Szolnok Megyei Néplap, 1953. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1953-02-24 / 47. szám

Siolmkmegyd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG. ÉS A. MEGYEI. TANÁCS LAPJA V. évfolyam, 47. szám Ára 50 fillér 1953. febrnfir 24-, kedd „...A nép művészete magas, egyre szárnyalóbb művészet.. — A kulturverseny megyei bemutatója — Február 22-én, vasárnap reggel 8 árá­tól este 6 óráig tartott a szolnoki Szig­ligeti Színházban a Művészeti Együtte­sek Második Oszagos Versenyének me­gyei bemutatója, melyen a legjobb 26 te­rületi kullurcsoport vett részt. A szolnoki dolgozók nagy érdeklődés­sel nézték végig a magas színvonalú előadást, mely művészeti csoportjaink szép fejlődéséről tett tanulságot. Külö­nösen a három termelőszövetkezeti vá­ros: Mezőtúr színjátszócsoportja és népi zenekara, Karcag énekkarai és úttörő zenekara. Turkeve központi tánccsoportja váltott ki nagy tetszést, népünk művésze­tét, vidámságát, életerejét tükröző műso­rával. Az énekkarok közül a karcasi gimnázium és kultúrotthon énekkara emelkedett ki. Előadásmódjuk hűen visszaadta a népdalok szépségét, gazdag érzésvilágát. Művészi teljesítmé­nyükért, kiváló, illetve jó minősítést kap tak. Ugyancsak kiváló elbírálásban ré­szesült az úttörő énekkar és jó elbírálás­ban a zenekar. Az' énekkarokat és a zenekart Horváth Kis László vezette. Fá­radhatatlan szervezőmunkájának és ki­váló szakmai tudásának köszönhető, hogy a karcagi énekkarok ilyen magas mű­vészi színvonalon állnak. A mezőtúri kultúrotthon színjátszó- csoportja, amely Mikszáth—Szécsi „Kán­torba” c. egyjelvonásosát mutatta be, és népi zenekara, megyénk legjobb csoport­jainak bizonyult. A bemutatott darabban voltak ugyan rendezésből eredő hiányos­ságok, de a színjátszók játéka, mondani­valója gazdag és átélt. Ezt a Sztaniszlav- szkij módszer elméleti és gyakorlati al­kalmazásával érték el. A szinjátszócso- portot jónak, a népi zenekart kiválónak minősítették. A turkevet központi tánccsoport a „Tápéi darudübögős és fenyegetés" és a turkevei „Csigataposó“ e. táncokat adta elő. Mindkettő nagy­szerű élményt nyújtott a nézők számára. Magávalrgadó táncukért, amellyel vissza­adták a „csigataposás'' vidámságát, népi hangulatát, kiváló minősítést kaptak. Akadt azonban egy szembetűnő hiá­nyosság. Karcagról csak énekkar, Tűr­kénéről csak tánccsoport szerepelt. Ter­melőszövetkezeti városaink egyre nö­vekvő fejlődését szélesebbkörű kultur- munkával kellene gazdagítani és segí­teni. Megvan a lehetőség arra, hogy min­den városban legyen kiváló énekkar, tánccsopart és színjátszócsoport, melyek méltó módon tükrözik szövetkezeti váro­saink jólétét, eredményeit. Jó teljesítményt nyújtott a szolnoki központi tánccsoport is „Ukrán kól ff'-javai, és „Bodroghalmi páros” táncával, valamint a központi népi zenekar, amely a rendszeres elmé­leti és gyakorlati tanulás nyomán roha­mosan fejlődik és megyénk egyik legjobb népi zenekarává vált. Szorgalmas tanulá­sukat azonban még fokozottabban kell folytatniok és fúvósokkal is ki kell egé­szíteniük a zenekart, hogy kiváló minő­sítést kaphassanak, mint a tánccsoport. A legjobb szolnoki énekkar a Koltói- úti általános iskola énekkara volt. A da­lok, amelyeket előadtak, átérzettek, len­dületesek és frissek. Valamennyi pajtás teljes szívvel énekelt. Különb teljesít­ményt vártunk azonban a fiú- és leány- gimnázium összevont énekkarától. A kar nagy létszámú és jó hanganyaga lehetővé tenné, hogy eredményesebben szerepel­jen. Ehhez elsősorban jobb szakmai ve­zetésre van