Szatmári Hírlap, 1917. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1917-02-15 / 7. szám

.SZATMÁRI HÍRLAP“ Szatmár-Németi, 1917. február 15 landóan zárva tartandók. A színházak 10 órakor tartoznak zárni. A mozik csak délután 5 órakor kezdhetik előadásaikat és szintén 10 órakor tartoznak zárni. A cukrászdák Ugyanúgy tartoznak zárni, mint az élelmi szerüzletek. Á mészárosok reggel fél 6 órától esti 7 óráig tarthatnak nyitva. Az orfeumok, dalcsarnokok, varieték, tánctermek, tánoisko Iák, hangversenytermek további intézkedésig bezárva tartandók. A rendelet csütörtökön, február 15-én lépett életbe. VIDÉK. Korbuly József halála. Egy újságíró halt meg febr. 8-án Budapesten, al it sokan már elfeledtek, mert éveken át tartó súlyos betegeége leszorította a munka teréről Pedig Korbuly Józsefet nem szabad elfelejtenünk, mert azokból a tiszta meggyőződésekkel biró. tüzes magyar érzésű, lelkes és odaadó újság­írók közül való volt, akiknek száma egyre ritkul. Sokat áldozott az újságírásnak, a ma­gyar nemzeti politikának, nemcsak jeles te­hetségeinek javát, hanem tekintélyes vagyo­nának nagy részét is. — Korbuly József 1860 ban született Kolozsváron előkelő erdélyi családból. Hazafias lelkesedése és teheisége a publicisztikai pályára vitte, amelyet Ko­lozsváron kezdett meg az »Élet és Irodalom“ majd az »Erdélyi Híradó“ cimü lapok szer­kesztésével. Majd a fővárosba került és „Ma gyarság* címen lapot alapított, melyben a lap címének megfelelően, igazán a magyarságért fejtett ki nagyszabású tevékenységet. A ki­lencvenes években, mint a nemzeti párt pub­licistája, politikai harcai közben erős össze­ütközésbe jutott báró Fejórváry Géza akkori honvédelmi miniszterrel. Afférja Korbulyt egyszerre országosan népszerű emberre tette, de azért ő megmaradt a karakterét jellemző szerénységben s nem vállalt mandátumot, pedig megkínálták vei«. Később a Hazánk cimü lapnak lett szerkesztője, de rövid idő múltán erőt vett rajta betngsége, mely agyba döntötte és nem is gyógyult fel többé. Kor buly nemcsak mint magyar publicista volt kitűnő, de szépirodalmi munkái is figyelmet keltettek s egy színdarabjával nagy sikert aratott Kolozsváron. Az elhunyt Írtban ozv. Lengyel Endréné fivérét, dr. Lengyel Alajos ügyvéd nagybátyját gyászolja. Kitüntetett kántortanitó. A király Borosa Ferenc nyugalmazott nagybocskói kincstári római katholikus kántortanitónak, a népneveié« terén kiftjtett buzgó és eredmé­nyes működése elismeréséül az arany érdem­keresztet adományozta. Segédlelkészek áthelyezése. A me gyéspüspök Nemes István tiszaujiaki seged- lelkószt Mezőpetribe, Fecser Gyula nn"/őpHtrii káplánt psdig hasonló minőségben Tiszauj lakra helyezte át. Egyházi kinevezés. Papp Antal me­gyés püspök Marina Sándor piis-pöki levél tárost iktatóvá nevezte ki. A vármegyei közigazgatási bizott­ság február 9-en tartott ülésen Pechy 1st ván alispánhelyettes jelentést ten a var­megye közólelmezóséről. Múló, a közlekedési nehézségekből származott zavaroktól ebe kintve, a közönség a legszükségesebb élelmi cikkekkel egyelőre el van látva, csak a vilá­gitó kőolajból nem sikerül se’iogysem a mi- niszterileg kiutalt mennyiséghez hozzájutni, mert a finomító gyárak termelése nem fedezi a szükségletet. A pénzügyigazgaió a január hó folyamán befolyt adókról tett jelentést. Schönpflug Béla tiszti főorvos bevallotta, hogy a hólyagos himlő, bár az előző hónapokhoz képest csökkenő arányban, de mégis erősen el van terjedve a vármegyében Ilyen körül mények között a közöusóg aligha tehat oko­sabbat. minthogy a himlő elleni beoltással védekezik a komolyabb veszedelem ellen. A tanfelügyelő jelentése után még a fegyelmi választmány foglalkozott Privigyei Bertalan körjegyző, Nagy Bálint utbiztos és Dsmidor Ignöo főkapitány fegyelmi ügyével. Előléptetés. A kultuszminiszter Wei'eer János gilvaesi rom. kath. tanítót a III. fize­tési osztály 1. fokozatába léptette elő. Esküvő. Smid Ferenc vállaji kántor- tanító február 5 én esküdött örök hűséget Mezőfónyen Bre'm Mariska ottani óvónőnek. Az esketési szertartást Vilmos Endre ideigl. nyugalmazott lelkész végezte. Eljegyzés. Markovszky Sándor ungvári rendőr alkapitáuy f. hó 4-én tartotta eljegy­zését Nagygejőoön özr. Baksayné Bitók Máriával. Halálozás. Nagy Elek állami kertész- tanitó, akit nemreg helyeztek át Nagybányára február 6 áp, kedden reggel meghalt 57 éves korában. Egy tanítónő ünnsplése. Meghatóan kedves ünnepség keretében adott kifejezést Rínaszék lakossága tanítónője, özv. Beák Jóteefné Bóna Irén iránt érzett ragaszkodó i-zei e eiének abból az alkalomból, hogy febr. 8 ári töltötte be — mindvégig Rónaszóken — tanítónői működésének 30. évét. Esperes, plébános, iskolaszék s a község apraja-nagyja versenyeztek az öröm, a hála s a jókívánsá­gok kifejezésében. A megyóspüspök is meg- mlókezett az ünneplő tanítónőről s meleg­hangú levélben fejezte ki elismerését. A csárdás királynő tiz előadást ért egy­másután Az elmúlt hót szombatján Ráskai Fe­rencnek A hivatalnok leány c. színmüvét pre­mierben adták elő telt ház előtt. Sokat vár­tunk a darabtól, amennyiben tárgyát szociá­lis életünkből meríti, közel áll hozzánk s aktuális probléma, vájjon a nő a kenyórke- re-ő pályákon megállja-e helyét, avagy ez új, de fölötte nehéz téren a kisértésre való aikaloin növekedésével gyengének bizonyul-e? E színmű egy ilyen hivatalnok leányt állít elénk, ki minden kísértésnek ellenáll, tiszta és nemes erkölcsi elveit nem adja fel, szor­galmas és becsületes munkájával keresi sze-' rény kenyerét. Szilárdságáért megkapja a jutalmat, főnöke tiszta szerelemre ébred iránta s feleségül veszi. É téma feldolgozása Ráskai müvében igen sivár, mert darabjának cselek- vénye szegényes, az elvi ellentétek összeüt­közéséből származó küzdelmet nem látjuk, csak z első felvonásban. A hősnő már az ebő felvonás utolsó jelenetében végét veti a küzdelemnek, a küzdő teret — az irodát — elhagyja. A sorsdöntő lépés megtétele után pedig többé bonyodalom nincsen. Főnöke, ki öt szereti, feleségül veheti annál is inkább, mert a hivatalnok leány is szereti s egyéb akadály nem gördül eléjük. így a második ó harmadik felvonás fölösleges, a cselekmény csak húzódik, de érdekessé nem válik. Ezért oly lapos, unalmas a darab. A szereplők ipaikodt k a darabot játékukkal eleveníteni. Kitűntek alakításukkal Völcsei Rózsi — Magda, a hivatalnok leány, — Dózsa — a hivaial főnök szerepében. Vasárnap Csepreghy F.-nek a Piros bu- gyelláris c. népszínművében Kiss Cecil ked­ves játékával, Szalma Sándor magyaros ér­zéssel előadott dalokkal érdemelte ki a kö­zönség elismerését. Sarkady Aladár, a Vígszínház komikusa, jelenleg több darabban vendégszerepei szín­házunkban. A Tatárjárás ban aktuális kup­iéival nyerte meg a közönség tetszését. A fészek a viharban c. háborús vígjátékban egy zsidó korcsmáros szerepében lépett fel má­sodszor. A darab szegényes cselek vényben, vontatott, hosszú párbeszédeivel sokszor unal­mas ; Sarkady sem tudott a darab soványsá­gán segíteni. (Dr. T. J.) Szerkesztői üzenetek. „Előre1“ Mivel ön már nem első szárny- próbálgatásait végzi és határozott tehetséget árul el elbeszélésében, beküldött tárcáját szakmunkatársunkkal biráltattuk meg, hogy az ő észrevételei helyes irányba tereljék szé­pen fejlődő tehetségét. A bírálatot levélben juttatjuk el önhöz. Csak előre! — „Segítő Nagyaszszony.“ Lapunknak jelenlegi s/ükre szabott terjedelme nem engedi m^g ilyen hosszabblólegzetü versek közlését. Rövideb- bet kérünk. Hirdetmény. Mivel a nyirbaktai gazdaságban a dohánytermelés tovább nem lesz folytatva, a dohánypajták 1917. évi március hó 8-án árverés utján el fognak adatni egyenkint. Balogh György báró Podmaniozky Géza megbízottja. Felhívás. A Barlafalul keresztény fogyasz­tási szövetkezet esetleges hitelezőit a ke­reskedőim törvény 202., 205., 207., 208 és 253. §§ alapján felhívjuk, hogy követeléseiket ezen hirdetmény harmadszori megjelenésétől számított 6 hónap alatt a felszámoló bizott­ságnál, Barlafaluban jelentsék be. Kelt Barlafalu, 1917. január 31. A barlafalul keresztény fogyasztási szövetkezet felszámoló bizottsága. EGY SZERÉNY IGÉNYŰ Ni5, házvezetőnői állást keres kisebb család­nál vagy fiatal házaspárnál. A házi te­endőket is elvállalja. — Czime: Balogh Karolin Alsóhomoród. Sxatmármegye. a* összes játék-, diszmü-, emlék és rövid­áru cxikkeket helyszűke miatt a Hl farsanoi tísír idény alkalmából mélyen leszállítót táron bocsátom a n. é. közönség rendelkezésére ílatniezky KAZINCZY- TJTCA 1°. ORGOl DCS" villamos gépe] Kedvező fizetési feltételek mellett kiváló légnyomás, e-ő szállít. Orgonaj»vitásokat és orgonahangi-lásokat .elkiismer A-, jr 4 mr a w® iok ott<í> /iHk «» nWto /'HRl jSr'zST 6» kir. l~Y$ík VH t—l(Íf& jfjiá apm . Hazánk legnagyobb orgonájának: a király orgonájának alkotója A. -BHL S** A JHILZH.SAI a Szent-Slr lovagja és a Ferencz József-rend tulajqono»a. BUDAPEST, X., Szigligeti-utcza 2f. szám. Tervezeteket, rajzokat és katalógust kívánatra díjmentesen küld. ▲ párisi, bécsi és póosi kiállításon több helyről kitűnt Ive. Gyáram rendszer szerint «pneumatikus) tartós és nemeshangu orgonákat 89 évi fenátlás óta 1900 orgonát szállított, közte a korcj ázási em­„te. pontossággal teljes t. Jókarhantartást mérsékelt árban elvállal. p,0m kiraly mely v“ Tál‘°“tu é‘ Nyomatott s P&cminy-sajtóban Szatmár-Németi 1917. — Kiadó: 8z»tmáregyhá*m§gyei irodalmi Kör. — Szerkesztésért feleló» : dr. Uhl Károly .

Next

/
Oldalképek
Tartalom