Szatmármegyei Hírmondó, 1917 (7. évfolyam, 1-8. szám)

1917-02-18 / 7. szám

4-ik oldal. SZATMÁRMEGYEI HÍRMONDÓ 7-ik szám. Nemzetközi Halottszállitási Iroda Bu­dapest, VI., Andrássy-ut 11. Exhumál gyorsan és olcsón. — Minden felvilágosítást készség­gel ad. NEMZETKÖZI H HALOTTSZÁLLITÁSI IRODA I Budapest, VI., Andrássy-ut 11. Telefon 167—30. Exhumál gyorsan és olcsón. Minden felvilágosítást készséggel ad. i Építészek és iparosok figyelmébe! Napszámjegyzék: (Finom fehér vastag papíron.) 100 ÍV ..........................K 3-2o 25 0 iv...........................100-a K 3*— 50 0 ivén felül ... . . 100-a K 2.— Költségvetési nyomtatvány: 100 iv finom fehér vastag papíron K 3 20 250 „ „ „ „ 100-a K 3 — 500 ivén felül 100-a K 2’— Kapható a Kölcsey-nyomda Részv.-társ.-nál Nagykároly, Széchenyi-atca 20. sz. »’* »** M At »** M »*•»*„ ít ÍA >'« íi « 9 V *?• *•» 9 9 * 9 »I» $ 9 9 *»• *25 9 »i» »Ja »»• 525 9 9 Hi 9 « 525 & *?» »i» •i» »% w 5;5 • 525 * & 52* 5;5 J egyző urak I figyelmébe I Vállalatunknál állandóan rak­táron tartjuk a szükséges közigazgatási nyomtatványo­kat és irópapirokat s azokat a megrendelés napján azonnal szállítjuk. Nyomtatványaink mind finom fehér famentes hazai gyártmányú papíron vannak előállítva. Áraink ol­csóbbak, mint bármely más cégeké. A nálunk eszközölt megrendelések után 5 %-ot fizetünk az egyesület pénz­tárába. Kölcsey-nyomda r.-t. Nagykároly, Széchenyi-utca 20. szám. &52ss2s&&#«##s2s$h&&5íí:35«s * 9 9 9 9 •?« 525 9 »Ja •i* »!» »4» >V. •k »Ja »J» »Ja •i* & »♦* tt 5;5 •Ja •Ja •J» tt 9 525 & »Ja vi« 525 # J| W ajj> vja •Ja vi» »Ja »i» Ä |8 8 « I' A csodás hatású FÖLDES-féle I ft?« tót MARGIT-SZAPPAN a modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb növényzsi- rokból készült, kellemes szagu, kitünően habzó szappan igen kiadó, miért is családi használatra a legalkalmasabb B8t8tÖt8IOí9WÍOtOI< PÁR NAP ALATT eltüntet szeplőt, májfoltot, mittesszert, pattanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s biztos és gyors hatása folytán úgyszólván ^;í-3ií}K& LEMOSSA a bőr tisztátalanságait, úgy, hogy nyoma sem ma­rad a szépséghibáknak. Világhírét pedig annak köszönheti, hogy egyszersmindenkorra elmulasztja A SZEPLŐKET. Ára 1-20 fillér. Kapható minden gyógytárban s drogua kereskedésben. Hozzávaló Margit Créme 120 és 2-40 koronás tégelyekben, Margit Pouder K 1-20. Gyártja: FÖLDES KELEM gyógyszerész ARAD. Nagykárolyban kapható : Reök Béla, Kleiner Dezső és Gaál Kálmán gyógyszertárakban. It # ii iJÜ || 11| |! 11| Tanaié felvétetik a „Kölcsey-nyomda“ r.-t.*nál. in & ^E ^E Oí/ Cu '''Í^ZvŐ Cu rsTV őri. mm Kölcsey-nyomda részvénytársaság NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCA 20. TAKARÉKPÉNZTÁR-ÉPÜLET. „ iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifmiitiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiinmiin»nin»niH*»iii»iiiiiiiiiiimiiiiimi*iiiii:miiiiHiiiiiiiiim Ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkák gyors és izlésteljes kivitelére, jutányos árak mellett. Készít: lapokat, tudományos müveket, folyóiratokat, imakönyvekei, előfizetési felhívásokat. iTPVVrnüVWW- mindennemű intő-levelek, kérvények Uul VEiUMlNM. és keresetek, meghatalmazások, díj­jegyzékek, kötvények és szerződések, óvások, ügyvédi könyvek, levélpapírok, borítékok stb. [ <^=s-) | [ 1 DflMTNTIJyFTWNM • a,aPszal)ályok, értékpapírok, rbltülit 1 fiZiJu 1 filViiüiIY • részvények es szelvenyivek, be­éti könyvecskék, üzleti könyvek, mérleg-számlák, hirdet­mények, kötvények s minden előforduló nyomtatványok. IQlfAT ÍVMIIU . értesítők, oklevelek, bizonyítványok, ér- IoIwLAIvNAIy > tesitések és kimutatások. KERESKEDŐKNEK ÉS IPARVÁLLALATOKNAK: körlevelek, árjegyzékek, számlák, üzleti könyvek, címkék és ragcédulák, intő-levelek, levélpapírok és borítékok cégnyomással, cégkártyák, üzleti jelentések, levelező-lapok zacskó-cégnyoniás, csomagoló papírok cégnyomással, szóval mindennemű üzleti nyomtatványok. f^Z-H Falragaszok, hirdetmények, műsorok, körözvények, étlapok, borcimkék, névjegyek, eljegy­zési és esketési értesítők, bálokra és ünnepélyekre szóló meghívók, táncrendek, halotti jelentések s minden könyvnyomdái utón előállítható munkák bármily színben elvállaltatnak = Kőnyomdai és dombor-mű munkát elkészítésre elvállal = Beküldött kéziratok után kölségvetéssel szívesen sz igálunk. |3i% I#55* |i3ü 1^ rn ám rr> srjztí, S-vj ^p* rr> >r> w* Vj /7° e-p ^p* Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom