Szatmári Hírlap, 1917. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-11 / 2. szám

4 .SZATMÁRI HÍRLAP hatóság, miért vannak azok zárva reggel is, délben is, este is, oh ? — Ha nincs cukor, miért születik min­dennap három uj cukorka-bolt, miért van minden ötödik kapu alatt cukorka árusítás, és miért, hogy minden szembe jövő harma­dik ember röpülő cukorka-árus, oh ? — Ha a hatóság igazán el akarja látni a közönséget élelmiszerrel, miért nem osztja szét a kereskedőknek, a kiknél komolyan meg is kaphatná a vevő, oh ? — És miért nem építenek melegedő szobákat is a hatósági boltok elé, hogy kékre ne zöldüljenek a várakozók százszoros roham­oszlopai, oh ? — Ki is lehet az az oktató, a ki a csendőröket kitanitja a közön'éggel való udvarias érintkezésre ? Vájjon nem egy no- gajkás kozák-e ő, oh ? ... És nincs semmi válasz, oh 1 A villanyvilágítás újabb korláto­zása. Az országos érvényű miniszteri ren­delkezésnek megfelelően a szatmári rendőr- kapitányság a köz- és magánvilágitásra vo­natkozólag január 10-től február végéig terjedő érvénnyel a Következő rendelkezése­ket tette: a közvilágitás este 11 órakor megszűnik. A mozgószinház, vendéglők és mulatóhelyek zárórája szintén este 7 órakor van. A színházi előadás este 7 órakor kez­dődik. Ipari és kereskedelmi üzletek zárórája esti 7 óra; nyitás reggel 7 órakor. Gyógy­szertárak este 8 órakor zárnak. A magán világítás céljaira a villamosáram délután fél négy órától reggel fél hét, óráig áll rendel­kezésre. Halálozások. Égy jámborlelkü diákja a kir. kath. főgimnáziumnak halt meg élete tavaszában majd egyesztendei hosszú, példás türelemmel viselt szenvedés után az igazak halálával A halotti szentségek többszörös- felvétele után a halála előtt még sz. Ferenc harmadrendjébe is beöltözött és szelíd béké­ben szállt el lelke Jézusához. Kovács István mérnök és felesége Terjóky Ilona gyermeke volt a buzgó vallásosságu Pista; élt 17 évet. Temetése f. hó 3-án volt. Ny. b. — Hencz Oszkár ny. máv. ellenőr 64 éves korában a szentségek buzgó felvétele után deo 31-én elhunyt. Vallásos lelke csöndes ismeretlen­ségben példás tevékenységet fejtett ki egy­háza és a szegények érdekében. Az ö. v. f. n. VIDÉK. f (J1 forth Alfonz apátplebános. Szomorú téli naponahuszti vár oldalán csak a lélekharang sírása volt szomorúbb. Nagy hadi gépkocsik futnak el egymásután a vár­hegy alatt, győzelmes csapatok mennek a vonaton, a jégvirágos Tisza-parton, de fel a hegyoldalra lassú menet vonul fel, temetik, ki 62 éven át győzedelmeskedett az életen, de a halált, ezt nem tudta legyőzni. F. hó 8-án d. e. 9 órakor kisérték ki hívei közé a temetőbe Ulferth Alfonz huszti esporesplebánost, kereki apátot. A lakosság sokasága kísérte ki, mert Ulferth, aki Mun­kács szülötte, Huszton ezen a kuruo földön második otthonát találta meg. 1875-től már Máramarosban élt. Ekkor jött Viskre. Ettől a földtől még a halál sem szakította el. Ennek ölébe tette le pihenni. ' A gyászmisót, beszentelést, temetést Ilosvay Lajos máramarosi főesperes végezte, a rossz közlekedés mellett is nagy számmal egybegyült papság segédkezésóvel. Akinek már mint káplánnak Fgyarmat, Huszt, Szi- nérváralja, Nagybánya, Beregszász, Ungvár, Szatmárnémeti voltak állomásai és aki 2 év múlva sz. József napján már mint apát ün­nepelhette volna 50 éves áldozópapi jubileu­mát, aki 17 évig Visk, 25 évig Huszt koro­naváros plébánosa, 14 évig ennek a Kerület­nek esperese volt, azt paptársai halálában is nagyon megbecsülték. A dolhai plébánia fel­állítása teljesen kimagaslik érdemei közül. A hatalmas termetű, megnyerő külsejű, úri megjelenésű, egyenes magyar lelkületű, népszerű, jótékony, atyai jóságu huszti espe­res emlékét hagyta itt reánk Ulferth Alfonz. Ezt az emléket kegyelettel őrizzük meg. Az örök világosság fényeskedjók neki ! Elhunyt irgalmas nővér. Szent Vince leányai közül ismét egy fiatal életet kívánt áldozatul a halál. Lupán M. Calasantia foga­dalma« nővér életének 31. évében dec. 31-én a lévai rendházban befejezte földi pálya­futását. Népmozgalmi adatok 1916-ban. Nagybánya. A születések száma 181, a halá­lozásoké 349, az apadás tehát 168 (az előző évben 45). Ez a népesedési mérleg feltűnően kedvezőtlen, főleg miután a hősi halottak csak 10 el emelték a halálesetek s iámat. Feltűnő még a római és görög kathoiikusok születési arányszámának erős csökkenése. Mig 1915-ben 145 gkath. és 88 rkath. gyer­mek született Nagybányán, addig 1916-ban a gkath. születések száma csak 79, a rom. katholikuaokó 48 — A házasságkötések száma 52 volt. — Nagykároly : A születések száma 273 (82-vel kevesebb, mint 1915-ben), házasságkötés volt 67 (előző évben 71), ha­lálozás pedig 422 volt (1915 ben 430). Nagy kórolyban tehát 149-el többen haltak el a múlt év folyamán, mint amennyien születtek. Szont Antal perselye. Az ungvári róm. kath. templomban az elmúlt 1916. év folyamán 7600 korona adomány folyt be a szent Antal perselybe. Ez összegből kioszta­tott 142 szegény közt 7031 K. Ä megmaradt pénz a jelen évi adományokhoz csatoltatott. Halálozások. Senkálszky Mihály rend­őrségi tiszt január 3-árt, 77 éves korában Nagybányán elhunyt. Vinczler Ferenc tasnád- szántói körjegyző Ferenc nevű egyetlen fia, a 32. honvéd gy. ezred hadnagya a harctéren szerzett betegségben dec. 30-án Kassán hősi halált halt. — Paulmnecz János turjavágási gkath. kántortanitó 28 éves odaadó kántorta- uitói működés után elhalálozott. Tanitók előléptetése. A kultuszmi­niszter Krasznay József csanálosi rkath. taní­tót a III. fizetési osztály 2. fokozatába, Hor­váth Imre szinfalusi rk. kántortanitót pedig a III. fizetési osztály 3. fokozatába léptette elő. Népkonyha Nagykárolyban. Vizke- reszt napján Nagykáioiyban is megnyílt az ingyenes népkonyha. Debreczeni István pol­gármester és nagyszámú közönség jelenlété­ben végezte Roóz Samuné elnöknö az ebéd kiosztást. Az első alkalommal 300 szegény kapott Ízletes ebédet, amiben a város jelen­tékeny hozzájárulása is segítette a népkonyha vezetőségét. Pénteken uj betanulással színre került a Csókon szerzett vőlegény ; irta Szigeti József, zenéjét szerezte Serly Lajos. Ez a régi éne­kes bohózat ma is többet ér az újabb érthe­tetlen és a legalsó komikumból táplálkozó bohózatoknál, legalább nem sért erkölcsi érzéket. Az előadás eleven volt; a főszerepet Juhász Margit játszotta jókedvvel és eleven­séggel. Megjelenésében, ruházatában volt izlós, kivéve a tót fiú jelmezét, amely nem­csak az erkölcsi Ízlésbe ütközött, hanem ret­tenetesen sértette az esztétikai Ízlést is. Szombaton, vasárnap, hétfőn a nagy port felvert: Négy a kislány c. parodisztikus ope­rettétől viszhangzott a színház; írták Vágó Géza és Tábori Emil, zenéjét szerezte Barna Izsó. Csakugyan elmondhatjuk, hogy nagy port vert fel a színpadon; csaknem minden szereplő ciparettázik, úgy bogy por­ral és füsttel van tele a szinpad Az alakok az ilyen levegőben élőkből kerülnek ki. Fra­zeológiájuk : te marha, te tökfejü, te szamár, pofonváglak stb. Korbáccsal kellene az ilyen darabot a művészet templomából kikergetni. A darabot megiróknak igen furcsa fogalmuk lehetett a paródiáról. A számítás aligha fog beválni, hogy a Három a kislány sikere meg fogja hozni a Négy a kis lány sikerét. A zene csupa lárma a nagy dob és a cintányér folytonos alkalmazásával, hozzá kifejezéstelen, a színpadon történendőkkel legkevésbbó sem összhangzalos. Valami esztétikai élvezetet nyújtott Kiss Cecil parázs tánca az első fel­vonásban. Különben az egész darab — nagy ostobaság. Kedden telt házzal Lehár Évá-]&. A fő­szerepeket a két újonnan szerződtetett, tag énekelte: Jakabfy Dezső és Halmos Mici; az előbbi Flaubert, az utóbbi Éva szerepét. Halmosnak hatalmas, kifejező a hangja, já­ték i is kellemes, Halmos Mici a drámai rész­letekben ügyesebb, ilyenkor kibontakozik hangjának szépsége is; az alsó regiszterben a helytelen nyelv és száj (artás miatt fátyolo zott és azért kevésbbé kifejező. Ruházatában nem tudja feltüntetni alakjának esztétikai vonásait, sőt inkább háttérbe szorítja azokat. Az előadás igazi lelke Kerner Jenő kar­mester volt, kinek zenei tudását nem tudjuk eléggé értékelni és akinek a legtöbb tapssal tartoztunk volna.- Szatmár-Németi, 1917. január 11. „Egy igaz asszony“ Múltkori üzene­tünket, úgy latszik, csak felületesen olvasta el s azért rosszul értette. Hogy mánvallásu templomokban is „szép bibliai történeteket mondanak“, hogy „lelkesen beszélnek Isten­ről, Jézusról, sőt még a Máriáról is“, azt nagyon elhisszük; eszünkbe se jutott ezt kétségbe vonni. Minden komoly ember igazat fog önnek adni abban, hogy a más vallású istentiszteletekben is sok szép és lélekemelő van. De az bizonyos, hogy előfordul ott néha egy és más olyan dolog is, ami egy katho- liku* lélek harmóniáját zavarja, hitei vei t nem fedi, sőt azokat esetleg sérti \ katholikus egyház sem azért tiltja el híveit a nem kat­holikus templomokba járástól, mintha ott nem láthanának és hallhatnának sok. he­lyes és épületes dolgot, hanem azért, mert ott nem minden, nem mindig és nem teljesen összeillő a mi hitelveiukkel. Anya- szenteeyházunk pedig annyira szentnek tartja minden egyes hitigazságunkat, annyira féltő gonddal vigyáz a Krisztustól reáhagyott hite csorbítatlan teljességére, hogy még néha, esetleges lelki károsodásnak seen engedi hí­veit kitenni. Mert a szóbanforgó egyházi tilalom kibocsátásának egyik indoka az is, hogy a katholikus hívők nagy részénél a vallásos ismeretek nem olyan teljesek, hogy biztosan megállapíthatnák, mi egyeztethető össze azokkal, mi nem; sem hitbeli megyyőződó- sük nincs olyan erősen megalapozva, hogy ékes szónoklatok, csábító külsőségek, hosz- szabb idő múltával pedig a megszokás hatalma azt meg nem ingathatná. Erre az ön esete elég tanulságos példa. Azért csak járjou szorgalmasan a mi istentiszteleteinkre és ha ez nem elégítené ki „szépet és jót" szomjazó lelkét, plébánosának tanácsa alap­ján lássa el magát épületes vallási olvasmá­nyokkal. Nagyon ajánljuk azonfelül, hogy a láda fenekéről vagy gyermekeinek könyvei közül keresse ki a katekizmust és olvassa el gyakran, figyelmesen; mert ön azt már rég nem láthatta. Máskor pedig, ha ismét megtisztel bennünket felvilágosítást kérő so­raival, ne restelje a nevét is aláírni. Névte­len leveleket, akármilyen tetszetős és önérze­tes öDmegállapitások jegyében érkeznek is hozzánk, a jövőben nem fogunk figyelembe venni. Nyomdász tanuló fizetéssel felvétetik Pázmány-sajtó könyvnyomdában. r könyvkötészete P 7 P Szatmár, Deáktér 3. sz. U jJ U — (Színház mellett.) — Nyomatott a Pázmány-sajt óban Szatmár-Németi 1917. — Kiadó : Szatmiregy házmegyei Irodalmi Kör. — Szerkesztésért felelős : dr. Uhl Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom