Szatmármegyei Közlöny, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1912-08-04 / 31. szám

s / ban gyakorlati tevékenységet fejtenek ki, vagy 3. valamely meghatározott életpályára készül­nek, vagy egy művészeti s ipari ág elsajátítá­sára törekszenek s a foglalkozás megszakítása súlyos károkat okozna nekik. Az átmeneti intézkedések, mint legidő­szerűbbek, szintén figyelembe veendők. Az 1912., 1913., 1914. években besorozottak úgy a gyalogságnál, mint a lovasságnál három évig szolgálnak a tényleges állományban. A törvény hatályba lépését megelőzően szerzett egyévi önkéntességi igény sértetlenül marad. Azoknak, akiknek e kedvezményre igényük lett volna, ha besoroztatásukkor e törvény életben lett volna, ha folyamodnak érte, — a kedvezmény megadatik. Ha a hadköteles tanító oly vidéken működik, ahol a tanítókban hiány van, a kö­vetkező két év tartama alatt soroztatván be, póttartalékba utalják. Ezen vidékeket a honvéd­elmi és kultuszminiszter határozzák meg. Irodalom, művészei A nagybányai kiállítás megnyitása. A nagy­bányai festőkolónia jubiláns kiállításának ün­nepélyes megnyitása csütörtökön történt. A kiállítás védnökét, a külföldön üdülő Zichy János vallás- és közoktatásügyi minisztert —- Csaba Adorján főispán betegsége miatt — Dr. Gopcsa László kultuszminiszteri tanácsos képviselte. A nagyszabású kiállításon nagy anyaggal van képviselve Réti István, Ferenczi Károly, Ferenczi Valér, Maticska Jenő, Mikola And­rás és Cziffí'er Sándor. Közülük Réti István külön csoportban állította ki festményeit, amelyek egész pályafutását képviselik. A régi nagybányai művészek közül Hollósy Simon, Thorma János, Glatz Oszkár, Iványi-Grünwald Béla, Csók István, Koszta József, Horthy Béla, App Gábor, Ferkay Jenő, Frischauf Ferencz, Lohwag Ernesztin és Rózsaffy Dezső vannak jelen a magyarok közül; Kardorff Konrád, Ottner Emil és Nuszbaum Vilmos a németek részéről. A fiatalabb generácziót Perlrott Csaba Vilmos, Czóbel Béla, báró Hatvány Ferencz, Basch Andor, Börcsök Samu, Jakab Zoltán, Bornemissza Géza, Kollerich János, Kandó László, Csáktornyái Zoltán, Réthi Károly és Tihanyi Lajos képviselik. A kiállítás kereté­ben van egy nagy iskola-kiállitás is, Hollóssy Simon régi tanítványainak és a mostan mű­ködő nagybányai festőiskola növendékeinek az iskola tanulmányaiból. A nagybányai iskolát most Ferenczy Károly, Thorma János és Réthi István vezetik, akik évenként felváltva korri­gálnak. A kiállítás megnyitása alkalmából délben a Széchenyi-ligetben bankettet rendeztek. Az ebéd tartama alatt három hivatalos felköszöntő volt. Az elsőt Égly Mihály főjegyző, kiállítási bizottsági elnök mondotta a miniszteri kikül­döttre, azután Révész János ev. lelkész a fes­tőkolónia vezetőit, Nagy Gábor pedig a sajtó képviselőit köszöntötte fel. Hamisak a Debreczeni István lemondásáról szóló hírek. A Szatmármegyei Közlöny legutóbbi számában jelentettük, miszerint Nagykárolyban legutóbb olyan hirek kerültek forgalomba, mintha Debreczeni István kir. tanácsos, Nagy­károly város polgármestere ezen állásáról a képviselőtestület legközelebbi közgyűlésén le­mondani szándékozna. Az. ellenőrizhetetlen forrásból származó hirek érthető konsternácziót keltettek Nagykárolyban és bár a hir valósá­gában a legtöbb helyen kédkedtek, mégis aggodalmat és őszinte sajnálkozást váltott ki az emberekből az esetleg bekövetkezhető esemény. Debreczeni István polgármester még nem érkezett haza bikszádi üdüléséről és igy köz­vetlenül vele még nem beszélhettünk ez ügy­ről, azonban a polgármesterhez igen közel álló és magánügyeiről is jól informált személyisé­gektől azon megnyugtató értesülést kaptuk, hogy a polgármester lemondási hírének egyelőre A T N! A R M E G Y E I K 0 7 ' Ö Y V semmi komoly alapja nincs és az egész hi- reszielés tendencziózus ugratás, amelyet való­színűleg azok insczeniroznak akiknek a polgármester lemondása azért állna érdekükben, hogy az igy megüresedő polgármesteri székbe beletelepedhessenek. A polgármesterhez közel álló egyének ismerik az intrikusokat, a lemon­dási hirek kifundálóit és terjesztőit, akik, ezt az aknamnnkát már egy évvel ezelőt megin- ditották. Érdekes, hogy a polgármester lemondá­sának hírére a közönség körében mint leendő polgármesterek, mintegy 8—10 ember neve van forgalomba és — persze csak úgy guba alatt — egyes polgármester-jelöltek érdekében már apró pártok is alakultak. A jelöltek közt 4 ügyvédet is emlegetnek. A vizérdekeltség ZSEBÉRDEKELTSÉG szeretne lenni. Nagykárolyban, a Fény-utcza és az Arany János-utcza sarkán felépült az Ecsedi-láp le­csapoló Társulat kastélyszerü, Magyarmiskásan kiczifrázott, az Isten tudja miféle stilusu szék­háza, amelynek berendezéséről és arról, vajon megfelel-e hivatásának, más alkalommal fogunk írni. A székház a maga falusias külsejével pompásan festene egy óriási park közepén, év­százados jegenyefákkal körülvéve, a mostani helyére azonban nem való. Az Arany János- utczát egy nagy falusi utcza jellegűvé teszi és a Szatmármegyei Közlönynek az a véleménye, hogy fegyelmit kell indítani Nagykároly város közigazgatásának azon tagjai ellen, akik az ilyen stilusu épületet a város legforgalmasabb helyén felépíteni engedték s nem kötelezték az Ecsedi Láptársulatot arra, — amint azt minden vá­rosban tették volna, — hogy a gyönyörű saroktelekre egy modern, városias külsejű épü­letet emeljen. De hát a Lápnak, illetőleg a lápi hiva- j tál élén állóknak, mint sok egyéb tekintetben, f itt is szerencséjük van és sikerült nekik oda­hatni, hogy egy, az atyafiság által tervezett gyönyörű lakásra tegyenek szert. A lápiaknak ezt a hagyományos szerencséjét irigyelték meg — úgy látszik — egyesek és ezért most nem kevesebbet akarnak, minthogy7 a Szamos jobbparti és balparti vizérdekeltségek is táru- lattá alakuljanak át, olyan szervezettel, mint az Ecsedi-láp társulat bir. E czélból a szatmári folyammérnöki hiva­tal egyik tagja már hetek óta azon fáradozik, hogy a Szamos jobparti és balparti vizérde­keltségek tagjait a társulattá alakítás előnyeiről meggyőzze. Pedig ez nem közérdekből, hanem amint a körülmények mutatják, a magánérdek szempontjából volna jó. A Szamos jobparti és balparti vizérdekeltség ez időszerinti védmüvei és a vezetőség munkája tökéletesen megfelelnek a kivánalmaknak és a társulattá való alakulás közszükségletet nem képez. Az érdekeltség a mai szakszerű vezetés mellett, tekintélyes va­gyonra tett szert, mig társulattá való átalaku­lása esetén csupán az adminisztratív, helyeseb­ben az irodai és kiszállási költségek tennének egy éven át annyit, mint amennyit ma a véd- müvek technikai czélu kiadásai, adminisztratív költségei és minden más ellátása tesz ki. Hisszük, hogy a vizérdekeltségek tagjai átlátnak a terven és nem lesznek hajlandók hozzájárulni, hogy a vizérdekeltségek is egy Ecsedi Láppá változzanak át. I pST Nyári Idény csikkek ® U. m.: Napernyő, rövid lábravaió, keztyii, harisnya ing, utazó kosár, gyermek- kocsi, szalmakalap, trikót rendkívül olcsón vannak eladás alatt : : POLITZER IGMÁCZ S;tÄ1srS--------------------------------------------------munka üzletében bí agykárol y ban. 19" Tanuló felvétetik. Iskola, egyház. Tanítói kinevezések. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter szerdán nevezte ki a ta­valy életbeléptetett rend szerint az uj állami elemi iskolai tanítókat és egyszersmind intéz­kedett az áthelyezésről is. Szatmármegyében kineveztettek : Mózesfalu : Erdélyi Gábor; Je­der: Koródán Tivadar; Nagybánya-Fekete- patak-telep: Petneházv Erzsébet; Szamosbor- liid: Papp Viktor és Juhász Mária; Szaniszló: Baumgartner György, Bodó Rémusz és György Terézia Piroska: Tartolez : Getie Kornélia; Tö­rökfalu: Jáczina Anna; Kísmajtény: Otmayer Gyula; Tyúkod: Miké Mátyás és Almássy Sára; Szamoskóród: özvegy lile Bertalanná; Érendréd: Berki Julia; Gyökeres: Bacsila Viktor; Kapnikbánya: Ember Lászlóné Bede Jolán: Nagynyires: Schönflug Béla. Áthelyez­tettek : Szatmárnémetibe Jankovich Zoltán dombóvári. Nagysomkutra Szabó Géza és neje mezőpaniti, Avas-Újfalura lile Péter mézes­falui, Réztelekre Haluván János krasznahor- váti, Szaniszlóha Vörös Juliána szatmárújvári, Vámfalura Lohán János gyökeresi, Tyúkodra Karabélyos Andor és neje, szaniszlói, Szat- márudvarira Petruska Berta szamoskóródi. A kicsapott román teológusok. A nagy­váradi latin szertartásu szemináriumból haza- fiatlan viselkedésük miatt eltávolított román klerikálisok dolgát most intézte el végleg a két váradí püspök: gróf Széchenyi Miklós és Radu Demeter. A kicsapott teológusok, akik között több szatmármegyei is van, Nagyvára­don vizsgázhatnak, de az uj tanévben más: intézetbe kell beiratkozniok. A jövőre nézve a püspökök egyetértőén úgy határoztak, hogy a. román kispapokat a román tanítóképző-inté­zetben helyezik el nevelésre és ellátásra s a latin szertartásu szemináriumban csupán ta­nulmányaikat végezhetik. Radu püspök egyéb­ként papnevelő-intézetet építtet Nagyváradon, a melyet már 1913. évben átadnak rendelteté­sének. Hírek. — Személyi hírek. Csaba Adorján Szatmár- vármegye főispánja betegségéből teljesen fel­I épült és ma négy heti pihenőre családjával sályii birtokára utazik. — Plachy Gyula kir. tanácsos, nagykárolyi pénzügyigazgató f. hó 1-én nyári üdüléséről visszaérkezett. — Jóváhagyott vármegyei pótadók. Az 1912. évre Szatmármegye törvényhatósági közgyű­lése által engedélyezett vármegyei pótadók és pedig: a tisztviselői nyugdíjalapra lVWo, & vármegyei közművelődési alapra s/4°/0, a helyi­érdekű vasutak segélyezésére l1/a°/0, a külön­böző czélokra felvett kölcsön törlesétésére FAo/q. Összesen: 5% pótadót a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel együtt engedélyezte. A pótadók kivetését az alispán már elrendelte. — A szatmármegyei románok nemzeti gyászá. Felháborítóan érdekes és egyben humoros nemzeti gyászt ülnek most a szatmármegyei oláh nemzetiségi vezetők. Szamosborhidon az oláh esperesi kerület tanítói a napokban tartották meg szokásos évi gyűléseikéit és az összejövetel alkalmából tánczmulatságot is akartak rendezni. Deszándókuk kivitelében megakadályoztaőket az egyházi hatóság. A tanítók tánczát azért tiltot­ták be, mert az oláhoknak, a magyar püspök­ség létesítésének engedélyezése miatt most nemzeti gyászuk van — Halálos uszóverseny. Szamoskéren va­sárnap délután a legények, összesen mintegy harminczan, a Szamosba fürödni mentek. Yigan telt az idő a hüs hullámokban, mig egyszerre két legény beljebb merészkedett a vízbe és uszóversenyt tartottak. Az ár mindkettőjüket elragadta. Néhány perczig küzdöttek a hullá­mokkal és alámerültek. Az egyik legény holt­testét másnap délben kifogták, mig a másik hullát a mai napig sem találták meg. — A muzsikaszó. Nagyon szép kánikulai történetet, amely ijesztően bizonyítja a hőség­nek ez emberi agyra való káros hatását, beszél el egy angol újság, a tyúkok tojásrakásáról. Hogy a történet helye Amerika, az csak ter­mészetes. Springfiedben egy Cramesné nevű asszony, akinek ott kis birtoka van, azt a különös fölfedezést tette, hogy a tyúkjai azo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom