Szinérváralja, 1910 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-04 / 1. szám

1901. Január 4 SZINÉRVÁRALJ A 1. szám. (Sl ban, sem a lelekkönyvi iktató és irattárban, sem j a telekkönyvtárban értesítések nem adatnak és ! beadványok el nem fogadtatnak, hanem ezeket a gyüjtőszekrénybe kel! elhelyezni, amely na- j ponkint délelőtt 11 órakor és délután 4 órakor l linkelik ki. Kell Szinérváralján, 1910. évi január hó 1-én. | Szilágyi Tihamér, j vezető kir. járásbiró. Heti krónika. Elsuhant felettünk a szeretet örökbecsű ünnepe, a karácsony. Lezajlott egy egész esz­tendő s az ujjal nemcsak egy év, hanem — tizes rendszer szerint — hanem egy évtized területére léptünk. Bármily mostoha volt a múlt esztendő: fájt tőle megválni, mint a cselédtől, amely bár rossz volt mégis cselédünk volt. Fájt, mert ez­zel is öregebbek lettünk s nem tudjuk, — az idők méhébe nem tekinthetvén, — a ránk kö­vetkezett uj esztendő nem lesz-e még az elmúlt­nál is rosszabb? A lehanyatlott év bánata, terhei, szenvedései múljanak el vele, az uj hozzon örömet, könnyebbülést és békés nyu­galmat ! Ha valamikor, ilyenkor juthat eszünkbe a közmondás: »Ember tervez, Isten végez.« Mi tervezünk uj életet, javulást, erkölcsiekben és anyagiakban gyarapodást; de mindezekre Isten segedelme ssükséges. Mi tervezünk bálokat s egyéb szórakozásra való alkalmakat, de ki tudja, hogy épen a fő tervezőt nem szegzi-e ágyhoz a betegség, vagy épen a koporsó hideg deszkájá­hoz a halál?! Bál, bizony lesz bőven az idén. Januar 8-án a Polgári Kör táncoltatja meg híveit. 9 én Apában hálóznak, 23-án a Legényegylet mulat, február 5-én a Rongyosok rázzák a rongyot, s nem lehetetlen, hogy a ref. egyház is meg­mozdul, bárha alig van hely, ahová az idén beszúrja mulatságát. Maradhatna ugyan böjtre is, de félő, hogy akkor csakugyan bojtos lesz A színészek készülődnek jobb tanyát ke­resni. Felsőbányát szemelték ki. Nálunk nagyobb pártolásban is részesültek máskor és részesül­hetnek máskor. Most kellemetlen volt az idő es nagy volt a sár. Nagyobb támogatást, több jövedelmet és kedvezőbb idő melleit, kevesebb sárt kiván színészeinknek a krónikás. HÍREK. Az uj év alkalmából a múlt évi hátralékok befizetését és az előfizetések megújítását tiszte jettel kéri a kiadóhivatal. Borzasztó sejtelmem támadt I — Mit mond, jó ember? . .. Csak nem tesz szerencsétlenné, nagy családu apa létemre !... Legyen szive! — Micsoda? Nekem legyen?... Hát az illik, hogy egy családapa ennyi pizt elutazgas­son ? . .. Szégyelje magát! Gondatlan, köny- nyelmü, léha! És gonoszul röhögött. Méregre gyuladtam. — Uram, urnám — dörögtem — vissza­adja a pénzt, vagy segítséget hívok !. . . Hidegvérrel felelt. — Csak kiabáljon, ba akar. A kis kutyák máj visszaugatnak. Ki a kutya gyünne ilyen gyalázatos időben?.. . Nézze, hogy rákezd az eső! Csak úgy zuhog . . . Igaz is ! Engedje meg, hogy kikölcsönözzem az esernyőjét; látom, a földön hever, nincs rá szüksége . . . Pedig nem szeretnék megázni nagyon . . . Erre az agyafúrt tolvaj zsebébe csúsztatta a pénzemet, párszor megveregette tenyerével, aztán lehajolt esernyőmért, felnyitotta és el­ment a sötét éjszakába. Tönkrejutottan álltam ott, mig a vihar ki dühöngte magát. Bőrig ázva. agyon hülve-fázva, az elkeseredéstől betegen virrasztottam hajnali háromig, a karom egészen elhalt a zsibbadástól. Végre az éjjeli őr hozott lakatost és kimene­kültem. Stante pede hazautaztam. Kölcsönt is csak a lakatosmestertől mertem kérni, titokban. De azért bizonyos, hogy ma minden bocs korodi gerle az én esetemen kaczag már. Nagysomkuti plébánossá. Pilcz Ede, egykor szinérváraljai, jelenleg máramarosszigeti segéd­lelkész neveztetett, ki. Régi jó barátunk kine­vezéséhez őszintén gratulálunk. Esküvő. Tirkanits József, avasujfalui áll. ig. tanító a múlt év december havában tartotta esküvőjét Mikola Anna Berta, állami tanítónővel. Tanú volt a menyasszony részéről Mikola An­drás, festőművész, a vőlegény részéről Buttykay Elemér, m. kir. számvizsgáló. Kinevezés. Di. Falussy Árpád, főispán a S2inérváraljai járás szqlgabirói hivatalához ír­nokká Fruüinger János, igazolványos houvéd- őrmcstcrt nevezte ki Trost István helyére, Trostot i pedig Csengerbe helyezte át. Műkedvelői előadás Apában. A szatmár- megyei tanítói internátus javára Apában, január 9-én műkedvelői előadással egybekötött táncestélyt rendeznek. Helyek ára: I-ső hely 2 kor., 11-ik hely 1 kor. Kezdete este 7 órakor. Felülfizeté- seket köszönettel fogadnak és birlapilag nyugtáz­nak. Jó zenéről, ételről, italról gondoskodva lesz. Műsor: 1. Első debut. Monolog Előadja : J. Antal Berta. 2. Ki a nyertes? Bohózat egy felvonás­ban. Személyek: Az ur, Nagy Lajos. Az orvos, Flontás Péter. Szobaleány, Kis Etelka, 3. Ibolya álmai. Szavalja Peieskey Lenke. 4. A végre­hajtó. Vígjáték 1 felvonásban. Irta Ábrányi Emil. Személyek : Özv. Majomé, Schvanner Anna. Birike fogadott leánya, Kató Etelka. Náni szakácsné. J. Antal Berta. Szadai Lajos, Flontás Péter. Dr. Fehérvári, Nagy Lajos. Csabi G, Klein Gyula. Koppancs F., Kincs József. 5. Monológok ellen. Monológ. Előadja Klein Gyula. Adományok. Dr. Székely József ügyvéd újévi gratuláció megváltása címén 10 koronát küldött a »Szegénysorsu iskolás gyermekeket segéiyző egyesület« péoztárába. Alek Péter 5 koronát adományozott ugyanezen egyesületnek. Az adományokat e helyen nyugtázom s a nemes- lelkű adományozóknak az egyesület hálás köszö­netét tolmácsolom. Búti Vince pénztárnok Az 1910-ik év. A jövő év szombaton kez­dődött és szombaton végződik, tehát szerencsés lesz. Uralkodó bolygó Jupiter. A farsang csak 33 napig tart, igen rövid, tehát jő lesz sietni a hálok kitűzésével. Lesz egy holdfogyatkozás november 17-én, mely nálunk látható. Husvét márczius 27-re, áldozó csütörtök május 5-re, pünkösd május 15 re esik. Gyümölcsoltó boldog­asszony összeesik nagypéntekkel (ezért áthe­lyezték április 4-re.) Űrnapja májusban lesz és pedig 26-án, Karácsony elsőnapja pedig vasárnap. Korai tavaszt és bő termő esztendői, jósolnak. Vizsgálat A szinérváraljai gyógyszertár 1909 ik évi hivatalos vizsgálatát a vármegyei fő­orvos helyett Dr. Hercinger Ferenc, th. főorvos Bajnóczy Géza, járásorvos és Bav Miklós, fő­szolgabíró társaságában december 27-én tartotta nteg. A vizsgálat alkalmával a legnagyobb rend­ben és tiszait találtatott minden. A gyógyszer- tárnak pontos és jól fegyelmezett személyzete van. Mindezekért dicséret illeti Gerber Béla, gyógyszerészt. Hiszen ebben mindnyájan egyet j ériünk, csak ne volna olyan drága a gyógy­szer mint a patika. A szinérváraljai róni. kath. legényegylet a szokásos farsangi mulatságot, amely mindig szé­pen sikerült az idén is meg fogja tartani január I 23-án. A r. k. legényegylet vezetősége. Meghívó. A szinérváraljai polgári kör 1910. évi január hó 8 án, Szinérváralján, a Korona­szálloda termeiben, saját pénztára javára zárt­körű táncvigaímat rendez. Belépti-dij személyen- kint t K 60 fillér, családjegy 4 K. Felülfizeiése- ket köszönettel fogad és birlapilag nyugtáz a rendezőség. Kezdete este fél 8 órakor Jó zenéről és magyar konyháról gondoskodva van. Szinház. Radó Béla színtársulata mahol­nap egy hónap óta játszik nálunk a közönség általános érdeklődése mellett. A kellemetlen idő, különösen pedig a feneketlen sár sok embert vissza tart a szinház látogatásától. Pe­dig Radó elég jó erőkkel játszik, újdonságokat is mutat be. Már t. i. nálunk újdonságokat. Úgy halljuk, hogy e héten Felsőbányára men­nek a színészeink. Azt hisszük, hogy ott is si­kerülni fog a szinpártoló közönség tetszését megnyerni, Hiszen Pécsi Mariska, Horváth Manci, Bereginé, Szilágyi, Beregi, Zilahi, nem is szólva l Radóról és a feleségéről, oly jól alakítanak, ! hogy egy vicinális helység közönsége más, j előkelőbb helyre hivánja őket, bár a saját ér- 1 dekéből szívesen megtartaná magának. Figyelmeztetés. A közönséget figyelmeztet­jük, hogy a községi orvos ingyenes kezelésben csakis azon szegényeket részesíti a jövőben, akik hatóságilag nyilván vannak tartva. Az aradi vesztőhely megváltására kibocsá­tott sorsjegyek 1 koronáért lapunk szerkesztő­ségében beszerezhetők. A rét. egyházi énekkar bálján felülfizetett Sátor Dávid 4, Nagy Miklós és Sárközy Géza 1 — 1 koronát, Kerekes Pál, Szilvási György, Stark Sándor, Fehér Endre, Czompa Béla, Fá­bián Ferencz, Pap György, Pap István, Barlos Zsigmond, Szarukán Demeter. Nagy Mihály, Nagy Vince, Gál István és Domokos István 40—40 fillért Az összes bevétel 116 K 20 f. a kiadás 59 K 10 f s igy a tiszta jövedelem 57 K 10 f. Mindazoknak, kik a jótékony célra rende­zett mulatság sikerét felülfizeléssei, résztvevő­sükkel s egyébnemü támogatásukkal előmozdí­tónak, különösen pedig Kertész Antal vendég­lős urnák, ki a tánczierinet ingyen engedte át a bál céljaira s az általa teljesített világításért sem fogadott el egy fillért sem, e helyen is kö­szönetét nyilvánítja a rendezőség. Alapítvány. Csighi Endre adóhiv. pénztárnok 100 koronát téteményezett le a »Szegénysorsu iskolás gyermekeket segéiyző egyesület« pénz­tárába olyaténképen, »hogy ezen egyszáz koro­nának évi kamatjai az, idő végtelenségéig a szegény gyermekek segélyezésére fordittassanak.« E jó szívre, nemes lélekre valló cselekedet di­cséretre nem szorul, de az egyesület hálás kö­szönettel adózik érte. Amidőn tehát ez összeget e helyen örömmel nyugtázom, az egyesület ne­vében hálás köszönetét is mondok azon kíván­sággal : vajha ez uj év sok ily á.dozatkész ember­barátot adna egyesületünknek s igy alapitványt- tevő kívánsága teljesedésbe menne: nem látnánk gyermekeket ruhátlanul és mezítláb a nyílt utcán nap-nap után. Adja Isten, hogy úgy legyen! Buti Vince pénztárnok. Aki kevesebb adót akar fizetni, ha a bir­toka meg van terhelve és ez a telekkönyvbe is be van jegyezve, jelentkezzen vallomást ívért a községházánál és ezt kitöltve 1910. január 1-től január 31-ig adja be, február 1-én már elkésett. A községházánál 50 fillérért töltik ki a vallomási ivet. de szükséges tudni, hogy mikor kelt az adó'Sági kötvény, és mikor kelt (év, hó, nap) a bekebelezés, milyen a telekkönyvi szám, mekkora az eredeti tőke, az 1909. év végén ebből mennyi maradt fenn és mekkora a kamatláb. Aki rendbírságot (2 - 100 K) nem akar fizetni, | ha vesz, vagy elad házat, ha valamely helyi- ! séget lakószobává alakit át, vagy egy lakószobát kamrává vagy más helyiséggé, ha az utcára | boltot vág, ha istállót ólat, ujházat, vagy i akármilyen mellékhelyiségeket, akár újonnan | épit, akár a meglevőket lebontja, ha cseléd- j lakást saját használatába vesz, vagy viszont i eddig adóköteles lakását állandóan adómentes í helyiség céljára használja, — ha bármilyen I földjét, szőlőjét, erdejét terméketlen kavicsosát, í feltörés, átalakítás folytán más művelésben fogja állandóan használni. Mindezen változáso­kat, ezek beállásától számított 15 nap alatt Írásban vagy szóval jelentse be a község­házánál. Összeágett kis leány. Kapnikbányának Ber- bincsóra nevű telepén Malcszin András és neje az udvaron foglalatoskodtak, mialatt György nevű 4 éves és Vilma nevű 2 éves gyermekük a szo­bában felügyelet nélkül voltak A két gyermek a tűzhely körül játszott, honnan egy szikra pat­tant a leányka ruhájára, mitől a ruha tüzet fo­gott s a gyermeket úgy összeégetle, hogy más­nap sebeibe belehalt. Munkáskiiünteés Szép munkásünnepélynek | volt sz-intere Simon Aurél porhüvely (kapszula) ; gyára Misztótfaluhan. A debreceni kereskedelmi és iparkamara Süveges Juliska gyári munkásleányt 50 korona tiszteletdijjal s elismerő oklevéllel tüntette ki. A tiszteletdijat é3 oklevelet folyó évi december 25 én a község értelmisége s nagy­számú közönség jelenlétében lendületes beszéd kíséretében Rád János körjegyző adta át az ün­nepeknek. Beszédében példaként állította az ün­nepeltet, ki 17 éven át páratlan szorgalommal s kifogástalan magaviselettel teljesítette kötelessé­gét. Buzdította a munkásokat az ipar szélesebb körű felkarolására, mert hazánk gazdasági ön­állóságát valóban akkor éri el, amidőn az ipar j terén a külfölddel eredményesen versenyezhetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom