Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1918-02-28 / 9. szám

Az érvényben levő névjegyzéknek a vm. levéltárban levő s szavazókö­rönként összesített példányai az összeíró küldöttségnek egyidejűleg rendelkezé­sére bocsáttatnak. Minden választó neve elolvashatóan és teljesen kiírandó, a rovatok a név­jegyzékben pontosan kitöltendők s a név jegyzóktervezetben a választók nevei betűrendben írandók. A névjegyzék lakóhely rovatában nem csupán az összeírás időpontjában bírt lakóhelyet, hanem azt is pontosan fel kell tüntetni, hogy mióta lakik az illető ott. A névjegyzék ötödik rovatában azt az életkort kell beírni, melyet az illető a névjegyzék érvényessé válása idején betölt. A választó által fizetetett adóösszeget adószám szerint fel kell tüntetni. Az összeíró küldöttség óltól egyenként külön-külön állítandó ki a felmerült utazási költségekről az. utisznmln, méh■ a működés befejezését kö­vetéi 14 napon lödül a központi választmányhoz beterjesztendő. Ezzel a jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesíttetett azzal, hogy egy hiteles másolati példánya az 1013. évi XIV. t.-c. 34. §-a értelmében Belügyminiszter úr­hoz felterjesztetni s az érdekelteknek, továbbá a vm. Hivatalos Lap szerkesztősé­gének a IJI-ik rovaton való közzététel végett nyomatott alakban megküldeni ren­deltetik. Kelt mint fent. Ilosvay Aladár, elnök. Gorzó Bertalan, kpv. jegyző. Debreczeni István Pechy László ______Berger Ármin Kalnay Gyula. II . További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. 30—918. Ein. sz. Beteg hadiárvák szanatóriumi gyógykezeltetése ügyében. Valamennyi községi és körjegyzőnek. A ,,Zsófia'“ országos gyermek szanatóriumi egyesület ügyvezető elnökének hozzám intézett megkeresése szerint a Bálatonszabadin létesített gyermekszana­tóriumban a mmzet beteg árvái részére — a mint üres hely van — díjtalanul bocsát rendelkezésre helyeket. Az intézet egész éven át nyitva van, a felvétel állandóan eszközöltetik. A bélyegmentes folyamodvány közvetlenül az egyesülethez Budapest, VIII., Stálly-utca 15. sz. nyújtandó be és orvosi bizonyítvány csatolandó hozzá, mely­ben igazolandó a beteg gyermek nevének és életkorának kitüntetése mellett a betegség neme és állapotának pontos körülírása, tüdőbeteg és fertőző betegség­ben szenvedők nem vetetnek fel. Igazolandó, hogy az apa hősi halált halt, hogy a gyermek be van-e oltva, van e újra oltva, átesett-e már kanyarón, vör- henyen, bárányhimlőn vagy szamárhuruton, továbbá, hogy a gyermek két hét alatt nem volt oly környezetben, hol ezen most elsorolt betegségek előfordultak. Négy éven alóli és 15 éven felüli gyermek nem vétetik fel. A kérvényhez csatolandó a gyermek keresztlevele és ujraoltási bizonyít­ványa. Az orvosi bizonyítvány bélyegmentes. Felhívom, hogy a fentieket a leg­szélesebb körben tegye közhírré s ahol annak szüksége mutatkozik, az elhelyezés iránt intézkedjék, úgy a gyermek mint kísérője részére ingyenes utazásról lesz gondoskodva. Nagykároly, 1918. febr. 21. _________ Gáspár, elnök. 2553— 918. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Hadifogoly munkások alkalmazása körül előfordult visszaélések meggátlása. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. A földmivelésügyi miniszter urnák fenti tárgyban 55515—917. sz a. kelt körrendeletét a vm. gazdasági munkabizottság határozata folytán közhirrététel és megfelelő eljárás végett az alábbi másolatban közlöm. E rendeletem a vm. Hiv. Lap II. rovatán teendő közzé. Nagykároly, 1918. február KI. Ilosvay, alispán. 55515—917. sz. M. kir. földmivelésügyi miniszter. Valamennyi vármegye alispánjának és Haja, Dehreczen, Hódme/.ővásárlizly, Kecskemét, Pécs, Szabadka, Szeged, Székesfehérvár, Zombor, Újvidék város polgármesterének, mint a tli. gazdasági munkabizottság tűnőkének. A hadifogoly munkások alkalmazása körül az utóbbi időben mind gyak­58 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom