Szatmári Hírlap, 1917. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-11 / 2. szám

Szatmár-Németi, 1917. január 11. SZATMÁR HÍRLAP 3 Városi közgyűlés. Élénk érdeklődés mellett tartotta meg Szatmár városa január 8-án érmegnyitó köz­gyűlését. Csaba Adorján főispán elnöki megnyi­tójában megemlékezett azokról a fényes haro- téri sikerekről,' amelyek orvul ránktáraadó ellenségünket, Romániát megérdemelt bünte­téssel sújtják és remélhetőleg örökre kioltják azt a tüzcsóvát, amely évtizedek óta fenye­gette délkelet felől állami épségünket. Beszá­molt azután azokról a feledhetetlen benyo­másokról, amelyeket reá a koronázás páratlanul fényes ünnepségei tettek, majd a győzelmes béke mielőbbi eljövetelére vonatkozó kívánság hangsúlyozásával megnyitotta a közgyűlést. A polgármesteri jelentésből megtudjuk, hogy a városi hivatalokhoz érkezett és cse­kély kivétellel elintézett ügydarabok száma a múlt év folyamán meghaladta a 100000 et; hogy a közegészségi viszonyok elég kedvezők voltak, a népesedési statisztika pedig, jóllehet a halálozások száma 155-el felülmúlja a szü­letésekét, a háborús országos átlagban mégis előnyös helyzetet biztosit városunknak. A közélelmezés ügyében némileg megnyugtató kijelentéseket tett a polgármester. Az újon­nan felállított közélelmezési hivatal jótékony hatása máris érezhető. A körültekintően vég­rehajtott rekvirálás az Országos Közélelme­zési hivataltól kívánt 20 vaggon helyett csak 16 és fél vaggon terményt eredményezett. A polgármester a hiányzó mennyiség elengedé­sét kérelmezi, azonkívül előterjesztést tesz a lisztkontingesnek olyan mérvű felemelésére, hogy az egy személyre eső napi lisztadag 140 grammról 180 ra legyen felemelhető. A városi burgonya készlet kiegészítése végett újabb 10 vaggon beszerzése iránt intézkedett. Kiemelkedő pontja a polgármesteri jelentés­nek a házi üzemben tervezett központi szesz­főzde felállítása érdekében indított mozgalom. A kérelmezett szeszfőzde Szatmár városára, továbbá az avaéi, szinérváraljai, erdődi és fe­hérgyarmati járásokra terjeszkednék ki és szőlőtörköly, seprű és mindenféle bogyós és magvas gyümölcs kifőzésére rendezkednék be, azonkivül a szesztermelésnél nyert hulladékok további feldolgozására is létesítene üzemet. A vállalkozás, ha kellő szakértelemmel lesz realizálva, kétségtelenül nagy pénzügyi és közgazdasági jelentőséggel bir és szép re­ményekre jogosít. Ismerve azonban az eddigi városi üzemek szomorú eredményeit, a tervbe vett és jelentős tőkebefektetéssel járó vállal­kozással szemben nem hallgathatjuk el ag godalmunkat. Arra mindenesetre már most nagyon kérjük az illetékes köröket, hogy a nagyszabású terv kidolgozásával, majd pedig az üzem vezetésével megbízandó lelkiismere­tes és hozzáértő szakemberek megválasztására különös gondot fordítsanak. A polgármesteri jelentés Uián, amelyet agyébként a közgyűlés elfogadott, a villany világítási mizériák kerültek szóba Az árum szolgáltatásnak jelenlegi erős korlátozás érthetően sok panaszra ad alkalmat; d> hát a ránk szakadt vis major-ved szemben tehe­tetlen a villamos müvek igazgatója is, a vil- lamvilágitási bizottság is, ha csak az uj, majdnem teljes egészében fe frissített bizott­ság, amelynek tagjai lettek : Kótay Pál, Lo- soncy’Mózsef, Kulcsár Lajos, Pét hő György, Unger István, Nagy Vince, Róth Lajos és Roóz Samu, várható agilitásával nem hoz kedvező változást az eddigi súlyos helyzetbe. Az igazoló választmányba Jankovics .Jánost, dr. Antal Lászlót, dr. Glatz Józsefet, dr. S ücs Sándort és dr. Tanódi Endrét vá­lasztotta a közgyűlés; a főispán pedig a vá lasztmány elnökévé Keresztszeghy Lajost, tagjaivá Goncy Antalt, Bölönyi Lászlót és Thurner Albertet nevezte ki. A többi bízott sagok tagjai kevés kivétellel a régiek ma­radtak Csíkszereda város segítésére a közgyű­lés ezer koiOnát szavazott meg. Bardoly Fi rdinánd örököseinek 1000 korona kötbér lefizetése elleneben 5 évi ha­ladékot engt délyezett a közgyűlés a Ham- Janos utcai ház földszintes részének emeletre hozására. Miután a város erdeiben kitermelt tűzifa eladási arat megállapították, a Vám falui Erdőipar r. társasággal kötött szerződést felbontották, Friedmann Lipótnak 4000 köb­méter bükkrönkőre 13 K 20 f-es egységárban tett vételi ajánlatát elfogadták, a közgyűlés véget ért. Egyházmegyei Sajtóalap. Már hat esztendeje, hogy a kötelességek kötelességét: egy napilap megvalósítását föl­vetettük. Nem a szó, nem lelkesedésünk, de maga a gondolat szükségessége hódított úgy, hogy nagy es kis adományok gyűltek falvakból és városokból, világiak és egyháziak tették le áldozataikat a napilap javára, lelkes papok, áldozatos tanítók és tanítónők, vakációzó di­ákjaink kis sajtőünnepségeket rendeztek és ezek jövedelme is folyton növelte az első hetek gyűjtötte összeget. Három esztendő alatt majd 17 000 ko­rona gyűlt össze. Most újból bekopogtatunk az öntudatos katholiku-i lelkekhez, bízva bízunk áldozat­kézségükben és megkezdjük a sajtóalapra való gyüjiést. a melyre eddig gyűlt adomá­nyok az Eyyházm. Alapítványi Pénztarban vannak elhelyezve. 1913. december 31 én kimutatott gyűj­tésűnk eredménye: Eddig beyyült ................... 14.645 34 Me gajánlva......................... 2.000 — Összesen 16 645'34 Újabb gyűjtésűnk : Varjas Endre.....................______50'— Telj es összeg 16 695 34 HÍREK Koronázási ünnepséget tartott január 10-én a zárdái három képző intézet. A tan­testületeken és a növendékeken hívül, mint vendégek megjelentek : Szabó István prelátus- kanonok, Jordán Károly apát - kanonok, Hámon Róbert pápai kamarás, Pakoos Károly püspöki szertartó. Az ünnepségnek minden pontja választékos, minden szereplője ráter­mett volt. Helyszűke miatt csak egy pontról és szereplőről emlékezünk meg névszerint. Kováts igazgatónak iristáló kérésére megje­lent az ünnepségen dr. Vajay Károly királyi tanácsos polgármester és miután Szabó szu- perior melegen üdvözölte, fölment a díszte­rem emelvényére. Mint Szatmár-Németi város törvényhatóságának a koronázáson szerepelt egyik tagja, saját tapasztalatából elmondta a koronázás lefolyását, az esküté­tel! ek, a kardvágásnak és a koronázási ebédnek módját. Gondolatai színben gazda­gok, szavai a természetesség bájától sugárzók, érzelmei melegek, fenségesek voltak. Hallga t út részeseivé tette azon magasztos és tartós örömnek, mely őt mint a koronázás egyik szemtanúját eltöltötte. Hálás köszönet szives és megtisztelő megjelenéséért I A zárdái polgári leányiskola január 10-én délután tartotta a koronázási emlék­ünnepet. A kir. kath. főgimnázium tanárkara és ifjúsága január 9 ón délután szentelt ün­nepséget a koronázás emlékének, amelyen a koronázás jelentőségét tartalmas beszédben Steidl József tanár méltatta. A naptáregyesités valóban fölemelő, üdvös és örvendetes ténye az idei karácsony­kor jutott legfőképen kifejezésre. A legelső karácsony volt, melyen városunk összes katolikusai egy napon ünnepelték a Meg­váltó születését. Ebben az évben görög szert, kath. templomainkban a miénkkel egy na pon csendült fel az áhitatos ének a vigilia csendes éjszakáján a hívők ajakán „Velünk az Isten értsétek meg nemzetek . . .“ Keresztény házak és családok ünnepének megkülönböz tetése és nyilvántartása immár a múlté. A kántálók és bethlehemesek ezentúl már nem véthetik el az alkalmas ablakot, házat s a < kedves kérdés: „Szabad az Istent dicsérni?“ az egységes karácsonyi szent estén minden családban ünneplőkre talál. Ideiglenes megbízatások. Az Ulferth Alfonz halálával megüresedett huszti plébánia ideiglenes vezetését Tőkés György ottani se- gédlelkészre bízta a megyéspüspök. Á huszt- kerületi esperesi teendők végzésére pedig llosvay Lajos főesperes, máramarosszigeti plébános kapott ideiglenesen püspöki meg­bízatást. Egyházi adományok. A megyéspüs­pök a papnövendékek Szent Alajos Társulata számára fennállása 60 éves évfordulója alkal- kalmából 500 koronát, a szatmári kath. Legény­egyesületnek karácsonyra 50 koronát adomá­nyozott. — Hehelein Károly prelátuskanonok az ungvári rk. fiuinternátus javára régebben tett 12000 koronás alapítványát most újabb 8000 K-val gyarapította. — Szentgyörgyi Jordán Ká­roly dr. apátkarionok a nagykárolyi kath, Legónyegyesületnek ez évben is 5Ó0 koro­nát adományozott. Uj székesegyházi hitszónokok. Fő­pásztorunk a két szatmári segédlelkészt te­kintettel másirányu nagy elfoglaltságukra, a székesegyházi hitszónoki tisztségtől saját kérelmükre felmentette és helyükre dr. Uhl Károly és dr. Scheffler János teológiai taná­rokat nevezte ki. Dr. Nagy Vince a Károlyi pártban. Városunk országgyűlési képviselője egy Ká­rolyi Mihály grófhoz intézett levelében beje­lenti, hogy pártonkivüli állását megszünteti és belép a gróf Károlyi vezetése alatt álló függetlenségi és 48-as pártba. Kende Zsigmond báró. Egyik fővá­rosi lap híradása szerint őfelsége a koroná­zás alkalmából szokásos rangemelések sorá­ban Szalavszky Gyula főispán és Ivánka Lászlóval együtt Kende Zsigmondot is bárói rangra fogja emelni. Katonai kitüntetések. Csaba Istvánt, a 14. huszárezred hadnagyát főispánunk fiát az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartá­sáért őfelsége a Signum-Iaudis-szal tüntette ki. — Balog László zászlói, Balog László mérki gkath. tanító fia, aki 14 hónapja teljesít szol­gálatot az olasz harctéren, vitéz magatartásá­ért az I. osztályú nagy ezüst érmet kapta. Adomány az Oltáregyesttletnek. Szilágyi György szaniszlói malomtulajdonos utólagosan 20 koronát küldött az Oltáregye­sületnek a sebesült katonák javára. Felmentettek kicserélése. Jól infor­mált helyről jelentik Bécsből, hogy a fel­mentettek — az egész monarchiában közel 800 ezer — kicserélése alkalmatlanokkal a hadiszolgáltatási törvény alapján már a kö­zel jövőben megtörténik. A 24—32 éves fel­mentetteket a 43—50 éves alkalmas népföl- kelőkkel fogják pótolni, illetve helyettesíteni. A honvédelmi miniszter egyben arról is in­tézkedik, hogy a súlyos szervi bajban szen­vedő s a póttestnól könnyű szolgálatra be­osztott legénységi egyének, akiknek betegsé­gük kereseti képességüket befolyásolja, a katonai szolgálatból elbocsájtassanak. Tél. Fehér köntösével és friss hidegé­vel végre eljött Tél apó. Vígan sikló szánok csengői csilingelnek nyomában, de a kacagó hangokra is csak elborul a lelkünk, mert rágondolunk a fehér hómező vórrózsái közt harcoló hőseinkre, meg azokra, akiknek már szemfedője ez a hólepel ... és itthon ia mennyi a ruhátlan, cipőtlen gyermek, a hi­tetlen szoba . . . Tói apó nem hoz ez évben farsangos örömöket. De bizonyosan megmoz­gatja az irgalmas sziveket. Házasság. Dobos Andor nagyszőllősi m. kir. adótiszt január 7 én tartotta esküvő­jét Halász Mór állami isk. igazgató-tanitó le­ányával, Margittal a szatmári székesegyház­ban. Az esketést Benkő József apátplebános végezte. Véglegesítés. A polgármester Szerafin Elemér polgári rendőrségi biztost állásában megerősítette Jámbor kérdések. Az utcákon tett rövid kis séta után egy naiv töprengőben a kérdések ilyen zuhataga indul meg: — Vájjon, ha árusító boltokat nyit a

Next

/
Oldalképek
Tartalom