Hotgász'er (ek A KIOSZ helyiségében tartják összejö vételüket a szolnoki Munkás Hor­gász Egyesület tagjai. Itt tárgyalták meg az -1254. évi feladatokat is, melyek a halasítást cé­lozzák. Tiszaáradás után a munkagödrökben kintrekedt ivadékot út akarják szállítani a természetes víz­területre. A rizsföldeken is igen sok ivadék marad kint. de annak átmen­téséhez a területtulajdonosok hozzá­járulása szükséges. Reméljük hogy a November 7 HTSZ ezen a téren na­gyobb megértéssel lesz és megértik, hogy szükség van a halász-horgász ba­rátságra. Felújítják a Tiszán lévő csónak kikö­tőket és négy horgászladik beszerzé­sét is tervezik. Az orvhorgászoknak nehéz évük lesz. meat hat horgásztárs végzi majd az ellenőrzés feladatát. A Magyar Országos Horgászszövetség ez évben Szolnokon területi intézőbizott­ságot kíván létesíteni amely a 700 sporthorgász és a Tiszafüred—Csongrúd közötti egyesületek érdekeit képviseli majd. ázauioiutuu(tj.ti NcPLAP politikai napilap A megyei pártbizottság és s megyei tanács lapja Megjelenik hétfő kivételével mindennap Szerkeszti: a szerkes/tőhlzottsás Felelős kiadó: DÁVID FERENC Szerkesztőség: Szolnok Beloiannisz-uiea 1 I emelet Szerkesztőség Tel : 20—93; 23—21: 20—69 Kiadóhivatal: Szolnok Kossuth Lajos-utca 19 Telefon: 20-94 Bgyszámlaszám ll»b 084 40 Saolnnkmegvpl Nyomdaipart Vállaiai Szolnok Mallnnvszkt-o II Felelős vezető; Mészáros Sándor ELSŐ SPORTREPÜLŐ UTAM az OT3B felvette a minősített sportágaik közé a vitorlázórepü- ” lést és rAegállapította az elérhető szinteket is. Szolnokon nagy lehetőség van a sportrepüles gyakorlására, éj hogy megtudjuk, milyen is ott a? élet, látogassunk a szandál rét) hangárhoz. Amikor megérkezem, lázas munka folyik. Éppen egy nagy, fehei gépet tolnak ki a hangárból. A? oldalára piros betűkkel rá var festve a neve- Koma. Nem tudok ellentállm a varázsnak. Hogyne, hiszen ipari vitor1ázórepülőgép áll előttem; nem képen látom, hanem a valóságban. Megfoghatom, megnézhetem minden porcikáját. _ Odasietek s megnézem, megsimogatom pisze orrát, karcsú szár­nyait, hát ilyen egy vitoralgép? A pilóta üvegibúra alatt ül. Nem is egy, hanem kettő: A pilótanövemdák és oktatója, előttük a műszer­falon három kerek óra mutatja a gép sebességét, magasságát és eme’kedését. K özben előkerül egy másik gép is. Azzal csak egy pilóta repül, egyedül. Ha már jól megtanult repülni a „Komával”, oktatója nem kíséri el többé légi útjára. Szárnyaira bocsátja, mint madáranyó a fiókáiét. Azonban itt sincs egyedül az ifjú pilóta. Magával^ viszi _ az elméleti tudást, amit az idők folyamán oktatójától kapott útravalóul. Két autó is előpöfög a hangár mellett lévő garázsból. Elindulnak a reoü’őtár közepe felé" Megérkezem a „vörös négyszögbe”. Ez a négy vörös zászló kö­zötti terület. A repülőnövendékek tartózkodási helye. Most a „Korr>á”-va! egy kezdő növendék indul első légiút-ára. A Repü’őszövetség fiatal oktatója ü’ mellé kísérőnek. Alig idősebb, vagy ta’án fiatalabb is, mint utasa, de már „öreg” repülő. Amint visszaérkeztek, a génét újra indulásra készítik elő. A re­pülőtér kiképzésveze*ője barátságos mosollyal biztat, hogy üljek mellé a g^nbe, elvisz repülni. H-tríen melegem lesz. bár ugyancsak hűvös van. Szívem torkom­ban drtx>g. Lehetséges hogy a régi álmc|m pillanatokon belül va'óra válik? Repü’ni fogok! Pillanatig sem habozok. Boldog öröm­mel fosadom el a meghívást. Beleülök a géobe. A három kerek mű­szer e’őUem van. kezemben a botkormány. Repülni megyek. A növendékek szerga’masan segítenek beü’tetni a gépbe, közben az egyik MTH-egyenruháfoan lévő fiatal repülő megnyugtatóan rám­nézve végül ;s ráteszi a gépre az átlátszó üvegbúrát. Halk kattanás jelzi, hogy a kötelet beakasztották a repülőgép or­réiba. Leadják á jelzést a fehér zászlóval. Lassan gurulni kezd a gé­pünk. a sebességmérő mutatója egyre nagvobb értéket mutat. El­emelkedünk a földtől, a gép meredeken tör a magasba. A magas­ságin5 rő mutatója lassan kúszik előre. A k'kénzésvezető elvtárs meghúz egv piros gombot, leoldja a köte’et. Szabadon repülünk tovább. Alattunk az országút, gyufáskatulyányi autók, hargya.szerű emberek mozognak rajta. Balra a „vörös négyszög”, benne apró Pontok, repülő fiatalok, barátaim. Előttünk a város, a repü’őteret körű'öleli. A Tisza ezüstszalag. Az út másik olda'án a befagyott Holt-Tiszán gyerekek korcsolyáz­nak .alattunk picike hangár tetején a szélzsák csíkos hurkája. Csodálatos, de valahogyan megfeledkeztem eddig róla. Úgy el voltam foglalva az alattam elterülő táj szemlélésével, a repülés szép­ségének csodálatával, hogy szinte észre sem vettem, nem vagyok egyedül, .mellettem ül egy ember, ki biztos kézzel fogja a botkor­mányt, aki akaratát rákényszeríti erre a pompás fehér gépre, mely minket e’vitt a földről egy csodálatos szép, szinte álomnak tetsző világba. A levegő végtelen birodalmába. Mée's itf a föld, a leszáHójel mellett gépünk leheletfinomam ér földet. Csak akkor vettem róla tudomást, hogy a földön vagyunk, amikor a gép forogni kezdett, s egy eddig ismeretlen zaj vegyült a levegő kellemes dallamába. Néhány méter gurulás után megálltunk. A géphez futó növendékek fürgén leemelik a fejünk fölül a dom­ború üvegbúrát, kiszállunk. Nagynehezen csak most jutok szóhoz, hogy megköszönjem ezt a csodálatos szép élményt. A levegőben nem váltottunk egy szót sem. Lefoglalt az ezernyi ” látnivaló. Az új leírhatatlan, de felemelő érzés élvezete. Végétért tehát az első repülőutam- Jó volt, de... kevés volt. Já lenne mégegyszer, de, samos, nem lehet. Még van néhány növendék, aki nem repült ma. Az idő is kevés és a repülést be kell fejezni, mert ilyenkor télen, korán esteledik. , , Én is, búcsútvéve a repülőtértől, a gépektől, a repülő elvtársak­tól, e’indulok hazafelé. A fülemben még most is a levegő kellemes dallama muzsikál, olyan hang ez, amely megbabonázza azt az embert, aki egyszer meg­hallotta, soha többé nem tud tőle megválni. El is határoztam, hogy jövő vasárnap is kijövök repülni. S most ismét az országúton balla­gok hazafelé azzal a leírhatatlan, boldog érzéssel, amelyet az ember -sak repülőútja után érezhet. I. G. Elu’azo't a Szov’eiun'óba a magyar női loréászválora’ott A február 10 ős 17-én Lcningrádb an sorrakerülö nemzetközi tornaver­senyre pénteken délelőtt a ferihegyi repülőtérről utazott cl a magyar női tornászválogatott. Szegő Dezső, a Társrdalml Torna Szöveség elnöke. Sárkány Isván állami edző és Aradi Gyula edző kísíreében a követező versenyzők utaztak cl: Keled Ágnes Gulyásné. Daruháziné, Perényiné, Bánhcgyiné, Tass Bánáti Éva. Kertész Bodó és Dévai A sportküldöttség tagja Herplch Rezsöné pontozó és Dányl Gyuláné zou. gorlsta Is. A magyar női tornászok nagy várakozással tekintenek a lenlngrádj ver. seny elé Rontja a hangulatot, hogy Ke’éti Ágnes olimpiai bajnok km-H) láb­sérüléssel bajlódik és lehetséges, hogy nem is Indul a versenyen (MTI) VASÁRNAP reggel 8 órai kezdettel rendezi a városi TSB Szolnok város 1054 évi ifjúsági és felnőtt egyéni asztalitenisz bajnokságát a Járműjavító Kultúrházában. Földes László a Dózsa új edzője A volt válogatott já­tékos az utóbbi időben a Bp Kinizsi ifjúsági csapatánál működött és ott ért el kimagasló v, eredményeket. A vízi. I S-y-iabdázók ós úszók heti három tornatermi ós két víziedzést végeznek majd. Kiegé­szítésként. szakmai elméleti képzés is van az edzés műsorában beiktatva. Pe őfi Baráti Kör Kunma ionban A közönség m «aga tartása 6ok kelle­metlenséget okozott Kumnár toriban utóbbi időbon. A helyte'en viselke­dés nem vált előnyére a sportkörnek, mert mint ismeretes, a pályát is be­tiltották. A P<etőfi SK vezetősége elha­tározta hogy neveli közönségét, és megszünteti a túlkapásokat összejöve­teleket és előadásokat tartanak. Meg­indulásnak a járási kultúrotthonban sportbálat rendeztek, amely igen jól sikerült A falakat ötletes, a Petőfi SK életével kapcsolatos sport dekorációval | díszítették. A I óg:er" SK Írre» Debrecenben OB selejtezőn játsza­nak a női kosárlabdázók február 41—1*3 között Szolnokról a Lokomotív női csapata is ugyanabban a csapatban in« dili a feljutásért. Sportkörökben si­ratnék ha m'ndkét egyesület kosár­labdázói bejutnak az Országos Bajuok. ságba. w Az dl':1 á 1 y tagjai szombaton és va­súm !' Budopeston a Honvéd országos egyé::: felnőtt ökö! vívóba,inok J sá-ori vesznek részt A CRamat tagjai: Csókák A. Dnuibi I. Bnlyáki T. Halász T Kiss A Ui’nlusi F John. novios O, Barabás K és KomLnecz T. * Tornatermi edzéseikkel készülnek az új versenyé vadra az atlétikai és torna­szakosztály tagjai, hogy sikeresen sző. repedhessenek a bajnokságokon. • Labdarúgó mérkőzés lesz Gödöllőn va­sárnap A Légierő csapata az NB II. újoncával játszik barátságos mérkő. zést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom