Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-01-04 / 1. szám

2 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 26891—911. sz. Szatmárvármegye alispánjától. A legutóbbi időben adott szabadalmak. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. Értesítem, hogy a m. kir. szabadalmi hivatal a Czimet érdekelhető alant felsorolt szabadalmakat adta meg a legutóbbi időben. Eljárás kövezet ut, csatorna és viz folyásburkolat készítésére szolgáló anyag előállítására. Kelt Nagykároly, 1911. decz. 19. Ilosvay, alispán. 26955—911. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Szerbiában, Montenegróban, Bulgáriában előforduló kolera esetek tárgyában. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. Fenti ügyben a belügyminiszter 179,111. sz. rendeletét tudomásvétel s meg­felelő miheztartás végett alant közlöm. E rendelet a Hivatalos Lap III. rovatán teendő közzé. Nagykároly, 1911. decz. 18. Ilosvay, alispán. 179111—911.-VII.-d. sz. M. kir. belügyminiszter. Körrendelet. Szerbiában, Montenegró, Bulgáriában előforduló kolera esetek tárgyában. Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak. Folyó évi november hó 25-én 173632—911. sz. alatt kelt körrendeletemmel kapcsolatosan folyó évi november hó 6-tól 12-ig Belgrád kerület Ripanj, Baba és Ropcseva községeiben fordultak elő kolera esetek. Drina kerület Novo-Seló Dreno- vácza Pricsinevics, Krusevácz kerületi és (fjunis községében, a fent jelzett idő­szakban, újabb kolera esetek nem fordultak elő. Montenegróban Buskupija és Bars- kopulya községekben merültek fel kolera esetek. Bulgáriában a burgasi kerületben Duvalare községben a kolera balmozódottabban mutatkozott Erről Czimet utalás­sal a 110,000—911. sz. itteni szabályzat 24. §-ára tudomásvétel és megfelelő eljá­rás végett értesítem.­Budapest, 1911. decz. 6. A min. h.: Jakabffy, sk. államtitkár. IV. Személyi hir. 1670-911. sz. Vármegyénk főispánja Friedmann Henriehet a kiskocsi anyakönyvi kerü­letben viselt anyakönyvvezető helyettesi tisztétől felmentette. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. 1735-911. sz. II—H. Pályázati hirdetmény. Gyügye község elöljárósága a megüresedett Gyügye, Szamosujlak közsé­gek körszülésznői állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás Gyügye község részéről 60 K, Szamosujlak község részéről 60 K évi fizetés utólagos évnegyedes részletekben s a szülési esetek után várme­gyei szabályrendeletben megállapított dijak. Szegények ingyen gyógykezelendők, a többi betegek kezelési ideje 8 nap. A választás 1912. január 3-án d. e. 10 órakor lesz megtartva Gyügye köz­ségházánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom