Szatmári Hírlap, 1917. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1917-03-08 / 10. szám

4 „SZATMÁRI HÍRLAP Szatmár-Németi, 1917. március 8. inknak az idegen származást felhánytorgas- suk. Magunk is lelkes hívei és szószólói va­gyunk a magyarosodásnak, különösen az idegen hangzású nevek megmagyarositásá- nak. Minden bántó szándék nélkül, mint sok tekintetben jellemző és sok mindent megma­gyarázó dolgot közöljük csupán, hogy magya­rosított vagy irói álnevek alatt kik szolgálják az újabb magyar irodalmat: Molnár Ferenc — Neumann Ferenc, Szomory Dezső — Weisz Mór, Szomory Emil — Weisz Emá- nuel, Biró Lajos — Blau Lajos, Lengyel Menyhért — Lebovics Menyhért, Kóbor Tamás — Boerman Adolf, Kenedi Géza — Kauffmann Géza, Nádas Sándor — Neuman Sándor, Szomaházy István—, Steiner Arnold, Miklós Andor — Klein Ármin, Szőllősy Zsigmond — Deutsch Zsigmond, Dóci Lajos — Dux Lajos, Révész Béla — Reicher Al­bert, Béla Henrik — Bernstein Chajem Noc­hern, Adorján Andor — Lackenbacher An­dor, Kemény Simon — Khon Simon, Kabos Ede — Rosenberg Ede, Kéri Pál — Krámer Pál, Timar Szaniszló — Schwarzenberg Béla, Lakatos László — Kellner László, Farkas Pál — Wolfner.Pál, Szatmári Mór — Gotlieb Mór, dr. Bary Ágost — Rosenthal Hugó, Ig­notus -- Veigelsberg Hugó, dr. Fabinyi Fü- zessóry István — Forschner Izidor, Bede Jób — Rosenberg Jakab, Jób Dániel — Ziffer Dávid, Gábor Andor — Greiner Andor, dr. Molnár Jenő — Müller Jakab, Miklós Jenő — Studinka Jenő, Újvári Péter — Ne- uvelt Pinkász, Erdőssi Dezső — Ehrenwald Dávid, Berkes Imre — Berger Izidor, dr. Bernáth Ottó — Singer Ottó, Ernőd Tamás — Fleischer Ernő, Szép Ernő — Schön Érné, Kovács Lidia — Frank Lidia, Lázár Miklós — Lederer Miklós, Göndör Ferenc — Krausz Náthán. IRODALOM. Két napi bezárás után újra megnyíltak Thalia kapui. Csütörtökön megismétlődött a klasszikus Parasztbecsület című kétfelvonásos opera. Az előadás precízebb volt az elsőnél. az est hátralevő részét Bendiner Ileddy operaénekesnő töltötte ki dalok éneklésével. Thomas, Grieg. Brahms, Frans, Beethowen, No- seda és Dienzl klasszikus dalaiból énekelt mély megértéssel, megkülönböztetett finom­sággal különösen a halk piacokban. A zon­goránál Bendiner igazgató ült; ismert vir­tuozitását felesleges kiemelnünk. Mindketten igazán művészetet nyújtottak. Annál furcsább és kevésbbó Ízléses volt a klasszikus félest után a butro Alfréd után Góth Sándor által átdolgozott egyfelvonásos vígjátéknak a Há­romszög nek az előadása. Felszarvazott férj, aki házassági hűség boldogságában tovább él — nemde botrányos erkölcsi levegő! ? Á szatmári közönségnek mégis tetszik 1 Szombaton bemutató előadás volt. A darab Csodacsók cimet visel; a szöveg Írója Leon Viktor, a zeneszerző Strauss Oszkár, a Varázskeringö és a Legénybucsú szerzője. A szövegíró aligha volt józan, amikor ilyen gyalázatosán erkölcstelen, üres, semmitmondó, rettenetesen léha operettszöveget irt. Jogos felháborodással kérdezhetni: mióta lett a szín­házban a művészet egyenlő az alantas pikan­tériával ? Hol van a szinügyi bizottság, hogy az ilyen dolgokba beleszóljon ? Az operett zenéje méltó társa a szövegnek. Az első fel­vonásban előforduló két kettősön kívül a ze­nére a következő kritika mondható: ne nézz a színpadra és cirkuszi lovak fognak képze­letedben előtted ügetni. Az újdonság még két estét töltött be szerencsésen ! Tudniillik még mindig volt kö­zönség. Figyelem! Szives figyelmébe ajánljuk a következő alkalomszerű kiadványainkat, melyekből tet­szés szerinti mennyiséget küldhetünk: 1. Ima a sebesültekért és foglyokért, 100 példány 2 kor., 500 példány 8 kor., 1000 példány 15 kor. 2. Háborús ima. Magyar, német és tót nyel­ven. 100 példány 2 kor., 500 példány 8 kor., 1000 példány 15 kor. 3. Ima háború idején. 