Szatmári Hírlap, 1918. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1918-04-25 / 17. szám

4 dor aranyosmegyesi, Beosky Géza érden- gelegi körjegyzőknek, N. Székely Mihály omboodi, Kató Gábor apai és Szabó János szamosvsresmarti községi bíráknak a III. osztályú polgári hadiérdemkerssztet adomá­nyozta. Halálozások. Seysy Sándor nyug. vár­megyei árvaszéki ülnök, földbirtokos, hosszas szenvedés uíáu 69 éves korában elhunyt. A megboldogult általánosan ösmert és kedvelt iagja volt a vármegye és város társadalmá­nak. Halálát előkelő, kiterjedt rokonság gyá­szolja. Temetése hétfőn délután ment végbe igen nagy részvét »ellett. — Ssvobodn Fe­renc f. hó 15-ón nyolcvanhárom éves korá­ban elhunyt fiánál, Stvoboda Fereno jenkei plébánosnál. Holttestét Ungváron helyezték örök nyugalomra. — Török Endre nyugalma­zott körjegyző f. hó 20.-án meghalt. — Siabó Albert nyug. igazgatótanitó Kohón 52 éves korában meghalt. — Nagykároly egyik leg­öregebb, köztiszteletben megőszült polgára : Szalay Bálint Szatmárvármegye törvényható­sági bizottságának é6 Nagykároly város kép­viselőtestületének régi tagja folyó hó 12-ón 87 éves korában csendssen elhunyt. Előzetes cenzora a]á helyezte Vá- zsonyi, a nagy demokrata, a sajtószabadság lángszsvu apostola, a katb. „Fejérmegyei Naplót*. Miért ? Feleljen rá a bátor lap maga: „Mi nem nézhetjük tétlenül az áruhalmozó árdrágítók és lánokereskedők lelketlensógét, sem a zugbörzék és nagybankok karvalyai­nak féktelen kapzsiságát. A lapunkra vonat­kozóan most kiadott előzetes oenzura rende­let is bizonyság arra, hogy nagyon igazunk volt, mikor azt irtuk, hogy a zsidóknak Ma­gyarországon manapság óriási hatalmuk van. — Ezért is szükséges a keresztény magyarok öntudatra ébredése. Ezt a szent célt akarja és fogja szolgálni a lapünk ezentúl is bátran, ayilt homlokkal, az igazság szeretőiével.“ Hát bizony úgy van az, ahogy mondja. Hangversenyt rendez május 1-én dél­után 5 órakor a Kath. Karitász a zárda nagy­termében. Ez alkalommal az egyházi műked­velői énekkar katonasene kísérettel fogja elő­adni nagyszabású Schubert: „Mirjam győ­zelmi éneke“ o. darabját. Ezen kívül Mozart: „Engel-elied“-jét hárfa, hegedű, cselló trio játsza, Gounod: „Ave Maria'-ját alt szóló énekli (Loveczky Mariska) hárfa és ochester kisérettel. Hoffmann karmester Schubert da­rabot fog játszani hegedűn hárfa kísérettel. Ezt a fényes műsort kiegészíti a zárda bent­lakó növendékeinek a közönség által előnyö­sen ismert művészi gárdája, kik vidám jele­neteket, tréfás képeket adnak elő. Ezen él­vezetes programúinak a nyújtásával a „Kath. Karitász“ kedveskedni akar közönségének azért az áldozatkészségért, melyet mindig megtalált, mikor a jótékonyság érdekében arra szüksége volt, belópő-dij tehát nem lesz. A központi sajtóvállalat rt. alapí­tása céljából kibocsátott részvényekből a kö­vetkező jegyzések eszközöltettek. 40 darab részvényt jegyzett: özv. Lengyel Endréné, Jézus-társasági rendház. 10 darab részvényt jegyzett: Papp József folyambiztos Szatmár- cseke, Nagy József háztulajdonos, Kulcsár István telekkönyvvezető, Valkovics JánosDé. 9 darab részvényt jegyzett: Püspöki konvik- tus növendékei. 8 darab részvényt jegyzett : Borsi Erzsiké, Borsi Ilonka. 5 darab részvényt jegyzett: Májeresik Albert kocsigyártó, Szűcs József kádár, Csanak József, Urak M., Pol­gár A., Birkner János földmives Lázári, Leiblinger Márton malomtulajdonos. 4 darab részvényt jegyzett: dr. Makár Károlyné, Kraj- nyik Péter földmives Batiz, özv. Krajnyik Andrásné Batiz, özv. Braunberger Józsefnó őrnagyné, Miski Lajosné. 8 darabot jegyzett: Ferenci András kisbirtokos Lázári. 2 darabot jegyzett: Markos Györgyné, Hsrkácsi József csizmadia, Szűcs János kádár, Bart Mihály róm. kath. lelkész Szatmár-cseke, Papp Jó­zsef folyambiztoe Szatmároseke, Kerekes Imre gazdatiszt Porosaimé, Ilosvai László diák Lázári, Zahari Boriska Lázári, Alexa Antalné földmives Lázári, Román Jánosné földmives Lázári, Kovács Klára földmives Lázári, Ssüos János róm. kath. Lázári, Za­hari Jóssefné Lázári, Krajnik Pál földműves Batiz, Vizler Mihály rk. tanító Batiz, Töltési Imre kereskedő, Bánk Demeter szabó, Bán- hoffer Lajos gépész, Braunberger Józsefnó őrnagyné. 1 darab részvényt jegyzett: Szandai István asztalos, Zsolnai Gézáné, Léber Antal erdőtanácsos, Léber Antalné, Léber Katalin, Léber Gizella, Miklósi György Nagykároly, Rősner Vilma, özv. Eszlegár Lászlóné, Szon- tag György, Jakab József, Fólegyházy Emma, Simái Tivadarné, Simái Ilona, Wie­land János k.-tanitó Nagyszokond, ifj Kere­kes János kovács Sz.-cseke, id. Kerekes János földm. Szatmár-oseke, Basa Gábor es. őrmester Porcsalma, Krugg Jánosné Mező­vári, Frigyesi Barnáuó Mezővári, Fetz.er Istvánná Mezővári, Fetzer Jolán Mezővári, Fetzer Mária, Mezővári, Fetzer Anna Mező­vári, özv. Székely Elekné postamesternő Lázári, özv. Fenczik Jánosné Lázári, Kovács Albertné Lázári, Alexa István földm. Lázári, Alexa Mihály földm. Lázári, Alexa József földm. Lázári, Alexa András földm. Lázári, Kovács Józsefné földm. Lázári, Vajas Pál földm. Lázári, Fenczik Mihály földm. Lázári, ifj. Román Jánosné Lázári, Pátyodi Mária Lázári, id. Róják Jánosné Lázári, ifj. Róják Jánosné Lázári, Róják Józsefné Lázári, Csengeri Mihály földm. Lázári, Milu Lász­lóné földm. Lázári, Miiu József földm. Lá- Milu Juliska Lázári, id. Dauku József, fm. Batiz, Erdélyi László gyárvezető, Leshner János cipész, Arunner József bádogos, Kup- fereohmidt Sománé százados özvsgye, özv. Fogarassi Lajosné, Novák János malomiul. Sz.-udvari, Székely Józsefné tanítónő, Novák Ferenoné gépész neje, özv. Demeter Sán- dorné főhadnagyné, özv. Benő Kálmánné óvónő, Zolnai György, Bujárszki Bálint posta és távirda s. tiszt, Bujárszki István máv. hiv. szolga, Szabó Mihályné, Szombathy Ödönné, Babies Sándorné, Láng Lajos, Winkler Erzsébet, Németi Miklós, özv. Ruai Mihálynó, Páker Ottilia, Sohmébli Károly m. kir. p. ü. tanásios, Szelese Albert magy. kir. adóhivatali főpénztárnok, Szelsss Al­bertné, Szsless Valéria tanítónő, Szeles« Pál honvédhadnagy, Hauler Róza tanítónő Zajta, Gaál Lajos k. tanító Zajta, Nagy Károlyné kovács m. neje Alsófernozely, Píeiffer Jakab r. k. tanító Alsófernczely, Külm József mk. kohóintóző Alsófernezely, Toarniczki József kohóintéző Alßöfernesely. Á felsőkerspeoi hívek eddigi jegyzése 50 darab. Imakönyv. „íme az Ur szolgáló leánya“ címen jelent meg második kiadásában Tóth József pap tanár cselédleányok számára Írott könyve. Imádságot, szórakoztató, tanulságos könyvecske ez, mely értelmes szavakkal a szokott imádságok keretében magyarázza el az egész katholikue vallástant. Figyelmet lekötő és ügyes a szolgálók védőszentjeinek története, melyet tanulságos olvasmányok követnek, melyekből a ceelédleány hivatá­sában erőt, vigaszt és buzdítást meríthet. A könyv szociális szempontból is értékes, amennyiben szól a cselédtörvényekről, a helyszerzésről és a cselédleányokat érdeklő más hasznos intézményekről. A könyvet ajánljuk azoknak, kik léányoselódüknek iga­zán kedves és hasznos ajándékot akarnak adni (áldőzási, bérmálási, karácsonyi, név­napi emlék). Ajánljuk továbbá a cseléd­otthonok, leány-patronage k és a munkásnő egyesületek számára is. Megrendelhető Szat- máron, a Pázmány-sajtónál, ára fűzve 5 K kütve pedig 6 korona. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthetlsn nőmnek halála alkalmából részvétükkel a temetésen való megjelenésük­kel fájdalmukat enyhíteni szívesek voltak, ez utón mondunk hálás köszönetét. Szatmár- Németi, 1918. április hó 18. Enyedy József ny. ig. tanító, Margit leánya és Zaharoviti Józsefné sógornője. _____ „SZATMÁRI HÍRLAP“ ___ LA PUNK KAPHATÓ a köveikké helyeken: a nagy tőzsdében, a Barth-féle tőzsdében, art Iparos Otthon alatt a tőzsdében, a» Attila-utczai tőzsdében 4* a vasúti hídnál levő tőzsdében számén kint 20 flUérért. Szatmár-Némeli 1918. április 25. A szatmári borbély a fodrász iparosok 1918. óv május hó 1-én a következő árszabályt léptetik életbe : Borotvájáé...................................— K 80 f Borotválás, fésülés, bajusz igazítás 1 K — í Borotválás, haj vágás..................2 K 40 f Ha j- és szakállvágás..................2 K 40 f Haj v ágás......................................1 K 40 f Szakáil-vágás ollóval . . . . 1 K 40 f Szakáll-vágás géppel . . . . 1 K — f Gyermek hajvágás ollóval . . . 1 K 20 f Gyermek hajvágáe géppel . . . — K 80 f Körhajvágás..................................2K — f Fé sülés......................................— K 50 f Ha jlekötés.................................— K 20 f Fejmosás.....................................1 K — f Ha vi bérlet üzletben: Borotválás és hajvégás: Üzletin kívül: 30 napra . . . 18 K . . . 30 K 15 „ ... 9 K ... 15 K 12 „ ... 7 K ... 12 K 8 „ ... 5 K ... 8 K Bérletjegy 10 számmal . . . 7 K Manicure 2 K 50 f Üzleten kívül 3 K 50J Egyszeri borotválás vagy bajrágás üaletea kívül as árak dupláján fizetendő. Szakáll Fereme aaakoaatály elnöke. Szent László PÜSPÖK-FÜRDÓ NAGYVÁRAD MELLETT. Mindenről kellőleg gondoskodva ^ yan. Kénes hévvizforrások természetes for­rása 42° C kénes hőforrását már 800 év óta használják bámulatos gyógy- hatással — köszvény, csnz, osontba- jok, női betegségek és más fájdalmas betegségek ellen. — 500 hold«« fenyő­erdő közvetlen a virágo* park mellett. — Villanyvilágítás az egész telepen és az összes szobákban. — Nagyszabású nyári uszoda 26» C folyton befolyó forrásvizasl, — U6sá»tanitás, napfürdő, homokkura. — Fürdőisraertetőt küld az igazgatóság. ÁDÁM G YULA TEM FLOH FESTŐ z Pri leelesia et Poutlfles írdimkirisit tulajdonit KOZSNYÓ (Gömör m.) Készít templomfestéseket minden etilben és kivitelben. Oltár ée faliképeket, ksresztutakat és pléh feszületeket. Elvállal uj templomi berendezéseknek elké­szítését és régieknek stilszerü renoválását jutányos áron. 25 év óta fennálló elismert eztg. INGEIK JÓZSEF polgári és egyenruha szabó üzlete Szat- már-Németi, Deák-tér, Város­ház épület. Elfogad téli ruhákat, szőrme-árukat molykár elleni megóvásra szakképzett szücs- mester vezetése mellett. Kisebb javításokat díjtalanul eszközöl. Megóvásra adott ruhákat tűz­kár ellen biztosítom. Gondo­zásra adott ruhákért házhoz küldök. KjrasiaUtt s Pismiay-sajtfbui guSnár-HésieM ISII. — Kiadd Siatsairegyhánegjrei irodalmi KBr. — RiarkcsiMiért íololla: Dr. Csusaol Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom