Szinérváralja, 1908 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1908-01-07 / 2. szám

(2) 1908. jauuár 8. 2. szám kötni, mert ennek hiányában Magyarorszá­got válság fenyegette volna. Az önálló bankhoz, mint minden­ben az önállósághoz Magyarországnak joga van; de ennek még nem jött el az ideje. A kormány mindent elkövet, hogy az ön­álló bank 1912. január 1-re felállítható le­gyen. Előbb azért nem lehet, mert az or­szág csak bankókkal fizethetne, melyeknek megfelelő aranyérték 1912-ig nem állhat rendelkezésére. Ilyen bankófedezkedés mel­lett megtörhetnék, hogy Európa egy fel- 1 számoló bizottságot küldene a nyakunkra, mely a felszámolásnak oly mértékét álla­pítaná meg, ami a külföldnek tőlünk elfor­dulását eredményezhetné. 0 egy erős jegy­bankot akar, mely készfizetést képes fenn­tartani. A kormány is oly önálló bank lé- 1 tesitésén fáradozik, mely egészséges, élet­erős lesz. A választói jog szélesebb alapokra fektetendő. Az általános választói jogban némelyek fölötte reménykednek, mások fél­nek tőle. Szóló szerint oly általános vá­lasztói jogra van szüksége az országnak, mely a magyar nemzeti eszmét minél in­kább kidomborítja, biztosítja, mig az ál­lamfenntartó erőket fokozza. A nemzetiségi kérdésben meg­jegyzi a maga részéről, hogy a nemzeti­ségi kérdések az államalakulásra befolyás­sal vannak; de azt nem hiszi, hogy nemze­tiségi kérdések egymagukban befolyásolják a nemzetiségi alakulást. A magyar állam biztosítja a nemzetiségek szabad fejlődését, amint azt nem is akadályozta soha; de nem tűrheti, hogy a nemzetiségek itt külön jogalanyként szerepeljenek. Az adóreformnál azt mondja, hogy a mai adózási rendszer Ausztriától módo­sításokkal átvett. A teherviselés egyenlőt­len. Ő azt kívánja, hogy a teherviselési képességhez mérten járuljon mindenki az adóhoz. A kilátásba helyezett adóreformot csak akkor fogadja el, ha az az egyenes adó teher könnyitésével fog járni. Az éljenzéssel fogadott beszámoló után Papolczy Béla a választók nevében megköszönte, hogy Földes bennünket a helyzetről tájékoztatott, mire a hallgatóság szétoszlott. Földes ezután Papolczy Bélához, innen vacsorára Mándy Zoltánhoz ment. 31-én délelőtt fogadta lapunk fel. szerkesztőjét, ki a polgári iskola ügyében emelt szót, utána pedig Irinyi Sándort és Buti Vincét, kulcsait, felnyitotta a kastély öblös pincéit s egymás után gurította fel a tüzes borokkal telt hordókat, amelyekkel messze földön kereskedett Mohamed aga. Maga nem ivott belőlük, mert ezt tiltotta a vallása. A hordókat csapra verték s az udvaban meg akerdben megkezdődött a vad tivorna. A tisztek felvontak a kastélyba és ott mulattak a szép odaliszkkal. Fatime meg odabujt a meg- mentőjének, Don Rodrigónak az ölébe és onnan osztogatta a csókjait. Hajnalban horkolva aludt az egész spanyol sereg.... * * * Május huszonkettedikén nagy napra virradt egész Spanolország. 11. Fülöp, a diadalmasan hóditó király nevenapját ülte. A büszke spanyol grandok mind elősereglettek, hogy ajándékot vigyenek hatalmas uruknak. Többek között tiz társzekeret is hajtott elő tiz szerecsen kocsis. A király maga is lement, hogy megtudja, ki az a bőkezű alattvaló, aki ily fejedelmi módn aján­dékozza meg az urát. Az egyik kocsis mélyen meghajolva jelen­tette a fenségnek, hogy Fatime Mohamed aga odaliszkje küldte az ajándékot a nagy királynak. Ezzel lerántotta a kocsiról a nagy takarót s megmutatta a borzadó uraknak négyszázkilenc- venkilenc spanyol vitéznek a levágott fejét, szépen sorjában rakva. Ott voltak a kastélyban nyomult katonák mind, csak Don Rodrigó de los Menares fejét nem találták sehol .... S Z I N É R V_Á R A L J A kik az állami iskola uj épülete tárgyában kértek közbenjárást. A kihallgatások után látogatásokat tett, az után pedig a déli vonattal Budapestre utazott szeretett kép­viselőnk, kit az Isten boldogságban sokáig éltessen! Ajándék. (F. É.) Elmúltak az esztendő legkimagas­lóbb ünnepei. Azok az ünnepek, melyek jöttét mindenki epedve várja, de melyek elmúltával megkönnyebbülten sóhajtunk fel, azzal, hogy hálistennek, csak hogy már vége van . . . Szó, a mi szó, ünnepeinket rettenetesen elkeseríti egy körülmény, mely szinte össze van forrva velük, az ajándékozás. Ajándékoz boldog, boldogtalan, mosolygós arccal adják és fogadják a megemlékezéseket, de a mellett mindenki dühöng magában és pok­lok fenekére kívánja ezt az egész szokást. Még a karácsony hagyján. Noha itt sincs sok értelme annak, hogy a legszorosabb csa­ládtagokon kívül valakinek ajándékkal kellemet­lenkedjünk és gondot okozzunk. De az már ha­tározott visszaélés, amit ezen a címen ujesztendő napján elkövetnek. Untig elismételt panaszok foglalkoznak az­zal a revolverezéssel, mely évforduló alkalmával széles e világon folyik. Az ember szája, szeme eláll, látva az ajándékvárók és követelők ékes csoportját, melyek mindegyike valamiképen jo­gosítottnak tartja magát, hogy követeléseivel előálljon. Sokszor és sokan megkisérlették, hogy ezen a mizérián segítsenek, de kellő összetartás, a társadalom érzéketlensége folytán minden ilyen terv már a kísérletezés elején abba maradt. Pedig végtére is erélyesen hozzá kell lát­nunk, hogy azt az abuzust beszüntessük.. Nem a fukarság szól belőlünk, amikor ha­dat üzenünk az oktalan ajándékozásnak. Csak a költekezésnek ilyen formája ellen van kifogá­sunk, amikor még ráadásul temérdek kellemet­lenséggel, utólagos nehezteléssel és haraggal jár ez a társadalmi kötelezettség. A szociálizmusnak legelemibb szabálya, hogy mindenki adjon fölöslegéből annyit, ameny- nyit adhat a nélkülözőknek. De hogy ezt a szép elvet megvalósíthassuk, igazán legyen fölösle- legtink és tényleg nélkülözőknek jusson az, a mit adunk. A mai viszonyok mellett bizony igen gyak­ran jut újévi ajándék olyannak, aki rendezettebb viszonyok között él, mint az ajándékozó, és aki egyesegyedül a régi szokás alapján sarcolja meg nála szegényebb embertársait. Ezzel pedig nemcsak egyéni érdeket sér­tünk, hanem igenis, hátrányára van ez a közér­dekének is, mert arra érdemesebb és méltóbb emberek elől vonjuk el ily képen az őt megil­lető támogatást. Úgy látszik azonban, hogy ennek tudata már a társadalom szélesebb köreit is áthatotta, amire bizonyíték szolgálhat Budapest kávés- ipartestületének az az elhatározása, hogy a mivel eddig újév reggelén kedveskedett, azt az ösz- szeget ezentúl inkább a mentő egyesületnek fogja adományozni. Nagy horderejű elhatározás ez és remél­jük, hogy a jövőben egyre nagyobb számban akadnak követői. Minden helységnek, minden társadalmi osz­tálynak megvannak a maga sebei, melyek sürgős orvoslást követelnek. Hol gyermek-kórházra, hol tébolydára, hol a lakosság egészségét vagy biz­tonságát védelmező valamely szervezet alapítá­sára vagy támogatására van szükség. Mért ne elégítsük ki inkább ezt a szükség­letet, sem hogy arra rá nem szorultakat tömjük keservesen keresett filléreinkből ? Sőt, tovább megyek. Ha igazán nemes cse­lekedetet akarunk végezni, akkor nem szabad megállanunk a kezdő lépésnél. A társadalmi erők szétforgácsolása senkinek javára nem vál- hatik. Egységessé kell tenni a társadalom mű­ködését és előre kifejtett programm alapján or­szágosan együttesen kell eljárnunk. Az idén, igaz, hogy csak szűk körben, a mentők érdekében történt az ajándékok megvál­tása. Jövőre, meg azutánra ott van a jótékony és emberbaráti intézetek egész sorozata, melyek mind szomjuhozva várják az ujbor éltető man­náját, a társadalom anyagi segítését. Persze, hogy ez a mozgalom csak akkor válhatik hatalmassá, ha nem csak az ajándéko­zók, hanem az ajándékot várók is magukévá tekintik az ügyet. Igaz, hogy eleinte kissé nehezükre fog esni a megszokott baksis nélkülözése, de könnyű szerrel el fogják viselhetni e veszteséget, ha meg­gondolják, hogy lemondásuk igen sok könnyüt szárit fel és igen sok keserű sóhajt változtat mosolylyá. Aki jó cselekedetének jutalmát saját meg­nyugvásában találja, az megfogadja tanácsunkat, aki azonban csak a nyivánosság számára gya­korol könyörületességet, az továbbra is arra fog ügyelni, mekkorát köszön neki házmestere, az bizony ezután is csak a régi divathoz fog al­kalmazkodni. Heti Krónika. Uj hetünket a képviselővárás izgalmai ve­zették be. Jött, láttuk, győzött. Földes Béla dr. nagy tudása és népszerűsége tette lehetővé csak, hogy annyian is egybe gyűltünk, ahányan ott voltunk a beszámolón, mely mindenkit meggyő­zött arról, hogy kerületünk érdeke erős kezek­ben van. A kedves herceg, Koméval, szintén megér­kezett. Ropogós hideget hozott magával. Ropo­gós csárdások kisérik majd lépteit és ropogós bankókba kerül látogatása. A pártára megérett szépek örömmel üdvözlik Kornevál őfenségét, mert hét hétre terjedő idözése alatt bő alkalmuk lesz szépségökkel és kellemességökkel sok férfiszivet dobogásba hozni, esetleg komoly el­határozásra birni. Mindjárt 12-én a Legényegylet, 25-én a Polgári kör, febr. 1-én a Kossuth-szo- bor-bizottság, febr. 8-án a Rongyos Egylet tart mulatságot. Természetes, hogy egymással ver­senyre kelve buzgólkodnak azon, hogy a mulató közönség igazán jól mulasson. Karnevál urat a ref. énekkar búcsúztatja majd el nagyon szépen a farsang utolsó szombatján tartandó hangver­senyen és táncmulatságon. A jubiláló egyesület mulatsága elé élénk várakozással tekint társadal­munk. Krónikás erszénye betegséget kapott s várva várja a vidék pénzes kuruzslóit, kik ki- gyógyitva csaknem halálos betegségéből, lehe­tővé teszik, hogy gazdája a bálokról majd sze­mélyes tapasztalatok alapján írja meg krónikáját. Bay Miklósra is kellemesen köszöntött be a „Szinérváralja“ uj hete. Munkatársai, a jegy­zők, a szeretet és tisztelet által ösztönöztetve megragaták az alkalmat, hogy előtte ragaszko­dásukat kifejezzék. Krónikás együtt szokott örülni az örülőkkel. Miért ne örülne most a főszolga­bíróval és a jegyzőkkel, mikor hozzájok különö­sen ragaszkodik? Az előfizetési dijak nagyon csendesen folydogálnak befelé. Pedig ez nem jól van igy, mert sok-sok a kiadás, sok a hátralék. Ha nem fizetnek az előfizetők, hátralékban marad a kiadó. A beállott farsangban menyasszonyi fátyo­lok s koszorúk beszerzésére közvetítőül ajánlja magát a Krónikás. Felhívás előfizetésre. Lapunk jelen számával az ötödik évfolyamba léptünk. Községünk felvirágoztatásáért s vidékünk előnyére megkezdett harcunkat tovább folytatjuk. Nehéz vállalkozás! Sok előítélettel, nagymérvű közönynyel kell megküzdeníink. E küzdelemben csaknem saját erőnkre vegyünk utalva, mert olvasóink eddig nem méltányoltak bennünket eléggé. Az elismerésnek szavakkal kifejezésében nem szűkölködünk ; de az anyagi támogatás annyira gyenge, hogy saját fáradságos, idegölő munkánkat egy fillérbe sem számítva, a lapra ráfizetünk. Olvasóink egy része jónak látta a la­pot éveken át elfogadni, sőt egy-egy szám ké­sése, vagy elmaradása esetén azt nem épen a legkíméletesebb hangon követelni, de náluk a fizetés már nem annyira fontos. Dacára ezeknek s annak, hogy lapunk elő­állítása az általános drágaság miatt az eddiginél is nagyobb áldozatot kíván, bizalommal lépjük át az uj év küszöbét, mert feltételezzük, hogy pontos előfizetőink továbbra is hűek maradnak hozzánk, a pontatlanok pedig, — megértve hely­zetünket, vállalkozásunknak önzetlen s tisztán

Next

/
Oldalképek
Tartalom