Szekszárdi Vasárnap 1991 (1. évfolyam, 1-16. szám)

1991-08-18 / Próbaszám

3 1991. AUGUSZTUS 18. , SZEKSZÁRDI VASARNAP E 1 Jzi így is fogal­mazhatjuk, bár most már az éle­tem túlnyomó része Budapesten zajlik. A Miniszterelnöki Hivatal biztosította szolgálati lakásban la­kunk, de csak addig, amíg betöl­töm e kormánytisztséget. Annál is inkább, mert szekszárdi báziso­mat nem adtam föl. Ott van a la­kásunk, ott él a családom, noha sokat vannak ők is Budapesten velem. - Hogyan tolerálja a családja e „kétlakiságot"? - Mellettem állnak, hiszen tudják, hogy küldetésemnek a tő­lem telhető maximumot adom. Úgy próbálok gazdálkodni az időmmel, hogy a szekszárdi ren­dezvényekre rendszeresen eljus­sak. Kialakult kapcsolataimat pe­dig úgy irányítom, hogy a lehető­sségek szerint azok szülővárosom­éban is kamatozzanak. - Kit köszönthetünk legköze­lebb Szekszárdon? - Az Osztrák Parlament alel­nökét. Nagyon szép baráti kap­csolat alakult ki közöttünk. A kö­zelmúltban az ő meghívottjaként voltam Badenben, az ünnepi já­tékokon. Felejthetetlen emlékek­kel gazdagodtunk. - A többes a feleségére, Ágnes asszonyra vonatkozik? - Igen, természetesen. - Úgy gondolom, sokunk szá­mára szimpatikus, hogy a leg­különbözőbb rendezvényeken fér­jük oldalán az asszonyok is megje­lennek. Mintha magunk mögött hagytuk volna a kemény „férfi­bulik" korszakát is... ^^ - Azt tapasztalom, hogy a kor­mány tagjai és tisztviselői ma már nc*n is lennének partnerek az italozásban, kártyázásban. Egészen más jellegű közéleti sze­replés van kialakulóban. Nekünk a demokratikus körülmények kö­zött működő és a valóban euró­paiságot jelentő nyugati államok­tól ezeket a tradíciókat át kell vennünk. - Bár tegyük hozzá, hogy ez va­lamikor nálunk is szokás volt. - Igen. S ez is az elmúlt negy­ven év értékveszteségeinek egyik momentuma. Úgy gondolom, hogy a feleségek ilyetén részvéte­le a közéletben kihangsúlyozza, hogy egy társadalomnak léte szempontjából meghatározó alapintézménye a család. - Amikor ez az inteijú megjele­nik, hazánkban lesz II. János Pál pápa, aki egy alkalommal látogatá­sának cépt úgy fogalmazta meg, hogy a megbékélés, kiengesztelő­dés. - Nagyon köszönöm ezt a fel­vetését, mert azt tapasztalom, hogy a pápalátogatással kapcso­latban nálam járt újságírók egy része szenzációt jelentő híranya­got szeretett volna kapni. Úgy ítélem meg, hogy a magyar sajtó nem kellően domborította ki a látogatás lelki hátterét, lelki mo­mentumait. Erről a nagyszerű emberről kevés olyan elemzést olvastam, hogy a súlyös lelki megrázkódtatásai ellenére - 11 éves volt, amikor meghalt az édesanyja, két évvel később az orvossá lett bátyját vesztette el ­vonulása milyen egyirányú. Ho­gyan alakult ki a szódagyári se­gédmunkásból a világ számára is óriási értékeket hordozó nagy ember, aki nemcsak mint állam­férfi, nemcsak mint a katolikus világegyház feje hívja fel magára a figyelmet, hanem mint Ember is. Milyen hatalmas küzdelmet folytat a társadalom megmenté­séért! Mert látta ő a bajokat a diktatúrában, de látja a gondokat a demokratikusan működő álla­mokban is. - És mindig, mindenki számára van mondanivalója. - Őszentsége nem csupán a katolikus hívőknek, hanem a más vallásúaknak, sőt, az ateistáknak is mindig tud lelkekig hatoló gondolatokat adni. Ki kell hang­súlyozni, hogy ez a látogatás elsősorban lelkipásztori, bár a pápa kettős minőségben érkezik hazánkba: a világ legnagyobb val­lásának, a katolikus egyháznak fejeként és a Vatikán államfője­ként. II. János Pál beszédei, meg­nyilatkozásai a megbékélésre, a toleranciára, a türelemre, a szere­tetre épülnek. Mindenütt meg­próbálja a társadalmi feszültsége­ket e csodálatos értékek sorával úgy irányítani, tompítani, hogy ezek legyenek a meghatározóak, ezek domináljanak. Nagyon jól érzékeli, hogy eluralkodott a vilá­gon a gyűlölet, az egyéni érdek­hajhászás, a túlzott mértékű anyagiasság... s ő mindennel szembe a szeretetet állítja, azt hangsúlyozza. Szerinte a gyűlöle­tet nem lehet megállítani fegyve­rekkel, nem lehet ellene admi­nisztratív eszközökkel harcolni... mindig mindennel szembe a sze­retetet kell állítani. Én ezt érzem ki az ő egész ténykedéséből, s a mély elkötelezettséget a transz­cendens felé, a túlvilági élet felé. - Bocsásson meg a kissé föld­höz ragadott kérdésért. De bűnö­zési statisztikáink rémisztő adatait ismerve a társadalmi háttérre uta­lok. A bűncselekmények jó részét nem anyagi érdekből, hanem a tü­relmetlenség okán követik el. Tü­relmetlenek az emberek, mert ér­zik az elszegényedés sebességét. Hogyan lehet ezt és az Ön által említetteket közös nevezőre hozni? - Iszonyúan nehéz munka. Ezen áll, vagy bukik a társadalom békéje. A két oldal visszavezet a világ - benne az emberek, az ob­jektív körülmények - egyenlőtlen fejlődésére. Az egyik ember elju­tott a jólétig, gazdagságig, a mű­veltségig, a másik úgy érzi, kire­kesztődött a társadalmi javakból. A kettő közti összhangot nagyon nehéz megteremteni. Engedje meg, hogy visszahivatkozzam a Rérum novarumra. XIII. Leó pá­pát az egyház- és a világtörténe­lem is úgy tartja számon, mint a Vatikán költő pápáját, aki csodá­latosan fogalmazta meg encikli­kájában azokat a gondolatokat, amelyek még ma is aktuálisak, s amely megalapozta az egyház modern szociális tanítását. - Kérem, hogy erről beszélges­sünk következő számunk egyiké­ben, s most térjünk vissza a pápa­látogatásra. Nem okozhatnak za­vart a jugoszláviai események? - Úgy gondolom, hogy nem. De azt feltételezem, s vannak is erre vonatkozó információim, hogy az eredetileg jelzettnél ke­vesebb zarándok jön odaátról, bár ezt előre nagyon nehéz prog­nosztizálni. Az viszont mély meggyőződésem, hogy akik részt vesznek a pápai szentmiséken, lélekben meggazdagodva térnek vissza a hétköznapi életbe, s megsokszorozódó erővel teszik majd dolgukat, várva a szebb, gazdagabb esztendőkre, melyek mielőbbi valósággá válásában magam is őszintén hiszek. V. HORVÁTH MÁRIA Megbékélés, tolerancia, türelem, szeretet Dr. Pálos Miklós, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, a KDNP alelnöke, országgyűlési képvi­selő. A pápalátogatás nemzeti előkészítő bizottsá­gának elnöke. Szekszárdon született, itt is nőtt fel, ahova ezer szállal kötődik, és soha nem tud pestivé vedleni. Úgyhogy bejáró, azaz följáró államtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom