Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-01-04 / 1. szám

Nagykároly, 1912. január 4. W V 1. szám. X. évfolyam. SZATMAR VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA. MEGJELEN MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. KIADJA: SZ AT MÁR VÁRMEGYE ALISPÁNJA. Felelős szerkesztő : KIADÓHIVATAL: KEREKES ZSIG M OND róTH ÉS TÓTH könyvnyomdája NAGYKÁROLY. vm. aljegyző, t. b. főjegyző. j Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők. Előfizetési ára: Egész évre-------II korona. il l. Általános jellegű, de további intézkedést nem igényid rendeletek, értesítések és más közlemények. 25947—911. sz. Szatmárvármegye alispánjától. A községek naptárának ajánlása. Valamennyi főszolgabíró, polgármester, községi és körjegyző urnák. Vass Dezső ujszentannn — a rád vármegyei körjegyző által 1912. évre szer­kesztett községi naptár beszerzését — tekintettel sokpldalu s a községi ügyek ve­zetésénél igen szükséges tartalmára"— ajánlom. — Ara a szerkesztőnél megren­delve 1 korona. Nagykároly, 1911. deczember 15. Ilosvay, alispán. 26954—911. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Horvát és Szlavonországokban előfordult kolera esetek tárgyában. Főszolgabíró és polgármester urnák. Fenti ügyben a belügyminiszter 177500—911. sz. rendeletét tudomásvétel s miheztartás végett alant közlöm. Kelt Nagykároly, 1911. deczember 18. Ilosvay, alispán. 177500—911.-VII.-d. sz. M. kir. belügyminiszter. Körrendelet. Horvát és Szlavonországokban előfordult kolera esetek tárgyában. Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak. Hivatalos közlések szerint Horvát-Szlavonországok területén folyó évi nov. hó 11-től 19. Szerémvármegye Bosut, Martinczi, Jaskova, Indjija községeiben for­dultak elő kolera esetek. Erről Czimet a 110000—911. számú itteni szabályzat 24. §-ára való utalással tudomásvétel és megfelelő eljárás végett értesítem. Budapest, 1911. decz. 5. A min. h.: Jakabffy, sk., államtitkár. 011 BEL FOlMi vnuvvrlo “H* ÍA9/I0 f}\W I

Next

/
Oldalképek
Tartalom