100 példány 2 kor. 500 példány 8 kor., 1000 példány 15 kor. 4. Felajánlási ima Jézus Szentsége« Szívéhez. 100 példány 2 kor., 500 pél­dány 8 kor,, 1000 példány 15 kor. 5. Békeima. 100 példány 2 kor., 500 pél­dány 8 kor., 1000 példány 15 kor. 6. Böjti rendeletek. 100 példány ára 6 kor. 7. Uj buesu imák. 100 példány 6 kor. 8. Szent képooskék. Hátlapján eng. alka­lomszerű imával 100 példány 2 kor., 500 példány 8 kor., 1000 példány 15 kor. 9. Gyónási emléklapok (gyónócédulák) többféle ábrával, egy fajtából 100 pél­dány 2 kor., 500 példány 8 kor., 1000 példány 15 kor. 10 Előkészítés az első szent áldozásra. A Gél. A napisajtó felületessége, pár­tos elfogultsága, sokszor megfizetettsége mel­lett, intelligens ember közállapotainkról s korunk eszmeáramlatairól csak úgy alkothat magának helyes, mélyebbre hatoló Ítéletet, ha az újságokon kívül a higgadtabb, több szakértelemmel irt s alaposabb forrásokból meritő folyóiratokat is olvassa. Csak igy le­hetséges a kaleidoszkopszerü napi felvétele­ket egységes képpé alakítani. Természetesen, amilyen fontos a lapok megválasztása, ame­lyekből a napi értesüléseket szerezzük, ugyan­olyan gondossággal kell megválogatnunk azt a folyóiratot is, amely számunkra a napi impressziók feldolgozását közvetíti. — Köte­lességünknek tartjuk ez alkalommal olvasóink meleg pártfogásába ajánlani egyik kiválóan szerkesztett, izig-vérig magyar és előkelő színvonalú havi folyóiratunkat, A Célt, amely­nek februári száma a következő tartalommal jelent meg: Haffay Sándor: Uj jövő küszö­bén. A románság s a magyarság helyzetéről Íródott cikkben érdekes adatokat kapunk magyar falvak eloláhosodásáról. A cikkíró szerint a magyarság helyzetének megromlá­sában egyik főtényező mindenesetre a gaz­dasági állapot, a föld, de ez nem egyedüli oka. A román nemzetiségi intelligencia kia­lakulását nagyban elősegítették a magyar tanintézetek mellett fölállított nemzetiségi internátusok. Még a szászság is hanyatlik erősen fejlett nemzeti öntudata dacára. A közgazdasági rovatba Meeey Gyula irt figye­lemreméltó tanulmányt. A szemle rovata, irodalmi és színházi kritikák teszik teljessé a számot, melynek kiadóhivatala: VIII. kér. Üllői-ut 13. alatt van. Nyomatott s. Pázmány-sajtóban Szatmáran, Iskola-köz 8. sz. Mindenféle iskolai nyomtatványok kaphatók a Pázmány-sajtó könyvnyom­dában. Szatmár-Németi, Iskola-utca 5. A Szalmán Bazárban az összes játék-, disxmü-, emlék és rövid­áru czikkeket helyszűke miatt a isi farsangi vásár idény alkalmából mély en leszállítót táron bocsátom a n. é. közönség rendelkezésére Azaz oktatás a peniteneziatartás és ál- dozási szentségekről. 5° alak. 32 oldal. 1 füzet 20 fillér, 100 füzet 18 kor. 11. Szent keresztuti ájtatossági füze- teoskók. Kivonat az egyházmegyei ha­tóság által jóváhagyott nyilvános ájta- tosságok kézikönyvéből. 1 füzet 16 fillér. 100 füzet 14 kor. Esetleges megrendeléseket kérjük postautal­ványon az összeg előzetes beküldésével együtt eszközölni. Különben minden megrendelést utánvéttel szállitünk. Kapható: a Pázmány-sajtó könyvnyomdában Szatmár-Németi. ÍOOOOO lábat tesz tönkre a szűk czipő. Aki en­nek ellensége, önmagának meg jó ba­rátja, az rendelni fog ízlése szerint czipöt Nyomdász tanuló fizetéssel felvétetik Pázmány-sajtó könyvnyomdában. niczky KAZINCZY- TJTCA 10. INT 9*a Walek János czipész mesternél. Szatmár, Széchenyi-11.7. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmár-Németi 1917. — Kiadó: Szatmáregyháimegyei irodalmi Kör. — Szerkesztésért felelő* : dr. Util Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom