Szatmári Napló, 1905. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1905-01-01 / 1. szám

1905. .január 1. oZ A 1 -ii .'lit i N A iJ L u A segéd: Nekem mondja, őriiletes vágyai vannak, hogy a dunaparti nemzeti palotába bejuthasson. Az ur: Igen, képviselő akarok lenni. A segéd: Helyes kérem. Tehát egy választást akar uraságod megrendelni. Az ur: Egy teljes választást. A segéd: Bukással, vagy bukás nélkül. Az ur: Hogy érti ezt ? A segéd: Hát kérem úgy, hogy minden attól függ, hogy m i hol kapunk tust. Tetszik érteni? Az ur: Nem. Magyarázza meg bő­vebben. A segéd: A bővebb magyarázat itt következik. Mennyit szánt urasagod a választás czéljaira? Az ur: Attól függ, milyenek az esélyek. A segéd: Bocsánatot kérek, az esélyek attól függnek, hogy pénz dolgában milyenek a czéljai. Az ur: Pénzein van. A segéd: Sok ? A z it r: V igy húszezer forint. A segéd: (magában morog valamit, mintha számítaná a választási tervezetet.) Húszezer forint, egy kicsit kevés ugyan, de lehet a választásból valami. Apropos, mi­lyen programmal tetszik a megrendelést fel­adni ? Az ur: Tudom is én. — Milyet ajánl. A segéd: Húszezer forint . . . . húszezer forint ... ez egy Zoltán-párti programúihoz elegendő, hogy a választás fényes bukással végződjék. Az u r: Ez ravasz ügy. A segéd: Igen kérem, de tessék arra gondolni, hogy a zavaros politikai helyzet ... A k inn,my, a függő gazdasági kérdések. ... A Zoltánok . . . Ezzel, min­dennel le kell számolni. Különben van ura­ságod részére egy pompás kerületem. Az ur: Nos ? A segéd: Az a kerület csekély öt­venezer forint. De uram. Biztos siker. Biz­tos választás. H u uram, ez a hely a mö- csödösi. Szép hely és pompás választók. Nos mit szól hozzá? Az ur: Sok egy kicsit az ötven­ezer. A segéd Nem sok. Tessék elhinni, hogy mi ráfizetünk a választásra, Gondolja meg uraságod, hogy a cseudőrsztirony is pénzbe kerül. Az ur: Hat tudja mit. Adok negyven- ezret. A s e g é d : Sa nalom, de lehetetlen. Az ur; Többéi nem ad iátok. A s e g e d : Negyvenötöt se? Az u r: Nem. A s e gé d: H u jó M -gcsináljuk, mert elvünk nagy forgalom, ki vés haszon. Hát akkor tessék alamn a szerző’ést. Az ur: Alurj.t Tehát matói kezdve a möcsödösi kerüiet j - óinje vagyok. A segéd: lg. n is az, kérem alás­san. Az ur: Apropos. Aztán mit kapok a 40 ezer írtért ? A segéd: Azonnal elsorolom kérem. (Kiált ) Kóbi, adjon csak ide egv részletes teivezetet. (Kóbi elhozza s a segéd félol­vassa ) Hat kérem a pénzért tetszik kapni 50 ezer kortes verset parafinerád alá Ha­zafi Verái János, kegyetlen kormánypárti defterekkel, tetszik kapni 500 darab zászlót a legmiivászibb kivitelben, 6000 kakastollat ver - színben, zöld papit levéllel. Továbbá tó. i ezer nyomtatványt az a. b. ez. min­tába. Ez kérem a technikai rész. Most ké- rem jön a művészi szemé yzet. A möcsödösi kerületben szükség van a választók több­féle nemzetiségére való tekintettel egy ma­gyar és egy oláh költőre, tizenkét kortesre, öt szónokra, akik természetesen a választá­sig uraságod szives vendéglátásának fognak majd kiválóan örvendeni. Aztán különféle apróságokat méztatik kapni. Teszem, hír­lapi közleményeket, táviratokat, ect. ect. Az u r: Ez szép dolog lesz. A segéd: Meghiszem azt. Azonban bocsánatot kérek, de nálunk üzleti szokás, hogy a megrendelési összeg felét előre kap­jak meg, a másik felét a választás előtt 3 nappal. Az ur: Kérem. (Kifizeti az összeg felét.) A segéd: Köszönöm. Kóbi, vigyen csak egy kommünikét a lapoknak. Az ur: Tehát minden rendben van. A segéd: Igenis kérem. Holnap a lapokban meg fog jelenni, hogy uraságod fellép Möcsödön. Roeoeo. TÁVIRATOK. Az osztrák kormányválság. Bécs, decz 31. (Saját tudósitónktól.) Az osztrák kormányválság még mindig nem nyert megoldást. Jól értesült kö­rök azonban ellentétben a tegnapi hír­adásokkal azt mondják, hogy a döntés már megtörtént és hogy Bouqoy gróf lesz az uj miniszterelnök. Nincs ki­zárva, hogy kinevezése a hivatalos lap­ban már holnap megjelenik. Aki három században élt. Zombor, decz. 31. (Saját tudósítónktól.) A bácsmegyei Zsablyán a minap temették el nagy részvét mellett Juhász Albert földmi- vest, aki száztíz éves korában halt meg. Juhász Bácsmartonoson született 1794-ben. Sok minden bajon ment keresztül. Végig- küzdötte a szabadságharezot és számos üt­közetben vett részt. Beteg sohasem volt és még halála előtt való napon is elment a templomba. A balti flotta. Budapest, decz. 31. (Saját tudósitónktól.) Tokióból jelentik: Togo tengernagy ma Kamimura tengernagygyal Tokióba ér­kezett. A japán főváros népe nagy ün­nepséggel fogadta a tengernagyokat, a kik röviddel megérkezésük után a mi- kádóhoz mentek. A két tengernagyot azért hivták most Tokióba, mert a mi- kádó elnöklésével a legközelebbi na­pokban tanácskozás lesz a balti flotta fogadásáról. E tanácskozáson állapítják meg, hogy a japán flotta hol szálljon szembe az uj orosz flottával. Mulatság. — Dalestély. A szatmárnémeti dal­egyesület január 5-én csütörtökön, a társas­kör helyiségeiben tagjai részére dalestélyt rendez. Műsor: 1. Szerelem. Férfikar. Elő­adja a dalegyesület. 2. Gramofon előadások, j 3. Beriot hangversenye. Előadja Ferlicska I Gyula 15 éves hegedűművész Nyiregyházá- I ról, zongorán kíséri dr. Tanódy Endre. 4. A faluban utezahosszat. Férfikar. Előadja a a dalegyesület. 5. Gramofon előadások. 6. Mi volt nekem a szerelem ? Férfikar. Elő­adja a dalegyesület. 7. Gramofon előadások. Nem tagok számára belépődíj személyen­ként 2 K, Családjegy 4 K. A dalestély kez­dete félnyolezkor. IRODALOM. Körbekörbe. Tiz párbeszéd, irta Schnitz­ler Artur, bevezetéssel ellátta Bródy Sándor. Schnitzler Artur e kis színdarabjai eleinte csak néhány példányban forogtak — nem is közkézen, hanem csak Írók kezei között — kéziratban, mert mint Írójuk előszavában kiejté: „nem akarta, hogy ostobaság és rosszakat félreértsék.“ — Később azonban mégis csak megjelentek könyvalakban „Rei­gen“ czim alatt s ekkor Európa első írói törtek mellette lándzsát. Többek között Brandes irt szerzőjükről olyan tanulmányt, mely csak úgynevezett klasszikusoknak — főleg halottaknak — szokott jutni osztály- részüj. Most magyarul Bródy Sándor vállal­kozott a mentorságra. A magyar fordítás, mely briliáns hűséggel és elmésséggel adja vissza az eredetinek báját és szatirikus hu­morát, gazdagítva van a nagyértékü Bran­des tanulmány nyal is. A könyv kiadója Szi­lágyi Béla Budapest (Károly-körat 26.), míg előkelő nyomdai előállítása a Pallas nyomda ismert izlésáre vall. Kapható minden könyv- kereskedésben, ára 3 K. REGÉNY. Özönvíz. Irta: Sienkiewiez Henrik. 13. András visszautazott Lyubiczba. Ott szégyent, sajnálkozást, haragot talált. Fő­képen pedig az embereknek ellene irányuló dühét. Azért jött oda, hogy a becsületét megjavítsa és mit tett? A csapatja, a ka­tonái félelemben tartották a lakosságot, erő­szakoskodtak a városban és a gonoszságot mindenütt tetézték. Port akasztanak a nya­kába s azt el is veszíti. Még az is megle­het, hogy a dolgokért vagyonát, becsületét is elveszíti, de az is meglehet, hogy az éle­tét is. Másképen kell tehát gondolkoznia. A rablókkal szakítania okvetlenül szükséges, a törvényt tisztelnie kell, hiszen letelepedik Wodotkyban és megnősül, nem szabad te­hát továbbra az ököl jogát gyakorolni. Ha tisztességes katonái lesznek, az igazságot megtalálhatja. Esetleg attól eltekintve, hogy nem Ítélik el szégyenletes reá nézve a múltak cselekedete. Amint igy gondolkozott, egy angyalt lá­tott képzeletben. Talán Olenka volt, akit úgy szeretett, mint még soha senkit se az életben. — A szentekre esküszöm — gondolta magában, hogy úgy teszek, ahogy ö akarja. A gonoszokat a világ végére kergetem, mert azok bizonyára csak rosszra csábít­hatnak. András ekkor még nem tudta, hogy a czimborái már az Isten itólőszéke előtt vannak. (Folyt köv.) Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Kovács Ödön. Szerkesztő: ______Balassa Sándor. A báli idényre megérkeztek a leg­újabb szalon sző­yPTPu Weis^ Gfyula 6 posztó és gyapjúszövet üzletében valamint a legújabb báli mellények Is. Szatmár, Deák-tér, Freund ház.

Next

/
Oldalképek
Tartalom