szükség. Felszínre kell hozni az énekkarban rejlő képességeket. A többi csoportok is __ kisebb hibá­ka t kivéve — hozzájárultak ahhoz, hogy a bemutató feledhetetlen élmény, me­gyénk kulturális életének egyik határ­köve legyen. Különösen a tánccsoportok tették változatossá, elevenné, mai életünk hű ábrázolójává a bemutatót. A jászalsó- györgyi úttörők fonótánca, a mezőtúri leánygimnázium görög tánca és különö­sen a pusztamonostoriak lakodalmas tánca komoly ígérete megyénk fejlődő népi tánckultúrájának. A többi csoportoktól színvonalban is elmaradtak a rigmusbrigádok, csak három szerepelt. Pedig a rigmus­brigád mozgékonysága és bírálatai révén legjobban elő tudja segíteni a munkát. Jó minősítést kapott a karcagi rigmus­brigád, amely az ének és a próza ere­deti kapcsolásával, kifejező hanggal, helyi problémákkal foglalkozó versével aratott tetszést. A két bábcsoport, a kunmadarast és a jászapáti, közül a kunmadarasi emelke­dett ki.. A területi csoportok megyei bemuta­tója egészében véve szocialista kultúránk nagyszerű eredményeit tükrözte. Olyan előadást láttunk, amilyenben eddig kul- turversenyen nem volt részünk. Meg­mutatta, hogy a nép szívéből és eredmé­nyeiből születő kultúra milyen hatalmas erkölcsi és művészi erőt rejt magában. De egyben figyelmeztetés is volt arra, hogy a fennálló hibákat minél hamarabb ki kell javítani. Ezek a hiányosságok nagyrészt az aránytalanságban, egyes mű­fajok — a színjátszás és a rigmus __ el­ha nyagolásában mutatkozott meg. Ezeket a csoportokat jó szakmai és politikai ve­zetéssel kell fejleszteni, hogy elérjék azt * színvonalat, amit az énekkarok és tánccsoportok. Fakitermelés az Uraiban Nyugat-Urai erdeiben nagy lendület­tel folynak a fakitermelési munkála­tok. A szovjet mérnökük tervezte ki­tűnő vlllanyfürész segítségével 25—30 másodpere alatt döntik ki az évszáza­dos fákat- — A képen P. Szemjonov, a Megyénkben teljes erővel megkezdődött az árpavetés I MEGYÉNK | számos községében a hétfői napon megindult a vetés. A zagy- varékasi Vörös Brigád tszcs idejében gondoskodott igaerőről és vetőmagról, s az ősszel mélyen felszántott, gondosan előkészített talajba tegnap reggel 10 fo­gattal megkezdték 50 hold tavaszi árpa juk keresztsoros vetését. Hogy a mag minél előbb a talajba kerüljön, úgy szervezték a mnnkát, hogy t pár 16 fogasol, 4 pedig a vctőgé- pckkel jár. Amint a fogásotok el­végeznek, megindulnak a magta­karó boronákkal la és elsimítják a bevetett területet. így a talaj értékes víztartalmából keve­sebb megy veszendőbe. I JÁSZLAD AN YUAN j a2 elroult hét péntekjén és szombatján 12 holdat vetet­tek el a termelőcsoportok. A Táncsics tsz szombaton 4 hold árpát vetett és hétfőn is tovább folytatta a megkezdett munkát. Az Úttörő tszcs ma kezdte meg a vetést. Nemcsak a termelőcsoportok, hanem a dolgozó parasztok is nagy számban hoz záláttak a munkához. Különösen az élenjáró dolgozó parasztok mutatnak most is példát. Karkus József 6 holdas jászladányl dolgozó paraszt valamennyi tavaszi árpáját elvetette, csak a zab hiány­zik. Azt is elvégzi, mihelyt jobban felszikkad azon a területen a talaj. Flcsor Lajos 7 holdas dolgozó pa­raszt árpája mellett a szerződött mákot Is elvetette- Követte pél­dájukat Rimóczl István 11 holdas középparaazt, aki szintén befejezte a tavaszi árpa ve­tését. A jászladányi községi tanács he­lyesen szervezte meg a dolgozó parasz­tok versenyét. A jó eredményt elérő élenjárókat népszerűsítik, teljesítményei­ket nem rejtik véka alá. | JASZDOZSA | községben Gyurkó István 5 holdas dolgozó paraszt, Papp Józseffel és Zsidai Jánossal együtt teg­nap megkezdte az árpa vetését. Hétfőn délig több mint két hold tavaszi árpa került szorgalmas munkájuk révén a földbe. Ezenkívül felhasználva a ked­vező időjárást a községben nagy terüle­ten hozáfogtak az őszi mélyszántás hant­jainak elegyengetéséhez. Hétfőn reggel már 60 dolgozó pa­raszt végezte a simítózást. A Dózsa Népe termelőcsoport kevés igaereje miatt még nem tudott hozzá­kezdeni a munkához. A jászandrási gép­állomás ígért ugyan segítséget, azonban még a mai napig egyetlen erőgépjük sem mutatkozik a jászdózsai határban. A gépállomás vezetői elfelejtették, hogy a tsz-ek termelési eredményeikért ők is felelősek. Sürgősen szakítson a gépállo­más vezetősége nemtörődöm magatartá­sával és az erőgépek kezdjenek hozzá a tavaszi munkák végzéséhez, az őszről el­maradt mélyszántás mielőbbi pótlásához. | CSEKK ESZÖLLÖ | • községben sem késlekednek a dolgozó parasztok. Virág János 4 holdas, László László 16 holdas dolgozó parasztok szintén az élenjárók között tartanak. Az elmúlt évben is becsülettel elvégez­ték munkájukat. Most sem késlekednek, felhasználva a kedvező időjárást, hétfőn délig már nagyobb területen elvetették az árpát. Megyénk termelőszövetkezetei és egyéni dolgozó parasztjai vegyenek példát az élenjáróktól, használják fel a mostani kedvező időjárást, és kezdjenek hozzá a simítózáshoz, a tavasziak vetéséhez. Tart­sák szem előtt, hogy az idejében és gondosan elvégzett munka hozza meg a kívánt eredményt. Nem ütközik majd nehézségbe a beadási kötelezettség tel­jesítése, mert a korán, keresztsorosan és jól előkészített magágyba vetett gabona magasabb terméseredményeket biztosít. 4% alattyáni gép állomásiaknak fejükbe szállt a dicsőség A megyei tanács gépállomási cso­portjának gyenge irányítása és fe­lületes ellenőrzése miatt Szolnok megye gépállomásai tavaly nagyon sokkal maradtak adósai dolgozó pa­rasztságunknak. 29 gépállomásból csak egy-kettő teljesítette éves ter­vét, s legtöbb n,om sokkal előzte meg a tervteljesítésben utolsó tisza- ugi gépállomást, Karcag és Kisújszállás tsz váro­sokban az őszi mélyszántási tervből még 15.000 hold nincs teljesítve. Ezzel mit sem törődik a megyei gépcsoport. Mindent az ,,objektív" nehézségekre hárítanak. A gépállo­másokon levő erőgépek nagyrésze a télen sem szántott. A fagyra, a téli gépjavítások fontosságára hivatkoz­nak. Valóban a gépek minőségi kijaví­tása nagyon fontos és sok aprólékos munkát igénylő feladat. Termelőszö­vetkezeteink tagsága most azt várná, hogy miután a télen nem szántottak, Saját készletből, csere és vásárlás útján haladéktalanul biztosítsuk a vetőmagot Számos kezdeményezés indult meg megyénk termelőszövetkezeteiben a vetőmag biztosítására. A kisújszállási termelőszövetkezetek, a tiszafüredi Hámán Kató tszcs, az 5 kg-os moz­galom kiszélesítésével a hiányzó ve­tőmag nagy részét már beszerezték.' A kunmártoni Zalka Máté tsz-ben a a nagyszámú tagság között tudato­sították minden talpalatnyi föld be- vetésének jelentőségét és szükséges­ségét, A tagok önként ajánlottak fel saját készletükből vetőmagot, hogy vetéstervüknek eleget tud­janak tenni, és pótolják a hiány­zó mennyiséget. így biztosították a tavaszi árpa, zab és kukorica vetőmagot, s mR már egyedül a burgonyájuk hiányzik. Á jákőhalmi Béke tsz szintén így szerezte be hiányzó vetőmag szük­ségletét. A kengyeli Sallai tsz vásár­lás útján gondoskodik a vetőmagról. Az elmúlt évben nem alkalmazták eléggé a magasabb termést hozó ag­rotechnikai eljárásokat. Az aszály és a fagy jelentős terméskiesést oko­zott. Ebben az esztendőben ezen úgy segítenek, hogy a tavasziak nagyré- ezét keresztsorosan, illetve négyzete­sen vetik. Árpa vetőmagjukat teljes egészében beszerezték, ki is tisztí­tották és csak a talajelökészítésre várnak. Azonban ez hiányzik. A kengyeli gépállomás munkája nem sokat változott az utóbbi Időben sem. Még mindig kevés erőgép végzi az őszről elmaradt mélyszántás munkáját. De a tsz vezetősége sem igyekezett, hogy a szerződésben foglalt kötele­zettségek teljesítésére rászorítsák a gépállomást, s a saját igaerejét sem állítják be a szántásra, Szelevényen a Szikra tsz tagjai tanultak a múlt évi hibákból és ké­szültek a tavaszi munkára,' javítják a gazdasági szerszámokat és tisztít­ják a vetőmagot, melyet az utolsó szemig biztosítottak. A szandaszöllősi Vörös Mező tsz tagjai ebben az esztendőben sok zöld­ség- konyhakerti veteményt akar­nak 'termelni. 1953-as üzemtervüben konyhakertészet létesítését vették tervbe. De nemcsak terveztek, hanem már dolgoznak is annak megvalósítá­sán. Máx igen szép palántáik vannak, melyeket rövidesen kiültetnek, amint az Időjárás lehetővé teszi. A tiszaföldvári Lenin termelőcso­port tagjai 17 holdas öntözéses ker­tészetükhöz a víztároló építését vég­zik. Ha az időjárás nem akadályozza a munkát, a többi tavaszi előkészü-, letek mellett egy hét alatt befejezik az 5 holdas víztároló zárógátjainak építését. Példát vehetnének róla a karcagi Táncsics és Rákosi Csillaga tsz tagjai; akik a halastó létesítését vették tervbe. A szükséges szerszá­mokat is megkapták. Ugyanakkor a tagság közül alig nyolcan-tlzen tették magukévá ennek a fontos munkának végzését. Nyilván úgy gondolják, elég volt a vállalást megtenni, teljesíteni nem szüksé­ges. Gondoljanak arra a karcagi tsz-ek tagjai, hogy nemtörődömségükkel sok tízezer forint jövedelemtől esnek el és saját magukat rövidítik meg, első­sorban az ígéret nem teljesítésével. A magasabb terméshozam elérésé­ben Igen fontos szerepe van a talaj-simító alkalmazásának és a minisztertanácsi határozat köte­lezi a gépállomásokat, termelő­szövetkezeteket és a termelőket annak alkalmazására. Ennek ellenére a simítók alig fele készült el idáig. Éppen a tsz-váro- sok egy részében, ahol fokozottabban törekedni kellene a helyes gazdálko­dásra; van nagyfokú elmaradás. A tiszaroffi gépállomáson minden traktoros brigádnak már két simítót elkészítettek. A nehezen beszerezhető faanyag helyett kisvasúti sínekből állítottak össze simítót a tavalyi ta­pasztalatok alapján. Eleget akarnak tenni a minisztertanács határoztának s három nap alatt befejezik a simí­tózást. a gépekkel bizonyára nagyon jól föl­készültek a tavaszi munkára. Az el­múlt héten megkezdődött tavaszi szemlék ennek ellenkezőjét mutatják. Gépállomásaink a tavalyi ha­nyagságokat nem igyekeznek pó­tolni, a gépek kijavítása nagy­részt felületesen és hanyagul tör­tént. Tiszahőn, Jászkiséren, Alaty- tyánban a tavaszi szemle súlyos mulasztásokra vetett fényt. A jászkiséri gépállomáson a 23 db. R.35-ÖS erőgépből február 20-ig mindössze 14 gép volt kijavítva. Ez azt jelenti, hogy február 15-től kezdve 9 erőgép nem dolgozik és na­ponta emiatt 35—40 normál holddal késik a munka. A munka összetorló­dik, késni fognak a zab; árpa és a tavaszbúza vetésével. A késéssel pe­dig nem növelik, hanem csökkentik a terméshozamokat. A jászkiséri gépállomás politikai helyettese Agócs Lajos, keveset tett a munkaerő biztosítása érdekében. Tervük teljesítéséhez 75 dolgozóra lenne szükség. A kilenc traktorosról és 9 munka- gépkezelőről még a télen kellett volna gondoskodni, hogy gépjaví­tás közben elsajátítsák a szak- képzettség minimumát, s ne tör- ■ ténjék meg, hogy a traktorosok képzetlensége miatt kis hibával hetekig kiessen a munkából egy- egy erőgép. Ezek a hibák a gépállomás vezetői­nek tunyaságát bizonyítják. Azt, hogy a terv teljesítésének nem tulaj­donítanak nagy jelentőséget, s a tér. melőszövetkezetek vezetőivel sem foglalkoznak. A 66 traktorosból csak 25 tsz tag. Nem értették meg a ter­melőszövetkezetek vezetőivel, hogy a gépállomásnak adott egy dolgozó 30 ember munkáját végzi el gépével, A gépállomás agronómusainak és Baunok Jakab igazgatónak súlyos­bítja hanyagságát az a tény, hogy még egyetlen tsz-szel sem kötötték meg a termelési szerződéseket. A dol­gozók részére nem biztosították a munka zavartalan menetének előfel­tételét. A brigádszállások még most sincsenek kijelölve. Az alattyáni gépállomáson sefti sokkal különb a helyzet. Tóth P. István igazgatón és a gépállomás valamennyi dolgozóján a tavalyi jő munkájuk nyomán elbizako­dottság hatalmasodott el. Tavalyi tervüket határidő előtt be. csülettel teljesítették. Idei tervük tel­jesítésével már most is elmaradtak. Az erőgépek még mindig nincsenek mind kijavítva. A javítottak is sok minőségi követelményt hagynak ma­guk mögött. Múlt évi eredményüket úgy érték el, hogy váltott műszakban éjjel-nappal dolgoztak. Az éjjeli mun­kához pedig Tendben kell lenni a vi­lágításnak. Most ezzel keveset törőd­tök. Van olyan R 35-ös erőgépük, ahol a világítás egyáltalán nincs be. kötve. Az 5461. számú R 35-ös gép­nél a hűtőt nem hozták rendbe. Van olyan traktor, amelyet két napi üze­meltetés után sem tisztítottak meg. Hanyag gazdára jellemző munka ez, mert tisztítás hiányában rongálódik és hamar pusztul a gép. A vezetőség s az üzemi bizottság nem gondosko­dott a munkavédelmi intézkedések végrehajtásáról sem. Az országos termelési értekezleten Nagy Imre elvtárs; a minisztertanács elnökhelyettese a gépállomások mun­kájának értékelésekor elmondta: A tavalyi súlyos hibák oroszlán­része abból származott, hogy na­gyon lazán működtek s nem vol­tak megszervezve az állandó traktoros brigádok. Az idén az alattyániakat is fenyegeti ez a veszély, mert a brigádtervekot még most sem készítettékel. Emellett még 15 tsz vár az éves termelési szerződések megkötésére. A tavaszi szemlék eddigi tapaszta­latai nem valami biztatóak. Megen­gedhetetlen az a lelkiismeretlenség, ami Tiszabőn a javítás befejzése után fennáll. Néhány traktornak folyik a hűtője s van olyan gép, ahol a ven­tillátor-homlokfalról hiányoznak a csavarok; az izzőkúptömítés átereszt. Ezek a gépállomások hogyan akar­ják teljesíteni a rájuk váró nagy fel­adatokat? „Államunk minden feltéte­lét megteremtette annak, hogy a gép. állomások megnövekedett termelési és műszaki feladataiknak teljes mér­tékbe megfeleljenek. Hogy a tavaszi talajmunkákat kellő időben és a kí­vánt jó minőségben elvégezzék“ — mondta Nagy Imre elvtdrs. Ez így is van. Ezért dolgozó parasztságunk gépállomásainktól becsületes és lelki, ismeretes munkát vár. Joggal köve­teli, hogy a hanyagokat, a hibák oko­zóit a késlekedőket erélyesen vonják felelősségre. A kommunisták köve­teljék meg, hogy a tavaszi munkák > sikeréért valamennyi dolgozó becsü­letesen helytálljon. IVogul erdőipari gazdaság: egyik leg. I vágja a gyökfót a kldőntött fáról. — (jobb villanyfűrész motorkezelőj© le-| (Foto: V. Malisov.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom