Szatmármegyei Közlöny, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-05-22 / 21. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 2>r. Székely ZKornéi spaczialista fogorvos 0« Nagykárolyban, Széchenyi-utcza 4. sz. a -------------------------------------------------------------------------------­Ess Arany, ezüst, , márvány stb. fogtömés Rágásra alkalmas müfogak s fogsorok. Aranyvulcanit (eltörhetlen) fogsorok. Szab. száj­padlás nélküli fogsorok. Ferdén nőtt fogak szabályozása. Szájpad-hiány pótlása. Fájdalmatlan (érzéstelenített) foghúzás. Rendelek egész napon át. Díjazás igen mérsékelt N. B. Miután kizárólag csak fogorvosi gya­korlatot folytatok s n inden műveletet magam végzek, bármily nagyobb fogpótlást vagy tömést 1—2 nap nap alatt teljes felelősség mellett elvégzek. 10 -Jiü m '■ma Abeles-féle állami felügyelet alatt álló középiskolai fiuinternátus Debreczenben. Ezen intézetbe felvétetnek mindazon növendékek, kik Debreczen bármely középiskoláját (gymnasium, reál, ke­reskedelmi, polgári) látogatják. — Az intézetben teljes ellátást, szakképzett tanárok felügyelete alatt tanulmá­nyaikban szigorú ellenőrzést és neve­lést nyernek. — Modern berendezésű háló, étkező és tanuló termek. — Egészséges táplálkozás. — Mérsékelt dijak. — Bővebb felvilágosítással és prospektussal szolgál az igazgatóság. 2—15 Hatvan-utcza 23. sz. m JS”' m 31 női A Földes-féle Margit-Crém legjobb a világon Hatása csodás szépség elérésére, tökéletesíté­sére és fentartására a legkitűnőbb és legbiz­tosabb a vegytiszta teljesen ártalmatlan Legkitű­nőbb a nap és szél be­folyása ellen, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz a zsírmentes közked­velt * ■o :0 (1)2 :3 FOLDES-féle fflargit-Créme. Ezen világhírű arczkenőcs pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, bőratkát (Mitesser és minden más bőrbajt. h isimitja a ránczokaf és az arczot fehérré, simává varázsolja, üdít és fiatalít Ára: kis tégely 1 kor., nagy 2 kor. Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése ■ után küldi a készitő : FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD. Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszer kereskedésben. Kiváló toilett-czikkek: Főraktár Nagykárolyban Margit-hölgypor (3 szinben) Margit-szappan. Margit-fogép (Zahnpasta) Margit-arczviz 1 - . K 1-20 f. 70 f K 1— f. Fitos Ferencz, Hahn János, Gyurovits Gyula Hölgyek részére nélkül- I lözr.etetlen. * Legjobb szépi főszer.' I gyógyszer- tárában 4—5 Kiadó bolt. Nagykárolyban a Nagyhajduváros-utcza 2. szám alatti házamban Weidner Erzsi úrnő által birt női divatáru bolthelyiség 1904. évi november hó 1-től kezdve bérbe kiadó. 3—3 Reszler Simon. A Lamarehe Albert nagykárolyi gőzíürészgyár telepén többféle téglaépület cseréppel és vaspléhvel fedve és fa-CSÜr jutá­nyos árban eladó. Értekezhetni a fürészgyár-telepen Nagy­károlyban. 1—3 Usis Olcsó butorraktár ! Imi « 0 L W >0» •** N Ifi « t :0 h Butorraktár áthelyezés. Van szerencsém tudatni a nagyérdemű közönséggel, hogy a Nagypiacz- téren levő butor-paktápamat a nagy boltbér miatt saját házamhoz(Majtény-utcza 32. sz.) helyeztem át, ahol épen úgy tartok mindenféle bútort, mint előbbi üzletemben volt mivel pedig boltbért most nem fizetek, ennélfogva most SOkkal Olcsóbban fogom bútoraimat elárusítani. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve vagyok Nagykárolyban, 1904. május hó. kjvá|ó tisztelettel 3—? Ik/Csm-grolö. 1st vétaa­C/5 03 a *,on* ■pap*' ... ;•» i>. ife) ®f® (sfo A,á íj* ife) (sfb) ®fc •m A MÁRIA VÖLGYI fürdő igazgatósága részéről közhírré tétetik, miszerint Öméltósága Gróf Vay Gábor ur göL, tulajdonát képező Máriavölgyi ásványvizek g: termékeinek Nagykároly város és annak egész vidéke területére mint főelárusitási jogot KEREKES ÖDÖN nagykárolyi kereskedő kezébe tette le. A Máriavölgyi ásványvíz vegyi alkatrészek összetételénél fogva számtalan gyógy­forrást felül múl s mint ilyen úgy az országos egyetemi, valamint több szaktekin- télyü orvos által, különféle betegségek ellen javasolva, a legnagyobb eredménynyel használtatik. Borral vegyítve pedig a legkellemesebb italnak bizonyult s a mellett a legolcsóbb is, Ugyanazért felkéretnek Nagykároly város és vidéke tisztelt kereske­dői, valamint fogyasztó _kö_zönsége, hoyy a Máriavölgyi ásványvizek beszerzése végett megbízottunk KEREKES ÖDÖN úrhoz fordulni szíveskedjék, hol friss töltésű vizeink állandóan raktáron tartatnak. Ásványvizeink vegyelemzését, valamint a betegségek ellen való használatát tartalmazó kivonatos füzet az elárusító főhelyen díjmentesen beszerezhető. Viszontelárusitók árkedvezményben részesülnek. Máriavölgyi fürdő igazgatósága 3—3 u. p. Felső falu. ‘ - T. sSisÉ! ' V0<sw5 & m ’ ’ '' ' ' ^ y. y m y ^ vsls •slS’ vSf ilgí (BlS) (glgi 0ÍS) JvQ) Szent-László (Püspök) gyógyfürdő Nagyvárad mellett, Kernáts János fUrdőbérlő kezelése alatt. Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól fél, kocsin háromnegyed órai távolban. -- Május— augusztus hónapokban naponta 12, vasárnap és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A vasúti állomás a fürdctelepen van. Az európai hirii 410 c. meleg természetes hévviz javalva van : az ízületek és izmok csuzos bántalmainál, idült s különösen savas izületi loboknál csonttörések és különösen visszamaradt vastagodásoknál, köszvénynél és annak különböző alak­jainál, idegbajoknál, melyek rheumatikus alapon keletkeztek fischiásnál). különböző bőrbajoknál, végre női bajoknál ; belsőleg : heveny és idült gyomorbántalmak, májbajok és vesekövek eseteiben Állandó fürdőorvos : dr. Nagy Ignácz. A különbózó igények szerint berendezett nagyszámú szobák napi ára 1 kor. 20 fillér és 6 korona között váltakozik. Gyógyterem (Cursalon) hírlapokkal, zongora, könyvtár és tekeasztallal. Terraszok szép kilátással. Éttermek, czukrászda, sétahelyek a fürdőtelepen és a mellette elterülő őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis Öt tükörfürdő és három kádfürdőn kívül mórfürdők is vannak rendszeresítve. Fürdők 40 fillértől 1 korona 20 fillérig. Elsőrendű kitűnő állandó zenekar. — Telefon összeköttetés Nagyváraddal., Villanyvilágítás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely. — Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett. — Prospektust kívánatra küld a fürdőkezelőség.________________________________ 2—3 Czipő-Créme (Törvényileg védve.) sevro és kid box-kalf-bör fényesitéséhez. A bőrt puhítja s vizáthatlanná teszi, annak tükörfényt kölcsönöz. — kapható drogueriákban, jobb czipőüzlet, bör- kereskedés, festék- és füszerüzletekben. ,,Uranos“ vegyészeti gyár HOCHSINGER TESTYEREK Budapest, VI. Rózsa-uteza 85. Főraktár Nagykároly részére: dJZarkoüits 31Zór czégnéL 1—10 (2. h.) Nyom Róth Károlynál Nagy-Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom