Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-05-18 / 24. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 153 Dobráesapáti, Nagykolcs, Kiskolcs községek határozata a községi alkalmazottak betegség esetére való biztosítása tárgyában. K. 73. Vm. főispán ur átirata Nagybánya rt. város függő kölcsönénok meg­hosszabbítása tárgyában. K. 74. A vármegye területén levő rt városok 1910. évi államsegélyeinek ki­utalása és felhasználása. K. 75. Erdőszádai körjegyzőség községeinek a körjegyző és segédjegyző drá­gasági pótléka tárgyában hozott határozata. K. 76. Szinérváralja községnek az alkalmazottak drágasági pótléka tárgyában hozott határozata. K. 77. Mikola községnek a gyalogjárda építéséből eredő perköltség viselése ügyében hozott határozata. K. 78. A vm. jegyzői nyugdijválasztmány javaslata Simon Ignác volt szakál­lasfalusi kjző 5 K rendbírságának törlése tárgyában. K. 79. Nagygécz község fellebbezése a kjzői lakbérátalány hozzájárulási ará­nyának megállapítását tartalmazó alispáni véghatározat ellen. K. 80. Alsóhuta község vadászterületének bérbeadása. S. 81. Nagybánya r. t. város fogadó, vendéglő, kávéház stb. ipargyakorlása tárgyában alkotott szábályrendelete. S. 82. Kissikárló község vadászterületének bérbeadása. S. 83 Szatmárudvari község vad. tér. bérbeadása. S. 84. Patóháza község vad. tér. bérbeadása. S. 85. Hodász község vad. tér. bérbeadása. S. 86 Kakszentmárton község vad. tér. bérbeadása. S. 87. Méhtelek község vad. tér. bérbeadása. S. 88. Szamoslippó község képv. test. határozata az állami elemi iskolaépü­let és tartozékai kiigazítása tárgyában. Sch. B. 89. Nagykároly r. t. város képv. test a Vetzák Ede és neje által tett 2000 k-ás fgimnáziumi ösztöndíj alapítvány módosítása tárgyában hozott határozata. SchB. 90. Vm. alispán előterjesztése a kissikárlói komphoz vezető ut ügyében. Sch. B. 91—92. Hóba—Kissebespatak községek képv. test. határozata az anya­könyvi kivonati dijaknak kjző részére való átengedése tárgyában. Sch. B. 93. Erdőd—laphegyi vicinális ut ügye. Sch. B. 94. Bliderán László és neje érdenlegi lakosok törlési engedély kiadatása tárgyában felmerült' 23 K 30 f perköltségnek a gyámpénztári tartalékalapból való kiutalási ügye. Sch. B. 95. Terep község képv. test. határozata az 1913. évi számadási térítené - nyék törlése tárgyában. Sch. B. 96. Vm. alispán^előterjesztése a fehérgyarmati kórház részére alap létesí­tése tárgyában. Sch. B.' 97. Nagykároly r. t. város képv. test. határozata a kórház alapszabályai­nak módosítása tárgyában. Sch. B. 98. Nagykároly r. t. város képv. test. határozata a közkórházi tisztviselő és kezelő személyzet részére háborús segély adományozása tárgyában. Sch. B. 99. Alispáni jelentés a Kántorjánosi és Iklód községokbnn eszközölt uj- raoltás tárgyában. Sch. B. 100. Alispáni jelentés a Felsősándorfalu községben eszközölt ujraoltás tárgyában Seb. 13. 101. Nyomorék gyermekek Országos Otthona elnökének megkeresése. Sch. B. 102. Vakokat gyámotitó Miskolczi fiókegylet kérelme. Sch. B. 103. Alispáni jelentés Vakon Antal miszbányai lakos segélyezése tár­gyában. Sch. B. 104. Szeged sz. kir. város th. bizottságának az egy éven alóli csecsemő gyermekek táplálékára vonatkozó határozata. Sch. B. 105. Adorján község kép. test. határozata a kormány által árvizsegély- gyanánt adományozott 1000 koronának iskolaépítés céljából a ref. egyháznak ado­mányozására vonatkozólag Sch. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom