Szatmári Hírlap, 1917. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1917-11-15 / 46. szám

4 SZATMÁRI HÍRLAP Szatmár-Németi 1917. november 15. alapon minden tartózkodás nélkül kimond­hatjuk, hogy a tejjegyrendszer adag tervezet helytelen, rossz. Hálás köszönet polgármesterünknek, hogy a felettes fórumhofc beadott indokolt beadványával a tejjegyrendszer adagtervezet felfüggesztését kérte. 0. Krúdy Gyula vasárnaponként leveleket szokott irni egy pesti lapba. Hangulatos Írásai a lepergett hét eseményeivel foglalkoznak s iparkodnak a legváltakozóbb dolgokból is valami állandó igazságot levonni, a szürke hétnek valami ünnepi szint, a futó, forgó dolgoknak is va­lami maradandóbb értéket adni. Újabb idő­ben, különösen a háború alatt, erkölcsi kér­dések foglalkoztatják leginkább. Az a nagy­fokú züllés, ami a háború nyomában jár, megzavarta lelke nyugalmát. Felcsapott pré­dikátornak s az erkölcs törvényét, az erkölcs uralmát kiáltja világgá. Szava néha olyan, mint lágy muzsika, mely töredezve hullám­zik ki nyitott ablakokon, mint halk sóhaj, mit csak a megértők hallanak, máskor meg mint vércse-vijjogás, mely ijesztően ver fel csendes vidékeket, mint félrevert harang, mely valami nagy csapást, közelgő isteníté­letet jelez. Nemrégiben felháborodva rontott neki egy német lapnak. Az érv és éle minden fegyverét elővette, hogy kivégezzen egy né­met irót. Ez az iró t. i. utazóban volt Ma­gyarországon s beszámolójában valami sértő kifejezést tett a magyar nőkről. Hogy olyan az erkölcsük, mint a ruha. Változtatni, cse­rélni s levetni is lehet. Az ő emlékeiben csak könnyü-vórü, hadi asszonyok szerepei­nek, kik nevetve feledik a távollevőket s lábbal tapossák becsületüket. Ezen háboro­dott fel Krúdy Gyula s ezért irta meg azt szépségesen szép vasárnapi levelét a magyar nőkről. Mi Krúdy Gyulával teljesen egyet­értünk. Vele háborgunk, vele verekszünk a magyar nő becsületéért, jó hírnevéért. De mig Krúdy Gyulának csak egy német iró szúr szemet, addig mi a magyar sajtó egy bizonyos részére leszünk figyelmessé. Az a német iró talán nem akarta mondani, hogy ilyen a magyar nő, csakhogy ilyeneket látott, ilyenekkel találkozott; a magyar sajtó egy részénél, például ennél a leplezetlenül faj­talan Pesti Hírlapnál dogma, hogy ilyen a nő. Azért Krudi Gyulának — hacsak valami következetesség is van henne — ha meg­utálta azt a német folyóiratot, hol e közle­mény napvilágot látott, ha meggyülólte az irót, ki e közleményt napfényre vetette, meg kell utálnia bizonyos magyar folyóiratokat, meg kell gyűlölnie bizonyos magyar írókat. Pedig — s ez a következetlenség — Krúdy Gyula még közöttük van s akarva, nem akarva, velük egy gyékényen árul. Krúdy Gyula valamikor velünk egy sorban állott. A kimondottan katholikus Életnek volt munkatársa. De anyagi előnyök vagy mi minden — nem tudom — más tá­borba csalták. Mi szomorúan láttuk távozá­sát s azóta is mint hü szerető, gyakran visszavárjuk. Reméljük, hogy az ilyen nap- ról-napra szaporodó események, a Krúdy Gyulákat lassan visszahozzák hozzánk. (» Az apácák iskoláit bezárták de­cember 1.-ig. A bezárás oka az, hogy a katonaleányok internáíusában vörheny lépett fel, melyben eddig kilenc növendék betege­dett meg, sőt kettő meg is halt. Bár az ösz- szes katonulányok azonnal elkülönittettek s iskolába nem járhattak, az esetleg felléphető továbbterjedés meggátolására a polgármester a városi tiszti orvosok jelentése alapján az iskolákat bezáratta. Bárány József fehérgyarmati káplánt, miután utolsó szigorlatát is a legszebb ered­ménnyel tette le, a bécsi egyetemen a hit­tudományok doktorává avatták. Eljegyzés, Unger Ilonka és dr. Ban­ner Antal jegyesek; ennyit mond a rövid eljegyzési kártya. Hozzá tesszük rpi, hogy e rövidke bir előzménye, az eljegyzés, városunk két derék katb. családjában volt öröm elő­idézője, a menyasszonyjelölt ugyanis Unger Istvánnak, az osztrák-magyar-bank helybeli főnökének leánya, a vőlegsnyjelölt pedig dr. Banner Antal magyar államvasuti felügyelő fia. Hozzon valódi boldogságot a fiatalpária a frigykötés. Esküvő. Dr. Hajnód Gábor orvos e hó 10-én esküdött örök hűséget Jéger Gábriel- lának, dr. Jéger Kálmán nyug. városi tiszti főorvos leányának. Kinevezések. A főispán ur dr. Amb- rózy József rendőrfogalmazót tiszteletbeli I. osztályú rendőrfogalmazóvá, Oláh Miklós polgári biztost tiszteletbeli rendőrtisztté ne­vezte ki. Esküdtbirőságunk elnökévé az 1918. évre dr. Rapolcey Gyula kúriai biró, helyet­tesévé pedig dr. Ne'methy József ítélőtáblái biró neveztetett ki. Az isr. nőegylet népkonyhájának javára dr. Benedek József ügyvéd édesanyja elhalálozása napjának megörökítésére — Rei­ter Béláné pedig a Chamuka ünnep utolsó napjának ünnepélyesebbé tételére 1000—1000 koronás alapitnanyt tettek. Követésre méltó cselekedetek ezek. A népkonyha megnyitása. Vasárnap délelőtt nyitották meg ünnepség keretében a népkonyha ezen évi jótékony működését. A várost a polgármester, a főkapitány, a vá­rosban működő más jótékony intézeteket pedig azok elnöknői és elnökei képviselték. A népkonyha elnöke Rólh Lajos szép be­szédben üdvözölte a megjelent úri közönsé­get. Vajay Károly polgármester, Be'lteky Lajos lelkész, Benkö József apát-kanonok üdvözöl­ték a népkonyha áldásos működését. Az első ebéd az egykori fáradhatatlan buzgóságu elnöknő, Lővy Miksáné emlékére ünnepi összeállítású volt. Az egybegyűltek nemcsak megjelenésükkel, de 1100 korona gyűjtés utján összeadott pénzzel is támogattak a népkonyha ügyét. Halálozás. Egy jótékony nő, csengeri Mayer Károlyné hunyt el élete 48.-ik évében. Temetése uagy részvét mellett hétfőn volt. Betörés megint volt. Vasárnap éjjel Balog Dezső fodrász lakásába törtek be s egyik szekrényből elvittek 500 koronát. A csendórség gyanúja kóborló katonákra irá­nyul. Keresik őket. Az államvasutak és vicinálisaink uj menetrendje. Nov. 15- és 16 közötti éjfélkor uj menetrend lép életbe. Ennek ben­nünket közelebbről érdekelő adatai a követ­kezők : Szatmárról Debrecen-felé indul reggel 7 óra 27 P­Szatmárról Debrecen-felé indul este 6 óra 44 P­Szatmárról Királyháza-felé indul reggel 7 óra 02 P­Szatmárról Királyháza-felé indul este 9 óra 20 P­Szatmárról Nagybánya-felé indul reggel 5 óra 50 P­Szatmárról Nagybánya-felé indul este 9 óra 31 P­Szatmárról Fehérgyarmat-felé indul d. u. 3 óra 25 P­Szatmárról Mátészalka-felé indul este 8 óra 40 P­Kossuth-kerttől Károlyerdöd-fel s indul r. 4 óra 25 P­„ „ „ „ délelőtt : ti óra 35 P­„ . „ délután 2 óra 30 P­* » n » este 6 óra 07 P. Debrecen felől Szatmárra érkezik reggel 6 óra 36 P­Debrecen felől Szatmárra érkezik este 8 óra 53 P­Királyháza felől Szatmárra érkezik reggel 6 óra 57 P­Királyháza felől Szatmárra érkezik este 6 óra 14 P­Nagybánya felől Szatmárra érkezik reggel 6 óra 42 P­Nagybánya felől Szatmárra érkezik d. u. 4 óra 5ö P­Fi hérgyarmat felől Szatmárra érk. reggel 6 éra 50 P­Mátészalka felől Szatmárra érk. reggel 7 óra 25 P­Károlyierdőd felől Szatmárra érk. reggel 8 óra 59 P­„ „ délután 2 óra 00 P-. > „ , „ „ este 7 óra 01 P­» , * * éjjel 10 óra — P­Áz eddigi színházi esték a régiségek jegyében folytak le. Már két hete van itt a színtársulat s még ez ideig uj darabot nem láttunk. Mindmegannyi refrizben volt ré­szünk. Pedig a már sokat látott operettekre, — melyek közül egyik-másik kedves zenéjü ugyan, „Mágnás Miska, Tökéletes Asszony, Arany virág, Cigányprímás,“ sőt művészi ér­tékű is, mint a „Sulamii“, — nem voltunk annyira kiváncsiak. Inkább valami jobb, újabb darab előadását vártuk volna már az újonnan szervezett színtársulattól. Csak ma kerül szinre egy uj darab „Milliomos Kati.“ Hogy miért várakoztatnak meg s miért nem lehetett már valami ujubb operettel előállani, nem tudjuk megérteni. Talán a gyengeség az oka. Ügy akkor nem csodálkozunk, mert ezeknél a sokszor elcsépelt darabok előadá­sánál is valóban sok kívánni valót hagytak A hölgyek közül Borbély Lili, Brédy Irén mindent elkövetnek, hogy a női kar gyen­géit eltakarják, de ez nem mindig sikerül. Á férfi szereplők közül Szalma Sándor érté­két méltányoljuk, de a többi énekeseket nem dicsérhetjük. Talán u hiányoknak tulajdonít­ható, hogy piros lapos darabok „Vengerkák, Jó éjt Muki“ előadásával akarnak sikert el­érni. Durva légkörből meritett darabok ke­rülnek szinre mindjárt a színév elején meg­magyarázhatatlan okokból. A színház áilau- dóan zsúfolva van közönséggel a igy nem szükséges pikantériákkal oda csalogatni. Sőt a müveit, Ízléses inteligenciát ilyen darabok távoltartják a művészet csarnokától. Milyen megszégyenülve állott hétfőn este is — „Jó éjt Muki“ előadása alkalmával — egyik­másik páholy. A nem oda való hölgyek miatt restelkedett. Mi szükség erre? Táiia művészi csarnokát miért kell egyáltalán, de különösen mindjárt a szinőv elején lealacso­nyítani ? A jóizlésü, müveit közönség tilta­kozik is ez ellen. Nem való olyan darabot, olyan módon előadatni, hogy megbotránkoz- zunk a rendezés hibájából is eredő sértő vi­selkedésen. A színháznak esztétikai és kul­turális célt kell szolgálni! A világháború elég szemetet kavart fel, de nem akarjuk azt még a színházban is szemlélni. T. Btátrálékos előfizetőink részére elküldöt- tük előfizetési hátralék kimutatásunkat. Kér­jük, szíveskedjenek a kimutatott hátralékot ki- adóhivatalunknak beküldeni, hogy nehéz hi­vatásunkat a mai rendkívüli időkben is aka­dálytalanul végezhessük. Viktória cukorka-, cacas- és ieasülemény-gyar Budapest VII. Kertész-utca 37. FIGYELEM I Cukorka és csemegekereskedők, valamint kávéház és vasúti vendéglő-tulajdonosok b. figyelmét fel­hívjuk elsőrendű, különleges gyártmányainkra: 1/50 Károly torta — — — drbja K —'56 1/50 Zita sütemény — — — „ K —'32 1/100 Adria-szelec — — — „ K —'60 1/100 llona-puazerli — — — „ K —‘26 llorvát-tekercs egy doboz 20 csomag, — — — csomagja K 2'— 1/50 Híndenburg-sütemény — drbja K —'45 1/50 Császár-torta — — — „ K —'48 1/50 Góliáth kerek — — — „ K —"44 1 kg. Victoria dessert, prima áru, szép dobozban — — — — — K 44'— 1/50 Victoria-bomba. kitűnő izü, saját különlegességünk — — drbja K —'65 1 kg. Staniolos-Dessert, remek kivitel K 48‘— 1 kg. Csokoládés golyók — — — K 22'— 1 kg. Égetett mogyoró — — — K 26'— 1 doboz Columbia 16-os prima áru — K 14'— És egyéb különféle luxus-sütemények, melyek tiszta vajból és legjobb hozzávalókból lesznek készítve. Vidéki megrendelések azonnal és lelkiismeretesen lesznek a megrendelő s_ beérkezésétől számított 8 napon belül elintézve. Áruszétküldés naponta pos­tán és vasúton. Nagyobb megrendeléseknél az összeg fele előre beküldendő. Sürgönyeim : Canditen Budapest. Telefon-interurban 95—60. Nyomatott a Páimány-z&jtóban Szatmár-Németi 1917. — Kiadó : Bzatmáregyházmegyei Irodalmi Kör. — Szerkesztésért felelős : Ratkovszki Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom