Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-05-18 / 24. szám

152 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Szatmái’ város közönségének átirata a város által felajánlott hozzájárulás tár­gyában. Fj. 5. Keresk. m. kir. miniszter ur leirata az 1915. évi közúti költségelőirány­zat III. b. rovata alatt th. kutfentartási átalány eimen engedélyezett 21.880 K-ból fel nem használt 2537 K 64 fillérnek hitelátruházás utján való felhaszná­lása tárgyában. Fj. 6. Debreceni keresk. és iparkamara és Arad sz. kir. város közönségének átirata az Ausztriával kötendő gazdasági szerződés ügyében. Fj. 7. Vm. alispán jelentése a cs. és kir. 5-ik gy. e. részére adományozott uj zászlónak felszentelése alkalmából Szatmárvármegye nevében bevert szeg meg­váltási ára fejében kiutalt 200 K elszámolása tárgyában. Fj. 8. A m. kir. áll. épit. hivatal előterjesztése a Magyar Burgonyaipar rt. ál­tal a Nagykároly—Porcsalmi th. közút igénybevétele tárgyában keít közgyűlési határozat módosítása iránt. Fj. 9. Belügyminiszter rendelete Szatmárvármegyében tartott általános vizs­gálat tárgyában. M. 10. Közig, bizottság határozata a kissikárlói szamosi kompon a vámsze­dés gyakorlása tárgyában. M. 11. Vm. főispán értesítése, hogy néhai Huszti Menyhért volt napidijjas özvegyének nyugdíjjá ügyében panasz joggal élt. M. 12. Kismajtény község határozata az Ecsedi láp lecsapoló társulattal in­gatlan átengedése iránt kötött kisajátítási egyezség tárgyában. M 13. Belügyminiszter rendelete Jenei István törvényhatósági utkaparó nyug­díjazása tárgyában. M. 14. Vm. alispán jelentése a vm. alkalmazottak napidijai és útiköltségeiről alkotott szabályrendelet ügyében. M. 15. Néhai Böszörményi Endre volt j. főszolgabíró özvegyének kérése nyug­díjának újból megállapítása iránt. M. 16. Bay Miklós j. főszolgabíró betegsége miatt három havi szabadságot kér. M. 17. Péchy László j. főszolgabíró a VII. fizetési osztályba előléptetését kéri. M. 18. Dr. Péchy István vm. főjegyző első szolgálati pótlékának engedélye­zését kéri. M. 19. Jeszenszky Béla’szolgabiró kérése a VIII. fizetési osztálynak megfe­lelő szolgálati pótlék engedélyezése iránt. M. 20. Néhai Dienes István volt j. irodasegédtiszt özvegyének kérése nyugdíj megállapítása iránt. M. 21. Ináncsi József szolgabiró kérése a IX. fiz. oszt.-ba előlépt. iránt. M. 22. Mérk község képvtest. ingatlan átadása ügyében hozott határozata. K. 23. Vm. főispán ur áitirata Nagybánya rt. város 50.000 K törzsvagyonának helyreállítása ügyében. K. 24—27. Remetemező, Barlafalu, Nagymajtény, Gilvács községeknek az I-ső hadikölcsön jegyzése tárgyában hozott határozata. K. 28. Zajta községnek a Il-ik hadikölcsön jegyzése tárgyában hozott hatá­rozata. K, 29—54. Nagyar, Kisar, Pribékfalva, Fehérszék, Szamoslukácsi, Dánfalu, Szaniszló, Nyirvasvári, Nyírcsászári, Opályi, Méhtelek, Szárazberek, Nagybozinta, Kolcér, Hagymáslápos, Kisbozinta, Nyircsaholy, Fábiánháza, Mátészalka, Óvári, Csengersima, Csegöld, Pete, Nagygéc, Atya, Hirip községeknek a III. hadikölcsön jegyzése tárgyában hozott határozata. K. 55. Nagysomkut községnek az alkalmazottak drágasági segélye tárgyában hozott határozata. K. 56. Géres községnek az éjjeli őrök drágasági segélye tárgyában hozott határozata. K. 57—72. Kocsord, Tunyog, Gyűrtelek, Kömörő, Penyigo, Turistvándi, Oláli- tótfalu, Tomány, Farkasaszó, Tőkésbánya, Felsőujfalu, Giródtótfalu, Szamoskóród,

Next

/
Oldalképek
Tartalom