Szekszárdi Vasárnap. 2009 (19. évfolyam, 1-45. szám)

2009-01-11 / 1. szám

2 FELHÍVÁSOK 2009. január 11. A Doni áttörés évfordulójára emlékeznek A Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének Katonai Hagyomány- őrző Tagozata, a Honvéd Hagyo­mányőrző Egyesület Szekszárdi Szervezete és a II Világháború Hősi Habttaiért és Áldozataiért Egyesület a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza közreműködésé­vel koszorúzással egybekötött ke­gyeleti megemlékezést tart a Doni áttörés 66. évfordulója alkalmá­ból. Ideje: Január 12. (hétfő), 10.30 óra Helye: Szent István tér, II. világhábo­rús emlékmű Program: 10.28 A Díszőrség felállása - nemzet­őrök, huszárok, diákok 10.30 A Magyar Honvédség Felhívó jele harsonán Himnusz 10.33 Megemlékező beszéd: Hor­váth István, Szekszárd város polgár- mestere 10.38 Doni ének - Nagy Mónika 10.42 Erkel Ferenc: Bánk Bán, részlet 10.45 Egyházi áldás 10.55 Koszorúk, virágok elhelyezé­se az emlékműnél 11.05 Szózat 11.08 A Magyar Honvédség Takaro­dó jele harsonán - elvonulás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár- mesteri Hivatala a köztisztviselők jogál­lásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igaz­gatóság igazgatóságvezetői mun­kakör betöltésére. A köztisztviselői jogviszony időtar­tama: határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes mun­kaidő A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól A munkavégzés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva­tal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Ellátandó feladatok: gazdálkodási szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belső szabályza­tok és testületi döntések szakmai elő­készítése, az önkormányzati gazdálko­dás koordinálása és könyvelési feladat­ellátásának irányítása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati fenntartású intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi önkormányzatok vonatko­zásában. A munkakörhöz tartozó főbb te­vékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal ügyrendjében a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgató­ság vezetője részére meghatározott te­vékenység. Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogál­lásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és tá­mogatásokról szóló 19/2001.(X.2.) szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései irányadók. Pályázati feltételek:- Magyar állampolgárság- Cselekvőképesség- Büntetlen előélet- Egyetemi vagy főiskolai szintű felső­oktatásban szerzett pénzügyi, számvi­teli, illetve közgazdaságtudományi szakképesítés- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le­folytatására vonatkozó nyilatkozat Próbaidő: hat hónap A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:- felhasználói szintű számviteli vagy pénzügyi szoftverismeret- szakmai, vezetői gyakorlat, költség- vetési gazdálkodási gyakorlat- közigazgatási szakvizsga A pályázathoz csatolandó iratok:- Szakmai önéletrajz- A munkakör betöltésével kapcsola­tos szakmai, vezetői elképzelések- Három hónapnál nem régebbi er­kölcsi bizonyítvány- A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szak­vizsgát igazoló okiratok másolata- A 2007. évi CLII. Törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat- A Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján össze­férhetetlenségi nyilatkozat- Szakmai, vezetői gyakorlatot igazo­ló hivatalos igazolás A munkakör betöltésének idő­pontja: A pályázat elbírálását követő­en azonnal. A pályázat benyújtásának határ­ideje A Belügyi Közlönyben történő megjelenést követő 10. nap. A pályázati kiírással kapcsolatos to­vábbi információt Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző nyújt. (TeL: 06-74-504- 120) A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szekszárd Megyei Jogú Város aljegyzője címérére történő megküldésével (7100 Szek­szárd, Béla király tér 8.) Kérjük a boríté­kon feltüntetni a munkakör megneve­zését: igazgatóság vezető. A pályázat elbírálásának rendje: a döntésre az érvényesen pályázók sze­mélyes meghallgatása után, a polgár- mester egyetértésével kerül sor. A pályázat elbírálásának határideje: 2009- január 31. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgár- mesteri Hivatala a köztisztviselők jog­állásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatala hivatalvezető­helyettesi munkakör betöltésére. A köztisztviselői jogviszony időtar­tama: határozatlan idejű köztisztvise­lői jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtarta­ma: a vezetői megbízás határozatlan időre szól A munkavégzés helye: Szek­szárd Megyei Jogú Város Polgármes­teri Hivatai, 7100 Szekszárd, Béla ki­rály tér 1. Ellátandó feladatok: a Szociális és Gyámhivatal hivatalvezető helyettese­ként a gyámhivatali feladatok szerve­zése, felügyelete, egyes tevékenységi körök intézése. Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapításá­ra és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tör­vény, a Polgármesteri Hivatal köztiszt­viselői számára biztosított juttatások­ról és támogatásokról szóló 19/2001 .(X.2.) szekszárdi ör., vala­mint a Közszolgálati Szabályzat ren­delkezései irányadók. Pályázati feltételek:- Magyar állampolgárság- Cselekvőképesség- Bünteden előélet- Állam és jogtudományi egyetemi végzettség- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le­folytatására vonatkozó nyilatkozat-Jogi vagy közigazgatási szakvizsga Próbaidő: hat hónap. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői és gyámügyi gyakorlat A pályázathoz csatolandó iratok:- Szakmai önéletrajz- A munkakör betöltésével kapcso­latos szakmai, vezetői elképzelések- Három hónapnál nem régebbi er­kölcsi bizonyítvány- A pályázati feltételként előírt isko­lai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata- A 2007. évi CLII. Törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett­ség vállalására vonatkozó nyilatkozat- A Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján össze­férhetetlenségi nyilatkozat- Szakmai, vezetői gyakorlatot iga­zoló hivatalos igazolás A munkakör betöltésének idő­pontja: A pályázat elbírálását követő­en azonnal A pályázat benyújtásának idő­pontja: A Belügyi Közlönyben törté­nő megjelenést követő 10. nap. A pályázati kiírással kapcsolatos to­vábbi információt Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző nyújt. (Tel: 06-74- 504-120) A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szekszárd Megyei Jogú Város aljegyzője címéré­re történő megküldésével (7100 Szek­szárd, Béla király tér 8.) Kérjük a borí­tékon {eltüntetni a munkakör megne­vezését: szociális és gyámhivatal hiva­talvezető helyettes. A pályázat elbírálásának rendje: a döntésre az érvényesen pályázók sze­mélyes meghallgatása után, a polgár- mester egyetértésével kerül sor. A pályázat elbírálásának határ­ideje: 2009. január 31. Karácsony alkalmából lepje meg szeretteit belépőjeggyel a Munkácsy-kiállításra! íjjL Munkácsy-képek Amerikából Válogatás v. Pákh Imre műgyűjtő, a Magyar pmzeti Galéria és a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből 2008. november 26. - 2009. március 8. 9-19 óra között Szekszárd, Művészetek Háza A kiállításon igény szerint művészetpedagógusok nyújtanak segítséget a múzeumlátogatáshoz. A tárlatvezetés időpontjai: ío.oo, 11.30,14.00,16.00 óra, díja 200 Ft/fő A tárlatvezetéshez előzetes bejelentkezés szükséges! A tárlat kombinált jeggyel látogatható, mely érvényes a felújítás után november 26-án megnyílt Babits Mihály Emlékházba is. A kombinált belépőjegy ára: diák (18 éves korig) 600 Ft nyugdíjas 1.000 Ft felnőtt 1.800 Ft 15 fő feletti diákcsoportok esetében 2 fő kisérő ingyenes! Csoportok előzetes bejelentkezése szükséges: 30/581-7760 • Fax: 74/510-131 Információ: 74/315-198 *74/511-247 www.munkacsyszekszardon.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom