Szatmári Hírlap, 1916. január-június (25. évfolyam, 1-51. szám)

1916-04-05 / 27. szám

Szatmár-Németi, 1915. április 5. SZATMÁRI HÍRLAP 3 Katholikusoh mozgalma. Hogy városunk katholikus polgárai mily mozgalmat indítottak meg és mily nemes czélon fáradoznak : arra nézve legszebb és legvilágosabb feleletet adja az a lelkesen és tartalmasán meg­fogalmazott felhívás, melyet Benkő József kül­dött helyi kath. társadalmunk számottevő férfiai- nak, hogy őket összegyűjtőén, amozgalmat megin­díthassák. A felhívást egész terjedelmében közöljük: — A nagy időkhöz méltóan országszerte minden társadalmi és vallásos intézmény kivette részét a hála nagyszerű munkájából és áldoza­tából, a mellyel tartozunk értünk vérző hőseink­nek — s az őket diadalokra vezető Gondviseléssel szemben. Városunkban a katholikusság eddig inkább a nyilvánosságtól elvonultan, — csendesen vett tagadhatatlanul jelentékeny részt a keresztény charitas munkájában, de a maga egész egyete­mességében még nem nyilatkozott meg hozzáillő impozáns módon. Múltúnk, lelkületűnk, értékünk és súlyúnk, de szent hitünk is parancsolja, hogy mint veze­tők vegyük ki részünket az itthonmaradottak szent kötelességeiből. Egy nagyszabású, városunk katholikussá- gohoz ülő, tartalmas jelentőségű ünnepség ren­dezésével kellene nyilvános cselekvéseink sorát megkezdenünk. Ennek megbeszélésére helyi kath. társa­dalmunk számottevő férfiait kívánom össze­gyűjteni. E czélból T. C.-t. van szerencsém 1916. április 2-án d. u. 5 órakor előzetes értekezletre hozzám (Deák-tér, plébánia-épület) tisztelettel meghívni. Szatmár-Németi, 1916. év márcs. hó 26-án. Benkő József plébános. Az értekezlet meg is történt, azon nagyon szép számban jelentek meg ; a plébános felhívását és eszméjét lelkesen üdvözölték, egyben megala­kult a bizottság is, a mely a szép sikert ígérő mozgalomnak lelke és vezetője lesz. A szent Antal perselyből f. év I. negyedében kiosztatott 2739 korona. Kelt Szatmár-Németiben, 1916. ápr. 1-én. Benkő József, plébános. Meghívó, A Jótékony Nőegyesület 1916. év április hó 9-én d. u. 5 órakor, a Pannónia éttermében műsoros teadélutánt rendez, felerészben a gyermekek tejszükség­letének beszerzéséhez és a helyben ápolt sebesültek húsvéti megvendégelésére. Mű­sor: 1. Prolog. Elmondja: dr. Barna Jánosnó úrasszony. 2. Felolvasás. A front mögött. Tartja : dr. Göbl Alajos ur. 3. a) Der Früh ling ist da. Eugen Hildach. b) Sehnsucht, Ant. Rubinstein. Énekli Pape Meta urleány. 4. a) Wieniawszky: Faust ábránd. B) Hubay: Csárdajelenet. Játsza: Füredi Sándor zene­tanár, hegedűművész ur. 5. a) Az imádság, teplai Hertzka N-töl. 5. b) Levél: Würtzler Bélától. Énekli: Rónay Ödön ur. A hegedű és énekszámokat Jónásné Baranyi Ilona úrasszony kíséri zongorán. Beléptijegy teával együtt — 2 korona. Külön meghívók nem lesznek kibocsátva. Ezúton hívja meg az áldo­zatra mindig kész közönséget a Jótékony Nőegyesület. A hadi árvák tejalapjára Benkő József apát-kanonok, plébános 100 koronát küldött a polgármesterhez. A ref. felsőbb leányiskola tanári testületé pedig 20 ko­ronát. Méder Gusztáv hősi halála. Tehát csakugyan hősi halállal halt. A szatmári m. kir. állami anyakönyvi hivatalt a belügymi­niszter hivatalosan értesítette, hogy Méder Gusztáv, a 8. honvédgyalogezred századosa, 1915. évi julius 30-án a galicziai harcztéren lövéstől eredő sebesülése következtében 31 éves korában hősi halált halt. Az elhunyt százados néhai Méder Mihálynak, a nagynevű zeneművésznek és szatmári püspöki népiskolai tanítónak a fia volt. Tizenkettősök kitüntetése. A hiva­talos lap közli, hogy az erre felhatalmazott katonai parancsnokság az ellenség előtt ta­núsított vitéz magatartásuk elismeréséül a következő 12-ős honvédeknek, úgymint Ur Zsigmond szakaszvezezetőnek, Grad Mihály őrvezetőnek és Burgye János honvédnek a 2. osztályú ezüst vitézségi érmet, Danes László, König Herman, Huzó Mihály, Márfics Péter Beregszászi József, Popovics László, Gavrus László, Pataki Mihály, Krizsán György, Hatvani Ferencz, Juszli Károly, Bódi Károly, Újhelyi János, Farkas Salamon és Jakabovics Sámuel honvédeknek pedig a bronz vitézségi érmet adományozta. A nők lelki gyakorlata folyik a Kálvárián. Tart folyó hó 8-áig estenként 5 órakor. Orgonahangverseny. A szatmári re­formátus templomban f. hó 25-én d. u. 3 órakor a Vörös Kereszt Egylet javára fénye­sen sikerült orgonahangverseny volt. Az eredmény úgy erkölcsileg, mint anyagilag kitűnő volt. Az intelligens hallgató közönség a rossz idő daczára is szép számmal jelent meg s a legnagyobb élvezettel hallgatta a mű­vészileg előadott számokat. Különös dicsére­tet érdemel Hammerstedt János orgonamüvósz, aki Bach, Haydn, Schuman müveit nagy zenei megértéssel s bravúros technikával in­terpretálta. Csatth Kálmán lyrai tenorja va­lósággal elragadta a közönséget, mig Mándy Bertalan gordonka-játéka elsőrangú művészi esemény volt. Az egész orgonahangverseny bevezetőjéül Veress Lajos karmester nagy művészi tudással dirigálta Brahm „A sors dala“ ez. versenymüvét. (Sajnálatos véletlen- ség miatt e tudósítás múlt számunkból le­maradt. Szerk.) Elszámolás. A Vörös Kereszt Egylet javára Mándy Bertalan ur által rendezett orgonahangverseny összes bevétele 520 ko­rona volt. Kiadás : nyomtatványokra, orgo- namüvész útiköltségére, zongora szállításra, hangolásra stb. eddig 150 korona volt, úgy hogy 370 korona tisztán megmarad az Egy­let czéljaira. — Felülfizetni szívesek voltak: Dr. Böszörményi Emil 8 K, Szlávay Dezsőné, Dr., Damokos Andor, Szentiványi Gyula 6—6 K, Révi Miklósné 2 K. Amelyet hálás kö­szönettel nyugtáz : Bélteky Lajos egyleti pénztárnok. Fej nélkül. Csatába indul a csordás fia. Mi­kor búcsúzott, igy szólt az apjához: — Meglássa édes apám, ha visszajövök, egy ellenség-fejet is hozok magammal. — Elég örömmöm lesz nekem — válaszolt az öreg, ha a magadét haza hozod. Vasúti szállítási kedvezmény. Az államvasutak igazgatósága rendeletet adott ki, amely szerint mindazoknak a vagyontalan családoknak, amelyeknek hozzátartozója had- bavonult, a háborúban elesett vagy megse­besült, más lakóhelyre való költözés és leg­feljebb négyezer kilogramm súlyú szállítmány feladása esetén, az önköltségi fuvardijak szá­mítandók. Akik a kedvezményre igényt tar­tanak, az államvasutak igazgatóságától az önköltséges szállításra jogosító igazolványt szerezzék be. Kedélyes szomszédok. Jó lábon vagy a szomszéddal Pali, beszéltek egymással ? — Hogyne beszélnénk. O tolvajnak nevezett, én pedig azt feleltem, hogy ő nagy zsivány. Vaj mint koosikenöcs. Egy bécsi lapban olvassuk a következő igen érdekes dolgot: Kremsben a vaj maximális ára 5 korona. Egy alsóausztriai járási kapitányság valamelyik hivatalnoka nemrég odautazott és egy ismerős tejgazdaság tulajdonosától vajat akart venni. Ekkor hallotta a követ­kezőket : A vaj ára 5 korona kilogrammon­ként, a kocsikenőcsé pedig 9 korona s igy tekintve, hogy 40 kocsija van, bizony lénye­ges árat kellene fizetni kocsikenőcsért, miért is vajat használ e czólra. Igazolásra hívják föl a munkake­rülő asszonyokat. A szigetvári járás gaz­dasági munkabizottságának legutóbbi ülésen Hegyessy János járási főszolgabíró bejelen­tette, hogy igen hasznos intézkedést léptetett életbe a járásban, ami elejét, veszi a munka­kerülésnek és tétlenségnek. Értesítette a köz­ségek lakosságát, hogy a heti vásárok nap­jain, kedden és pénteken kívül, minden falusi asszonyt, aki czól nélkül Szigetváron jár, igazolásra szólít föl a hatóság és aki magát igazolni nem tudja, azt csavargásért megbünte­tik, a hadisegélyesektől pedig a segélyt megvonják. Kellemes csalódás. Csorba Jánosné kistarnai lakosnő a múlt napokban a harcz- térről hivatalos értesítést kapott arról, hogy férje hősi halált halt. A nála talált pénzt is visszaküldték. Eme szomorú hir vétele után 4 nap múlva Csorba Jánosnó kap le­velet (sajátkezű) férjétől, a melyben örömmel tudomására adja, hogy jó egészségnek ör­vend. Megnyugtatás. Utas (a kocsishoz): Hallja maga kocsis barátom, az eső becsöpög a kocsi tetején. Mindig igy van ez? — Kocsis: Nem kérem, csak ha esik az eső. Hernyóirtás diáksággal. A rima­szombati gimnázium a gyümölcstermelés biz­tosítása végett Rimaszombat gyümölcsfáinak hernyófószkektől való megtisztítására a ta­nulóifjúságot rendelte ki. A gyerekek órán- kint 10 fillért kapnak a gazdáktól és vala­mennyi diák a keresetét háborús jótékony­ságra fordítja. Hadifoglyok élelmezéséért nem jár megtérítés. Többen kérdezősködtek, hogy a katonai kincstár a mezőgazdasági munkálatokra igénybevett hadifogolymun­kások élelmezéséért fizet-e valamit ? Az ér­dekelteket értesítjük, hogy a katonai kincstár a munkaadók, magánosok vagy a község által szolgáltatott élelmezés költségeihez nem járul hozzá, de az őrkiséret és őrlegény- ségért fejenként és naponként 1 korona 30 fillér élelmezési általányt ad. Városi tejgazdaság. Nyíregyházán városi tejgazdaságot létesítenek. A város 80 jól tejelő magyar tehenet vesz. A tehenek körül a munkát orosz foglyok fogják ellátni. Mintha Szatmáron is indítványoztak volna valamit. Elitéit árdrágítók. A szatmári ren­dőrség, mint büntetőbíróság az elmúlt héten a következő árdrágítókat ítélte el: Tóth Ger- gelyné, Mindák Imréné, Rosenberg Abra- hámné (vevők). Özv. Molnár Mihályné, szül. Bogya Juliánná, Gergely Lajosné, Veres Mártonná (vevő) Szatmár. Balog Sándorné, Boros Bálintné (Ombod). Vidék. Szobráncz és vidéke. (Ung.) Mun- ' kaerők számbavóve. Igás napszám meghatározva. Sok telkes segit a több sze­gényebb gazdának — IA csengeri járás főszolgabirájának jelentése szerint a járás községeiben megalakultak a községi mezőgaz­dasági bizottságok s a jegyzők és községi bírák, továbbá a kinevezett bizottsági tagok részvételével értekezletet tartottak, melynek intézkedései a tavaszi szántás-vetési s a nyári betakarítási munkálatokat a lehetőség szerint biztosítsák. — Alsóhomoródon a kedvező időjárás mellett az őszi vetések igen szépek. A szőlőben az első munkálatok véget értek. A tavaszi vetések legnagyobb részben már megtörténtek, asszonyok, leányok, iskolás gyermekek a mezei munkát serényen végzik, nem fog parlagon maradni föld, mert min­denki tudja, mennyire szükséges a föld meg­művelése, melyet nem lehet ám megcsalni és vétek számba megy annak elhanyagolása. — Sárköz. Soha nem tapasztalt szorgalom­mal kezdődött itt meg minden tavaszi munka. Minden ép kéz-láb kora reggeltől késő estig szorgoskodik. Igaz, hogy az időjárás is rend­kívüli s igy Isten után remény van arra, hogy az őszi hiányokat bőven pótolni lehet. Egyébként a vetések oly szépek, hogy Tóth Móricz ur szavai szerint a megyében nincs párjuk. Az intézőbizottság megalakult Sz. Tréger Albert urad. főintóző elnöklete alatt, kinek tudása, egyénisége teljes gararanczia a községben végzendő gazdasági munkálatok elvégzésére. A nők és gyermekek is igen szorgalmasak. 1. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom