Szatmári Hírlap, 1918. július-december (27. évfolyam, 27-51. szám)

1918-07-25 / 30. szám

/ Fogadja Magyraéltóságod egyesületünk részéről a megindított akcióért mélységes hálánkat, szerető nagybecsülésünket, s vegye tudomásul az ország katholikus tár­sadalmának NagyméLtóságodhoz, mint e társadalom vezetőjéhez való törhetetlen ragaszkodását. Kelt Szatmár-Németiben. a „Katholikus Karitász“ intézőbizottságának 1918. éri julius 20.-án tartott ülésén. A bizottság megbízásából: Benkő József elnök. 2 _________ _____ In gyen ház és kert a rokkantaknak! Várady L. Árpád kalocsai érsek mint­egy két évvel ezelőtt Kalocsa mellett szép kiterjedésű földbirtokot adott a Hadigondozó Hivatalnak, azzal a célzattal, hogy azon a földterületen hadirokkantak telepe létesüljön. Már az adományozás is úgy történt, hogy a rokkantaknak örökösen átadassák a ház és a hozzá járó szép kert, s ugyanekkor műhe­lyek épüljenek, amelyekben a rokkantak tisz­tességes munkával kenyeret kereshessenek. Ez a katolikus egyházi földön épült rokkant­telep most elkészült s a Hadigondozó az alábbi fölhívásban szólítja fel a rokkantakat, hogy foglalják el a telepet: Kalocsán az 0. N. G. H. támogatásá­val alapított kalocsai rokkant kereseti telep­befejezéséhez közeledvén, felszólítjuk azon józangondolkozásu, szorgalmas, római katolikus vallásu rokkantakat, kik az asztalos munkában, méhészet- és kaptár készítésben, kosár-, kefe­vagy seprükötésben teljes jártassággal és mi­nél több családtaggal bírnak, hogyha a telep örökös lakói óhajtanak lenni, ebbeli szándéku­kat a kalocsai rokkant iskola igazgatóságá­val, az 0. N. G. H. intézetének bizonyítványát mellékelve közöljék. A két szoba, konyha és kamrából álló 400 négyszögöles kerttel biró lakóházak már október elsejével az iskola igazgatósága által- kiválaszíottaknak ingyen és örökösen át fog­nak adatni; kikötvén az igazgatóság magá­nak azt a jogot, hogyha az illető akár ha­nyagsága, erkölcstelensége vagy rendetlen magaviseleté által érdemetlenné válik a se­gélyezésre, hogy az ilyeneket, a telep lakói Ha utazunk a Verchovinán, figyeljünk csak jól. Az utmenti házakat mind kazárok lakják, a ruthének pedig, az erdők alatt hú­zódtak meg. A kazárok igy utmentán jobban seftelhetnek, boltot nyithatnak s a ruthénekre a szegény prédára is jobban ügyelhetnek. Egy faluban, mivel igen feltűnt nekem, hogy az utmentén egyetlenegy ruthénlakta ház nincs csak mind kazárlak, megállítottam kocsimat1 s megszólítottam az arra bandukoló ruthént. — Hol laknak az emberek ? Vagy ez kazár hitközség? — Uram, uram hát vajon, ha ez kazár hitközség volna egészen, miből élnének a kazárok? Ez keresztény hitközség volt vala­mikor, tisztán, keresztény, itt gazdák laktak, igen itt az utmentén a legjobb gazdák lak­tak régen, most ott laknak a patakon túl, a hegy alatt. Nézze uram, az itt mind a ka­zároké — ház, birtok . I. Meghalt Egán Ede, vele sirbaszállt a reményem, már akkor,. . s most látom nem hiába. A szombati nap rettenetes képet nyújt már a falvakban is. Kaftános, pajeszos kazá­rok mindenfelé . . . kereskedelem nincs. A falu csendes, mintha kihalt volna. így átutazóba, kedvem volna felkiáltani: közül eltávolitsou. ügy a rokkant, mint an­nak minden munkabíró családtagjának tisztes­séges keresete és ez által megélhetése biztosit- tatik; valamint a rokkant elhalálozása esetén özvegye és gyermekeiről gondoskodás történik és azok továbbra is a telep lakói maradnak. Az élelmezés és egyéb szükségletekről való ol­csóbb ellátást a telepen létesítendő fogyasz­tási szövetkezet fogja lebonyolítani. Jelent­kezni azonnal lehet. „SZATMÁRI HÍRLAP“ A szociáldemokrácia, mint a tőke bajnoka. Gyűlés volt Budapesten. Királynéja mellett tüntetni jött össze a régi országház termében a jakab-járom alól felszabadult magyar keresztény szociálista munkásság. Impozáns volt a gyűlés, mert sűrű volt a megjelentek sora, hangtalan a figyelés, komoly a tárgy, lelkes a szónok. Ami zavar volt, szociáldemokraták okoz­ták, kiknek egy csoportja zsidó ösztönzésre, zsidó vezetéssel a gyűlés előtt álkulccsal be- lopózott a terembe. A jakaboknak szivükbe nyilallott az imponáló nagy szám, mely jakab- jetszó, jakab-cse»gő, jakab lelkidet nélkül jött össze kezet fogni. De hallgatott az ellentábor. Csak akkor kezdte meg küldetését teljesíteni, amikor az uzsorásokhoz, árdrágítókhoz, hadimillíomosok- hoz jutott Huszár képviselő a beszédben. Tiltakozott az elien, hogy magyar ember saját sebeiről beszéljen, melyeket betolako­dott idegenek ütnek a magyarság testén- lelkén. A szociáldemokraták, akik a magyar mun­kásokat örökké a töke ellen uszították, a töke bajnokaivá csaptak fel, mihelyt bizonyos kezekbe jutott a magyar pénz. Miért ? Ne kutassuk ... Majd a királynéról szólt az előadó. Hódoló szavait állva hallgatta a keresz­tény magyar munkásság, csak a szociálde­mokraták maradtak tüntetőleg ülve. Persze! Nekik nem királynéjuk a magyar Királyné. Csak akkor volna az, ha a hebroni rózsák hazájában ringott volna bölcsője. — Hol vagytok keresztények 1 Patrónás Magyarország! Pár évvel ezelőtt történt, — hogy még egy szomorú példával illusztráljam a hely­zetet — egy hatvanszázalékos kazár városon utaztam keresztül. Álig, hogy beértem a so­rompón, óriási csoportosulást vettem észre, nemsokára a kocsinak meg kellett állania. Megakadt a közlekedés. Körülnéztem, mi le­het az oka a közlekedés megszüntetésének. Hamar rájöttem. Egy keresztény magyar em­ber árult dinnyéket s mivel rontotta seftjü- ket, mert jő, friss dinnyéket árult — meg­támadták. Visszamenőben megállítottam ko­csimat dinnyerakása előtt s vettem tőle három dinnyét. Sírva panaszkodott, szegény, hogy a kazárkölykök és a hölgyek fölhasználva a zavart, elloptak tőle vagy száz dinnyét. Mert lop is a kazár. Szénát, tengerit, krumplit, mindent, mi csak keze ügyébe ke­rül. Végezetül, mit előre kellett volna ten­nem, a végére teszem. Egy kazár gyorsfény­képet mutatok be: Egy görnyedt alak. Haja hosszú, csap- zott. Szeme merész, kételkedő kifejezésü. Szakálla torzonborz. Kaftánja földig ér, kü­lönben piszkos és rongyos. Csizmája fehér a felszáradt sártól és portól. Ilyen alakokkal van tele a Verchovina. S mi lesz ebből ? Mi lesz ? Az igazság alszik?.. Akasztófát érdemelnének ezek a hálát­lan bazaárulók, akik gyermekeiket a magyar Király jóvoltából tengerre küldik nyaralni s igy tépik meg a lovagias királyim magyar becsületet. A közönség nem tűrte tovább őket: kitessékelte a hajlott orrú hangosokat. Ha igy nyitogátják tovább a szemünket, eljön az az idő, mikor « magyarság nem a'régi országházbó), hanem az uj — magyar öntu­datra ébredt, — Magyarországból fogja ki­tessékelni a magyar becsület lábbal-tipróit. Szatmár-Németi, 1918. julius 25. Portugália hét évvel ezelőtt lelőtte királyát s a királyságot sírba temette. Pap­jait, szerzeteseit felkoncolta, püspökeit szám­űzetésbe küldötte; az egyházi vagyont el­rabolta, a templomokban az istenitiszt eletet betiltotta. Costa és Lima szabadkőmives nagymes­terek dolgoztak igy hét évvel ezelőtt. Óriási felfordulást teremtettek Portugá­liában. Minden zavar, minden felfordulás szabadkőműves, szociáldemokrata menyor­szág. Mert ott igen eredményesen lehet ha­lászni, zsebet tömni. Mi kell egyébb a sza- badkőmivességnek, szociáldemokráciának ? De a forradalom mindig kétélű fegyver. A francia forradalom nemcsak XVI. Lajost, a királyt, hanem Robespierre-l, Marat-1, a forradalmárt is megrövidítette egy fejjel. . . . Nem telt el hét év . . . bünbánatot tar­tott a portugál köztársaság. A templomok kapui ismét kitárultak, a száműzött püspökök visszatértek, az egyházi vagyon visszanyerte régi gazdáját. Máskép nem tudott rendet teremteni Sidonio Paes, portugál köztársasági elnök. Sőt tovább ment. Követet küldött a Szent székhez és cserébe Locateli volt brüsz- szeli nunciust kapta. A portugál nép belátta, hogy az egy­háztól elrabolt vagyonnal nem lett gazda­gabb. Átkot érzett rajta. Visszaadta, mint a filiszteusok a zsidóknak a frigyszekrényt. És a józan belátást józan tett követte (lévén az ő logikája talmudi agyafúrtságtól mentes) pontot tett a boldog szekularizáció hét éves történelme végére. — Volt-nincs. . . Egyházmegyei hírek. Peltsárszly Pál f.-gyarmati s. lelkész Pálócra, Scheffler Ferenc ujmisés Fehérgyarmatra helyeztettek segéd- lelkészi minőségben. — Püspök Ur Öméltó­sága Weisz József beregszászi segéd lelkészt nagymadarászi lelkésszé nevezte ki. — Gyulai Mihály felsőbányái s. lelkész Beregszászba, Láng József Felsőbányára, Haklik Sándor szaniszlói s. lelkész Beregszászba, Nemes Ist­ván erdődi s. lelkész Ungvárra, Fischer Já­nos ujmisés Erdődre, Lini János ujmisés Mezőpetribe került s. lelkészi minőségben. Láng Ferenc ungvári s. lelkész engedélyt kapott, hogy a tanári oklevél megszerzése végett a budapesti tudományegyetem bölcsé­szeti karán beiratkozzék. — A szentferenc- rendi nagykáptalan szatmárnémetii házfő­nökké P. Kaizer Nándor rendi kormányta­nácsost, kaplonyi házfőnökká P. Pesti Ema- nuelt választotta meg. — P. Mássá Viktor Kecskemétre került, helyébe P. Szabó Szera- fint helyezte Kaplonyból. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom