Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1910

2 4 nem tehette, vagy megszakítani volt kénytelen, az c'vvégi utolsó vizsgálat nap­jáig a tanári testülethez folyamodhatik pótló vizsgálati (aug. 31.) engedélyért. A betegség igazolására hatósági vagy hatóságilag megerősített orvosi bizonyít­ványt kell mellékelni: A pótló vizsgálat csak teljes lehet, melyért semmi dijat sem kell fizetni. 11. Más jellegű (nem állami vagy a miniszter közvetlen vezetése alatt nem álló középiskolából jövő tanulók csak akkor vehetők fel a következő osztályba, ha az elhagyott tanintézet okirataival (bizonyítvány és évvégi értesítő) igazolják, hogy a közvetlen előbbi osztályban kielégítő sikerrel tanulták azokat a tárgyakat, melyek rendes tárgyak intézetünkben. 12. A kik reál vagy polgári iskolából akarnak átlépni, kötelesek felvételi vizsgálatot tenni. E vizsgálat az elhagyott és újonnan választott iskola tantervei közt mutatkozó lényeges (tárgyi és terjedelmi) külömbözetre terjed ki. A felvételi vizsgálatok díja 20 kor., melyet a vizsgálat megkezdése előtt kell letenni. Szüksé­ges mindazon, tehát az összes előző évi bizonyítványok bemutatása, melyekből a jelentkező eddigi tanulmányainak menete (értesítő) hitelesen megállapítható. (85525—1894. min. rend.) 13. A gimnázium V. osztályába belépő tanuló szüleje, illetőleg gyámja köteles bejelenteni, vájjon fia, illetve gyámoltja az 1890. évi XXX. t.-c. értel­mében a görög nyelvet vagy az idézett törvénycikkben meghatározott más tárgya­kat fogja-e tanulni. E tantárgyak: a) a magyar irodalom bővebb ismertetése, kap­csolatban a görög remekírók műveinek magyar fordításban való ismertetésével s a görög irod. és művelődéstörténelem alapvonásai; b) szabadkézi rajz. A szülők tájékozására megjegyezzük, hogy az 1890. XXX. t.-c. főcélja a gimn. tanulók tanulmányait, lehetőleg egyéni képességeiknek megfelelő irányba terelni. Ez okból a görögpótló tanfolyam tanulása különösen azon tanulók számára ajánlatos, kik az alsó négy osztályban az idegen nyelvekből, nevezetesen a latin nyelvből gyengébb előmenetelt s viszont a reális tárgyak (rajz) tanulásában szembetűnő képességet tanúsítottak. Azon tanulók ellenben, kik a nyelvekben már a IV. osztályban nagyobb előmenetelt értek el, válasszák a jövő évben a görög nyelvet. A görög nyelvi irány előképzést nyújt bármely pályára, de különösen szük­séges a tanári és papi pályára. A gpótló tanfolyam szintén képesíti a tanulót bármely pályára, kivéve a tud. egyetemek és egyéb főiskolák hittudományi karát vagy azok nyelvészeti, bölcseleti és történelmi szakosztályát. 14. A helyben lakó szülőktől házirend, gondozás s nevelés tekintetében az intézet a maga működésével, szellemi s fegyelmi szabályaival össze­vágó közreműködést, támogatást kér és kíván. Azon szülők, vagy gyámok pedig, kik nem laknak helyben, gyermekük, vagy gyámfiuk felvételekor tartoznak az osztályfőnél alkalmas helyettest bejelenteni, kire a házi felügyeletet és nevelés tekintetében kötelességeiket és jogaikat átruházzák, hogy a gondozására bízott

Next

/
Oldalképek
Tartalom