Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1918-02-28 / 9. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 56 íjászló, Szinérváralja. Póttag : Dr. Keller Lajos, Szinérváralja. Működési helye : Remetemező, Szinérváralja. A központi választmány elnöke egyben megbizatik, hogy a most meg­választott s esetleg ezen megbízásról lemondó, avagy a megbízást nőm teljesítő elnökök és tagok helyett a mnnkálatok foganatosítására elnöki utón másokat meg­bízhasson. Az összeirási munkálatoknak kifogástalan és zavartalan foganatosithatása végett a következő utasítások tartandók szem előtt: Az összeirási küldöttségi tagok működésűk megkezdése előtt kötelesek az 1913. évi XIV. t.-c. 41. §-ában előirt esküt (fogadalmat) vagy a központi választ­mány elnöke vagy a lakóhelyük szerint illetékes főszolgabíró vagy polgármester előtt letenni s az eskü (fogadalomról) felvonandó jegyzőkönyvet az illolékes főszolgabíró (r. t. város polgármestere) köteles azonnal a központi választ­mány elnökéhez beterjeszteni. Az esküt az összeíró küldöttség mindegyik tag­jának, tehát azoknak a tagoknak is le kell tenni, akik egyidőben a közponfi választmánynak is tagjai, — a törvény ugyanis e részben a központi választmány tagjait az összeíró küldöttségi tagokra nézve előirt külön eskü letételének köte­lezettsége alól nem mentesiti. A törvény nem mentesíti az eskü letételének kötelezettsége alól a községi és körjegyzőket sem, habár azok hivatalból tagjai is az összeíró küldöttségnek. Az esküt, a működés megkezdése előtt minden évben azoknak is le kell tenni, akik mint összeíró küldöttségi tagok az előző évben már esküt tettek, mert a törvény értelmében való megválasztása és működésre való meghatalmazás csak egy évre szól. Az összeíró küldöttség eljárása nyilvános s az eljáráshoz az elnökön kívül legalább egy tag jelenléte szükséges. Az. összeíró küldöttségek működésének kezdő napját a. törvény 43. §-« értelmében legkésőbb 1918. március 15 érő az. összeíró küldöttség elnöke tűzi ki, az. összeíró küldöttség elnökének jogában áll azonban a küldöttség mű­ködésének kezdő napját 1918. márczius lö-ike előtti napokra is kitűzni. Az összeíró küldöttségi elnökök kötelesek megállapítani a küldöttség mű­ködésének helyét (a helyiséget) is. Az összeíró küldöttség által kibocsátandó hirdetményt az összeírást meg­előzőleg legalább 8 nappal községekben az elöljáróság, városokban a polgármes­ter teszi közzé szokásos módon, (megfelelő számú falragasz, községekben esetleg dobszóval) azon figyelmeztetéssel, hogy az érdekeltek választói joguknak igazolása végett okirataik bemutatása mellett az összeíró küldöttség előtt jelentkezzenek, a munkaadók pedig a törvény 55. §-ában a küldöttség előtt említett adatokat meg­ható rozott napon bocsássák rendelkezésére. Ha a küldöttség elháríthatatlan aka­dály miatt működését a kitűzött napon meg nem kezdhetné, a küldöttség elnöke erről a községi elöljáróságot (polgármestert) azonnal értesiti és az uj határnapot akként, tűzi ki, hogy a kihirdetéstől a működés megkezdéséig legalább 3 (három) napi időköz legyen. A névjegyzék tervezetébe fel kell. venni mindazokat, akiknek az összeíró küldöttségek tudomása vagy a rendelkezésre álló adatok szerint a felvételhez szükséges kellékei az összeírás időpontjában megvannak és pedig tekintet nél­kül arra, hogy felvételüket kivánják-e vagy sem? Fel kell venni továbbá mind­azokat is, akik felvételük végett a küldöttség előtt megjelenve igazolják, hogy az összeírás időpontjában megvannak a választói jogosultsághoz szükséges kellékei. Fel kell venni továbbá azokat is, akikre nézve az összeírás időpontjában a törvény 13 és 14. §-ában felsorolt kivételek vagy kizáró okok valamelyike lenn forog, azonban, közokirattal igazolva van, hogy ezen okok még az összeírás evé­ben kétségtelenül meg fognak szűnni. A névjegyzékből ki kell hagyni azt, akire nézve az összeíró küldöttség meggyőződött arról, hogy meghalt, a névjegyzékbe való felvételhez szükséges kellékek valamelyikét elvesztette, vagy, hogy tévesen volt a névjegyzékbe felvéve. Fel kell venni azokat is, akik az összeírás időpontjában a törvényes élet­kort (30 illetőleg 24 életévet) még nem töltötték ug ^ an b(J, de azt az ős zen as évében betöltik. Nehogy kétség támadjon aziránt, hogy fel kell venni és hol kell felvenni, azt a választót, akin törvény 3. §-ában meghatározott 1 éven belül Ikkásváltoz tatás következtében a városnak, vagy községnek különböző választókerületéhez,

Next

/
Oldalképek
Tartalom