Szatmári Napló, 1905. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1905-01-01 / 1. szám

9, SZATMÁRI NAPLÓ 1905. január 1. sóinkat. Adja meg az Isten kinek-ki- nek mindazt a jót, amit kíván magá­nak, teljesítse minden vágyát, váltsa valóra minden álmát! Boldog uj esztendőt! Tisza István nem lép fel Ugrán. A „Szatmári Napló“ néhány nap előtt hirt adott már arról, hogy a kormány összes tagjai Bu­dapesten fognak mandátumot vállalni. Hogy ez a hir megfelel a valóságnak, igazolja az alábbi néhány sor, a melyet Nagyváradról irnak’nekünk: Jól informált helyről vett érte­sülés szerint Tisza István gróf miniszterelnök a közeli napokban nyílt levelet intéz ugrai választóihoz, a melyben bejelenti azon elha­tározását, hogy a januárban megtartandó uj választások alkalmával mélységes hálája, sze- retete és ragaszkodása daczára, a melyet az ő hii választói iránt érez, nem vállalja el öbbé a jelöltséget Ugrán, hanem más nehe­zebb kerületben veszi fel a harczot, a hol hódíthat személyével uj mandátumot a sza- badelvüpártnak. Maga helyett utódjául hűsé­ges igaz barátját Nagy Bölönyi Józsefet ajánlja, a kit e leghivatottabb ajánlás után minden kétséget kizárólag egyhangú lelkese­déssel fog képviselőjelöltjéül kikiáltani az ugrai szabadéivüpárt. Tisza István gróf mi­niszterelnök értesülésünk szerint még e hé­ten elküldi búcsúlevelét, melyben a politikai helyzet megítélésére is kiterjeszkedik — ugrai választóihoz. HÍREK. Olvasóinknak, munkatársainknak BQLBOft üíSVIT Ilfilfll! — B. U. É. K. — Nagy hatalom ez a négy betű, melyet nem bir leküzdeni az idő sem. A szokás fegyverével, erős kitartással, makacssággal áll ellen az újítóknak, kik az újév napját a más rendes napok közönsé­gességére igyekeznek degradálni. Azoknak, kiknél az újév jövedelem forrás, nem vál­nak megünneplésétől, mert ez merénylet volna saját zsebük ellen; akiknek pedig ki­adással jár, azok nem záx-kóznak el, nehogy félre magyarázzák viselkedésüket s igy a B. U. É. K. ott lebeg fölötted az ablakok­ból, honnan utánad kiáltják, ott hangzik el melletted az utczán, udvaron, a házban; mikor kilépsz, belépsz, kávéházban, vendég­lőben, a templomajtóban, jó barát s az is, aki nem jó barátod ezzel a négy betűvel üldöz s te vissza üldözöd. Amit nem ad- hatjjz postára, azt elmondod élőszóval s gondolkozol: nem hagytál-e ki valakit a sör­ből, nehogy megaprehendáljon. Az újév B. U. É. K. négy betűje olykor takarója az érzésnek, az igaz nyilatkozatnak, a megtes­tesült formaság, kevesebb értékű, mint az a pár száraz, vagy nem száraz virágszál, me­lyet a koltak síremlékére illeszt néha a kegyelet, gyakran a hiúság. De azért mégis B. U. É. K. — A „Szatmári Napló“. Lapunk mai számával a második évfolyamába lép a „Szat­mári Napló“. Eddig még nagyon rövid idő van mögöttünk, de a reménység vakító fák­lyája gyújt világosságot élibénk, hogy a jövő annyi küzdelme után büszkén tekinthetünk majd vissza a múltra. Nagy küzdelmek, szi­laj harczok ideje következik el reánk, a mi­kor fokozottabb mértékben jut ki a feladat a sajtónak, hogy tájékoztassa a közönséget a mindennapi élet eseményeiről. Teljes tudatá­ban vagyunk hivatásunk és kötelességünknek s ezért fordulunk most bizalommal a nagy- közönség elé, hogy az uj év folyam küszö­bén legyen segítségünkre fáradságos mun­kánkban. A közönség szeretetéből, pártfogá­sából merítünk mi erőt, hogy megfelelhes­sünk mindazoknak a kötelezettségeknek, a melyeket Szatmár város közönsége érdekében magunkra vállaltunk. Ez az érforduló komoly munkára serkent minket és mi hisszük, hogy fáradozásainknak meg lesz a gyümölcse. Ilyen reménységgel megyünk neki az uj esztendőnek. A „Szatmári Napló“ a közönség lapja lesz, a melyben mindenki megtalálja a olvasni valóját. A „S za t mari Nap] ó“ hírszolgá­lata újévtől kezdve még frissebb és eleve­nebb lesz. Szépirodalmi rovatunkban pedig a leglőkelőbb Írók munkáit adjuk a közön­ségnek. Lapunk előfizetési ára egy hóra 1 koron a. — Választási mozgalom Krassón. A krassói képviselő választó kerületben is meg­indult a választási mozgalom. Mint odavaló tudósitónk írja, a krassói függetlenségi párti jelöltet állít Böszörményi Sándor szabadelvű párti képviselő ellen. A jelölt személyében is megállapodás történt tegnap. Az ellenzék jelöltje Vityi József erdődi ügyvéd, a ki valószínűleg el is fogadja a krassóiak bi­zalmát. — Mennyit dolgozott a város. Az ij­esztendő utolsó óráiban Írjuk e sorokat. Abban az időben, amikor mindenütt kimu­tatások készülnek az elmúló év történetéről és eltöltött munka mennyiségéről. Szatmár városnál ma délután serény munkálkodás folyt, hogy összeállítsák az 1904. év mun­kájának kimutatását. Örömmel közölhetjük, hogy a város az ’•elmúlt esztendőben előfor­dult összes ügyeket egy szálig elintézte. Az utolsó tanácsülésben, mely ma délelőtt volt, minden aktát lezártak. És most, hogy a ki­mutatások elkészülnek, a munkásságról nem lesz érdgktelen a számokat is felje­gyezni, amelyek tanúságot tesznek a város munkásságáról. A városi iktatóba összesen 18,916 ügydarab érkezett be. E számadat­ból a tanácsügyekre 11,665, az elnökire 4585, a kikágásira 707, a közigazgatási bí­róságira 4 ügydarab esett. E munkásságról a város jelentést tesz a legközelebbi városi közgyűlésnek. — Jóváhagyott alapszapályok. Szatmá- ron Szatmár-németi 2. temetkező társulat csim alatt temetkezési társulat alakult, a melynek alapszabályait a belügyminiszter ma jóváhagyásával ellátva vissszaküldte a vá­roshoz. — A rendőrlegénység. A mai nap nem­csak azért nevezetes, mert az év utolsó napja, hanem nekünk szatmáriaknak azért is, mert egy intézmény szűnik meg ezen a napon. A rendőrség ma teljesítette utolsó szolgálatát a város területén, holnap már átadják a működési tért utódaiknak, a csend­őröknek. A rendőrlegénység nagy része hol­nap le is vetkezik a város jmundérjából és elhagyja a szolgálatot. A város mai tanács­ülésén foglalkozott a rendőrlegénység dol­gával. Elhatározta, hogy megteszi az intéz­kedést. Még pedig úgy, hogy a rendőrök azon része, akik nyugdíjra jogosultak, nyug­díj áztatnak, akik pedig szolgálatuknál fogva a végkielégítésre érdemesek, azok egy bi- zonyos összegben végkielégítést kapnak. A határozatot már holnap közölni fogják a szolgálatból kilépő rendőrlegényekkel. — Csatorna a vasúti internátusnál. Az Árpád-utczán épülő vasúti internátus körül tudvalévőén egy nyílt csatorna van, mely a Szamosig terjed. Az állam ezt a csatornát beszerette volna födetni, ha a város anya­giakkal hozzájárul a költségekhez. A ta­nács mai ülésében szó esett arról a csator­náról, amelynek befödetéséhez nem járult hozzá, még pedig azon az alapon, hogy a városban még sok más helyen van nyílt csa­torna s igy éppen ezzel az egvgyel nem te­het kivételt. — A pallók kiküszöbölése. Szatmáron daczára, hogy eddig már a legtöbb utczá- ban aszfaltjárókat létesítőit a város, van­nak még utczák, ahol az emberek deszka­pallón kénytelenek járni. A deszkapallók javarészt el korhadtak, úgy, hogy már a mér­nöki hivatal előtejesztést tett a kijavításra. A város tanácsa ma foglalkozott a mérnök előterjesztésével és kimondta, hogy a rossz deszka gyalogjárókat nem javíttatja ki, hanem a mérnöki hivatalnak a jövő évi költségvetési munkákra vonatkozó javasla- tázak tárgyalásánál intézkedni fog, hogy a deszkapallók helyett kőjárda létesittessék. Ezzel bizony sok embernek teljesedik be az óhajtása. — Élet, halál és házasság. Rózsaszínű és fekete számok vannak előttünk. Az egyik arról szól, hogy az élet hányszor látogatott el az 1904. évben Szalmárra, a másik pedig azt tünteti fel, hogy a„csupacsont“ kaszás ember hányszor suhintott végig az élet te­remtette mezőkön. Az élet helytartója, a piros csörü gólya madár nem kevesebb mint 801 szer tett látogatást Szatmár városában. Minden egy alkalommal szaporította a lakos­ságot egy egy apróbabával. De jött a suhanó árnyképében a halál is. 607-szervizitelt, min­dig mély szomorúságot és bánatot fakasztva. A rózsaszínű és fekete számokkal egyidejűleg meg kell említenünk Hymen statisztikáját js. Az anyakönyvi hivatalban 176 pár kötött ugyanis házasságot. Általán véve az tanya- könyvi hivatal ez évi statisztikája minden tekintetben jobb a tavalyinál, sőt az előző évekénél is. — Emléktábla Dérynének. Miskolczról Írják: Rozsnyay Kálmán, a neves iró, a ki néhány hónap előtt megpendítette az esz­mét, hogy Dérynének, a magyar színművé­szet e kimagasló alakjának emléktáblát ál­lítsanak, tegnap Hiskolczra érkezett, hogy az ifjúság körében is minél számosabb hí­vet toborozzon a szép ügynek. E czélból a városi zeneiskola nagytermébe egy tágabb- körü értekezletet hivott össze, hogy megvi­tassa a további teendőket és esetleg egy Déryné emléktábla bizottságot szervezzen. • Jelenet a „Diszkréciódban. Budapesten „Diskréczió“' czimen, üzleti alapon vá­lasztási iroda alakult. Egy ur: Jó napot kívánok. Ez kérem a Diskréczió. A segéd: Alázatos szolgája. Pa­rancsára ez. Az ur: Olvastam hirdetésüket. A segéd: Igenis kérem alásan. Vállatunk szolid alapon nyugszik. Az u r: Hát kérem nekem vágyaim vannak. Wertheimer Lipótnál Szatmáron, Kazinczy-utcza 17. £ a Zárdával szemben, • • legjobb varrógépek kedvező részletfizetésre kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom