Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-05-15 / 20. szám

SZATMARMEGYEI kö z LÖN y kiki 4® ( IfiKU JBapunü üiadóvitaia hirdetéseket jutányos árban vészén fel. Minden takarékos háziasszony i*H UNICIIää j FÉMTISZTITÓ If |=== SZEfi =— v/t Tdi« m Törviryüng «nJúve. WfcJfej E:\Vi2syita(II Tdjej*ia éi táv- RUQtVW fcCíD 0311 di OiOl karceoL Thwii» mkidcn témái ÍU js a CdistOt. aranyat, sárgc- * S | *9 vörívetet, rr»Z3«j4,% £ 5 í «^‘1. nickelt. dpac:^ L ' sít*, etb. UNIOUM fémtisztitó szert használjon^ mert ez a páratlan és legjobb magyar gyártmány! Nem mat és nem karczol. Gyorsan és tartósan tisztit! Háztartásban ajtó- és ablak kilincsek, gombok, fogan, tyuk^stb. konyha-edények, torta a kuglófformák bárminő fémből legyenek is, evő eszközök: kés, villa, kanál, késtartó olaj-eczet tartó, salvétagyürii stb. (ezüst, alpaeca, ohina vagy uj ezüst) ha még oly lekopott és összekarezolt is Unikummal tisztva örökös uj fényt kapnak ==f Ára üvegenként 20, 40 és 60 fillér, sas Kapható Nagykárolyban i Kerekes Ödön, Wagner Lajos, és Róth Lipöt kereskedésében. A tisztességes, becsületes kereskedő ébe­ren ügyel arra, hogy ha vevője utólérhetlen hatásánál fogva közismert „Z A C H E R L I N T“ kér, ne akasszon nyakába megtévesztő sur- rogatumot. Sajnos azonban vannak, másféle kereske­dők is. Ennélfogva mindenkit, a ki valódi Zacherlint akar venni, nyomatékosan figyel­meztetünk, hogy utánzataktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin“ névre. 35-ik évfolyam. SZATMAR • • MEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI LAP. Kiadóhivatal: Szerkesztőség : hová a lap szellemi részét érdeklő közlemények kül­dendők Széchenyi-u. 4. .Nagykárolyban. Jőkai-utcza 4. Telephon 59. szám. Telephon 56. szám. hová a lap anyagi részét érdeklő közlemények kül­dendők Főszerkesztő: DR. PILIST ISTVÁTI, országgy. képviselő. Felelős szerkesztő : DR. ANTAL ISTVÁN-íj, Megjelenik minden vasárnap, «s- Előfizetési árak: Egy évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2korona- Egyes szám 20 f. Megyei községek, egyházak és is. kólák részére egy évre 5 korona. — Hirdetések jutányos áron kőzöltetnek. — „Nyilttér“ sora 40 fillér. Nézze át figyelemmel a Szatmármegyei Közlöny ma küldött mutatványszámát. Ü FIZESSEN elő próbaképpen a Szatmármegyei Közlönyre, amely esetben lapunkat 1909. évi junius l-ig díjtalanul kapja. Kísérj e figyelemmel a Szatmármegyei Közlönyt, melyet tartalmassága és jól informáltsága miatt meg fog kedvelni. Községeknek, községi jegyzőknek, lelkészek és tanítóknak egész évre 5 korona. .Szatmárvármegyei Központi Közigazgatási Könyvnyomda.* Tulajdonosok: Manyák és Tóth Hitire 2 Korona. Hitire 2 Korona. Hitire 2 Korona. Hitire 2 Korona. " r?á?r Sffúgyüajtó és B€ugysavoidó’io?Hii. jj SZULTÁN-forrás j Nagyon kellemes, tiszta izü, szénsavban gazdag, dús lithion és bicarbonat jj tartalmú ásványvíz. Í <3-3rógr3Tltó és njLd.lt 5 it sül. Dús Lithion és bicarbonat tartalma következtében sikerrel alkalmaz- : ható vese-, hugykö- és hólyag-bajok esetében, továbbá a légző- és emésztő- j szervek hurutos bajainak gyógyítására. j „Szultán“ Lithion-gyógyforrás-vállalat. | Igazgatóság: BUDAPEST, IV., Ferencz József rakpart 22. j Kutkezetőség és központi iroda: EPERJES. i Kapható már külföldön is következő városokban: Brüsselben, Páris, London, s j New-York, Ostendében. 3 Főraktár Nagykárolyban: SCHNELL IMRE ásványyizkereskedő üzletében- \ 1 27—52 \ **5HP'S(ESKTSOrpa!canjaninmtMm csnrai

Next

/
Oldalképek
Tartalom