Szinérváralja, 1905 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-03 / 1. szám

SZINERVARALJA 19Ü5. január 3. 10620/1904. tkvsz. Árverési hirdetmény. A szinérváraljai kir. jbiróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Kisbirtoko­sok Országos Földhitelintézete végrehajtatónak Mik Grigor és társai végrehajtást szenvedők elleni 700 K tőkekövetelés után lejárt 111 K 08 fillér 44 - 48 félévi járadékösszeg s jár. iránti végrehajtási ügyében a szinérváraljai kir. járás- bíróság területén levő, Kányaháza községben fekvő, a kányaházai 210. sztjkvben A I. 2., 4., 6-8., 10- 15. sor, 542., 1269., 1531., 2114, 2117., 2713., 2844., 2850., 2876. és 2963. hrsz. alatt foglalt külső birtokra 420 koronában, a 235. sztjkvben AI.l — 10. sor, 333., 764., 1095., 1584., 2328., 2331., 2465., 2495., 2570., 2661. hrsz. alatt foglalt belső és külső birtokra 220 koronában, a kányaházai 260. sztjkvben A I. 4-7. és 9. alatt felvett külsőségekre 240 koronában, az 581/a sztjkvben A f 1. sor, 3034. hrsz. alatt felvett külsőségre 50 korona, az 583/a sztjkv­ben A f 1- sói'. 2927 hrsz. alatt foglalt külsőségre 135 korona, a 665. sztjkvben A f 1. sor, 395. hrsz. alatt foglat külsőségre 10 korona, a 723. sztjkvben A + 1. sor, 1263. hrsz. alatt foglalt külsőségre 05 korona, a 800. sztjkvben A f 1. sor, 3099. hrsz. alatt foglalt külsőségre 50 korona, a 894. sztjkvben A I. 1 - 2. sor alatt foglalt ingatlanra 50 korona, a 895. sztjkvben A I. 1-2. sor alatt foglalt külső­ségre 50 korona, a 896. sztjkvben A I. 1-2. sor alatt foglalt külsőségre 50 korona, a 899. sztjkvben A f 1. sor alatt foglalt külsőségre 30 korona, a 900. sztjkvben A f 1. sor alatt fog­lalt ingatlanra 30 korona ezennel megálapitott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 11)0-t. január hó 23-ik napján délelőtt 10 órakor Ká­nyaháza községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eiadatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­an becsárának 10°/0-át, készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénz­nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki­állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatpi. Kelt Szinérváralján, 1904. évi november 12. napján. A szinérváraljai kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. Papp István, kir. albiró. HIRDETÉSEKET Jutányos áron vesz föl e lap kiadóhivatala. Kiadó lakás! Özv. Kamarát Lajosné lakása a bányai utón április 24-ikétől bérbe­adó. Értekezni lehet GERBER ÖDÖN-nél, Szinérváralján. Mérnöki munkálatok végzésére, nyári lakok és lakóházak ter- -------érzésére ajánlkozik -——----------------­Gá l Je?iő oki. mérnök. Irodája: Szatmdr, Batthyányi-utcza 1. (Sörcsarnok ép Illet.) Egészen ingyen zománcozott edényt nem kapnak sehol, de 6 főzőiábost és 6 főzőfazekat különféle nagyságban 12 dara­bot 1 forint 75 krajcárért én szállíthatok. Ingyen csomagolás utánvétel mellett. A többi tárgyak feltűnő olcsó árban. Árjagyxéket ingyen és bérmsntv« kittdök. KOHN, AYlRlRAKTÁROS Budapest, VI. kerület, Csengery-utcza 51. sz. bevegyen senki hangszert, inig REMÉNYI MIHÁLY mü­hangszerész cs. és kir. szaba­dalom tulajdonos, a Magyar Királyi Zeneakadémia szállítója 315 ábrával ellátott legújabb képes árjegyzékét át nem ol­vasta, mely ingyen és bérmentve küldetik Budapestről, VI., Király-utca 44. II. Nélküiözhetíen háziszer a HARÁCSEKFÉLE „MENTHOL“ SÓSBORSZEőZ ■*> mindennemű rheumatikus bajok : csúz, köszvény, fog- és fejfájás el­len bizfos szer. éa Kapható Szinérváralján Markovics Lázár cégnél. J\. legliiresototo kötőgépek házi és ipari célra I. styriai kötőgépgyár magyar képviselete BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 23. Jlészletflzotőgre 1« ls.aplxató. Árjegyzék ingyen és bérmentve. VARRÓGÉPEK ÉS KERÉKPÁROK RAKTARA. FOOL JÓZSEF LAJOS. kölcsön ügyekben helyesen cselekszik, ha gyors, kimerítő és szakavatott felvilágosí­tásért az ,,Országos Pénzügyi Ér­tesítőkhöz fordul, melynek kiadóvállalata teljesen díjtalanul szolgál minden irányban tájékoztatással. Ha valamely pénzügyiét lebonyolítható szolid alapon, ,ugy azt az „Országos Pénzügyi Értesítő“ lebonyolittatja rövidesen, kulánsan, minden előleges költség nélkül. Amely ügyet az „Orszá­gos Pénz gyi crtesifö“ elvállal, an­nak érdekében díjfelszámítás nélkül eljár s miután a legelőkelőbb és legnagyobb pénz­intézetekkel áll összeköttetésben, nyilván­valóan kedvezően intézi el a megbízatásokat. Az „Országos Pénzügyi Érte­sítő“ kiadóvállalata kölcsönt folyósittat kötelezvényre (váltó felesleges), tetszésszerinti időtartamra (5 — 25 évre), többnyire kezes nélkül, de ha mégis szük­ségeltetnék kezes, készséggel gondoskodunk azokról, minden díjfelszámítás nélkül. A tőke és kamattörlesztés 1000 K után havonta 7 — 9 korona. Ily irányú kölcsönt kaphatnak köztisztviselők nevezetesen: állami, megyei és városi hiva­talnokok, vasúti tisztviselők, katonatisztek (főhadnagytól kezdve), bírák, tanárok, taní­tók, bármily alkalmazásban volt nyugdí­jasok, még pedig fizetés, illetve nyugdij- előjegyzésre. Meglevő kölcsönök nagyobb összegre konvertáltatnak. Kimutatás, ki mennyi kölcsönt igényelhet: 1800 K törzsfizetés kaphat . . . 1300 K kölcsönt 2000 „ „ „ 3000 „ „ 2200 „ „ „ 4000 „ „ 2400 „ „ „ 5500 „ 2600 „ „ „ 6000 „ „ 2800 „ „ „ 6500 „ „ 3000., „ „ 7000-7500,, 4000., „ „ 8500-9000,, „ 5000 .......................,10000-12000,, „ A hitelintézet a megszabott törlesztési idő előtt a kölcsönt nem mondhatja föl, de a fölvevő bármikor visszafizetheti azt, min­den további kötelezettség nélkül. Kölcsön kapható: katonai házassági óva­dékra, értékpapírokra, sorsjegyekre, vidéki takarékpénztári részvényekre és legalább négyéves életbiztosítási kötvényekre. Váltókőlcsőnt kaphat minden hitelképes egyén (pap, ma­gánhivatalnok, kereskedő, iparos, gazdász, stb.) 500 koronától kezdve a legmagasabb összegig. Kezes nélkül váltókölcsön nem engedélyezhető. Jelzálogkölcsön nyerhető földbirtokra 5-75 évig terjedő törlesztési időre 31/2-4% kamat mellett a becsértéknek 70 —75%-ig. Városban levő házakra csak 5 — 50 évi törlesztésre. Föld­birtoknál beküldendő: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv, házaknál: telekkönyvi ki­vonat és házbér kimutatás. Jelzálogkölcsönök II. és III. bekebelezésre is kaphatók. Levélbeii megkereséseknél válaszbélyeg kéretik 1 Pontos címünk: „ORSZÁGOS PÉNZÜGYI ÉRTESÍTŐ“ laLiacióliíAratala Budapest, VII., Alsóerdösor 36. NYOMATOTT MORVAY GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NAGYBÁNYÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom