Szinérváralja, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-15 / 20. szám

(4) 1906. Május 15. SZÍNÉ R V Á R ALJA 20. szám. 746—1906. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A szinérváraljai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a szinérváraljai takarék- pénztár végrehajtatnak, özv. ifj. Porcsaluii Józsefné szül. Bárány Mária és Romocsa József végrehajtást szen­vedők elleni 200 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szinérváraljai kir. járásbíróság területén lévő Szinérváralja községben fekvő, a szinér­váraljai 612. sz. tjkvben A. + 1. sorszám alatt foglalt 1420. h r. sz. szőiőbirtokra 688 koronában, továbbá a szinérváraljai 523. sz. tjkvben A. + 1. sorszám alatt foglalt 1349. hr. sz. szőlőbirtokra 728 koronában, végül a szinérváraljai 888 sz- tjkvben A. + 2. sorsz. alatt fog­lalt U/b. hr sz. belső birtokra 511 koronában ezennel megállapított kikiáltási arban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1906. évi junius hó 13-ik napján, délelőtt 9 órakor a szinérváraljai kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság hivatali helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál - tási áron alul is el fognak adatni. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%,-át vagyis 68 korona 80 fillért,72 korona 80 fillért és 51 korona 10 fillért készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított óvadékképes érlékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szinérváralján, 1906. évi március 13. Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Papp, kir. aljbiró. • »OTHrta» mi"1 iratául. iaunmaí‘Winior.ji.(..fOwif niuunogmiiK Az Universal-Fhiid | gyógyít csuzt, kösz vényt, rheumát, 1 náthát és influenzát, minden meg j hüléstől vagy rándulástól eredő kéz, j láb és derékszaggatást, makacs bőr- f viszketegséget, fog- és fejfájási A 1 kimerült izmokat és idegeket fel- j üdíti és erősiti, a mit számos orvosi j és magán elismerő-levél bizonyít. ! Hivatkozással e lapra, kérjen levelezőlapon ? 1 kis próba üveget, melyet mindenki ingyen, g postabérmentesen kap. t decis üveg 1 kor. 50 fill. 3 (Irb portómentes. I 6 kis próbaüveget 3 kor.; 12 kis üveget 5 kor. \ portómentesen, utánvéttel küld „Vöröskereszt“ gyógy tár Temesvár. Budapesti főelárusiló: Török József gyógy- j szertára, Király-utca 12 es Andrássy-ut 26. j 3140—1906. tkvi sz. Árverési hirdetmény. A szinérváraljsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szabó Aurél ügyvéd, mint a vb. m.-szigeti takarékpénztár felszámolás alatti rész­vénytársaság csődtümeggondnoka végrehajtatnak, illés Ábrahám végrehajtást szenvedő elleni 6.) korona tőke- követelés és járulékai iránti végrehajlási ügyében a szinéaváraljai kir. járásbiróság területén lévő Avasfelső- falu községben fekvő, az avasfelsőfalui 186. sz. íjkönyv­ben A. I. 215., 2639. hr. sz. alatt foglalt ingatlanra az árverést 874 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1906. évi junius hó 5-ik napján délelőtt 10 órakor Avasfelsőfalu község házánál megtartandó nyilvános árve­résen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs- árának 10a/i)-át, vagvis 174 korona 80 fillért készpénz ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam­mal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX t.-cz. 170. § a értel­mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Szinérváralja, 1906. évi ápr. hó 10. napján. Papp, kir. aljárásbiró. ~3* Schvarcz József ésTsa gép­es szerszámrakfár, gépszijgyár és műszaki iroda BUDAPEST, Váczi-körut 26 sz. Acetylenvilágitáshoz: Legjobb minőségű római darabos calcium carbid ...................26 — K Legjobb mi nőségű római szem esés cacbid........................30 — K Ára k 100 kg. liszla súlyért, tellát csoma­golási súly beszámítása nélkül, ingyenes csomagolással, azonnali készfizetés vagy ulánvét ellenében pénztári engedmény és minden levő ás nélkül. Szállítunk legkitűnőbb rendszerű "*e ACETILÉN-KÉSZÜLÉKEKET es teljes ACETILÉN-VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSE­KET is legolcsóbban. Állandó nagy raktár Budapesten Gynrs kiszolgálás. «3­M6­s«­!-e­Hg— Sfc­lse­■ se­!-g~ se­H6­wS­h£~ |se­‘ 'V—­se­Hg­!se­se­Hg­se­,s«­m­,eír-­,*e­!m|­se­'-^8­se­‘-c—­se­x~ se­«£­se­se­m­Hirdetések közlés végett, olcsó árak mellett vétetnek fel lapunk kiadóhivatalá­ban Szinérváralján. AGRARIA G R A R KÉRJEN MINDEN GAZDA az A G R A RI A-tól ÁRJEGYZÉKET gőzcséplőkészletekről, benzinmotokról és vető­gépekről. ­Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. Levélcím: AGRARIA Budapest, Váczi-ut 2. R A R AGRARIA if eld Ignácz francia és angol női szabó Buda­pestről Sfinérváraljára költözött. A legújabb divat szerint készit mindennemű női puhát a legelegánsabb kivitelben. A tavaszi idény beálltával előkerüli legújabb szabásminták megtekintését kéri NEUFELD IGNÁCZ tLT Szinérváralján, Nagybányai-utcza Tólh Károly-féle ház. $------’ ------------------------~ • 1----------——;M Íj Ha köszvényben, reumában szenved, :j| ne kísérletezzen semmiféle szerrel, hanem vegyen — — egy üveg Dr FLKSCH-iéle -----­KÖSZ VÉNY-SZESZT, mely csuzt, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, hát- és derékfájást, kezek és lábak gyengeségét, ütés, eről­tetés, rándulás, ficamodásbóí származó fájdalmakat és daganatokat biztosabban gyógyít, mint bármely más külső vagy belső gyógyszer, hatása a legrövi­debb idő alatt észlelhető, még a legrégibb bajoknál is, melyeknél sem fürdő, sem gyógyszer nem hasz­nált. Kapható a feltalálónál és egyedüli készítőnél: = Dr FLESCH EMIL — | »Magyar Korona« gyógyszertárában GYŐR, js Baross-ut 24 szám. — Budapesti főraktár: jg Török József gyógyszertáráiban, Budapest, VI., Király-utca 12. és Adrássy-ut 26. 1 és fél deciliteres üveg ára 2 korona. Huzamo­sabb használatra való »Családi« üveg ára 5 ko­rona. 3 kis, vagy 2 »Családi, üveg rendelésénél bérmentve utánvéttel küldjük. fj Ve a ll *1 ti I NAGY VÁLASZTÉKBAN teasütemények, kárpáti tejpiskóták, kétszersüllek, torta-ostyák, cukrász­tészták, természetes és enlract ca­cao, valódi francia mustár. Törmelék csokoládé, szalon és se­lyemcukorkák, candirozott gyümölcs, malaga és datoja, Szmirna és Er- beyli füge. Héjas és feltört szicilai mogyoró, gyümölcsszörpök és izek. NEUMANN TESTVÉREK fűszer- és csemegekereskedöknél. Szinérváralján lift {§A I fi 1 \w w J)y.\ Legjobb mellékkereset nők és családok részére. !§, Egy helyen se hiányozzék az eredeti |£> STYRIA1 kötőgép § Árjegyzék ingyen és bérmentve. \w Kedvező fizetési feltételek. ^ Sf Első styriai kötőgépgyár magyar- f A országi képviselete: Fogl J. L. mügépész ^ BUDAPEST, VI. Csengeri-ut 54. sz. Ne vegyen*? senki hangszert, mig REMÉNYI MIHÁLY műbangszerész cs. és kir. szabadalom­tulajdonos, a Magyar Királyi Zene- akadémia szállítója 315 ábrával ellá­tott legújabb képes árjegyzékét át nem olvasta, mely ingven és bérmentve kül­detik Budapestről, VI. Király-u. 44/11. Butorraktár Szinérváralján! Van szerencsénk tudomásul adni, hogy Szinérváralján a Vasut-utcai Czeizberger-féle házban egv, a mai kor igényeinek teljesen megfelelő BUTORRAKTÄRT nyitottunk, ahol mindennemű bútorok, u. m.: háló, ebédlő és szalon be­rendezések dús választékban, legújabb divat szerint és legjutányo- sabb árak mellett kaphatók. Saját érdekében figyelmeztetjük a t. vevőközönséget, hogy mielőtt szük­ségletét beszerezné, méltóztsssék meggyőződés végett raktárunkat meg ítekinteni. Kiváló tisztelettel Deutsch Testvérek:. pmumuhf Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom