Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1910

122 XIV. Tájékoztató az 1911 -1912. tanév kezdetére. 1. A beírás a jövő iskolai évre jun. 30. és jul. 1-én, továbbá szeptember 1., 2. és 4. napjain történik az intézet dísztermében. 2. A felvételi-, javító-, pótló és magánvizsgálatok f. évi aug. hó 30-án és 31-én még pedig a javító- és pótló vizsgálatok, valamint a felvételi- és magán vizsgálatok írásbei része aug. 30 án, a szóbeli felvételi és magánvizsgálatok 31-én lesznek, amelyekre való jelentkezés a szükséges okiratokkal aug. 29 én d. u. 3 órakor történik az igazgatói iradában. Magánvizsgálatra még az összes készített s kijavított irásb. dolgozatok, rajzok, az előkészület módjának írásbeli kimu­tatása is beterjesztendők, nemkülönben a magántanulóknál bizonyítvány arról, hogy a vallástant feljogosított egyházi férfiú vezetése mellett tanulták és a köte­lező vallásgyakorlatokon részt vettek. 3. A sze'pt. 3-ik beírás után csak a kérelmöket hitelesen igázoló tanulókat egy héten belül veheti fel az igazgató, a még később jelentkezők felvételét az igazgatóság útján benyújtott folyamodványra, az egész tanév folyamán a tankerü­leti főigazgató engedheti meg. Azoknak, kik a tanév első hónapja után lépnek be az intézetbe, az eddig végzett tananyagból vizsgálatot kell tenniök. A fölvételt az összes ifjúságra nézve az igazgató, a beírást az egyes osztályokra az illető osz­tályfő végzi. 4. A felvételi díj 8 kor., a tandíj 40 kor. Az első senkinek el nem enged­hető s a beíráskor azonnal lefizetendő. A tandíjat rendesen előre fizetik, vagy fél­évi részletben. Az évvégi beíráskor minden díjat az igazgatónál, szeptembertől kezdve az osztályfőnél kell fizetni. 5. Jóviseletű és jeles, vagy jó' előmenetelü szegény tanulók, egy évnél nem régibb keletű szegénységi bizonyítvány alapján, félévenkint tandíjmentességért fo­lyamodhatnak ; a folyamodvány a szeptemberi beíráskor az intézeti igazgatóságnál adatik be s a tanintézet kegyurára, mélt. és főt. Vajda Ödön zirci apát úrra címzendő. Az első osztályba lépő, vagy más intézetből jött tanulók csak a félévi értesítő alapján folyamodhatnak a második félévi tandíj elengedéseért. 6. Minden tenuló a felvételére személyesen és pedig atyja vagy anyja, vagy ezek megbízottjai kíséretében az előző (1910—11.) évi iskolai bizonyítvánnyal

Next

/
Oldalképek
Tartalom