Szatmármegyei Hírmondó, 1915 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

1-ső szám. SZATMÁRMEGYEI HÍRMONDÓ. 3-ik oldal. tendő perbeli cselekményeket s az alább 6. a)—d) pontok alatt felsorolt teendők ki véreiével, az összes többi központi in­tézkedéseket; b) a váltó perek kivételével a polgári ügykönyvbe (P.) tartozó peres ügyekben az A—C betűkkel kezdődő alperesek elleni pereket; c) a névaláirási okirat vagy könyvkivonat hitelesítése iránti ügyeket a kir. közjegyző távollé­tében. Helyettese Csics Lajos kir. jbiró. Csics Lajos kir. járásbiró látja el: A polgári (P.) ügykönyvbe tartozó ügyek közül: a) az összes váltó pereket; b) a kereskedelmi utalványokból, csekkből, kötelező jegyekből, valamint ezek egy részéből úgyszintén a kereskedelmi tör­vény 294., 295. §-ai értelmében hátirat­tal átruházható egyébb papírokból szár­mazható peres ügyeket; c) a többi perek közül a D—L betűkkel kezdődő alpere­sek elleni pereket; A polgári perenkiviili (Pk.) ügyek ügykönyvébe tartozó ügyek közül: d) a végrehajtási ügyeknek azon részét, melyek A—L betűkkel kezdődő végrehajtást szenvedők ellen vannak in­dítva; e) a per megindítása előtt beadott zárlati és biztosítási kérvényeket; f) az elmebetegeknek gyógyintézetbe való fel­vétele, vagy onnan elbocsátása iránti ügyeket; g) az okirat megsemmisítése iránti ügyeket. Akadályoztatása esetén helyettese Dániel Sándor kir. járásbiró. Serly Jenő dr. kir. járásbiró látja el: a) a büntető ügyek (B.) ügykönyvébe tartozó összes ügyeket, ide értve a Bp. 119. §-a alapján teljesítendő vizsgáló bírói teljesítményeket és a büntető meg­kereséseket, valamint a fiatalkorúak elleni bűnügyekben szükséges halaszthatatlan teendőket; A polgári perenkiviili (Pk.) ügyek ügykönyvébe tartozó ügyek közül: b) az anyakönyvi ügyeket; c) a végre­hajtási ügyek azon részét, melyeket M—Z betűvel kezdődő végrehajtást szenvedők eilen indítottak. Helyettese büntető ügyek­ben: Füzesséry György kir. járásbiró; polgári ügyekben pedig: Csics Lajos kir. járásbiró. Füzesséry György kir. járásbiró látja el: A polgári peres ügyek (P.) ügyköny­vébe tartozó ügyek közül: a) a III. 2. a)—b) alatt felsorolt perek kivételével a többi perek közül az M—Z betűkkel kezdődő alperesek elleni pereket;/! pol­gári perenkiviili ügyek (Pk.) ügykönyvébe tartozó ügyek közül: b) a központi in­tézkedés körébe nem tartozó örökösödési ügyeket. Helyettese: Serly Jenő dr. kir. járásbiró. A végrehajtás felfüggesztése, meg­szüntetése vagy korlátozása iránti perek­ben az abiró jár el, aki a végrehajtást elrendelte; a perújítás vagy újra felvétel esetében valamint a kiosztás tárgyát nem képező más ügyben a birót esetenként jelöli ki a vezető járásbiró. Az 1914 év végén be nem fejezett perekben az a biró jár el, aki azokban már érdemleges tárgyalást tartott. Vámos Adóit dr. kir. albiró látja el: Az ös zes telekkönyvi ügyeket s ő gyakorolja a telekkönyvi iroda felett a közvetlen felügyeletet. Helyettese: Füzes­séry György kir. járásbiró és Stróbel Alajos dr. jegyző. Stróbel Alajos dr. önálló bírósági jegyző: intézi el, illetve foganatosítja: A központi intézkedést igénylő s a köz­ponti irodába tartozó ügyek közül: a) a polgári megkereséseket; b) a fizetési meghagyásos ügyeket; c) a váltó vagy csekk kereskedelmi utalvány, vagy köte­lezvény alapján kért meghagyásos ügyek­ben szükséges teendőket; d) a tömeg­napokon hozott mulasztási Ítélet vagy végzés után, — s az ugyanakkor létre­jött bírói egyezség után felmerülő teen­dőket ; e) a kir. közjegyző akadályozta­tása vagy távoliéte esetén a váltó óvá­sokat; f) a tömegnapokon segédkezik Dániel Sándor kir. járásbiró mellett. Tömegnap: Tömegnapul minden hét csütörtök napja, amennyiben pedig ez ünnepnapra esnék, az azt megelőző legközelebbi köznap jelöltetett ki. Főlajstrom iroda és irattár vezetője Ember János irodatiszt, helyettese Spitkó Gedeon írnok. Központi iroda vezetője Nágele Ignác irodatiszt, helyettese Csip­kés Jenő irodatiszt. A külön iroda veze­tője Csipkés Jenő irodatiszt, helyettese Spitkó Gedeon Írnok. Az összes polgári és büntető ügyek vevényeinek kezelője Vevény kezelő) Spitkó Gedeon írnok,) akadályoztatása esetén pedig Bartha Zsigmond dijnok. A teljesen Írásba fog­lalt polgári Ítéletek jegyzéke (Pp. 404. §.) minden szombaton függesztendő ki. A telekkönyvtárat Fógel Kálmán te- iekkönyvvezető kezeli. Hétfőn és orszá­gos vásárok napján d. e. 9 órától 12 óráig, vasár--és ünnepnapokon, valamint más köznapokon d. e. 9 órától 11 óráig a telekkönyvekböl és azoknak munka­részeiből feleknek értesítést ad stb He­lyettese Vida Elek telekkönyvvezeíő. — Gabányi László irodatiszt végzi a telek­könyvi ügyek iktatását stb. Akadályozta­tása esetén Lábay Dániel helyettesíti. Fazekas Menyhért bírósági végre­hajtó az A—L; Rosenfeld Zsigmond bí­rósági végrehajtó pedig M—Z betűkkel kezdődő végrehajtást szenvedők ellen a végrehajtói cselekményeket végzik. HÍREK. Lapunk minden olvasójának bol­dog újévet kívánunk. Özv. Gróf Károlyi Istvánná a Vörös Félhold elnöke. A közös cél, melyért harco­lunk még közelebb hozta egymáshoz a magyar és török testvérnépet. E közeledésnek egyik eredménye a közös hadviselésből folyó közös sebesült és betegápolási akció vezetése. így alakult meg Magyarországon is a Vörös Fél­hold egyesület melynek nagvbizottsága városunk nagy asszonyát özv. gróf Károlyi Istvánnét vá­lasztotta még elnökének. A főispánné látogatása a menekül­teknél. Csaba Adorjánná, ki oly nemes áldo­zatkészséggel és lelkességgel támogatja a ka­tonák és a hátramaradottak javát célzó mozgal­makat, nem feledkezett meg azon szegényekről sem, kik városunkban a téglaégető kemencék odúiban és a íéglaszinekben eszik a menekülés keserű kenyerét. Hétfőn d. e. dr. Vetzák Ede és Madarassy Gyula társaságában meglátogatta a szűkösen élő menekülteket, akik között (szám szerint 400 ember között) személyes közremű­ködése és felügyelete mellett mindenkinek ke­nyeret, szalonét, diós kiflit és egyéb tésztákat osztott szét. Ételnemüeken kívül nagymennyi­ségű ruhanemüeket, trikókat és egyéb meleg ruhákat osztott szét köztük a jóságos főispánné. Többekkel elbeszélgetett, érdeklődött viszonyaik felől. Vigasztalta őket s megmondta, hogyha bármire szükségük lenne, bizalommal fordulja­nak hozzá. A szegény, nyomorúságosán élő embereket mélyen megillette a főispánné ke­gyes látogatása s hálásan éljenezve köszönték jóságát. Madarassy István főszolgabíró újabb gyűjtése. Csomaköz községben a következő­ket eredményezte : Készpénz 51'20 K, 160 liter búza, 120 drb. tojás, 10 kg. szalona, 3 drb. kenyér, 1 kg. zsir, 5 kg. zöldség, 1 zsák bur­gonya. Újabb adományok. Schőnpflug László 20 K, Plachy Gyuláné 10 K, Nagykároly város tisztviselő, nov. és dec. havi adománya 62'62 K, Hahn János újabb gyűjtése 10 60 K, Karuly község elöljárósága gyűjtése 6 K, Nyirmegyes község adománya 50 K. Hősi halál. Vinczenti János a 29-ik gya­logezred főhadnagya a harctéren hősi halált halt. Közjegyzők kinevezése. Az igazságügy­miniszter dr. Heppes Béla kolozsvári közjegyzői helyettest Nagybányára és dr. Olsavszky Gyula nagysomkuti gyakorló ügyvédet Nagysomkutra közjegyzővé nevezte ki. Ki nevezés. A király a m. kir. népfölke­lésnél 1914. évi november elsei ranggal Kiár Béla a 12-ik nyilvántartó népfölkelő parancs­nokságnál nyilvántartott hadnagyot népfölkelő főhadnaggyá nevezte ki Gyászeset. Özv. Singer Mórné asszony közbecsülésben álló matrónai a múlt héten 88 éves korában Liptószentmiklóson elhunyt és ugyanott nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra. Singer Lipót helybeli fakereskedő a Bing Mór és társa cég tulajdonosa édesany­ját gyászolja az elhunytban. Gyászeset. A városunkban nagy becsü­lésnek szeretetnek örvendő Serly Dénes polgár­társunk temetése, kinek haláláról múlt számá­ban is megemlékeztünk, dec. hó 24-én d. u. 3 órakor ment végbe nagy részvét mellett. A család a következő gyászjelentést adta ki. Alu­lírottak bánatos szívvel tudatják úgy a maguk, mint a számos rokonság nevében is a legjobb férj, kedves apa, nagyapa, após, testvér, sógor, nagybácsi és rokonnak Serly Dénesnek életé­nek 76-ik, boldog házasságának 26-ik évében f. évi december hó 22-én éjféli 12 órakor hosz- szas szenvedés után történt gyászos elhunytát. Kedves halottunk hült tetemeit f. hó 24-é > d. u. 3 órakor ref. egyházi szertartás szerint fogjuk a Fényi-utca 8. sz. gyászházböl a helybeli mesterrészi sirkértben örök nyngalomra helyezni. Nagykároly, 1014. december 23. Áldott legyen emlékezete! Bánatos, özvegye, Sely Dénesné szül. Mellán Róza. Gyermekei: Ilona férjével Rórh Gyulával, Olga férjével Oláh Józseffel. Unokái: Róth Károly, Jenő és Béla, Oláh Jó­zsika. Testvére : alsószecsei Serly Ede nejével Szecsei Zsófiával, ezek gyermekei: alsószecsei Serly Kálmán, alsószecsei Serly Sándor nejével Vük Máriával, alsószecsei Serly Gusztáv nejével Benedek Gabriellával, s gyermekei: Gusztáv és Sándorral. Sógornője : Mellán Anna férjével Litteczky Endrével és gyermekei. Nővérei: Czágler Antónia és félje Medvey Lajos s gyer­mekeik, Czágler Mária. Czágler Karolin özv. Tóth Jánosné és gyermekei, Czágler Ilona és férje irsik Ferenc és gyermekei. Adományok a katonák karácsonyi el­látására. Biró Elemér 1 trikó alsónadrág. Liebhauzer Ferenc 1 demizson bor, Lukács Lajosné 1 diós patkó, 1 mákos patkó. Spitz Mórné 20 liter bor, 43 drb. almásbéles. Jakab János 500 cigaretta. Gróf Károlyi György 60 tábla csokoládé, 60 füzér füge, 60 drb. ön­gyújtó, 5 üveg cognac, 56 embernek fejenkint 3 korona, 6 doboz cigaretta. Régi Casinó kár­tya társaság 100 szivar, 500 cigaretta, 100 szi­varszipka. Dr. Vetzák Ede 60 liter bor, 4 ko­sár alma. Bodnár Pál 3 korona. Népkonyha ningnyitác. A Nagykárolyi izr. Nőegylethez tartozó Népkonyha megnyitása 1915. év január hó 3-ik napjának d. e. fél 12 órájakor lesz, melyre a szives érdeklődőket ezúton hívja meg a Népkonyha elnöksége. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom