Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-04-02 / 18. szám

r 621—914. sz. Névjegyzék a nbányai járásban az 1893. évben született teljesen ismeretlen állitásköte­lesekröl. Brecher Jakab, Doczil Mihály, Csillik Dezső, Slcvenszki Sándor, Vimán György, Klein Éliás, Márk Tódor Kapnikbánya. Nagybánya, 1914. márc. 20. ________ Ináncsy, főszolgabíró. 16 26-914. sz. Körözés. Vetés községi illetőségű 1906 - 657. tzskvi. Szántó Miklós a m. kir. 12 sz. hadkiegészítő parancsnokság 765—1914 kiég. sz. szerint, mint szőke vény van nyilvántartva, megkeresem az összes hatóságokat, hogy neve­zettet hatóságuk területén nyomoztatni s feltalálás esetén nevezettet a legközelebbi katonai parancsnoksághoz elvezettetni szíveskedjék. Csenger, 1914. márc. 24. _______ Ináncsy, szolgabiró. 50 47—914. sz. Körözés. Az állítólag Nagyrábén született 60 éves ref. vallásu Székely Péter illetősége kerestetvén, kinek neje néhai Gál Juliánná volt, gyermekei pedig József, Lajos és Juliánná Előlnevezett mint cselédember (gulyás) több helyen, igy Mezöpeterden, hol Juliánná nevű gyermeke született, majd a Zsáka határában levő Dózsa pusztán lakott, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Körözendő és feltalálása esetén Békésvármegve alispánja érte­sítendő. Gyula, 1914. márc. 19. _________ "" Alispán. 9142—914 sz. Körözés. Elhagyottá nyilvánított kk. Gerber Endre illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának Gerber Irma nevelőnőnek illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Buda­pesten (Gömb-utca 29.) lakott, jelenleg azonbao ismeretlen tartózkodása Felkérem ennélfogva, hogy nevezett Gerber Irma nevelőnőt hatósága te­rületén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszo­nyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonat­kozó okmányai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és meg­küldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. márc 20. ________ Főjegyző. 99 42-914. sz. Körözés. Pest Pilis Solt-Kiskun vm. árvaszéke által elhagyottá nyilvánított Kolencsik Rezső (szül. 1911 jan. 8-án Budapesten) illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált nevezett anyjának Kolencsik Zsuzsán - nának, (szül. 188/. évben Máivá R Nyitni vm. atyja Kolencsik István, anyja Margiták Anna) illetőségi viszonyaira való" tüzetes kihallgatása Nevezett legutóbb Budapest sz. főváros területén lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodása Felkérem ennélfogva, hogy nevezett Kolencsik Zsuzsánnát hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén ille­tőségi. adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. márc. 14. ________ Főjegyző. Sz almái varmegye Hivatalos Lapja. 145 Róth, Nagykároly

Next

/
Oldalképek
Tartalom