Szatmári Hírlap, 1918. július-december (27. évfolyam, 27-51. szám)

1918-07-25 / 30. szám

Fél évi előfizetés lejárt; 1918. év julius hó 1-én uj előfizetést nyitottunk a Szatmári Hírlapra.«* Mindazokat, akik hívei és barátai lapunknak, ezúttal is felkérjük, szíveskedjenek minél több előfizetőt szerezni a. Szatmári Hírlapnak, hogy •nagy és nehéz feladatunkat zavartalanul to­vábbra is végezhessük. Azokat a tisztelt előfizetőinket, kiknek elő­fizetésük december hó 1-én lejár, kérjük, hogy előfizetési dijaikat mielőbb beküldeni szívesked­jenek', mert a papirhiány miatt nem vagyunk abban a helyzetben, hogy felesleges példányok­ban nyomathassuk. _Szatmár-Némefi,_1918. julius 25._________ El őléptetés. A vlk. miniszter Groza Ferenc, a szatmári kir. kath. fgmn. tanárt a VIII. fizetési oszt. 3 fokozatába léptette elő. Katonai előléptetés. Őfelsége, beren- eei Kovács Géza főbányatanácsost, a nagy­bányai bányatelep katonai parancsnokát, tüzérszázadossá nevezte ki. Áthelyezés. Nagy Károly m. kir. fő- erdőtanácsost, a bustyaházai erdőhivatal fő­nökét a földmivelésügyi miniszter áthelyezte Nagybányára és megbízta a m. kir. főerdő- hivatal vezetésével. Személyi hir. Beregvárról Gróf Schön- lorn-Buchheim Károly orsz. képviselő vasár­nap György gróffal és Ninina grófnővel Püspök Ur Öméltósága vendége volt. P. Tamás Alajos szatmár-németii ferencrendi házfőnököt a f. hó 18 án Gyön­gyösön összegyűlt nagykáptalan rendtarto­mányi főnökké választotta. Már két Ízben volt e magas állásban, ahol szeretettel kö­szöntik őt szatmári árván hagyott lelki gyer­mekei. A ferencrendiek nagykáptalanja P. Kaiser Nándor kaplonyi házfőnököt rendi, kormánytanácsossá választotta. Házasság. Böszörményi Árpád orosz fogságból hazatért honvédhuszár kapitány Gacsályon esküvőjét tartotta, Maróthy Ale- xandrinnal. — Hegyi Dezső v. királyházai jegyző és Barta Ilona szatmári áll. tanitónő házasságot kötöttek. — Hajdú Károly tb. főkapitány és neje Kovács Karolin leányá­nak, Erzsikének örök hűséget esküdött Papp László szatmári ref. főgmn. tanár. Igazságügyi áthelyezés. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Bákéssy István hal- mi-i kir. járásbirósági jegyzőt áthelyezte a szatmárnémeti-i kir. járásbírósághoz. Doktorrá avatás királygyürüvel. Ma avatták jogi doktorrá királygyürüvel Király Ferencet, a nagykárolyi piarista fő-, gimnázium volt növendékét. Aranylakodalom. Nagybányán, Vár- allyi Ferenc ny. iglói városi számvevő és neje aranylakodalmukat ülték. A szatmári irgálmas nővérek leány­internátusában fél alapítványt nyertek: Bar­nák Mária és Leskó Ilona tanitónőképző int. növendékek. Uj theologiai tanár. Dr. Szabó Simon ungvári kanonok helyére Papp Antal püspök a dogmatika tanárává dr. Fenczik István tanítóképző intézeti tanárt nevezte ki. Előléptetések a bányakincstárnál. A király a pénzügyminiszter előterjesztésére Hullán János bányatanácsost, a ferneaelyi kohóhivatal főnökét, Muzsnay Ferenc bánya- tanácsost, a veresvizi bányamű főnökét, be- reneei Kovács Géza bányatanácsost, a nagy­bányai bányatelep katonai parancsnokát, to­vábbá Böhm Ferenc bányatanácsost főbánya- tanáciosokká nevezte ki. Uj Apácák. A szatmári irgalmas nő­vérek templomában julius 19-én a kongregá­ció alapitó sz. Vince ünnepén megható szer­tartás keretében eskette fel Püspök Ur Őinól- iósága a lelki élet és az' Tsten-szeretetből takadó emberszeretet uj hősnőit. 45-en tettek fogadalmat és 21-en öltötték fel először a ruhát, melyre tisztelettel tekiplenek a szülők és gyermekek, betegek és orvosok, kiknek nem egyszer nyílik alkalmuk meggyőződni olyan türelemről, olyan önfeláldozásról, melyre csak az Isten képesíti övéit. — Foga­dalmat tettek: Ádám M. Norberta, Bartos M. Erna, Bartos M. Ilda, Borsodi M. Meíen- tia, Csernitzki M. Zozima, Csernitzki M. Filippa, Cserpes M. Veniidis, Csintalan M Tibáida, Czumbil M. Ewalda, Dán M. Fiden- tia, Detrich M. Chrysogona, Dőri M. Ro- mula, Egeli M. Gerasia, Forró M. Antima, Foró M. Orenc'a, Gável M. Fernanda, Hart­mann M. Thelesphora, Horváth M. Joachina, Keresztes M. Lucia, Kincel M. Hugolina, Kimer M. Heriberta, Kora tyl. Jozefa, Ko­vács M. Etelréda, Krizsifaanek M. Virgilia, Lakatos M. Olympia, Lőrincz M. Domipika, Miertus M. Victima, Mórent M. Szervanda, Nagy M. Verissima, Popovics M. Áncilía, Ridler M. Justitia, Rokomózer M. Hirlanda, Rossel M. Eustáchia, Róthnágel M. Benilda, Russay M. Cumella, Schlachta M. Martinia, Szabó M. Juventia, Szongott M. Renáta, Takács M. Matild, Teész M. Benedetta, Tö­mör Calasantia, Végh M. Tomassina, Végh M. Magdalina, Zsoldos M. Nazianza. — Be­öltöztek: Antal M. Evangela, Fazekas M. Konstantina, Frey M. Michelina, Koncz M. Augusztina, Koskó M Áletha, Krizsovánszky M. Ferreola, Lakos M. Ciarentia, Lörincz M. Luciola, Papp M. Rogella, Pesellár M. Ber- tina, Prágner M. Maneueta, Szabó M. Ce­lesta, Szilvássy M. Theodata, Tamás M. Felicissima, Tokár M. Castilia, Drágus M. Christóta, Kálnoki M. Wilibalda, Krutz M. Ossia, Oláh M. Wilhelmine, Czier M. Dolo­rosa, Habina M. Restituta. A cs. és kir. 82. székely gy. ezred hadialbumának szerkesztősége (Szászváros Hunyad-m.) ezúton kéri a különböző katonai kötelékekben vagy kórházban szétszóródott tisztjeit a regimentnek, hogy fényképeiket, naplójegyzeteiket, harctéri fölvételeket és ér­dekes megfigyeléseiket a szerkesztőségnek megküldeni szíveskedjenek. A hősi halottak — úgy a tisztek, mint a legénység.— hozzá­tartozóit kéri a szerkesztőség a hősi halottak fényképeinek, rövid életrajzi adatainak és esetleg hátramaradt naplóinak, általános ér­dekű leveleinek megküldését. A szerkesztő­ség minden rendelkezésére bocsátott képet, naplót stb. annak idejóa sértetlenül vissza­szolgáltat. V Gyászhir. Bőd Sándor, a szatmári ref. főgimnáziumnak nyug. tanára Vajda-Szent- Iványon 61 éves korában meghalt. — Lengyel Mihály városi adótiszt vasárnap reggel hosz- szas betegeskedés után meghalt. Az elhalt hót évig állt a város szolgálatában, melynek szorgalmas hivatalnoka volt. Harmiuc óvet élt, fiatal özvegye és kis árvája gyászolja. — Bóta Mariska 11 hónapos korában agy- hártyagyuladásban meghalt. — Lörinczy Fe­renc kir. tanácsos, a Ferenc József-rend lo­vagja, nyug. kúriai főigazgató, f. hó 13-án, életének 69-ik évében elhunyt Budapesten. A megboldogultban Láhner Kálmánná Lő- rinczy Mariska édesanyját, Lörinczy Jenő udvari tanácsos, nyug. ungvári alispán és Lörinczy Márton ungvármegyei segédhivatali igazgató öccsüket gyászolja. — Özv. Bene Kálmánná, szül. ilhóci és csamálházi Csonka = _____ ^SZATMÁRI HÍRLAP“ Ilon a f. hó 9-én rövid szenvedés után, éle­tének 72-ik évében meghalt Budapesten. — Latinka János f. hó 18 án életének 63-ik évében Ungvárott elhunyt. Szövetkezeti alakulás. A szatmár­németi fogyasztási szövetkezet vasárnap d. u. tartotta alakuló közgyűlését az Iparos Olva­sókör udvarán. Bölönyi László ipartestületi elnök megnyitván a gyűlést, felkérte Bélteki Lajos ref. lelkészt a szövetkezeti szervezke­dés előnyeinek ismertetésére. Többek felszó­lalása után a gyűlés egyhangúan kimondotta a fogyasztási szövetkezetnek megalakítását, a „Hangya“ központtal kapcsolatban és a fel­olvasott alapszabálytervozetet pontonként le­tárgyalta. A szövetkezeti bolt augusztus 15-én nyílik meg, amely naptól fogva a hatósági kiárusitási üzletek megszűnnek és a kimérés ■ a kereskedők kezébe megy át. A szövetke­zeti tagok a saját boltjukban kapják a ha­tósági árukat és mindazon cikkeket, amit az igazgatóság a „Hangya“ áruraktárból és más forrásokból be tud szerezni. Az elhelyezke­dés tehát augusztus hó első napjaira meg kell, hogy történjék. A hatósági áruk elosz­tása végett később tagok nem vehetők fel, valamint jóléti és beszerzési csoport tagok sem. Üzletrészek válthatók a héten bármely nap délután 2—6 óráig az Ipartestületban és a főpostával szemben levő tisztviselői bolt­ban. Egy üzletrész ára 50 K és utána 1 kor. behatási díj. Vagyonosabbaktól megkívánják, hogy több üzletrészt is jegyezzenek, mert csak úgy lehet a forgalmat készpénz vásár­lással lebonyolítani. Eddig 521 tag 975 üz­letrészt váltott s annak ára fejében befizetett 48,750 koronát, de a vezetőség legalább száz­ezer kor. alaptőkét kiván összehozni. Az ed­digi jegyzések összegét is többen felemelik e végett. Az alakulás után mindjárt megtar­totta gyűlését a megválasztott igazgatóság és felügyelő bizottság is. Elnök lett Bélteky Lajos ref. lelkész, helyettes elnök Bölönyi László ipartestületi elnök s felügyelőbizott­sági elnök Asztalos Sándor bankigazgató. Intézkedés történt 9 gyűlésen az üzlethelyi­ség kibérelése, személyzet beállítása s az alapszabályok és cégjegyzés mielőbb való be­terjesztése tárgyában. A Szatmáxnémeti-i Köztisztviselők Beszerzési Csoportja f. hó 17-én d. u. 3 órakor tartotta I. évi közgyűlését a városháza nagytermében. A köztisztviselők hivatalnoki pontossággal gyűltek össze. Kövessy Győző alelnök nyitotta meg és vezette a határozat­hozásra képes, népes közgyűlést. A száma­dások elfogadása után megválasztották az uj elnököt és az uj intéző bizottságot. Elnök lett az emberfeletti munka, önzetlen szorga­lom elismeréséül Kövessy Győző műszaki ta­nácsos, intéző bizottsági tagok pedig: dr, Visky Sándor, dr. Morvay Károly, Dorcsák Antal, Kővári Izsák, dr. Domahidy Pál, Kiszely Árpád, Kótay Pál, Kovács Pál, Bod­nár György, Poszvók Irén, Keller Aladár, Szeless Albert, Baranyi Gyula, Tempfli Ist­ván, Tóth Károly, dr. Griell Kálmán, Oláh Sándor, Vass Bertalan, Székely Endre, Soko- ray András, dr. Domby Zoltán, Berky Lajos, Sándor LajosMSrdőd, Szilágyi Tihamér Szi- nérváralja, Inánosy József Csenger, Szent- iványi Sándor Aranyosmedgyes, dr. Bakó Ferenc Fehérgyarmat, Nyárády László, Ró­nay János, Berey Károly, dr. Leitner Emil, Hatvani Béla, Üray Jenő, Uzory István, Almásy Mihály, Hűnek Emil. Bizalmi fér­fiak : Szelaczky Mihály, Csömör Elemér, Katona Sándor. Az 1918. üzletévi mérleget felülvizsgálják: Markos Imre, Szaplonczay Endre. Babies Sándor. Több közérdekű kér­dés alapos megvitatása után ért véget a tar­talmas közgyűlés. A jelentések során az egyes kérdések, fa-, cukor-, liszt-, szappan­szükséglet felemlitésével kapcsolatban még _ ____ __ 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom