Szinérváralja, 1908 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1908-01-07 / 2. szám

f 2. szám. a község és környék javára gyümölcsözését, — be fogják látni, hogy ily nehéz viszonyok között s ily nemes vállalkozás mellet az előfizetési di­jak be nem küldése legalább is nem helyes cselekedet. A „Szinérváralja“ megjelenik minden ked­den. A lapot minden héten vasárnap délben le­zárjuk, mert azt idegen helyen vagyunk kény­telenek nyomatni, mi a lapnak ily korán lezárását elkerülhetetlenné teszi: Előfizetési ár egész évre 6 korona fél „ 3 negyed „ 1.50 „ A hátralékok beküldését s az előfizetések megújítását tisztelettel kéri. a „Szinéváralja“ kiadóhivatala. HÍREK. Az előfizetések megújítását s a hátralé­kok beküldését kéri a kiadóhivatal. Karácsony. Gör. kath. vallásu polgártár- társaink karácsonyi ünnepe ma vette kezdetét; kívánunk nekik boldog karácsonyi ünnepeket! Kinevezés. Nagy Tamás pénzügyigazgató­sági titkár, helyettes pénzügyigazgatóvá nevezte ki. Kinevezés. Dr. Falussy Árpád főispán Lázin Tivadar tb. szolgabirót és Serly István tb. aljegyzőt I. osztályú, Dienes Dezső tb. szolgabi­rót II. osztályú közig, gyakornokká kinevezte. Esküvő. Kávásy Sándor, helybeli birtokos e hó 6-án esküdött meg Gergely Izabellával, Gergely József leányával szűk családi körben. Eljegyzés. Majthényi András szatmári ref. főgimnáziumi tanár eljegyezte Kulin János tör­vényszéki biró leányát, Margit kisasszonyt. Uj évi ajándék. Az okmánybélyeg eláru­sítóknak is hozott az uj év egy kis ajándékot; a pénzügyminiszter ugyanis újévtől az okmány­bélyegek árusítása után eddig engedélyezett egy és fél percentet 2 percentre emelte fel. Eljegyzés. Almássy Rezső, betét szerkesz­tő szakdijnok, derecskéi lakos, — ki városunk­ban is hosszabb ideig volt a kir. járásbíróság­nál alkalmazva, — karácsony estélyén váltott jegyet Papp Váry Gyula kassai nyug. kir. tábla- biró leányával, Lujzával. Egyházi közgyűlés. A szinérváraljai ref. egyház 1908. január 15-én közgyűlést tartott, melyen főgondnokká ismét Szilágyi Tihamért vá­lasztották meg egyhangúlag. Az egyháztanács uj tagjai ezek lettek: Nagy Bertalan, Bay Miklós, Kocsis Jenő, Hodász Károly és id. Héti József. Póttag : Lányi János és Lázár Endre. A Kossuth-szobor felállitási költségeinek fedezésére f. é. február hó 1-én táncmulatságot rendeznek, melyre a meghívók a napokban szét fognak küldetni. Negyedszázados jubileum. 25 év nagy idő még olyan egyesület életében is, melyet a társadalmi erők támogatnak, annál nagyobb egy olyan társulatnál, mely tisztán erkölcsi szempon­tok által össze tartva, saját erejére utalva éli át e szép időt. A szinérváraljai ref. énekkar immár 25 évet töltött el az énekművészet szolgálatában. Tagjai e hosszú idő alatt változtak, de nem vál­tozott az a szellem, mely megteremtette s fentar- totta ezt az egyesületet annyi megpróbáltatások között: az összetartás, a közös cél felé törekvés szelleme. Ez a szép múltú egyesület a folyó év farsangjának utolsó szombatján este 25 éves fenn­állásának emlékére hangversenynyel egybekötött táncmulatságot rendez. Erre a szépnek ígérkező hangversenyre és táncmulatságra már most fel­hívjuk olvasóink s általában a község és vidéke társadalmának figyelmét. Szolgbirák áthelyezése. A főispán e hó 1-én az újonnan megválasztott szolgabirók el­helyezésére nézve a következő módon intézke­dett : dr. Galgóczy Istvánt a szatmári, Szuhányi Lszlót a fehérgyarmati és Tóth Tibort a szinér­váraljai főszolgabirósághoz osztotta be szolgá­lattételre. Az igazoló választmány elnöke. Dr. Falussy Árpád főispán Debreczeni Istvánt, Nagy­károly város polgármesterét a vármegyei iga­zoló választmány elnökévé nevezte ki. Meghívó. A nagybányai Iparos Ifjak Ön­képző Egyesülete 1908. évi január hó 11-én Nagybányán, a Kaszinó összes termeiben jóté- konycélu táncmutatságot rendez. Belépő-dij : személyegy 2 K, Családjegy (3 személyre) 5 K. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetéseket köszö­nettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Jegyek előre válthatók: Jancsovits József, Kovács Gyula, Kupás Mihály, Bagossy Sándor, Suba János és Tóth Sándor urak üzleteiben. Dijnokok öröme. A belügyminiszter a vármegyei dijnokok fizetését az államiakkal azonos módon óhajtja rendeztetni, s ily célból tetemes összeget irányzott elő a dijnokok fizetésének fölemelésére. SZINÉRVÁRALJA _____________________________________1908. január 7. (3) Tis ztelgés a főszolgabírónál. Azon ál­talános szeretetnek, mely Bay Miklóst övezi, | szép tanujelét adta a múlt év december 30-án a szinérváraljai járás jegyzői kara. Ebből az al­kalomból, hogy Bayt óriási küzdelem árán is­mét megválasztották főszolgabíróvá, a járás jegy­zői kara két jegyző kivételével testületileg tisztel- j gett Baynál. Bay a szolgabirói hivatalban fogadta ! a tisztelgőket, kiknek nevében Uray Bertalan tolmácsolta az üdvözlést és erőt, kitartást kívánva a főszolgabrónak, kérte, hogy — mint eddig volt, — legyen ezután is tanítója, szigorú bírája a jegyzőknek a hivatalban, atyja, barátja a ma­gánéletben. Az üdvözlésre nagy meghatottsággal j válaszolt a főszolgabíró. A hivatali működést a j baráti szeretettel összhangban hozva hosszas : együttlétet, példás közigazgatást jósol. A zajos ; éljenzéssel fogadott válasz után Bay vendégségül látta a lakásán a jegyzőket, hol barátságos sö­rözés közben telt az idő. Délben bankett volt j Burghoffernél, melyen Neupauer János, tb. fő- j szolgabiró, később nehány percre Bay Miklós is megjelent. A társaság több tagja a Markocsán- testvérek pompás muzsikája mellett a késő éjjeli ! órákig együtt maradt. A polgári kör vigalmi bizottsága e hó 5-én tartott gyűlésében elhatározta, hogy január j 25-én a kör javára táncmulatságot rendez. Báli meghivók készítésére legmelegebben ajánljuk NEMES ANDRÁS szatmári könyvnyom­dáját, melyben lapunk is nyomódik. — Nemes nagyon szolid árak mellett gyorsan és ponto­san olyan meghivókat állít elő, melyek bár­melyik elsőrangú nyomda termékeivel kiállja a versenyt. Bál. A szegénysorsu iskolás gyermekeket felruházó egyesület szokásos évi mulatságát feb­ruár hó 8-án tartja meg műkedvelő előadással egybekötve. A műsor a következő: 1. A gyer­mekért (prológ) irta Prém József. 2. Páros je­lenet. (Személyek : Suba Tódor (Rózsika.) Irta E. B. Fordította Dezső József. 3. Egy felvoná- sos vígjáték. A rendezőség mindent elkövet, hogy a bál az idei farasang legkiválóbb mulat sága legyen s a műkedvelők minden igyekezettel azon vannak, hogy élvezetest, szórakoztatót és kellemest nyújtsanak a közönségnek. Előre fel­hívjuk a közönség figyelmét e nemes célt szol­gáló egyesület estélyére, hogy mint eddig, úgy ez évben is részesítse teljes pártfogásában. Á 1 rendezőség a közönség kényelméről minden te­kintetben gondoskodik. A meghivók e hó végével bocsáttatnak ki. Remetemezőn az 1907. év utolsó napján megalakult a közegészségügyi bizottság Tóth Ödön körorvos elnöklete alatt. A bizottság jegy­zővé egyhangúlag Róth Samu aljegyzőt válasz­totta meg. — Feladatává tűzte ki a bizottság az utcák, terek tisztántartását, az üzletek, korcsmák közegészségügyi szempontból való ellenőrzését. — A bizottság tagjai az alakuló közgyűlésen kellő lelkesedéssel karolták fel az eszmét s hisz- szíik, hogy nem fog elmaradni működésének ál­dásos eredménye, a közegészség előmozdítása. Helyreigazítás. Lapunk múlt számában „i. r.“ aláírással tudósítást közöltünk arról, hogy Kepes József és Lajos az állami iskola szom­szédságában levő üres telküket ingyen átengedik a létesítendő polgári iskola céljaira. Kepes Test­véreknek e hó 2-ról keltezett s hozzánk intézett le­vele szerint ők ilyen Ígéretet nem tettek, hanem csak arról volt szó, hogy — ha a polgári iskola felállittatnék s e célból az ő telkükre is szükség volna — ők is meghoznák az áldoza­tot. „i. r.“ A, ki nekünk e tudósítást beküldőbe, bizonyára a legjobb indulat vezette. Egyébként | átadjuk a szót neki, hogy megmondja, hol a félreértés ? Borosgazdákat érdeklő elvidöntés. Kon­krét esetből kifolyólag a belügyminiszter legkö­zelebb két — a boros gazdákat közelről érdeklő — elvi jelentőségű határozatot hozott. I. A bor­seprőhöz viz, vagy másanyag hozzáadása tilos i még az esetben is, ha az igy előállított mester­séges bort az illető más célra akarja is felhasz- I nálni. II. Oly esetben, midőn gyanúsnak talált boroshordók összekevertetnek és tartalmuk mes­terséges bornak nyilvánittatik, az összes bormeny- nyiség denaturálása elrendelendő. Nincs többé részletfizetés. A pénzügy- miniszter legközelebb kimondotta, hogy az adás- vevési ügyletek után fizetendő százalékos illeté­keknek részletekben való fizetését megengedni nem-fogja. A méz mint orvosság: a) Köhögés ellen facsarjuk ki egy citrom nedvét, öntsünk hozzá forró vizet, ezután mézzel megédesítve, igyunk belőle többször napjában, b) Torokfájás ellen a méz a legjobb gyógyszer. A mézet mérsékelten fölmelegitve, adjuk be a betegnek, s azonkívül jó egy vászondarabra kenve s a torokra kötve, külsőleg is alkalmazni. A méz hangyasavtartal- mánál fogva antiseptikusan hat. c) Rekedség el­len keverjünk össze egy kávéskanálnyi finomra megtört és átszitált gummi arabicumot két evő­kanálnyi folyékony mézzel s ebből óránkint ve­gyünk be egy-egy kávéskanállal. Ha a méz megikrásodott, előbb hígítsuk meg meleg vízben. A szövetkezetek borkimérése. A bécsi szőlészeti és borászati kongresszus elhatározta, hogy a borfogzasztás emelése végett a kormány tói a fogyasztási szövetkezeteknek borkimérési joggal való fölruházását fogja kérni. Az állam ma ugyanis csak italmérési jogokat ad, amely följogosít mindenfajta szeszes italnak az elárusi- tására; a fogyasztási szövetkezetek részére kért ez a kivételes jog nagymértékben hozzá járulna, a magyar termelés szempontjából olyannyira fontos, az egészségre legkevésbbé káros ital fogyasztásának emelésére. Másrészt csökkentené az egészségre jóval károsabb pálinkafélék fo­gyasztását. A pittsburgi bányaszerencsétlenség ál­dozatai. A belügyminiszter körrendeletben érte­sítette a hatóságokat, hogy a pittsburgi bánya­katasztrófánál szerencsétlenül járt munkások hozzátartozóit jelentkezésre hívják fel, mert az amerikai hatóságok a konzulátusuk utján jelent­kező s kellőképen igazolt családtagokat a leg­messzebbmenő kárpótlásban részesítik. Mivel több száz magyar munkás lelte halálát a pitts­burgi bányákban, nem lehetetlen, hogy várme­gyénkből való munkások is voltak köztük. A kiknek tehát Amerikába kivándorolt hozzátarto­zóik vannak, saját érdekükben tudakozódjanak azok sorsa iránt s a jelentkezést el ne mulasszák. Közgazdaság. Az uj végrehajtási törvény. A képviselőháznak már legközelebb lesz alkalma azzal a kérdéssel foglalkozni, melyet a jelenlegi sivár viszonyok között határozottan égető sürgősnek kell mondanunk, a végrehajtás körüli eljárás módositásával. Amint már bizonnyal mindenki tudja az uj törvény tervezetnek az a célja, hogy a házi tűz­hely védelmét törvénybe iktassa és a köztisztvi­selői fizetés le nem tiltható minimumát fokozza. Kétségtelen, hogy ez a javaslat rendkívül humánus és égető szükség volt rá. De mégis van egy két aggályunk, melynek megvitatása nem lehet haszonnélküli. Eddig ugyanis a legszegényebb embernek annak, akit épen ez a törvényjavaslat fokozott védelembe akarva részesíteni, még mindig volt hitele, mert ha más fedezetet nem is nyújthatott, csekély értékű ingóságai, illetőleg az a félelem, hogy ezek esetleg dobra kerülhetnek, arra kész­tette, hogy kötelezettségeinek pontosan megfe­leljen. Abban a pillanatban azonban, mikor ez a veszély fenyegetni, nem fogja, megszűnik ez az erkölcsi kényszerűség és előáll az a nagyhorderejű eset, hogy a kisembernek nem lesz többé hitele. A mostani körülmények között ez nemcsak a hitelre szorulónak, de a hitelt nyújtónak is halálos csapása lenne. Nem gondolunk itt a nagystílű uzsorásokra, de a kisemberre, a fűsze­resre, a fás és szenes emberre, kik eddig a leg- szorosab nexusban állottak fogyasztó közön­ségünkkel. Ha az uj törvény életbe lép, úgy csak ak­kor kerülhetjük el a nagy és veszedelmes ráz- kódtatásokat, ha az általános gazdasági viszo­nyokat is annyira emeljük, hogy a legkisebb ember ne legyen rászorulva hitelre. Végzetes hiba lenne, ha erre nem gondolna a parlament, amikor ezt a minden tekintetben üdvös reformot tárgyalás alá veszi. Főmunkatársak: Kaba Tihamér dr. és Katona Sándor dr. Ez év végén 50 éves pályafutását fejezi be a legjobb magyar élclap, az „Üstökös.“ Ebből az alkalomból az Üstökös ki- adóhivatala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinknak (nyilvános helyiségek kivé­telével), hogy V* évre 3 kor. helyett 2 kor.-ért VB A 12 yy u yy )} ^ » » 1 „ 12 „ .. „ 8 „ „ rendelhetik meg az Üstököst. Utalványcim ; „ÜSTÖKÖS“ Budapest. Az Üstökösnek állandó rejtvény rovata van. Minden megfejtő — kivétel nélkül — értékes jutalmat kap. Az 50 éves jubileum alkalmából meg­jelenő ünnepi számot, minden előfizető megkapja \

Next

/
Oldalképek
Tartalom