Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1910

,123 tartozik megjelenni az igazgató elolt, ki a felvételt eszközli. Akik először lépnek az intézetbe, mint az első osztályra iratkozók, a fentebbieken kivül kötelesek fel­mutatni kcrcsztlevclöket (születési bizonyítványukat), himlő, illetve ujrcioltási bizonyítványukat (1887. XXII. t.-c.). Akik a keresztlevél helyett állami anyakönyvi kivonatot hoznak, tartoznak a megkeresztelés tényét is feltüntető hiteles (hiva­talos számmal és pecséttel ellátott) iratot felmutatni. 7. Az első osztályba szabály szerint csak a 9 évet betöltött és 12 évet meg nem haladott tanulók vehetők fel, ha a nyilv. népiskola 4. osztályát jó sikerrel végezték, vagy ezt felvételi vizsgálaton igazolják. 12 évesnél idősebb tanuló fel­vétele felett a tanári testület határoz. 9 évnél fiatalabb csak a tankerületi főigaz­gató által adandó korengedéllyel vehető fel. 8. A középiskolák egy-egy osztályába 60 nyilvános tanulónál több rendszerint nem vehető fel. Ezért a jó rend fenntartása s a róm. kath., valamint helybeli illetőségű (kiknek szülei Székesfehérváron laknak) tanulók elsőbbségének biztosítása szempontjából az intézet jellegéből kifolyólag a felvétel következőleg történik: Junius 30-án iratkoznak az I. osztályba a helybeli illetőségű róm. kath., a II., III. és IV. osztályba helybeli illetőségű vagy intézetbe járt róm. kath. tanulók, délelőtt 8-10 óráig. Julius 1-én iratkoznak I., II., III. és IV. osztályú bármely illetőségű róm. kath. tanulók délelőtt 8 — 10 óráig. Szeptember 1-én az I. és II. osztályba bármely illetőségű róm. kath., a többi osztályba bármely vallású tanulók. Szeptember 2-án és 4-én mind a nyolc osztályba bármely illetőségű és bármely vallású tanulók. Ismétlő tanulók I., II. osztályra csak szeptember 4-én jelentkezhetnek. A tanév végén beirt tanulók bizonyítványaikat az igazgatónál hagyják egyéb okiratokkal együtt, a felvétel- és fizetésről jegyzéket kapnak s jövő tanév elején szeptember 4 ig bezárólag az osztályfőnél jelentkezni kötelesek. Aki ezt elmu­lasztja, nemcsak jogosultságát a belépésre, hanem a befizetett felvételi díjat is elveszti. Levélben vagy írásban nem lehet jelentkezni. A szeptemberi beíráskor bizonyítványukkal s a felvételi jegyzékkel az igazgatótól az illető osztályban tar­tózkodó osztályfőhöz mennek, ki a részletes beírást végzi. Akik a tandíj fizetéssel a mult tanévben is hátralékban maradtak, a tandíj szabályzat értelmében intézetünkbe a jövő tanévben nem vehetők fel. 9. Aki csak egy tárgyból bukott s a javításra a tanári testülettől engedélyt nyert, mi a bizonyítványba jelezve van, javító vizsgálatot tehet. Aki két tárgy­ból kapott elégtelen osztályzatot, csak a tanker. főigazgatóság engedélyével tehet javító vizsgálatot. Ez engedélyért a székesfehérvári tanker. kir. főigazgatósághoz intézett, isk. bizonyítvánnyal felszerelt és egy kor. bélyeggel ellátott folyamodványt a főgimn. igazgatóságnál f. évi julius 4-ig kell benyújtani. 10. Amelyik tanuló a vizsgálatot betegség vagy más fontos ok miatt le

Next

/
Oldalképek
Tartalom