Szatmármegyei Közlöny, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

Nagykároly, 1912-09-01 / 8. szám

- Z A T M Á R M E G Y E 1 K 0 7 ' 0 ' Szép jövedelmet érhetnek el azon egyének, kik egy elsőrendű bankdis- ponens vezetése alatt az értékpapirpiaczon a közel jövőben várható konjunktúrában részt óhajtanak venni. Ebben már kisebb tökével rendelkezők is participál- hatnak ; csekély nyereségrészesedésem mellett szívesen szolgálok felvilágosítással. Megkeresések „Bankdisponens“ jelige alatt Eckstein Bernát hirdetési irodája Budapest, VII. Erzsébet-körut 37. szám alá kéretnek. HIRDETÉSEK lapunk kiadóhivatalában jutányos áron vétetnek fel COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTlQUE Francia hajjóvonai Rendes közvetlen gyorshajójáratok mam és Kanadába, Basel (Schweiz) és Parison át. Iroda: Budapest, VII., Baross-tér 15. sz. Sürgönyczim: Transat, Budapest. [iinranHii FF Gszi trágyázás! Óvakodjunk a hamisításoktól! Óvakodjunk a hamisításoktól I Valódi $teri^5^1arlÖ védjegyű. Th Ama 00 a lat a legjobb és legolcsóbb foszfor- 1 llUllKLoodldn. savas műtrágya! seri* Csak akkor valódi, ha ilyen iW* zsákban van es ere­deti ólom­zár van rajta! ; Hamisítástól szigorúan óvakodjunk ! Minden zsák tartalomjel­zéssel van ellátva! Yalmáp Vilmno a Thomasphosphatfabriken ivailliai llIUIUö BERLIN, vezérképviselöje Bndapest, VI., Andrássy-ut 49. — Különösen a jelen­legi rendkívüli olcsó árakra figyelmeztetjük a vásárlókat­ÖSTYEN i VILÁOHIRÜ RÁDiUMOS ISZAPFÜRDŐ csúz, köszvény, ischias ellen. A pösíyéni uj Thermia Palace a világ legtökéletesebb szálló- és fürdő-palotája. Közvetlenül a gyógyforrások felett épült, 200 lakószoba, 300 fürdőkabinnal, 2 nagy kupola-iszapmeden- cével közvetlenül összeépítve. Hideg-meleg vízvezeték és telefon a szobákban. Központi vizfütés és szellőztetés. 7 lift. Elsőrangú penzió dietétikus konyhával (orvosi ellenőrzés alatt), ideális kényelem télen, nyáron. ........== Pr ospektust küld a FÜRDŐIGAZGTÓSAG, PÖSTYÉN Biidapestföl 3 óra közvetlen gyorsvonattal. Nyomatott a kiadó: Tóth József könyvnyomdájában Nagykárolyban. F. wriir.icr iowuku 9W viü kw<u>.w '.cm ki <w~> kmuui>''-' w/xaiuu» w™"!»' «WHillT *cv,.s mi r.vi» >• 2821 —1912. számhoz. ? i Árverési hirdetmény. | Tasnád község m vásáriiely-dilszedesi joiál | : folyó évi szeptember hó 15-én d. e. 10 órakor j a községházánál újabban megtartandó nyilvános árverésen 3 azaz Három ) i egymásután következő évre haszonbérbe adjuk. \ Kikiáltási ár 6000 azaz Hatezer korona évi haszonbér, melynek j ! 10°/0-a készpénzben vagy óvadékképes papírokban az árverés megkezdése j j előtt bánatpénzül leteendő. | Az árverés megkezdésére kitűzött ideig — az árverési feltételek \ 1 ismerését igazoló aláírással és megfelelő bánatpénzzel ellátott — zárt < I ajánlatok is elfogadtatnak. Az árverési s bérleti módosított feltételek időközben a községhá- < ! zánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Tasnád, 1912. évi augusztus hó 29-én. ( Tassy Lajos, Spinher Lajos, j a. ü. jegyző. községi bíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom