Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-04-13 / 15. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Első magyar általános biztosító-társaság1 Budapesten. kiadások. I, Tűz-, szállítmány , jég- és betörós-biztositasi üzlet. - Negyvennegyedik évi zárszámla 1901. január 1 tői deciember 31-ig. SEVETELEK I. Tuzciztositás. Kifizetett károk és költségek ............................... 7.229,557*53 le vonva viszontbiztosított károk és költségek 2.659,926* 0 Függőben maradt károk tartaléka Szerzési költségek a viszontbizt. rész utáni bevétel levon. . Jövedelmi adó és bélyegilletékek .... ... Postabérek ............................................................................................. Adakozások közhasznú célokra.................................................... ..... A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek . . . Behajthatlan követelések leírása...................................................... A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . . II. Szállítmánybiztoaitá*. Kifizetett károk és költségek.........................................886,995*78 levonva viszontbiztosított károk és költségek 266.342*23 Függőben maradt károk tartaléka . . Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával.................................................... . A következő évek készpénz-dij tartaléka a viszontbiztosított rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . . III. Jégbiztosítás. Kifizetett károk es költségek ............................... 1.545,465*43 le vonva viszontbiztosított károk és költségek 987.156*15 Függőben maradt károk tartaléka . . . Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával.......................................................... Bélyegilletékek................................................... ... Be hajthatlan követelések leírása ............................................... IV Betörésbiztositás. Kifizetett károk és költségek..................................... 6,532 83 3,751-67 levonva viszontbiztosított károk és költségek Függőben maradt károk tartaléka . . . . Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rósz utáni bevétel levonásával ............................................... A következő évek készpénz-dij tartaléka a viszontbiztosított rósz levonása után és minden megterhelés nélkül . . V. 1901. évi uyeremenyozámla. A lolyó évi üzletből fennmaradt nyereségért.......................... VA GYON. korona fill. korona fill 4.569,631 03 417,324 38 823,540 93 202.530 44 103,816 06 10,450 — 1.023.806 41 19.292 17 4.400,000 — 11 570,391 44 120,6o3 55 87,545 84 14,009 19 80,000 — 302,208 58 558,309 28 17,150 46 226,692 39 48,243 21 11,827 37 862,222 71 2,781 16 840 42 5,188 54 40,000 48,810 12 1.165.428 4; 13.949,061 29 I. Tűzbiztosítás. Az 1900. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rósz levonása ntán és minden megterhelés nélkül . . ...... Tüzbiztositások után bevett készpénzdijak és a folyó évben lejárt dijkötelezvények és dij váltók.............................................................. 13.234,555*11 levonva: törlesztett dijak . . 1.568,375*90 „ viszontbiztosítási dijak és díjrészletek . . 4.015.470*91 5.583,846*81 Az 1900. évben függőben maradt károk tartaléka . II. Szállítmánybiztosítás Az 1900. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rósz levonása után és minden megterhelés nélkül . . ........................... Szállítmány biztosítások után bevett készpénz­dijak ........................................................................ 996,758*06 le vonva: törlesztett dijak. . . . 42.648*64 . viszontbiztosítási dijak 759 640*84 802.289-48 Az 1900. évben függőben marád^íáröí^aTtalékí^T III. Jégbiztosítás. Jégbiztosítások után bevett keszpónzdijak . 3.419,636*27 levonva ; törlesztett dijak . . . 305,366*73 „ viszontbiztosítási dijak *2.015.428-24 2.320,794*97 Az 1900. évben függőben maradt K.arok tartaléka . . . IV. Betörésbiztositás. Az 1900. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rósz levonása után és minden megterhelés nélkül . . . . . . . . . Betörésbiztositás >k után bevett kószpónz­diiak és díjrészletek ... ..................... 70,904*33 le vonva : törlesztett díjak . . . 13,338*52 „ viszontbiztosítási dijak . 39.7*<8 09 53.126 61 Az 1900. évben függőben maradt karok tartaléka . V. Egyéb bevételek. Szelvény-, takarékpénztári, váltó- és egyéb kamatok, vala­mint árfolyamuyer. eladott értókpap. és ideg. pénzn. után Társasági házak tiszta jövedelme............................... ko rona | fill. korona i íill.l 4.000,000­1 7.650,708 30 282,046 76 11.932,755 06 50,000­194,468 58 92.514 29 336,982 87 j 1.098.841 30 21.197 61 1.120,033 91 80,000 17,777 72 2,428 33 50.206 05 423,847 77 1 40 85.230 63 509,078 i | 13.949,061 29 Mérlegszámla 1901. deczember 31-én. Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak- és bankoknál 1.844 400 kor. n. ó. Magyar földhit. int. 4°|o-os talaj- javitási és 8/ ab. záloglevél .....................á 92*50 = 618.00 0 kor. n. ó. Magyar földhit intézeti 4%-os zálog­levél ...............................................................á 93*50 = 750.000 kor, n. é. Magyar királyi 4%-os korona-jára­dék ..................................... . . . . á 94*25 = 490.000 k or. n. ó. Egyesült budapesti fővárosi takp. 4°|n-os záloglevél.......................................á 91*50 = 200.000 k or. n. é. Kisbirtokosok országos földhitelint. 5 %-os záloglevél . ..........................á 100.— = 62, 800 Kor. n. é. Magyar királyi 3Va%-os korona- járadék ....................’........................................á 84*60 = 4.00 0 korona n. ó. vOtthon“ irók és hírlapírók köre 4Va0|o-os kötvények ....... á 100 kor. = 7955 drb. Magyar-francia bizt. r.-társ. rószv. á 200*— = 1209 drb Bécsi biztositó társ. részvény . á 390*— = 997 drb Hazai ált. bizt. r.-társ. elsőbbs. részv. á 200*— = A fenti értékpapírok stb. után az óv végéig esedékes kamatok ... ............................................................... Leszámítolt, visszleszámitolt és egyéb váltók .... ” . Tái saság házai.............................................................................................................. Erzsóbettóri házak kölcsöntörlesztósi számla........................... . . Különféle adósok : a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél.......................... b) M aradványok idegen biztositó intézeteknél és átmeneti tételek. Jógbiztositási osztály folyószámlán.................................................................... Ko zponii pénzkészlet ......................................................................................... 1.706,070 577,830 706,875 448,350 2 00,000 53,128 4,000 1.591,000 471,510 199,400 57,713 kor. — fii 80 85 | korona Üli. 9.712,065 45 6.015,877 65 1.036,834 2.490,000 720,000 61 2.069,691 1.019,968 620,466 59,153 58 41 ;ie 36 23 744. 057 22 TEHER. 80,000 * — Részvény alap tőke teljesen befizetett 2000 egész részvény a 1000 forint és teljesen befizetett 2000 fél részvény á 500 forint .......................................... Tá rsasági tartaléktőke..................................... .......................................................... Kü lön tartalék........................................................................................................................ Árfolyamkülönbözeti tartalék.................................................................................... A Magyar földhitelintézet által, a birtokunkban lévő záloglevelei utáp megtérített árkülönbözeti összeg tartalékba helyezve . . .... Tüzbiztositási díjtartalék készpénzben a viszontbizt. rósz levonásával és minden megterhelés nélkül 4.000,000 kor. — ül. Szállitmány-biztositási díjtartalék készpénzben a vi­szontbiztosított rész levonásával és minden meg­terhelés nélkül . .............................. .... Be törósbiztositási kószpónzdij-tartalék a viszontbiz­tosított i-Jsz levon, és minden megterhelés nélkül 40,006 w — Tüzbiztositási függő károk tartaléka .......................... . T" Sz állitmány-biztositási függő károk tartaléka............................................... Jé gbizt. függő károk tartaléka.......................... ............................................... Be törósbizt. függő károk tartaléka.................................................... Kü lönféle hitelezők................................................................................... El őbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok............................... El ső magyar általános biztositó társaság „Lóvay-alap“ . . . Első magyar általános biztosító társaság „Ezredéves alapítvány“ Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja ... ..................... Or mody Vilmos-alap .... .......................................................... Életbiztosítási osztály folyó számlán ............................................... 19 01. évi nyereség........................................................................................ * Az idei hozzájárulásokkal 568.588 kor. 14 fillérre emelkedett ** A folyó évben teljesen visszafizetve. KIADÁSOK. II. Életbiztosítási üzlet — Harminczkilenczedik évi zárszámla 1301. január l-töl deczembar 31-iy. Törlesztett kötvények díja............................................................... Visszaváltott kötvényekért......................................................... Ha lálesetek után kifizetett kárösszeg . . ......................... Le járt kiházasitási tőkékért ......................................................... Ki bázasit. biztosításoknál haláleset következt. dijvisszatórit. Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka . . . Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka........................... Évjáradókokórt........................... ............................................................. Vi szontbiztosítási dijak............................... ........................... Bé lyegekért.................................... ......................'. . Ir odai bér, postadijak, nyomtatványok, úti- és egyéb költs. Tiszti fizetések....................................................................................... Jö vedelmi adóért .. . . ............................................... Or vosi dijakért .................................................................................... Sz erzési és dijbehajtási költségek................................................ Kisorsolt biztosítások tartaléka.................................................... Be hajthatlan tartozások leírása.................................................... Díjtartalék ez év végén ............................................................... 19 01 évi nyeremény .................................................................... ko rona ”731,496 1.360,990 2.953.847 3.163,983 90,769 673,659 614,928 326,770 264,801 227,445 607.130 238,837 24.027 148,396 836,865 18,000 38.028 korona | fill. 12.319,977 76.690 999 1.077.158 90.088,135 ; 98 VAGYON. A mult évből áthozott díjtartalék................................ Be folyt dijak : ez évben kiállított kötvények után • . . az előbbi években kiállított kötvények után ... . a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények . Mult évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tartaléka Mult évi függőben volt kiházasitási tökék tartaléka . . Illetékek........................................................................................ Ka matjövedelem............................................................................. Mérlegsz ámla 1901. deczember 31-én korona | üli 1.353,191 10.775,869 61.051 korona | fill. 6.000,000 _ 6. 1 00,000 — * 8,163 32 960,706 55 *♦ 1.262,654 71 4.520,000 417,324 38 87,545 84 17,150 46 840 42 617,055 64 9,611 — 184,088 66 64,132 47 965,371 77 20,167 10 1.443,816 46 44 23 744,057 22 VÉTELEK. korona fill. 73 011,711 45 12490,112 05 573,802 21 003,909 42 240.415 91 3.468,154 94 90.08S.135 9S TEHER. Értékpapírok . .......................................... . 65.*^08,746 kor. 18 fii. ugyanis: ko rona fill. korona üli. 526,500 kor. n. ó. magyar kir. 4°|0-os koronajáradók 94 kor. 25 fillérrel 496,226 25 67,400 „ „ „ magyar kir. 4°|0-os aranyjáradók 118 kor. 50 fillérrel 79,869 — 12.375,600 „ „ „ magy. földhiteiint. 4l)|()-os záloglevelek 93 kor. 50 fillérrel 11.571,184 — 14.341,000 „ , „ magy. földbit. 4°|0-os talaj jav. és szab. zálogl. 9*2 kor. 50 fii. 13.265.425 — 76.690,999 64 4.206,600 „ „ „ magy. földhiteiint. 40|0-os korona-zálogl. 92 kor. 50 fillérrel 3.891,105 — 3.818,600 „ „ „ pesti magy. keresk. bank 4ü|,ros korona-zálogl. 93 koronával 3.551,298 — 77,000 „ „ „ pesti m. kereskedelmi bank 41|a%-os zálogl. 97 kor. 50 fill. 75,075 — 824,152 28 134,000 „ , „ pesti m. kér. bank 41|a°|n-os közs. köles. kötv. 100 koronával 134,000 _ 182,000 „ „ „ kisbirt. orsz. földhitéiint^’laOlo-os zálogl. 97 kor. 50 fill.-el 177,450 _ . uy i. 128,000 „ „ „ kisbirtokosok orsz. földhiteiint. 5°|0-os zálgl. 100 kor.-val 128,000 — 862,003 66 624,000 „ n „ magy. orsz. KÖzp. takaró kp. 4,|íy|(ros zálogl. 98 koronával 611,520 — 1.953,000 „ „ „ egyesült bpesti főv. takarókp. 4"j0-os zálogl. 91 kor. 50 fill. 1 786.995 — i 200,000 „ w „ belvárosi takarékpénztár 4i|a°j0 záloglevelei 99 koronával 198,000 — Függőben levő károk ós díjvisszatérítések tartaléka ..................................... 673,659 69 28,000 „ „ pesti, hazai első takarókp. egyes. 4%-os záloglev. 94 kor.-val 26,820 — 58.200 „ „ „ magy. jelz.-hitelb. 4%-os nyer.-köles. kötv. 119 koronával 69.258 — Magy. jelzálog-hitelbank 4%-os kölcsön 9 drb nyer.-jegye 2*2 kor. 50 fillérrel 202 50 Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka........................................... ..... 614,928 5 4 544.000ko-r. n. ó. magyar jelz.-hitelbank 4,|3 °|o-os zálugl. 98 koronával 533,120 — 4.856,400 „ „ „ Budapest fővárosi 4*|2%-os köles.-kötv. 98 kor. 50 fillérrel 1.783,554 — 753,600 m „ „ Bpest főv. 4%-os kor.-kölcsön-kötvények 88 kor. 75 fillérrel 668.820 — Túlélési csoportok számlája ......................................................................................... 206.559 78 829 ,000 w „ „ m. kir. államv. ezüst-köles. 4,|./J|ü-os kötv. 100 koronával 829,000 — 700,000 „ „ „ m. kir. államv. arany-köles. 4,|*%-os kötv. 121 kor. 35 fill. 849,450 — 192,800 „ „ „ m. k. keleti vas. államk. 5 '|0-os aranykőtv. 119 koronával 229,432 — Előre fizetett dijak 1901—1903. évekre ..................................................................... 4.603 84 685 0(A) „ „ „ m. kir. 4%-os földtehermentesit. kötv. 93 kor. 50 fillérrel 640,475 — 13,453,900 „ „ „ m. k. ita.lrriér. jogkártalauit. 4‘|ao|0-os kötv. 100 koronával 13.453,900 — Beszierczehánya-brezovai ós piski-vajdabunyadi vasúti els. kötvény . . . 1.716,474 77 Fel nem vett nyeremények 1900. évről.................................................................... (.0 64 4 396,000' k<űr. n. é. triest-parenzoi b. ó v. 4%-os elsőbbségi kötv. 95 kor.-val 4.176,200 — 275,600 kor. n. é. egyes. államad. 4% % os papirj .(máj.—nov. lej.) 98 k. 90 fii. 272,568 40 20ü,000 „ „ „ egy. államad. 4‘Vi0%-os papirjárad (leb.—aug.) 98 K. 85 f. 197,700 — Kisorsolt biztosítások tartaléka................................................................................... 18,000 — 90,000 „ „ „ osztrák 40|o-os koronajáradók 96 koronával........................... 86,400 — 537,800 Lire olasz Ö^-os járadék ós kamatai..................................................... 504,822 26 Túlélési csoportok értékpapírjai : 204.900 kor. n. ó. magyar kir. italinórósi — 57,637 22 jogkártalanitási 41|Í,V08 kötvények 100 koronával.......................................... 204,900 — 1901-ben. esedékes kamatok ............................................................................................. 411,615 7 0 01 1.077,158 60 Kötvóny-kölcsönök ................................................................................................... 8.74 1,596 _ Viszontbizt. kötvóny-kölcsönök . . ................................................................... 9.53 9 68 A központ tartozása folyó számlán . . ......................................................... 1.443,816 46 Vezér- és főügynökségek ós mások tartozásai ......................................................... 2.305 239 >6 1 81.029,763 89 | 81.0-9,763 1 í-9 Kaczvinszky János, életbiztosítási könyvvivő. Báró Harkányi iFrigyei», Ormody Vilmos, Gergely Tódor. a központi könyvozés iónok frőf Zichy Nándor. Budapest, 1901. deczember hó 31-én. Az igazgatóság:: Jeney Lajos, László Zsig-mond, Szende Károly, aligazgató. A fenti zárszámlák*» t és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit a fő-ós3egéd könyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk- Budapest, 1901. március hó 21-éu. A felügyelő-üizoLtaag;: Berzeviczy Albert, Burchard-Béluváry Konrád. Hajon József. Nómotli Titu*. Báró -^«.aváímzky Gaza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom