Szolnok Megyei Néplap, 1953. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1953-02-22 / 46. szám

6 SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP 1953 február 22. Á kunmórtoni Zalka Máté tsz-ben... Marton Fereno elnök: — Mindennél fontosabb ée nagyobb feladat most fel­készülni a tavaszi munkára. Mi*., (vízszintes 1., függőleges 9.) 2 3 h 6 6 7 « 9 Á0 ül *1 a SS® ü Ak *5-Ib >n 98 J9 JO 24 Ü 22 Ki23 ü 2*. 25 26 27 26 29 30 74 32 33 3*i 35 3b 37 78 b 39 ko w U VÍZSZINTES: 1. A mondás első része* (A 6-ik kockában kettőé betű.) í). Cukros-e? 10. Munkavégző képessé. Künk* 11. Téli sport. 12. íz. 14* Ami . . home! 15. Fertőtlenítőszer. 17. Menyasszony. 18* Szeszes ital. 19. Keverve: a klerikális reakció fő fészke. 21. Vissza: alvás köz.ben látjuk. 22- Szakálllielye. 23. Zokog. 24. János Vitéz pajtása. 27* Keverve: medve-gye­rek. 29. A tüzelőanyag 30. Latin művészet* 32. Vissza: az ételízesítő. 33. Felkiáltó szócska* 24. A végtagja. 36. Nagy erőltetésnél meg­szakad­37. Szárnyas háziállat 39. Leánynév. FÜGGŐLEGES: 1* A csonthéjas gyümöl­csöm. 2. Személyes névmás. 3. Vasal a közepén. (!) 4. Leány név. 5. Viissza: vonatkozó név. más- (A szélső kocká­ban -kettősbetű.) 6. Lalin harag. 7. Nem férfi* 8. Brit. (Első kockában ék. felesleg-) 9. A mondás másik része. 13. Szaglószerv* 16. Sokat kérnek érte. 18. Hüvelyes növény- 20. A háziállat. * 21- Enyém — olaszul. 25. A ház oldala. 26 A paprikának is van. 28- , , . bumm cirkusz. 30. Az apaállat. 31. Az emberi test motorja. 34- A bánat. 35. Azonos a függőleges 26.-al. 33. Betűt rajzol. 40. Ilyen lap is van. 6. szelvény Február 23-tól 28-ig megtekinthető az ideiglenes választói névjegyzék A Magyar Köztársaság Miniszter­tanácsa 3/1953. számú rendeletével a választék névjegyzékének előkészí­tését írta elő. A választól névjegy­zékbe fel kellett venni mindazokat, akik 1934 december 31-ig születtek. A Városi Tanács VB. az összeíró la­pokat családonként kikézbesítette, azokat már begyűjtötte és az ideig­lenes névjegyzéket összeállította. Az ideiglenes névjegyzék a városi tanács I. emelet 118. sz. helyiségé­ben 1953 február 23—28. napjain, hat napon át megtekinthető. Felhívjuk a város lakóinak figyel­mét, hogy a közszemlére kitett név­jegyzéket saját érdekében tekintse meg. Ka tévedésből kimaradt valaki, akkor 1953 március 5-ig kifogással élhet. Ha olyan lett felvéve a név­jegyzékbe, kinek nincs választói joga, azt is bejelenthetik. 1953 február 23-án az összeírőbiz- tosok útján az ideiglenes névjegyzék másolatát kikézhesitjük. Ezeket abla­kokban, bérházaknál a lépcsőházak­ban jöl látható helyen kell kifüggesz­teni. VÁROSI TANACS VB. Szolnok. Sok boldogságot — Sok boldogságot kívánunk Muzsnyai Jdtánnak, a Tisza Cipőgyár sztahanovista ringli- zőjének• házassága alkalmából Kívánjuk, hogy 170 százalékos átlagteljesítményét tovább nö­velje lendületes munkájával. TISZA CIPŐGYÁR gumiüzemének dolgozói­/lhu {fotónk? VASÁRNAP: Húsleves, disznóhűs ki­rántva burgonyával körítve, savanyú uborka, vagy paprika. Dióskifli. — HÉTFŐ: Paradicsomi evee, kelkáposzta­főzelék kolbásszal. KEDD: Zöldséglevfs, savanyútojás. Befőtt. SZERDA: Bab­leves^ eltelt főzelék, tükörtojás. CSÜ­TÖRTÖK: Marhagulyás, túróspala­csinta. PÉNTEK: Gombaleves, lencse­főzelék füstöllhússal, alma. SZOMBAT: Küménymagleves, paprikásburgonya, — cékla. Iciőjárásjclentés VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS vasárnap estig: Fclhőáfvomilások, több helyen, főleg az ország északi felében kisebb esők. Megélénkülő északnyugati, nyu­gati szél. Azr enyheség tovább tart. — Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: vasárnap reggel mínusz 1 — plusz 2, délben 8—11 fok között. A várható napi középhőmérséklet február 22-én, vasárnap négy fok felett lesz- — (MTI). fat»*** a perre, -ha vált TAKARÉK BETÉT KÖNYVET SZOLNOKI VÁLLALAT felvételre keres üzemlaka tost (esztergályos ismerettel és asztalost karbantartás: munkaterületre. „Nyugdíjas1“ jellgérevim a kiadó hivatalban. SztUao knieíjgtl NÉPLAP politikai napilap A megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja Megjelenik hétrő kivételével mindennap Felelő* szerkesztő és kiadó: DÁVID FERENO Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Szolnok, Beloiannlsz-utca 7. I. emelet Telefon: Szerkesztőség: 20—93 Kiadóhivatal: 20—34 Egyszáralaszám: 00378.064—40 Szolnokmegyei NyomdalparP'YáUalat Szolnok. Mallnovszkl-n. 19 Felelős vezető: Mészáros Sándor BOLT SZOLNOK, Kossuth L.-u 12- Ságvári E.-u. 2. Finom falatokkal, ital-különlegességekkel állnak a vásárlók rendelkezésére Szakszervezeti sportköreink vezetőségének újraválasztása sportéletünk további megerősödését szolgálja Sportéletünkben nagy jelentőségű a Szovjetunió példája nyomán éle-trehí- vott szakszervezeti sportegyeeületok és sportkörök tevékenysége Szakmáink dolgozói rendszeresen sportolhatnak. Testileg, egészségileg, megerősödve, szellemileg felfrissülve készülhetnek fel a termelés és a sport területén ki­váló eredmények elérésére Egész sportéletünk átszervezése, a sportköri vezetőségeink újraválasztása a magyar sport további fejlődését fogja szolgálni. A KERESKEDELMI ÉS PÉNZÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETE mel­lett működő Vörös Meteor sportkörök komolyan készülnek az új vezetőségek megválasztására. Ezeknek a választá­soknak azonban nem egyszerű személy- cseréknek kell lenniük, hanem arra kel] törekedni, hogy becsüle'des, hozzáértő, államunk érdekeit mindenkor szemelőtt tartó sportvezetőket válasszunk. El kell érni ezeken a választásokon ke­resztül, hogy a még sok helyen tes- pedő sportélet komoly lendületet kap­jon, friös, pezsgő sporttevékenységgé váljon. A VÖRÖS METEORHOZ tartozó 24— 24 vállalat sportoló dolgozóit három sportkörbe fogjuk tömöríteni. EzáltaL elérjük, hogy az idáig szétt'orgáesoló- dott sportélet egységessé, szervezetté válik. A SZOLNOKI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT dolgozói lelkfsen foglal­koznak a választás előkészítésével. A pártszervezet, a válla’atvezetőség és a szakszervezeti bizottság is szívügyének tartja ezt a fontos területet ée minden­ben támogatást - nyújt részükre. A TERMÉNYFORGALMI VÁLLA­LATNÁL taggyűlésen tárgyalják meg a választás fontosságát. Jelentőségét faliújságon és széleskörű agitációs munkával tudatosítják. Népszerűsítik. Népszerűsítik a jól dolgozó sportolókat Szolnok megyében még Karcagon, Jászberényben, Kunhegyesen és Tiisza- föld váron választunk sportköreinkben új vezetőségeket- A választási előké­születek mindenütt folynak. A válasz­tásokra március 8.-a és április 18.-a között kerül sor­BERTA ISTVÁN Vörös Meteor területi elnök« BIZTOSAN GYŐZTEK A SZÓ. HONVÉD NŐI KOSARASAI Szó. Honvéd—Vörös Lobogó Duna Cipőgyár 59:39 (29:21) Rp, V. Gyimcsi, Tar* Magasszínvonalú, jóiramú mérkőzé­sen biztosan győzött a Honvéd. A fő­városiak kihasználva az új szabály adta keményebb" játéklehetőségeket, — megakadályozták a Honvéd nagyobb arányú győzelmét. Egyedül Pataki ja­vára 17 személyit ítéltek meg a játék­vezetők! A Honvéd tovább próbálja cserejáté­kosait. Eredmény, hogy Pataki után Baloghné kezdősorba állítása sem bi­zonyult merész húzásnak. Kosárdobók: Hamar (22), Bíró II. (17, Pataki (8). — Jók: Pataki, Bíró testvérik, Lőrinczné- A hétről-hétre válogatott formában játszó Hamar ezen a mérkőzésen gyen- gébb teljesítményt nyújtott. KÖZÉPISKOLÁS TANULÓINK NEM VERSENYEZLEK TAVASSZAL? Több sportágban rövidesen megindulnak á bajnokságok, a különböző ver­senyek sorozatai. Mégis a többszáz főt számláló középiskolás ifjúság részére ezidcig egyetlen rajt, vagy játékengedélyt sem kértek a városi TSB-nél. AZ OTSB 8800 SZ* RENDELETE előírja, hogy a patronált iskolák sportolói részére a rajt. és játékengedélyeket a patronáló sportkörök kötelesek kérni* A két gimnáziumot patonáló Lokomotív, a közgazdasági technikumot patro­náló Petőfi, a gépipari technikumot patronáló Bástya sportköri vezetői fog­lalkozzanak jelentőségéhez mérten az egységes sportminősítési rendszer új szabályzatával. Kezdjék meg most inár minél előbb a rajt- és játékengedélyek kérését patronált iskolák sportoló tanulói számára. KÜSZÖBÖN ALL több sportágban az évadnyitás. Márius 8-ával kezdődnek a mezei versenyek, majd az Ifjúsági egyéni asztali tenisz bajnokságok és a többi sportágak versenye. Vájjon kik lesznek a felelősek, ha tömegeket meg­mozgatni hívatott mezei bajnokságok s többi tömegversenyek népteíenek lesz­nek a rajt- és játékengedélyek megkérésének késedelmes volta miatt? TUDNI KELL azt is, hogy nemcsak az újjonnan bekapcsolódó sportolók részére kell megkérni a rajt- és játékengedélyt, hanem a minősítetlen és az elmúlt évben játékengedéllyel működött sportolók részére is új rajt-, vagy játékengedélyt kell kérni. TORNA A Vörös Meteor tornászai kiadós ed­zéseken lelkesen készülnek a március 1-én Szegeden megrendezésre kerülő alapfokú tornász csapatbajnokság Vö­rös Meteor területi döntőire. A me­gyénk színeit egy-egy szolnoki férfi és női Vörös Meleor együttes képviseli majd. Az előkészületeken a nők közül különösen Bozóky, Bódzsár é& Barlos, a férfiak közül Komáromi és Óvári tűntek ki. SPORTKÖRI VERSENYEK — A Vörös Meteor vállalatainak spor­tolói Rákosi elvtárs születésnapjának tiszteletére vállalatok közötti asztali tenisz és sakkversenyen vesznek részt* A versenyben eddig még veretlen a Mezőker, Terményforgalmi és a Szol­noki Kisekereskedelmi Vállalat csa­pata. SZERZŐDÉSES ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSSEL A DOLGOZOK JOBB ELLÁTÁSÁÉRT! Tartsd be a vetési határidőket! Fejezd be a gyümölcsfák téli fatisztogatását! Idejében szórd ki a műtrágyát! Kezd meg gyümölcsösben a télvégi permetezést! A termelési előírások be­tartásával nagyobb és jobbminőségű termésed lesz, növekszik jövedelmed. _________________________________________________________________________ Fe bruár 23. — Hétfő. KOSSUTH-RÁDIÓ: 5.55: Vasárnapi sporteredmények. 6.00: Falurádió: 1, Gazdakalendárium. 2. Ser­tés* enyésztés. 3. Kulákuralom a Zadru- gákban, 1130: Emlékezés Farkas Mi­hály ra. 12,30: A rádió népi zenekara játszik. 13,00: Hangverseny a Szovjet Hadsereg napjára. 14,15: Heti zenés ka­lendárium. 15,60: Uttörőbíradó 15.30: A fiatalság dalai. 15,50: A rádió kis­együttese játszik- 16,20: Ifjúsági fejtörő. 16,45: Műsor az úttörők zenei szakkörei­nek. 17,15: A Szabad Ifjúság vasárnapi számának ismertetése. — 17 30: Hála és szeretet. Irodalmi műsor. 18,00: Jó mun­káért szép muzsikát. 20,10: Fáklyaláng* Dráma két felvonásban- Irta: Illyés Gyula. 23-30: Hanglemezek. PETÖFÍ-RADIÓ: 7,00: Keringek- 7,35: Hanglemezek. — 8 35: Haydn: C-dur szimfónia. — 9 00: Magyar zongoramuzsika. — 9,20: Orosz nyelvlecke kezdőknek. 9,40: Da­lok a Szovjet Hadseregről. 10,10: Ope- rettrészletek* 10,30: óvodások műsora. — 10.50: Szabados Mária hegedül. Ányos Irén énekel. 15,00: Az Alexandov együt­tes műsorából. 15 30: Kemény: Tavasz télben. — 16,00: A Kárpátok lábánál* Irodalmi összeállítás. — 16.30: Népi muzsika. — 17,10: Két város — két világ. — Előadás. — 17,30: Liszt: Tarantella. 17,40; A Rádió Népművelési Híradója. 18,00: Levitin: Ukrán rapszó­dia. — 18,10: IJj műanyagok a Szovjet­unióban. Előadás. 18 45: Szív küldi szív­nek szívesen. 19,00: Szabó Miklós orosz és szovjet dalokat énekel* 79,15: Román kórusművek. 19/50: Tánczene. Február 24. — Kedd. KOSSUTH-RÁDIÓ: 6,1)0: Falurádió: Állami gazdasági híradó. 11,30: A rádió asszonyrovata. — 11,50: Liszt: VIII. rapszódia. — 12,39: Kórusmuvek* 13,00: Szovjet balettek. 13,30: Népi zene. 14,15: Filmzene. 15,30: I. Résílel Ilja Erenburg bécsi kong­resszuson mondott beszédéből* II. Kó-* rusmflvek. 15,48: Vorodin: II. vonós­négyes. 16 20: Ajándékmíísor. — 16.45: Oros* nyelvlecke a gimnáziumi tanulók számára. 17,15: A határőrség híradója. 18 00: Csulakin: Dal a vörös zászlóról* 18 20: A pártektatás anyagához. 20,10: löonyö zene. 22 20: Népdal kantáták. 23,00: Magyar művészek hangversenye* PETŐFI-RADIÓ: 7,00: Filmzene. 7,35: Magyar népdalok. 8,30: Könnyű zene. 9,20: A Gyermek­rádió műsora. 9,40: A szovjet zeneisko­lák anyagából. 10,10: Opercttrészletek. 10,25: Gerő Ágnes gordonkázik, 10,40: Könnyű zene* 15,00: Insclt Katalin és Nemes Katalin zongorázik. — 15,25: A rádió kisegyüttese játszik. 16,10: A Ma­gyar Néphadsereg szimfonikus zene­kara játszik. 17,10: Cseh és szlovák költők antológiájának ismertetése- — 17.30: A parasztdaltól Háry Jánosig. Hangi. 18,00: Tudósok a tervért. 18,15: Liszt; Munkáskórus* 18,45: Szív küldi szívnek szívesen. — 19,00: A moszkvai rádió műsorából. 19,30: Vidám muzsika. Február 25. — Szerda. KOSSUTH-RÁDIÓ: 6,00: Falurádió. 1. Gazdakalcndárium* 2. A legfontosabb tavaszeleji talaj- munkák. 3. Tej-, tojás-, baromfibeadás a termelés ösztönzője. 4. Mit tanultam télen a szovjet szakkönyvekből. 5. Ger­gely bácsi megmagyarázza. 11,30: Iro­dalmi műsor- 12/30: Szórakoztató zene* 13,00: Hanglemezek. 13,35: Békét aka. runk. Hangi* 14,15: Antal Lívia énekel* 14,30: Orosz és szovjet meseoperákból. 15,00: Uttörőbíradó. 15 30: Bolgár népi muzsika. 15,50: Makszim Gorkij szatí­rája: A köztársaság egyik királya. — 16, ?0: A különös fűrészmalom. Rádió­játék. 17.15: Knyippcr: KoHiozdalok — szvit. 17,30: A dollár álarc nélkül. — 17.45: Szív küldi szívnek szívesen. — 18,10: Építőipari dolgozók félórája. — 20.10: Egy falu — egy nóta. 20,45: Nagy érzések. Ilja Erenburg írása. — 21,00: Szovjet zenekari hangverseny. — 22,25: Somogyország dalaiból. 23,10: Benedikt Klára zongorázik. PETÖFI-RÁDIÓ: 7,00: Keringők. 7,35: Caruso énekel. 8t0ö: Zenekari muzsika- — 9,00: Sohár Vilma zongorázik. — 9.29: Beszélgetés úttörőkkel. 9,40: A Gyermekrádió mű­sora* 10,10: Mozart: Szerenád 13 fúvós- hangszerre. 19,30: Óvodások műsora. — 11,00: A Szabadságharcos Szövetség énekkara énekel. 15,00: A Rádió kis­együttese játszik. — 15,30: A tehenész. Elbeszélés* 15,50: Opercttrészletek. 16,30: Előadás. 16.45: Romantikus dalok. — 17.15: Szovjet és népi demokratikus híradó. 17,30: Népi hangszerszólók. — 17,45: A veszprémi csoda. Gyárfás Mik­lós jelenete. 18,45: Román és lengyel operettekből. 19,00: A Rádió zene- és énekkarának műsora. 19,20: A Rádió tánczenekara játszik Február 26. — Csütörtök. KOSSUTH-RÁDIÓ: 6,00: Falurádió. 1. Gazdakalendárium. 2. Az őszi vetések tavaszi trágyázása* 3. A gyermek. — 7,45: Miről írnak az üzemi lapok. — 11,30: Előadás. — 12,30: Hanglemezek. 13,00: Szórakoztató mu­zsika. — 14,15: A Rádió Gyermekújság műsora. 14,50: Népek dalai. 15,30: Ma­gyar írók és költők a békéért. 16,00: Szovjet népek dalai. 16.30: Előadás. — 16,45: Vihály: Védd a békét, ifjúság kantáta. 17,00: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. 17,15: Az Ifjúság Hangja. 17,35: Jó munkáért szép muzsikát. — 18,00: A Néphadsereg Híradója. 29,10: Borodin: Igor herceg. Opera három felvonásban. 21,28: Hírek. Sport. 23,24: Esti muzsika. PETÖFI-RADIÓ: 7,00: Vidám művek. 7,35: Dalok, hang­szerszólók. 8,30: A XIX. kongresszus zászlaja alatt. 810: Operettekből. 9,40: Bartók Béla gyermekkórusaiból. Gyer­mekrádió műsora. — 10,10: Brahms: f-moll szonáta. 10 50: Ifj. Kovács Imre .és zenekara. — 15,00: A Gyermckrádió műsora. — 15,20: Hárfakettősök. 15,40: Fiatalok zenei újságja. 16,10: A Rádió kisegyüttese játszik 1G.Í0: Magyar írók a kommunizmus nagy építkezéseiről. 17,40: A Falurádió előadása. — 18,00: Liszt: Pesti Karnevál — IX. magyar rapszódia* 18,10: Áz ötéves terv nyomá­ban! 18,45: Szív küldi szóvnek szívesen. 19,C0: Magyar népi táncok. 19,39: Tánc­zene. Február 27. — Péntek. KOSSUTH-RÁDIÓ: 5,45: A rádió asszonyrovata. — 6,00: Falurádió: Mezőgazdasági híradó. — 11,30: Őrködnek az öregek is. Elbeszé­lés. 11,50: Op?rettrészlctek. — 12 30: A rádió kisegyüttese játszik. — 13,00: A rádió népi zenekara játszik. — 1'3,30: Oparettmuzsika. 14,15: Színes muzsika. 15,00: Uttörőbíradó. — 15,30: Zenekari muzsika, 16,20: A Gyermekrádió mű­sora. 16,45: Orosz nyelvlecke haladók­nak. 17,15: A pártoktatás anyagához. 17,35: A Néphadsereg Együttese szólis­táinak műsora. — 17,55: Nemzetközi kérdések. Előadás. 18,10: Tánczene. — 20,10: Jő munkáért szép muzsikát. 20,45: Nagy Sándor Sztálin-dijas író nyilat­kozata* 21,00: Magyar művészek élmé­nyei a Szovjetunióban. 22,25: Hangle­mezek. — 22,55: Tánczene. 23,25: Népek zenéje. PETÖFI-RADIÓ: 7,00: Keringők, polkák* 7,35: Dalok és hangszerszólók. 8,15: Zenekari muzsika. 9,20: A Gyermekrádió műsora. 10,10: Mauthner Anna mélyhegedűn játszik. 10,30: Óvodások műsora. 10,50: A Gyer­mekrádió műsora. 11,00: Zenekari hang­verseny. 15,00: Román népi muzsika. 16,00: Széles a nagymágócsi határ. Iro­dalmi riport. — 16,20: Operettek. 16,50: Szív küldi szívnek szívesen. 17,50: A Magyar Tanácsköztársaság mártírjai* 17,45: Könnyű zene. 18,90: Egy falu — egy nóta. 18.45: Üzemi kórusok énekel­nek. — 19,00: Filmzene. 19,15: Saljapin, Előadás. Február 28. — Szombat. KOSSUTH-RÁDIÓ: 6,00: Falurádió* 1. Gazdakalendárium. 2. (iépjavítás, 3. Tavaszi munkák meg­szervezése. 11.30: Az első nap. Elbeszé­lés. 12,30: Népdalok. — 13,00: A radio művészeti híradója. — 13 20: Szomszéd népek dalaiból. 14,15: Operettmuzsika 14.39: Szovjet zeneszerzők műveiből. — 15,00: Magyar zeneszerzők műveiből. — 15,30: Beszélő atlasz. 15,45: Hangszer- szólók. 16,10: Képek a szovjet életből. 16,20: A Fővárosi Népi Zenekar játszik. Török Erzsi és Béres Ferenc énekel. 17,15: Vidám dalok. 17,30: Szovjet író- Hiídöttck művelnek bemutatása. 17,45: Csárdások. 18 00: Falurádió. Szövetke- zeti Híradó. 18/30: Szív küldi szívnek szívesen. 20.10: Baj van a népszerű­séggel. Szatírák. 20.40: Tánczenc. 21.00: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 22,251 Tánc éjfélig. petőFI-RADIÓ: 7.00: fclehner-keringők. 7,35: Szórakoz. tató muzsika. 8,40: Színes muzsika. — 9.45: Görög gyermekek műsora. 10,10: A Zeneművészeti Főiskola növendékei.. nek hangversenye- — 10,37: Hrenylkov: Szvit. 10,50: Hanglemezek. 15,00: Vidéki együttesek a 11. országos versenyen. — 15,25: Határőrök. Elbeszélés. 15,45: Gal- gahévizi asszonyok énekelnek. — 16,00: Zenei Újság. 16.35: Közgazdasági ne. gyedóra. 16,50: Szív küldi szívnek szí. vesen. 17,10: Tanuljunk énekszóra oro* szül. 17.30: Svéd Sándor énekel- 17,45: A Rádió postája. 18,00: Tánczene. — 18,45: Régi magyar dalok és táncok. — — 19,00: Mindenki operája. — Verdi: Rigoletto. Március 1. — Vasárnap. KOSSUTH-RADIÓ: 6—9,00-Ig: Zene. — 7,30: Naptár* 8,00: Hírek. Lapszemle. 9,00: Egy falu — egy nóta. 9,30: Zenés fejtörő. 10,00: Vasár- napi levél, 10,10: Csinn-Bumm! 10,50: Hanglemezek. 11,00: A Rádió békemű­sora. 11,30: Az Állami Hangverseny­zenekar és az Állami Filharmóniai ze­nekar játszik. — 12,55: Rácz Béla és zenekara muzsikál- 13,30: Hangos Újság. 14,15: Művészlemezek. — 15,30: Lengyel muzsika. 16,09: A Szovjetunió szocia­lista mezőgazdasága. 16,30: Filmzene. 17,00: Egy bét a külpolitikában. 17,15: Népköztársasági labdarúgó kupamérkő­zések. 17 40: Kincses Kalendárium* — 19,00: Tánczene. 20,20: Az orosz kérdés. Rádiójáték- 21-20: A vasárnap sportja. Totóhírek. 21,50: Indulók 22,10: Tánc- zene. 23,09: Közvetítés a Zcncfuüvóézeti Főiskola nagyterméből. PETÖFI-RÁDIÓ: 8,00: Vidám dalok. 8,30: Falurádió: 1. A Falurádió levelesládája. 2. Mit tartsunk észben? 9,00: OpereHré«zl'‘»ek* 9,45: Evangélikus vallásos fé'.va. l*>.15t Református istentisztelet kéz 'tuv^se, 11,00: Miska bácsi lemezesiáűvi'i. Bányászműsor* 12,05: Ifjúságunk via ai, 12.50: Lapok Gergely Mihály: S-niő- földem c. novellakötetéből. 13,*0* David« Ojsztrali hegedül. 13,50: Vidám fúvós, zene. 14,00: Mai operettekből. Tin dományos fejtörő. — 15,20: Csárdások} polkák. 15,45: A Tartós bekért, i*ép| demokráciáért c. lap ismertetése. l**,00i A Rádió Gyermekszínliázának m\s*raJ 16,40: Szív küldi szívnek szívesen* —// 17,00; A kommunizmus az emberl-éf| jövője — 17.30: Tánczene. 18,00: Enron# Ervin hegedül. 18,45: Irodalmi riport 19,00: Operarészletek, 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom