Szekszárdi Vasárnap. 2009 (19. évfolyam, 1-45. szám)

2009-01-11 / 1. szám

2009. január 11. HÉTRŐL HETRE , SZEKSZÁRDI fA$4RN4P 3 Háromszázötven munkahely a tét A város és a cégvezetés összefog a szekszárdi Van de Velde Kft. megmentéséért Márka István ügyvezető igazgató (balról) és Horváth István polgár- mester közösen tájékoztatta a sajtót a kialakult helyzetről Nyereséges a szekszárdi üzem A Van de Velde Kft. 1992 óta működik Szekszárdon. Kizárólag luxus női fe­hérneműket gyárt, évente körülbelül egymillió darabot. A termék kiskereske­delmi átlagára 100 euró körül mozog. A cég 2008-ban nettó 1,3 milliárdos nettó árbevételt ért el. A korábbinál mintegy 30 százalékkal magasabb nyere­ség miatt a dolgozóknak 13. havi bért is fizethettek. A megrendelések visszaesése miatt szekszárdi üzemének bezá­rását tervezi a belga Van de Velde cégcsoport. A tulajdonos keddi szándékbejelentéséről szerdán sajtótájékoztatón szá­molt be a szekszárdi Van de Velde Kft. ügyvezető igazgatója. T. F. - F. L. Márka István tájékoztatása szerint a fe­hérneműgyártással foglalkozó cégcso­port csökkenti termelési kapacitását, és bár ezt máshol is megtehetné, Ma­gyarország mellett döntött. A tulajdo­nosok ezt azzal indokolták, hogy a ma­gyar cégnél nincsen fejlesztés, a terme­lés pedig háromszor olyan drága, mint a tunéziai gyárban. Az ügyvezető szólt arról, hogy az üzem bezárása esetén a belga anya­cég segíti az itt dolgozó 345 ember egy részének elhelyezkedését, eset­leg munkát ajánl számukra leányvál­lalatainál. Márka István közölte: a csoportos létszámleépítés szándékát ugyan bejelentette a szekszárdi munkaügyi kirendeltségnek, de a tu­lajdonosok hajlandóak jutányos áron eladni az üzemet annak a be­fektetőnek, aki hosszú távon vállalja, hogy működteti. Az üzem eszközér­téké 500-600 millió forint, a kft. készpénz- és követelésállománya en­nél magasabb. A döntés hátteréről szólva el­mondta: a gyártási költség Magyaror­szágon egyértelműen a magas adó­terhelés miatt nagy. Bár a Van de Velde barcelonai üzemében maga­sabbak a bérek, mégsem azt építik le, miután ott fejlesztéseket is végez­nek. Éveken át eredménytelenül pró­báltak egy ruhaipari mérnökökből álló fejlesztő csoportot Szekszárdra hozni, pedig 500 ezer forintos kezdő fizetést ajánlottak. Horváth István, Szekszárd polgár- mestere a sajtótájékoztatón közölte: igyekszik meggyőzni a tulajdonoso­kat arról, hogy megéri megtartani a magyar üzemet. A város ennek érde­kében hajlandó lemondani a cégtől származó helyi adóról, amely 2008- ban körülbelül 20 millió forint volt. A városvezető hangsúlyozta: segíte­nek új partnerek, lehetséges befekte­tők felkutatásában, s ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, igyekez­nek közreműködni a dolgozók elhe­lyezkedésében. Információnk szerint lapzártánk­kal egyidőben már lehetséges befek­tetőkkel tárgyalt a menedzsment és a városvezetés. Nem kerül veszélybe a távfűtés Az Alfa Nova gázellátása zavartalan, de olajat is rendeltek Az orosz-ukrán vita miatt kedd óta nem érkezik gáz keleti szom­szédunktól. A válság miatt ideha­za az energiahordoió legnagyobb felhasználóinál korlátozást vezet­tek be, amely érinti az erőműve­ket, fűtőműveket és a nagyobb termelő üzemeket is. Sz. Á. - F. L. A megyeszékhely több mint öt és fél ezer lakását fű­tő Alfa Nova Kft. óránként 3500 köbméter gázt használ fel a me­legvíz előállításá­ra. Ezzel a meny- nyiséggel elvileg könnyedén be lehet kerülni az első körben korlátozottak listájára, ám mégsem ez történt. Mint azt Balog János területi igazgatótól megtudtuk, egyrészt a gázfelhasználás cégen belül két részre osztódik, más­részt az Alfa Nova Kft. nem szerződött a gázszolgáltatóval, így nem is érvényes rá a szerződésben szereplő korlátozá­si kitétel- Értesítést kaptunk róla, hogy az ellátásunk zavartalan lesz - mondta Balog János. - A szekszárdi fűtőmű egyébként alkalmas az olajtüzelésre is, azaz, pakurával is tudunk hőt ter­melni, ha mégsem lenne elegendő földgáz. A biztonság kedvéért olajat is rendeltünk, így nem lehet gond. Arra a kérdésre, hogy az esetle­ges átállás miatt keletkező költsé­gek miként érintik a lakosságot, Ba­log János területi igazgató hangsú­lyozta: a város közgyűlése által jóvá­hagyott hődíj minden körülmé­nyek között érvényes, vagyis a többletköltségek az Alfa Nova Kft.-t terhelik, nem a szekszárdi távfűtött lakásokban élőket. HÍRSÁV A közösségért végzett munkájáért tüntették ki ■ A Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövet­sége Simsay Hdikádíjjal tüntette ki Baky Péter festőművészt, a Babits Mihály Művelődési Ház és Művé­szetek Háza igazgatóhelyettesét a közösségért végzett kiemelkedő és példamutató munkásságáért. A dí­jat december 19-én adták át a bu­dapesti Nádor Szállóban. Érdekképviseleti vezetőkkel erősített a Kerekasztal ■ A Kerekasztal megújult vezetősé­ge azzal kezdte az új évet, hogy megszervezte működési rendszerét és belső, támogató hálózatát. De­mokratizálta és ezzel megerősítette önmagát az ágazati, szakmai ér­dekképviseletet ellátó szervezetek vezetőivel valamint a Civil Szerve­zetek Közösségével (CSZK). Kijelöl­te a vezetőségi ülések rendjét (min­den hónap első hétfője), és az el­múlt évi események, eredmények és kudarcok ismeretében elkészítet­te 2009. évi munkatervét. A gázcsapok elzárása nem érinti a szekszárdi távfűtést Balog János

Next

/
Oldalképek
Tartalom