Szatmármegyei Közlöny, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-05 / 45. szám

S 7. A T M A R M E G Y E I KÖZLÖNY — Bestiális férj. Borzalmasan pimasz dolgot jelentenek Szamossályiból. Egy Borbély József nevű gazdag ember, feleségét már hónapok óta az istállóban a jászolhoz lánczolva tartotta. A bestiális eljárás annyira elkinozta, az asszonyt, hogy fekvő helyzetéből nem bir felállani és beszélő képességét is elvesztette. A dologra névtelen feljelentés hivta fel a hatóságot, amely Borbély ellen szigorú vizsgálatot indított. — Adomány a tüzkárosultaknak. A belügy­miniszter a csegöldi tüzkárosultak segélyezé­sére 500 koronát adományozott. — A kovási postaügynökség vezetésével Farkas János ottani körjegyző bizatott meg. — Adakozás az egyháznak. A következő levelet kaptuk. Tekintetes Szerkesztő ur! Szí­veskedjék az alábbi közleményemet b. lapjába felvenni, mely erős bizonyítéka annak, hogy a vallásához ragaszkodó keresztyén embernek egyik legfőbb erénye a szent végekre való ada­kozás. Csanálos róm. kath.-ok által lakott köz­ségben egyesegyedül Szabó Dezső körjegyző ur az, ki a református egyháznak buzgó és oszlopos tagja. E hitbuzgó férfiúnak szeretett nővérét, Izabellát e hó 29-én egyházam 8—10 tagjainak a jelenlétében és közremüködésök- kel — értem énekeltek — eltemettem, s akkor, mikor elbúcsúztam a család fájdalom és mély bánattal lesújtott szomorú tagjaitól, az emlitett jegyző ur 50 (ötven) koronát adott át azon vallásos érzésre mutató megjegyzéssel, hogy „Bella nővérem emlékére a mérki ref. egy­háznak harangalap javára ajánlom ez összeget“, nm egyházam nevében a legnagyobb köszö­nettel elfogadván ez ajánlatot, 30-án' tartott presbyteri gyűlésünk jegyzőkönyvében a ke­gyes adakozónak hálás köszönetünket nyilvá­nítottuk. Teljes tisztelettel, Mérk, 1911. évi október 31. Tukacs Albert ref. lelkész. — Ki akar városi mérnök lenni. Nagybánya város pályázatot hirdetett a városi mérnöki állásra. Mivel azonban az október hó 29-én lejárt határidőig az állásra senki se jelentke­zett, az alispán a pályázat határidejéül újabban november 12-ik napját tűzte ki. — A börtön nem javít. Egy bűnügyből kifolyólag három havi fogházra Ítélték hétfőn a szatmári kir. törvényszéknél Búd Vaszil 18 éves tartolczi legényt, ki fiatal kora, daczára már egy évig börtönben ült. A hétfői tárgya­lásokról hazamenet Avaslekencze községben betért egy özvegy asszonyhoz és kirabolta. — Czáiát körözik. Ki ne ismerné a világ­hírű Czáját, a vasizmu birkozóbajnokot, a ki egymás után teremtette földhöz a hozzá ha­sonló bikaerejü birkózókat. Jaj volt annak, a ki Czája öklei alá került a porondon, az ugyan gyalog nem ment el onnan. Czája nevével egyidőben minden hirdetőoszlopon és minden plakáton találkoztunk, öklömnyi betükel szúrta ki a szemünket és éppen ezért ma kissé meg­lepetten olvastuk a hivatalos lap legapróbb-be- tüs részében, hogy a nagybecskereki járásbíró­ság körözi Czája Bertalan dijbirkózót. Miért? — kérdezi mindenki s Czája bizonyára piron­kodva vallaná be, hogy miért. Könyü testi sértéssel gyanúsított Czája Bertalan ellen szól a körözőlevél és Czája mindenesetre szégyelné hogy ő könnyű testi sértést követhetett el ne­hézsúlyú birkózó létére. Yalószinü azonban, hogy a kit könnyen megsértett testileg, éppen nem kevesli a történteket. — Képviselők fizetése a világ államaiban. Legnagyobb fizetést kapnak a képviselők az Egyesült Államokban: 7400 dollárt, azaz közel 40 ezer koronát évenként. Utána következik Argentina köztársaság évi 26.500 koronával. Harmadik helyen Francziaország és Mexikó következik 15.000 korona fizetéssel: Ausztria 10.000 koronával, nyomban utánuk következik Ujdéhvales, Ujzeeland és Queensland évi 7566: Yicztoria 6000, Japánország 5500, nyugat-Ausz- trália 5oOO. Paraguay állam 4900 korona évi fizetéssel szerepel. Hallandia 4180; Belgium 4000: Németország 3720, Svédország 1680 ko­ronát fizet évenként a képviselőjének. Öt állam van, amely ülésszakonként fizeti képviselőit: Kanada 13.250, Törökország 2400, Görögország 1800 és Bolivia 1000 frankot fizet. Némély ál­lam napidijat állapított meg a képviselők ré­szére : Oroszország 26 frank 67 czentimes: Románia 25 frank és Ausztria 25 korona napi- dijat juttat nekik, mig Svájcz és Bulgária 20, Poroszország 18, Norvégia l7, Finnország 15 és Szászország 15 koronával szerepel a kimu­tatásban. Ebben a kimutatásban Magyarország képviselői 6400 korona évi fizetéssel szerepelnek. — Vértódulások a természetes Ferencz Józsefekeserüviz rendszeres használata mel­lett biztosan és rendkívül enyhe módon gyógyulnak. Mint rendszeres adag elegen­dő lh pohár reggel éhgyomorra. Az igazi Ferencz József-keserüviz kitűnő hatását a legjobban igazolja az egész világ orvosainak és orvostanárainak egybehangzó elismerése. Dr. Ch. Mauriac, a párisi Hopitál du Midi orvosa is igy nyilatkozott e világhírű hazai gyógyvíz­ről: „A Ferencz József-keserüvizet sok­szor rendelem s eddigi tapasztalataim sze­rint hatása nagyon kedvező, úgy hogy ez a gyógyvíz a hashajtók között a legelső helyek egyikét foglalja el.“ Bevásárlásnál úgy a füszerüzletekben, mint a gyógytárakban kérjen határozottan „valódi Ferencz József“ keserüvizet. Óva­kodjunk az utánzatoktól! — Elégett a juhászbojtár. A borpataki ha­tárban legeltette Brebán Grigor kisbányai gaz­da juhait Purdea Mihály 18 éves juhászpaku- lár. Ruházatát átjárta a hideg őszi szél s a kis juhászbojtár melegedni akart. Egy tanyai kunyhóban málékóróból tüzet rakott s hogy reszkető tagjait fölmelegitse, lefeküdt a tűz mellé, ahol elaludt. Egy lángbelekapott az alvó bojtár ruhájába s a szegény 18 éves Brebán Grigor teljesen elégett. Másnap találtak meg- szenesedett hulájára a járókelők. — Miért pótolhatja csak egy tejtartalmu készítmény az anyatejet? Mert össsetételében a természethez hü maradt és nem tartalmaz mesterkélt, vegyileg előállított részeket, me­lyek megemésztésével a csecsemő gyomra hiá­ba fáradna. A j^estlé-féle gyermekliszt az egész világon elért rendkívüli eredményét pél­dául csak azon körülményeknek köszönheti, hogy főalkatrésze tiszta alpesi tejből áll. „A Nestlé-féle gyermeklisztet hosszú tapasztalat után szívesen ajánlom,“ — mondá dr, Dirner tanár, a budapesti bábaiskola igazgatója — „mert alkotórészei közt legnagyobb mennyiség­ben tiszta, jó svájci téjet tartalmaz és ez ok­nál fogva már 3—4 hénapos csecemő is jól tűri és mert a csontképződést előmozdítja.“ Óva intünk utánzatoktól. A Szatiánespi Kizliny kereskedelmi és ipari közleményei. Nő a behozatal, esőken a kivitel. A statisz­tikai hivatal közzétette az ország szeptember havi külkereskedelmi forgalmára vonatkozó ada­tokat. Ezen adatok szerint a behozatal értéke az előző évi 1293.8 millió koronával szemben ez év január — szeptember havában 1419.5 millió koronát ért el s ebből 1037.7 millió K Ausztriából való behozatalunkra esik. Kivite­lünk értéke a múlt évi 1,175,6 millió koroná­val szemben a folyó év első kilencz hónapjá­ban 1,165.1 millió koronát tett, mely öszszeg- hez Ausztria 869.6 millió koronával járult. Az 1011. év első kilencz hónapjában árumérlegünk összesen 254.4 millió korona, Ausztriával szem­ben pedig 169.1 millió korona behozatali töb­bletet tüntet föl, jóval többet a tavalyinál is. Fizetésképtelenség. Grünvald Izidor nagy­károlyi kézmüárukereskedő fizetésképtelen. ki az egészséges bőrápolásra tart, különösen ki szeplőjét el­űzni akarja, valamint finom puha és fehér arezbőrre óhajt szert tenni és azt állandóan megtar- :: :: tani az kizárólag. :: :: VESSZŐPARIPA LILIOM tsj- szappannal mosak s z i k. Darabja 80 fillér, kapható min­den gyógyszertárban, drogéria és illatszer kereskedésben. .. (Védjegy Vesszőparipa) Bergmann és társától Tetschen. Kö zgazdaság. Forgalmi ártáblázat Nagykároly 1911- év Novenber l-sö hetében Búza legjobb métermázsa . . 24 K 60 f. „ közép . 24 M Kétszeres legjobb „ . 18 » 60 „ „ közép . 18 30 „ Rozs legjobb . 15 » 40 „ „ közép . 15 Zab legjobb . 14 » o 00 » közép . 14 Marhahús I. oszt. 1 kiló . . 1 v IL j> >> >> . 1 44 „ Kóserbus » • . 1 64 „ Sertéshús „ » • . 1 »» 84 „ Borjúhús „ n • . 1 n 84 „ Zsir- 2 20 „ Szalonna fehér n » • . 2 » Füstölt . 2 n 40 „ Tűzifa 1 kbm. . . . 8 V Felelős szerkesztő: ROSENFELD ZSIGMOND. Segédszerkesztő: KÁLMÁN MIKLÓS. Fömunkatárs: NAGY ISTVÁN órendrédi jegyző. Laptulajdonos: TÓTH JÓZSEF. Pénzügyi hírek. Házalás bányarészvényekkel. Megírtuk a minap, hogy a máramarosmegyei Kőrösmezőn petróleumforrásokra bukkantak, melyeknek fel­tárására egy konzorcium alakult. Ez a konzor­cium a petróleumterület feltárásával megint a Galizische Karpaten A.-G.-ot bízta meg, mely a munkálatokat már bárom hónapja megkezd­te, de 250 méternél nagyobb mélységre nem tudott eljutni, napi három hordó földolaj ter­melésnél többet pedig nem tudott ennek foly­tán produkálni. A nagybányai bányakapitány­ság ezen körülmények dacára a petróleumtar- talmu területet üzemképesnek találta és a bá- nyajogositványok tulajdonosainak ennélfogva kiadta a bányarészjegyeket. Ezekkel most — a mint értesülünk — az egész felvidéket és Szatmármegyét keresztül-kasul végigházalják az érdekeltek ügynökei, még pedig eredmény­nyel, mert a papírok nagy részét már sikerült is elhelyezniök. Ez az eset markánsan jellemzi a magyar kistőkést, aki nagy kínnal összeku- porgatott krajcárjait inkább ilyen bizonytalan és kétes jövedelmezőségű papírokba fekteti be, semmint,, hogy fixkamatozásu biztos papírokat vásárolna. Nikola doktor boszuja. Irta : Guy Booihhy. (45-) Fordította: Radocza Jankó. Be sem várva válaszát, beléptem, hogy szemügyre vebessem pajtását. Természetesen meg voltam győződve, hogy az csakis Nikola lehet, akihez cimezte a sürgönyt, de ki volt ez a Nikola? Ez volt az a kérdés, amely leg­jobban érdekelt. Kíváncsiságom csakhamar váratlan kie­légítést nyert. Arcával felém fordulva, ujjai között cigarettával, a francia vendéglőbeli isme­retlennel állottam szemben, azzal, aki zsebem­ben olvasla el a névjegyeket és oly titokzato­san figyelmeztetett Phylisre vonatkozólag. Te­hát ő vele állt levelezésben Baxter ? 0 Nikola ? Folyt köv. I < Ell It £ £

Next

/
Oldalképek
Tartalom