Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1918-02-28 / 9. szám

vagy szavazókörökhöz tartozó részében lakott, az ilyen választót ott is fel kell venni, ahol az. összeírás idejében lakik. Minden választót csak egy névjegyzékben kell felvenni, habár a választói jogcímet esetleg több helyen is képes igazolni. Kivétel csak azokra teendő, akik állandó alkalmazásuk helyén (székhelyén) kívül laknak, továbbá akiknek lakó­helyükön kívül eső más községben nagyobb ingatlanuk van. Az ilyen szemé­lyeket azon szavazók őrben kell felvenni, ahol laknak és ott is ahol hivatali szék­helyük van, illetőleg ahol laknak és olt ahol ingatlanuk fekszik. Az életkor kellékének igazolását csak akkor kell megkívánni, ha arra nézve kétség forog fenn s az életkor igazolásainak bizonyítására anyakönyvi ki­vonaton kívül más közokirat is használható. Az összeíró küldöttség az olv egyének Írni és olvasni tudásáról is köteles meggyőződni, akik az írni, olvasni ludast igazoló állandó bizottság előtt sikertele­nül vizsgáztak, vagy a vizsgát letenni bármily okból akadályozva voltak, atneriy- nyiben az illetők írni és olvasni tudások igazolása céljából az összeíró küldöttség előtt megjelennek ; továbbá az írni, olvasni tudás igazolását alapos kétség ese­tén az oly egyénektől is'megkívánhatják', akik az elemi iskola negyedik osztályá­nak elvégzését egyébként igazolják. Természetesen úgy ezt, mint minden nyomozást a választói jogosultak felesleges zaklatásának lehető mellőzésével kell gyakorolni. Az adózási és szolgálati kellékek igazolásánál az összeíró küldöttségnek méltányosan kell eljárni s a kellékek igazolására a körülményekhez képest oly alkalmas és teljesen megbízhatónak mutatkozó bizonyítékok is el fogadandók, me­lyeket a törvény az igazolás módjául kifejezetten nem sorolt fel. A törvény 55. § ábnn felsorolt s rendelkezésre álló adatok egyidejűleg ki­adatnak s a még beérkezeiidők elnöki utón azonnal beérkezésük után kifognak adatni, hogy az összeírásnál felhasználhatók legyenek. A hudrakeit választók összeírásánál azt i köteles gondosságot kell gya­korolni, amelylyel az országvédelmébcn távollevő és ez okból saját ügyüket személyesen intézni, nem képes polgároknak minden hatóság tartozik. A választói jogról szóló törvénynek 44. es következő § ai az öszszeirás alapjául szolgáló adatoknak hivatalból való beszerzését rendelik el. Szükséges tehát, hogy az összeíró küldöttség az érdekeitek kezdeményezése nélkül is, hi­vatalos meggyőződést szerezve a lényállásr.'d lehető telj s munkát végezzen. Utasítja a központi választmány a községek elöljáróságait és a r.-t. váro­sok polgármestereit, hogy a választóik össszeiráiához -zükséges adatokat az össze­író küldöttségnek hivatalból bocsássák rendelkezésére s különösen a hadba vo­nultak összeírásánál nagy gond -ss ággal járjanak el. A névjegyzék tervezetet- egy példányban, .még pedig szavazókörön k én t,„ lia pedig a szavazókörök több községből állanak, községenkint keil összeállítani s oly időben, hogy azok a központi választmányhoz az alább jelzett időre megkül­dessenek. A (örvény üti. (j-a « névjegyzék tervezetve es a névjegyzék kiigazí­tására nézve akként rendelkezik, hogy az összeíró küldöttségeknek minden szavazókörről. ha pedig a szavazókor több községre oszlik, minden községről külön egy példányban névjegyzék tervezetet kell készíteni ehhez k.epest a névjegyzék tervezettbe az öszsz.es válnsztójogosiiltak felveendők. fsak igy hajtható ví-gre az idézett törvényszakasz második bekezdésé­ben foglalt az a rendelkezés, mely szerint a névjegyzék kiigazítása alkalmá­val az újonnan felvetetteknél az újonnan történt felvételt a névjegyzék ter­vezetének jegyzet rovatába fel kell tüntetni. A kihagyottakat illetőleg pedig az összeíró küldöttségeknek feladata az idézett törvényszakasz második' bekezdése értelmében az, hogy az érvény­ben levő névjegyzék jegvzétrovatában fel kell tüntetniük azoknak kihagyá­sát, akik az nj névjegyzék tervezetében nem vetettek fel, megjelölvo a ki­hagyás okát ts. A kihagyottak a levéltári példánynak szavazókörönként ösz- szesitetf példányniba jegyzendők be amiből következik, hogy a községeknél levő példányok beküldése mellőzendő. A névjegyzék tervezetet — még jiedig a kiigazításokat az érvényben levő névjegyzéknek az előbbi bekezdés szerinti jegyzetekkel ellátott példá­nyaival egvütt köteles t z összeíró bizottság működésének befejezése után az összeírásban részivett tagok aláírásával ellátva a központi választmányhoz 19JS. évi április hó ö-ig beküldeni. bzatmárvármegye Hivatalos Lapja. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom