Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-04-02 / 18. szám

résen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog- adatni. Az árverési feltételek az udvari-i körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Berend, 1914. márc. 24. _______ Reszler, körjegyző Megyeri, biró. 40 4—914. ki sz. fjirdeünény. F. hó 25-én Batizvasvári község bírájanál egy ismeretlen, állítólag pusztadaróci nő egy 6 évesnek látszó fehér tehenet hagyott s mind ez ideig érette senki sem jelentkezett. Igazolt tulajdonossá ápr. hó 6-án déli 12 óráig Batizvasvári község birájánál 'átveheti, ellenesetben, mint gazdát­lan jószág f. év ápr. hó 6-án d. u. 4. órakor nyilvános árverésen a legtöb­bet Ígérőnek el fog adatni Batizvasvári, 1914. márc. 2T_______ Kende, körjegyző. Donka, biró. 54 1-914 sz. Hirdetmény. Czázán Vaszil kányaházai lakos a kányaházai községi elöljáróság által 14—910. sz a. kiállított munkásigazolványát ismeretlen helyen és módon elvesztette, megsemmisittetik. Kányaháza, 1914. márc. 29 Moskovits, körjegyző. Gazsó, biró. 576—914. sz. Hirdetniény. Jónás Antal nyirmegyesi lakos munkásigazolványát, mely részére Nyirmegyes község elöljárósága által 1908. márc 31-én 8. folyó szám alatt állíttatott ki, ismeretlen helyen és időben elvesztette. Az elveszett munkás­igazolványt megsemmisítem. Nyirmegyes, 1914. márc. 27._______ Balia, körjegyző. 63 7—914. sz. Hirdetmény. Szilágyi Gergely lelsőhomoródi lakos Felsöhomoród község elöljá­rósága által 1906. dec. 2- án 9 —906. szám alatt kiállított munkásigazolványát ismeretlen helyen és körülmények között elvesztette, megsemmisittetik. Felsöhomoród, 1914. márc. 24._____Kilátok, körjegyző. Szilágyi, biró. 65 —914. sz. Névjegyzék a nagykárolyi járás teljesen ismeretlen hadköteleseiről. Szűcs István Kaplony, Kara mór Pál Kálmánd, Hengeli József Mező- terem, Kerezsi András Mezőterem, Szabó Demeter Mezőterem, Zoltán Sán­dor Szaniszló, Czele István, Kánya Sándor, Molnár Sándor, Tamás László Vállaj; Hentes György, Puskás Vazul Genes; Rézműves Mihály Mezöterem, Lakatos István Nagymajtény, Napkori András Penészlek, Bódog Gyula, Kis Lajos Szaniszló; Galobán Mihály Börvely, Lányi Pál Domahida, Lip­csei Sándor Erkörtvélyes, Balog János Genes, .Labanc László Kismajtépy, Mikié Teodor Krszentmiklós, Debreceni Imre Erendréd, Mozsi István E2r- körtvélyes, Fried Emánuel Penészlek, Bún Miklós Reszege, Bogdán József, Bota György Szaniszló; André János, Román Miklós, Segelbaum Zsiga Vállaj; Horváth Ferenc, Mókán János Vezend; GricárJános, Serbán Tiva­dar Csomaköz; Nagy István Észt ró, Klebács István Erendréd, Erdős Sán­dor Kaplonv, Antal Demeter Szentmiklós, Füvesi Sándor Nagymajtény, Rák József Reszege, Varga Józset Vállaj, Botán János Erdengeleg, Irjmiás András, Mátyás Elemér, Péczi János, Préskup János, Sajtos György, Serbák László Csomaköz; Baksa Mihály, Kővágó József Domahida ; Veisz Jenő Erendréd, Deli Jenő, .Kis Imre, Kocsvár János, Pató Mihály, Rostás Berta­lan, Stefamer János Erkörtvélyes; Pap Gyula Genes, Pataki József Gilvács, Lechli Mihály Kálmánd, Pink István Mezöpetri, Nagy Mihály. Rácz Péter Mezöterem; Grunspán Kálmán, Lörincz Kálmán, Napkori Péter, Tóth Já­nos, Usztics János Penészlek; Lara János Portelek, lvukunák György Re­szege, Kolszúpin János, Nagy Gyula' Szaniszló; Málik Sándor. Mán Lörincz, Moldován Ferenc, Murzsa Sándor, Szabó György, Tóth János Vállaj; Lelnie Demeter, Belme János, Kővári János Vezend. Nagykároly, 1914. márc. 9. ________ Matlarassy, főszolgabíró. 14 4 Szntmárvármegye Hivatalos Lapja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom