Szatmármegyei Közlöny, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

Nagykároly, 1912-02-25 / 2. szám

NAGYKÁROLY Áz ifjúság forrása. Egy öreg férfi a házasságról. — Amit évezredek óta nem sikerült felfedezni. A házasságról már sokan mondtak véle­ményt, jót is, rosszat is, a rosszat azonban állandóan — nős emberek mondják. Éppen ezért most egy érdekes kivételről adhatunk számot, amennyiben John H. Puller, akinyolcz- van esztendős korában egy ötven esztendős asszonyt vett el feleségül, nyilatkozott egy chicagói lapban s azt mondotta, hogy a házas­ság intézménye pompás és nagyszerű. Valósá­gos elragadtatással beszólt a házasságról, amely­nek szerencséje maguktól a házasfelektől függ. John H- Puller, ki Mezőpetriből ezelőtt 40 évvel vándorolt ki Amerikába, maga magára vonatkozólag azt mondja, hogy a házasság az a forrás, amelytől az ember megfiatalodik. Évezredek óta bölcsebbnél bölcsebb és tehet­ségesnél tehetségesebb tudósok keresik az ifjú­ság forrását s mind ez ideig nem vették észre, hogy az ifjúság forrása — a házasság. Ezt ő mondta, Mr. Fuller, aki nyolczvau esztendős korában ment el az anyakönyvvezető elé, aki az állam jóváhagyását adta meg az ifjúság forrásához. Házasodni, uraim, házasodni, ezt a tanácsot adta a férfiaknak, akár öregek legye­nek, akár fiatalok, az öreg Puller Chicagóból. Neki sikerült megtalálni az ifjúság forrását s önzetlenül felajánlja minden embertársának. A tanács most is megszívlelendő, bár márkinn va­gyunk a farsangból. Amm mn i / vörös kéz. Egy barátságos levelező-lap. A hirdhetté vált „Fekete kéz“, amely már Nagykárolyban is több Ízben operált, vagy veszedelmes konkurrenst kapott, vagy czéget változtatott. Legalább erre vall az a barátságos levelező-lap, mely a „Fekete kéz“ szokott mo­dorában Kubinyi Bertalan, a nagykárolyi Takarékpénztár-Egyesület főkönyvelője kapott. A levelező-lap a következő: Igen tisztelt uram! Mint a „Vörös kéz“ társulat titkára, hi­vatalosan felszólítom, hogy holnap, azaz február 17-én délután fél 6 órakor az önre kitűzött 200 koronát a Nagy-utczán, az árok­parton levő czölöpnél hasbalövés terhe alatt helyezze el. Teljes tisztelettel: A „Vörös kéz“ szövetség titkára. A veres tintával irt levelező-lap nagyobb nyomaték kedvéért egy veressel rajzolt nyitott tenyerű kézzel és két keresztbe fektetett tőrrel van díszítve. Nem tudjnk, hogy Kubinyi Bertalan ele­get tett-e a „Vörös kéz“ parancsának vagy sem. Annyit tudunk, hogy Kubinyi az esetet nem jelentette be a rendőrségnek és hogy ennek daczára még a mai napig se lett hasba- lőve. ,M-í-í-t?“ — Papa megengedte! Hisz’ valódi JACOB' élet A n t i n i c 0 t i n-czigarettahüvelyek fadobozban! “ Vigyázzon! Csakis a „ J A 0 O B I“ jelzéssel valódi. Minden fadoboz érdekes Röntgen-képeket tartalmaz! EGGER EMÜLSIO csak e védjegygyei valódi. Minden szülő adjon hideg időszakban gyermeké­nek EGGER EMULSIOT, mert ez erősiti a gyermekek előmozdítja a csontképződést, fejleszti és táplálja Hatásos ellenszere a köhögésnek, gyomorrenyheségnek. Megbecsülhetetlen, fogzás idején Hírneves orvosok ajánlják, mert a legjobb csukamájolaj preparátum, nincs kellemetlen szaga, jóizü, könnyen emészthető és «lejét veszi a különféle gyermekbetegségeknek. Egy üveg ára 2 kor., a gyógyszertárakban. Postán 3 üveget bérmentve 6 koronáért a pénz előzetes beküldése után vagy utánvéttel küld : „Nádor gyógyszertár,“ Budapest, VI., Váczi-körut 17. Kapható: Hahn János gyógyszertárában Nagykároly. Hirdetéseket Ipk Kiadóhivatala jutányosán közöl. A valódi hires 500 éves : ...... PO ZSONYI SEEHOFER NÖVÉNY-BdLZSAM elismert legjobb és legrégibb házi­szer. Kitűnő mindama bajok ellen, melyek rossz emésztés vagy eldugulás, folytán állottak élői u. m. emésztési zavarok, májbaj, bélrenyheség, kólika, agyvérsze, génység, aranyér s hasonló bán- talmak ellen. E kizárólag növénye- alkatrészekből készült szer hatása kifogástalan és a testre jótékony, enyhe, miért is még a leggyengébb természetűek is meggondolás nél­kül eredményesen használhatják. Számtalan elismerő levél bizo­nyítja a POZSOMYI SEEHOFER NÖVÉNY-BALZSAM jóságát, mely­nek valódiságát a kék csomagolás és az itt látható vörösrák védjegy bizonyítja. Ügyeljünk a „FÖLDES“ aláírására. Min­denütt kapható, ahol nincs raktáron, ajánlatos, hogy közvetlenül rendeljük a .\ V .'. v V .'. FÖLDES LÁSZLÓ VÖRÖS RÁK GYÓfiY- TÁRÁBÓL, POZSONY, MIHÍLY-ÜTCZA 19. I üveg ára 70 fill. Postán utánvéttel bérmentve 4 K 60 f. VÉDJEGY Hirdetmény. A nagyérdemű közönség szives tudomására hozzuk, hogy újonnan épült bankpalotánkban a többi pénztári helyiségtől teljesen elkülönített ,'Safe deposits“-t % rendeztünk be, melyet erre a czélra alkotott szabályzatunk alapján következő árak mellett bocsájtunk a nagyközönség rendelkezéséré: Nagyság Magasság ctm. Szélesség ctm. Mélység ctm. Egész évre Félévre Ví-edévre korona 1 13 26 50 20 12 7 2 16 26 50 30 18 10 3 21 26 50 40 24 14 4 26 26 50 50 30 20 Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság Igazgatósaga. Tóth, Nagykároly. ! Ili szálloda és Hz Hon. Szives tudomására hozom a t. nagyközönségnek, hogy Tasnádon, \ a Fö-utczan (Kandel-féle házban) teljesen újonnan épült i HUNBÁRIA SZÁLLODÁT is KÁUÉHÁZAT ] W" nyitottam. i A földszinten fényesen berendezett kávéház és étterem, az emele­| létén 10 teljesen modern berendezésű vendégszoba. — Kóser konyha. — j Abonenseket elfogadok. — Elvállalom bankettek, lakodalmi ebédek, vacsorák | rendezését. 4 At. közönség pártfogását kéri \ —. , , . ,—— , , Blum Jenő, % Olcsó arat, figyelmes kiszolgálás!

Next

/
Oldalképek
Tartalom