Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-06-23 / 25. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY zött díjjal jutalmazott. A másodiknak beérkezők 2—2 koronát nyertek ; ezek között van Hetey Miklós is, ki Bodnár Pál úr 2 koronáját kapta meg. A rúdug­rás egyike volt a programm legszebben sikerült számainak. Az első dijat Gőnyey István és Almássy Ignácz 20 koronás aranyát elnyerte Tóth Kálmán VII. o. tanuló, aki 3 métert és 7 czmt. ugrott. Ugyan­csak 3 méter 7 cm-rel vitte el Kovács József VII. o. t. Kacsó Károly főmérnök úr tiz koronáját. Dicsé­rettel tüntette ki a jury Bodnár Lajos VII., Med- véssy Árpád VI., Papp János VI. oszt. tanulókat, kik 3 métert könnyedén átugrottak. A sulydobásban győztes lett Tóth Kálmán VII. o. t. 17 méterrel, aki az igazgatótól Vörösmarty összes költeményeit kapta jutalmul. Dicséretet nyert Bodnár Lajos VII. o. t. 15 méterrel. A magasugrásért jutalmat nyertek, Mák János I. o. t. Ilosvay Aladár úrtól 5 koronát: Madák Jenő II.. Szabó Béla III., Janitzky Lajos IV.; Falusy Alajos V., Keresztszeghy Gusztáv VI., Kovács József VII. o. tanulók, kik egyenkint 4—4 koronát kaptak. Távolság ugrást csak az I. II. és VII. osz­lop végezhetett a kellemetlenre fordult idő miatt. Könyvjutalmat nyertek: Szimon Andor I., Marssó Pál II. és Bodnár Lajos VII. o. tanulók. Még néhány tanuló mutatott be a nyujtóu egy pár gyakorlatot. Nonn Ferencz úr 5 koronás jutalmát megnyerte Si­kolya István III. o. t. A labda-hajszolásban a III. osztályból az egyesek verték meg a ketteseket, akik könyvjutalmat kaptak ; névleg: Jeney Viktor, Schraiedt Ferencz, Fejes István, Szolomájer Antal, Mándy Elemér, Suták József, Patay Béla és Gentz Dezső. A programm több számát abban kellett hagynunk a hirtelen feltámadt szél miatt. A Szózat eléneklése után nyomban következett a felvonulás s igy a jury is csak másnap állapította meg a jutalmakat, melyek­nek ünnepélyes kiosztása a Te Deum után fog meg­történni. A jury junius 17-én ült össze a főgymnasium tanácskozó termében, a mikor még jutalomban részesítette Lehner Richrád V. o. t. tanulót, mintáz intézet egyik jeles tornászát, aki Vetzák Ede úr 10 márkás aranyát kapta meg. Azután Bodnár Lajos VII. oszt. tanulót, mint előtornászt ft. Pal- czer Ernő, kegyes-tanitórendi assistens űr cs. és kir. aranyával tüntetteki. Egész évi szorgalmukért könyv- jutalmat nyertek : Filep Imre I., Diczig Béla és Bornemissza Sándor II., Kováts Béla III., Killer Nán­dor IV., Drenyovszky Gyula V., Debreczenyi Sándor VI. o. tanulók és a két dobos Preisz Miklós VI. és Kun Sándor III. o. tanulók. A pénzjutalomdijak tár­sadalmi után gyűltek össze, a könyvjutalmak pedig részben a magas Minisztérium két év előtti, részben egyesek adományából, részben vétel utján. A pénz­jutalmakhoz járultak : mélt. gróf Hugonnai Béla 20 koronával, Almássi Ignácz és Gőnyei István egy darab 20 koronás, Palczer Ernő I darab cs. és kir., Vetzák Ede 1 darab 10 márkás aranynyal; Ilosvay Aladár 10, Kacsó Károly 10, a nagy károlyi torna­club dr. Schönpflug Richárd utján 10, Simkó József honvédszázados 10, Debreczeni István 5, Adler Adolf dr. 5, Nonn Ferencz 5, Makay József honvédszázados 2, Bodnár Pál 2 koronával. Az igazgató 3 darab könyvet adott jutalmul. Az országos tornaversenyre begyűlt s e czélra fentartott pénzből 35 korona árú 9 darab jutalomkönyvet vásároltunk. Kedves köte­lességemnek tartom, hogy 0 Méltóságának a fővédői tiszt szives elvállalásáért, nemkülöinben a jurtytagok- nak és az adományozó uraknak hálás köszönetét mondjak, egyben iskolánkat jövőre is szives jóindu­latukba ajánljam. Az ifjúságot buzdítom a további kitartásra és a nemes versenyre. Igazgató. — Iparos ifjak mulatsága. A helybeli iparos ifjú­ság f. hó 16-án a polgári kaszinó üvegtermében érte­kezleteit tartott, a melyen elhatározták, hogy a nagy­károlyi elaggott és munkaképtelen iparosok segítő tő- kéjénék gyarapítására f. hó 29-én zártkörű mulatságot rendeznek a polgári olvasókör nyári helyiségében. — Halálozás. Gőnyey Zsuzsánna úrnő f. évi junius 19-én élte 73-ik évben városunkban elhunyt. A megboldogult, néhai Gőnyei József és Gábor test- vérhuga, Gőnyei István vármegyei tb.. főjegyző nagy­nénje, volt, a ki életét csendes elvonultságban, a munka és szorgalom mindennapiságában töltötte el, tisztelve és szeretve övéi és ismerősei által. Temetése folyó hó 20-án ment végbe nagy részvét mellett. A temetésen az ev. ref. egyházi énekkar gyászéneke után, Asztalos György ev. ref. lelkész megható beszédet mondott. Áldás emlékére! A család a következő gyászjelentést adta ki: Gőnyey István és neje Zanathy Louise s gyermekei: Gábor és Zsuzsika; — Gőnyei Erzsébet és férje ifj. dr. Farkas Antal s gyermekei: Anti és Gábor; — Gőnyey Ilona; — Gőnyei Katalin; — szomorodott szívvel tudatják, hogy szeretett nagynén- jük: Gőnyei Zsuzsánna folyó évi junius hó 19-én reggeli 4 és fél órakor életének 73-ik évében elhunyt. A megboldogultnak hült teteme folyó évi junius hó 20-án d. u. 5 órakor fog a nagykárolyi ev. ref. sir- kertbe örök nyugalomra tétetni. Nagy-Károly, 1901. junius 19. Áldás és béke honoljon hamvai felett! — Felhívás. A Tiszavidéki dalosszövetség folyó évi augusztus hó 24. és 25-én tartja ünnepélyét Deb- reczenben. Felkéretnek ennélfogva a dalegylet azon pártoló és alapitó tagjai, kik az elszállásolásra igényt tartanak, hogy ebbeli szándékukat az elnökségnél f. hó 28-áig bejelenteni szíveskedjenek. — A helybeli róm. kath. elemi leányiskolában az évzáró vizsgálatok a következő idő- és sorrendben fognak megtartatni: Jun. 20-án fél 8 órakor a Szent­lélek segítségül hívása. Junius 25-én d. e. 9 órától 11 óráig vizsgálat az 1-ső osztályban; 25-én d. u. 3 órától 5-ig vizsgálat a 11-ik osztályban; 26-án d. e. 9 órától 11-ig vizsgálat a 111-ik osztályban; 26-án d. u. 3 órától 5-ig vizsgálat a lV-ed osztályban ; 27 d. e. 9 órától 11-ig vizsgálat az V. és Vl-ik osztályban ; 28-án d. u. zárvizsgálat; 29-én 8 órakor hálaadó istentisztelet és az értesítők kiosztása. Ezen vizsgála­tokra, a t. szülők és a tanügybarátait tisztelettel meg­hívja az igazgatóság. — Levél a szerkesztőhöz. Becses lapjából olva­som azt, hogy a pártonkivüli értekezleten Csipkés András ur azt állította családomról, hogy mindig ellen­sége volt Nagy-Károly városának. Erre csak az lehet a válaszom addig is, mig Nagy-Károlyban nyilthelyen nyilatkozhatnám, hogy ha Csipkés ur jólelkiismerettel visszatekint a múltba s a levéltárban a szavazatokat áttekinti, ilyen alaptalan vádat meg nem koczkáztat a Domahidy család ellen. A kinek én szívességet tettem az életben, mint Csipkés urnák és társainak, attól ennyi óvatosságot és alaposságot elvárhattam volna. Domahida, 1901. junius 20. Domahidy István. — A helybeli ipartestület tagjai között 15 év óta folytonossá lett viszály és elkeseredés végül mégis csak véget ér, amennyiben gr. Hugonnai Béla főispán hathatós közbenjárása folytán a kereskedelmi minisz­ter jóváhagyta az ipartestületi alapszabályok olyképeni módosítását, mely az ipartestületbe való belépési dijat — a testület megalakulása óta belépeit összes tagokra nézve egységes összegben és pedig 20 koronában állapítja meg, kimondván, hogy a most jóváhagyott alapszabály idevonatkozó intézkedése visszamenőleg is hatálylyal bir. A kérdésnek csakis ily megoldása alkalmas az ipartestület tagjai közötti súrlódásoknak véget vetni s a békét helyreállítani, mit is az ipartes­tület elöljárósága egy a miniszterhez felterjesztett, — az egész kérdést keletkezésétől mostanig felölelő em­lékiratban fejtett ki, a főispán urat küldöttségileg kérte fel az ügynek a miniszternél leendő támogatására. A minisztériumnál nehezen ment a dolog, mert ezen ügy ily módon leendő megoldása már többször siker nélkül kiséreltetett meg, azonban a lelkiismeretes támogatás meghozta az eredményt, az alapszabály- módosítás jóváhagyását. Hirszerint, az ipartestület elöljárósága küldöttségileg fogja megköszönni a főispán urnák a szives támogatást. — Gyógyszertár átruházás. A belügyminiszter Kállay Ferencz és Telegdy Béla gyógyszerészek kö­zös kérelme folytán megengedte, hogy a Gacsályban lévő „Reményihez czimzett gyógyszertár személyes üzleti joga Telegdy Bélára átruháztassók. A kereskedő-tanoncziskolában az I-ső és Il-ik osztálynak évzáró-vizsgálata s ezután az iskolai év ünnepélyes berekesztése vasárnap, junius 23-án, dél­után 2 órakor lesz. Felhívjuk reá az érdeklődők figyelmét. — Tűz Sályiban. Zoltán László sályii földbirtokos gazdaságában f. hó 12-én hajnalban tűz pusztított. Az egyik juhakol gyuladt ki s daczára a lakosság oda­adó mentési munkálkodásának, teljesen leégett. Szeren­csére a juhok ép ez időben nem voltak ott elhelyezve. — Feltűnő olcsóság. Rendkívüli leszállított árak­ban női blúzok, férfi- és fiú szalmakalapok. Nap- és esőernyők 1 frt 20 krtól kezdve. Utazó és kézi ko­sarak, kufferek és piaezi táskák nagy választékban. Gyermekek részére mindenféle nyári játékok. Férfi-, női és gyerinek-czipők minden formában. Férfi és női fehérnemüek. Nyakkendők, harisnyák 9 krtól kezdve. Mindennemű tajték áruk. Valódi egyptomi hüvely 1 doboz (100 drb) mely ezelőtt 13 kr volt, most csak 10 kr, stb. stb. számos itt mind fel nem sorolható áruk a legolcsóbb beszerzési forrása Stern József Koronás-Áruháza Nagy-Károlyban Deák Fe- rencz-tér. —• A nagykárolyi statusquó izr. elemi iskolában az évzáró vizsgálatok a következő napokban és sor­rendben tartatnak meg. Junius hó 26-án d. u. 1. osztály. 27-én délelőtt 111. osztály. Ugyanaz napd.u. 11. osztály. 28-án délelőtt IV. osztály. A vizsgálatokra a szülőket és a tanügybarátokat tisztelettel meghívja. Az iskolaszék. — Nyilvános számadás. Domahidán f. hó 16-án az ev. ref. templomban felállítandó orgona alap javára rendezett tánczvigalom alkalmával bevétel volt 423 kor. kiadás 219 kor. 86 fill. A jótékony czélra maradt 203 kor. 14 fii. Felülfizettek : Csőkör Ferencz 20 kor., Asztalos György 15 kor., Csaba Adorján 14 kor., Veres Ferencz 10 korona., Nagy Károly 8 kor., Kerekes Ödön 8 korona, Jeney Ist­ván 6 kor., Domahidy Elemér 6 kor., Domahidy Ist­ván 5 kor., Ilosvay Aladár 5 kor., Kacsó Károly 5 kor., Bodoky Béla 5 kor., Bodoky Gyula 5 kor. Varga Imre 4 kor., Asztalos Juliánná 4 kor., Fiók Lajos 4 kor., Kovács György 4 kor., Bodoky Géza 3 kor., Torday Károly 3 kor., Csőkör György 3 kor., Sárváry Mihály 3 kor., Szabó Lajos 3 kor. Pucser Károly 2 kor., Gönczy István 2 kor., Bikfalvi Károly 2 kor., Maár István 2 kor., Csókás László 2 kor., Fodor József 2 kor., Janitzky Albert 2 kor., Jeney Géza 2 kor., Kende Elemér 2 kor., Mangold István 2 kor,, Gyurovits Gyula 2 kor., Csighy István 2 kor., Matlavkovszky Károly 2 kor., Pigay János 2 kor., Szeszits Gyula 2 kor., Baranyi Géza 1 kor., Varecska József 1 kor., Ifj. Ajaky János 1 kor., Tóth Vilmos 1 kor., Senkly 1. kor. Lenkey Lajos 1 kor., Bakó Bálint 1 kor., Merts János 1 kor., Fiók Antal 1 kor., Sikolya Ist- ránl kor.,Ludescher János 1 kor., Uray Károly 1 kor. Belépő-dijukat beküldték Dr. Serly Gusztáv 2 kor., Nonn János 4 kor., Ajaky János g. kath. lelkész 2 korona. Fogadják a nemes szivü adakozók egyházunk nevében legforróbb hálás kőszönetünket. Domahida, 1901. junius 17 Szabó Lajos, ev. ref. lelkész bizott- sági-pénztárnok. — A gymnasiumi ifjúság nagyobbrészt már le­vizsgázott és igy sok szülőnek gondot okoz, hogy a szünidő alatt mily szórakozást nyújtson gyermekének. Erre vonatkozólag legjobban ajánlható egy jó flóbert- puska, a mi nem csak nagy örömet okoz, de általa az ifjúság sok ügyességre tehet szert. Ennek beszer­zésére ajánljuk a Jacobovics József férfi-divat raktárát, hol a férfi burkalapok 65 krért, saját készitményü férfi fehérnemű, utibőröndök, sportsapkák csakis valódi tajtékpipák, angol és Solingeni zsebkések a legolcsóbb árban és a legjobb minőségben kaphatók. —- Nyilvános köszönet. Az állami polgári leány­iskola 1901. junius 8-án tartott ünnepélyén felülfizettek : Palczer Ernő, Vanke József, Klacskó István, Lőrincz Gábor, Kaufmann Jenő 2—2 koronát, Pénzéi Mihály, N. N. 20—20 fillért. A tisztelt közönség szives párt­fogásáért hálás köszönetét mond az igazgatóság. — Figyelmeztetés! Tekintettel arra, hogy folyó hó 6-án ismét egy veszett kutya kóborolt a város területén s a városban kutyát, állatot és embert meg­mart, a 40 napi zár ismételten elrendeltetik, ebből ki­folyólag figyelmeztetnek az ebtulajdonosok, hogy kutyáikat megkötve tartsák vagy szájkosárral ellássák, mivel különben a szabadon kóborgó vagy szájkosárral ellátva nem lévő ebek az 1888. évi VII. t.-cz. 69. §-a értelmében elfogatnak és kiirtatnak. Nagykároly, 1901. jun. hó 12-én. A rendőrkapitány szabadságon s a tanács megbízásából Csorba Gyula, rendőralkapitány. — Mi szükséges minden hölgynek? Szép,tiszta üde arczbőr. Ez a legkönyebben és legbiztosabban az egész világon elismert és kedvelt Földes-féle Margit krém használata által érhető el. E törvényesen védett arczkenőcs sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz, a szeplőt, májfoltot, pattanást és az arcz mindennemű tisztátlanságát pár nap alatt eltávolítja, a ránczokat kisimítja és az arcznak finom, fiatal, rózsás szint ad. Nagy tégely .2, kicsi 1 korona. Kapható a készítőnél: Földes Kelemen gyógyszerésznél Aradon és minden gyógyszertárban. 2—5 Jelen számunkhoz féliv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: BADD1SZ JENŐ Laptulajdonos: RÓTH KÁROLY. Eladó 7000 Icé-ve szép NÁD a legelőnyösebb feltételek mellett. Csenger-Bagos, 1901. junius 20. 1—1 Réti Adolf. Hirdetmény. Óvári község képviselő-testülete által egy „Norton“ fu3»t kút felállítása határoztatván el, ennélfogva felhivat­nak azok, kik ennek feállitását óhajtják, hogy költség számlával felszerelt pályázati kérvényei­ket alólirott községi elöljáróságnál folyó évi junius hó 30-ig adják be. Óvári, 1901. junius 13. Gyene Lajos, ifj. Boros József, körjegyző. 2—2 biró. Borosznó gyógyító fürdő Zólyommegyében. Vasúti állomás. Posta és távírda. Vadregényes fenyvesek közepette. Tiszta, ózondus levegő. Erdei sétautak. Magas forrású vízvezeték. A glaubersósgyógyító források kitűnő hatásúak, heveny és idült gyomor és bélhurut, máj- és hólyagbajoknál. Hidegvíz gyógyító intézet. Masszázás, villamozás, svédtorna, Kneipp-fé\e gyógyító mód. Meleg ásványvíz és fenyőfürdők. Állandó fürdőorvos : Luczy Gusztáv dr. v. székesfővárosi közkórházi alorvos. Gyógyszertár. Lawn-tennis, tekepálya, czi- gány-zene. Lakás: 8—-16 korona egy szoba heti bérlete ágyneművel együtt. Étkezés: leves 20 fillér, főzelék 60 fillér, tészta 50 fillér, sültek 80—100 fillér étlap szerint. Gyógyasztalnál reggeli, ebéd és vacsora heti ára 22 korona 40 fillér személyenkint. Bővebbet alulírott tulajdonosnál Rosenauer Lajos, 8 — 10 _______________________tulajdonos Beszterczebánya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom